Vertalingen in English:

 • accompanist   
  (noun   )
   
  A person who provides musical accompaniment.
   
  Een persoon die voor muzikale begeleiding zorgt.
 • companian   
 • attendant       
  (noun, adjv   ) []
   
  A person employed to look after someone or something.
   
  Een persoon belast met de zorg over iemand of iets.
 • buddy     
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • escort     
  (verb, noun   )
 • monitor   
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "begeleider", vertaalgeheugen

add example
Als de begeleiders alleen door de organiserende lidstaat geleverd worden, zorgt elke deelnemende lidstaat ervoor dat er ten minste twee vertegenwoordigers aan boord zijnIf the escorts are to be provided solely by the organising Member State, each participating Member State shall ensure the presence of at least two representatives on board
Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleidersProposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
Ik zou u willen verzoeken, mijnheer de Voorzitter, de Cubaanse autoriteiten op te roepen de heer Pilip en zijn begeleider onmiddellijk vrij te laten. Het regime in Cuba heeft namelijk niet het morele recht om afgevaardigden van een vrij gekozen parlement een lesje in democratie te leren.Mr President, I urge you to arrange for a request to be made to the Cuban authorities for Mr Pilip and those accompanying him to be released immediately, because the Cuban regime does not have any moral grounds for giving lessons in democracy to members of a freely elected parliament.
vindt dat moet worden gestimuleerd dat begeleiders, trainers, vrijwilligers en sportclubs en-organisaties leren om gehandicapten op te vangenfeels that the training of monitors, trainers, volunteers and staff of clubs and organisations for the purpose of welcoming people with disabilities should be promoted
begeleidende echtgenoot/echtgenote ongeacht zijn/haar leeftijd of een begeleider van een persoon als bedoeld in de punten a tot en met daccompany spouse/partner irrespective of age, or a person who has to accompany persons included in (a)-(d
Voorgestelde grensdoorlaatpost, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleidersProposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
U slaapt in het verblijf van de begeleidersYou' il be bunking in the orderlies ' quarters
geautoriseerd zijn om als begeleider op te treden in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones, enbe authorised to escort in security restricted areas; and
Wanneer een hond naar explosieven speurt, moet hij altijd worden begeleid door de begeleider die goedgekeurd is om met de explosievenspeurhond te werkenWhen performing explosive detection duties, an EDD shall always be accompanied by the handler who is approved to work with the EDD
Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragenIf the transit operation takes place by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempted from having to obtain an airport transit visa
begeleidende echtgenoot/echtgenote ongeacht zijn/haar leeftijd of een begeleider van een persoon als bedoeld in punt a. tot en met dAccompany spouse irrespective of age, or a person who has to accompany persons included in (a)- (d
personen die om medische redenen regelmatig naar de lidstaten moeten reizen en hun noodzakelijke begeleidersPersons needing to visit regularly for medical reasons and necessary accompanying persons
Onder toezicht van de nationale handhavingsinstanties bepalen de vervoerders, met de actieve medewerking van deorganisaties die de havens, degehandicapten en depersonen met beperkte mobiliteit vertegenwoordigen,niet-discriminerende toegangsregels voor het vervoer van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit en hun begeleiders, alsook alle beperkingen op het vervoer van deze personen of van mobiliteitsuitrusting ten gevolge van de structuur van passagiersschepen, teneinde aan de toepasselijke veiligheidsvereisten te voldoenCarriers shall establish, under the supervision of the national enforcement bodies and with the active involvement of representative organisations of ports, of disabled persons and of persons with reduced mobility, ▐ non-discriminatory access rules that apply to the carriage of disabled persons and persons with reduced mobility, and accompanying persons, as well as any restrictions on their carriage or on that of mobility equipment due to the structure of passenger ships, in order to meet applicable safety requirements
Dit onderdeel zou erin bestaan dat de noodzaak van solidariteit en lastenverdeling tussen de lidstaten wordt benadrukt, bij voorbeeld met betrekking tot de reiskosten van repatrianten en begeleidersThis element could contribute to enhancing greater solidarity and burden-sharing between Member States on return, with regard, for example, to travel costs for returnees and escorts
I. Eigenaar/voor het dier verantwoordelijke begeleider Owner/responsible person accompanying the animalI. Owner/responsible person accompanying the animal
Opleiding van nationale begeleiders: er wordt een cursus gegeven om de staten die partij zijn beter bekend te maken met hun rechten en plichten bij de uitvoering van inspecties volgens artikel VITraining of national escorts: a course will be offered to raise awareness amongst States Parties of their rights and obligations in the conduct of inspections under Article VI
begeleider(s): het beveiligingspersoneel dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van onderdanen van een derde land op een gezamenlijke vlucht, de personen die belast zijn met de medische verzorging, alsmede de tolkenescort(s), means the security personnel responsible for accompanying third-country nationals on a joint flight and the persons in charge of medical care and interpreters
Luchtvaartmaatschappijen die een vlucht uitvoeren, geven voorrang aan personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders of officiële geleidehonden, alsmede aan alleenreizende kinderenOperating air carriers shall give priority to carrying persons with reduced mobility and any persons or certified service dogs accompanying them, as well as unaccompanied children
Een explosievenspeurhond die is goedgekeurd om volgens de free running-methode te werken, mag slechts één begeleider hebbenAn EDD approved for free running method shall only have one handler
de naam en functie van de begeleiders, indien beschikbaar, enname and title of escorts, if provided; and
Indien een gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit wordt bijgestaan door een begeleider, moet deze persoon op verzoek de benodigde bijstand mogen verlenen in de haven en bij het in- en ontschepenWhere a disabled person or person with reduced mobility is assisted by an accompanying person, this person must, if requested, be allowed to provide the necessary assistance in the port and with embarking and disembarking
Sommige Europese regio's spelen een cruciale rol in de integratie van minderjarige immigranten zonder begeleiderrecalls that some European regions play a vital role in integrating unaccompanied migrant children in their territory
Overwegende dat het, gezien de daling van het aantal begeleiders en conducteurs, niet meer noodzakelijk is de rusttijd van andere bemanningsleden dan de bestuurders te reglementerenWhereas in view of the fall in the number of drivers
Een begeleider kan worden goedgekeurd voor het begeleiden van hoogstens twee explosievenspeurhondenOne handler may be approved for leading a maximum of two EDDs
Het verplicht stellen dat mensen met een handicap worden begeleid is een positief punt, waarmee de kwaliteit van hun leven verhoogd wordt, maar het is niet positief dat de gehandicapte persoon het ticket van zijn of haar begeleider moet betalen, want in dat geval moet hij of zij twee tickets betalen, terwijl de andere reizigers maar één ticket hoeven te betalen.To oblige people with disabilities to be accompanied is positive in terms of improving the quality of their journey, but it would not be a positive thing for the disabled person to have to pay for the ticket of the person accompanying them, since that would mean those people having to pay for two tickets, while the rest of us would only have to pay for one.
Pagina 1. Gevonden 260 zinnen matching zin begeleider.Gevonden in 0,811 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.