Vertalingen in English:

 • accompanist   
  (noun   )
   
  A person who provides musical accompaniment.
   
  Een persoon die voor muzikale begeleiding zorgt.
 • companian   
 • attendant       
  (noun, adjv   ) []
   
  A person employed to look after someone or something.
   
  Een persoon belast met de zorg over iemand of iets.
 • buddy     
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • escort     
  (verb, noun   )
 • monitor   
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "begeleider", vertaalgeheugen

add example
Daarna rijden met een of meer aangestelde begeleiders die ouder dan 28 jaar zijn en minstens drie jaar hun rijbewijs hebben.Then, practice with one or a number of designated accompaniers over the age of 28 who have held a driving licence for at least three years.
de bekwaamheid van de begeleider om de explosievenspeurhond correct te leiden, zijn reacties op de aanwezigheid van explosieven te interpreteren en er op passende wijze op te reagerenability of the handler to correctly lead the EDD, interpret and respond appropriately to the EDD’s reaction to the presence of an explosive material
Het verplicht stellen dat mensen met een handicap worden begeleid is een positief punt, waarmee de kwaliteit van hun leven verhoogd wordt, maar het is niet positief dat de gehandicapte persoon het ticket van zijn of haar begeleider moet betalen, want in dat geval moet hij of zij twee tickets betalen, terwijl de andere reizigers maar één ticket hoeven te betalen.To oblige people with disabilities to be accompanied is positive in terms of improving the quality of their journey, but it would not be a positive thing for the disabled person to have to pay for the ticket of the person accompanying them, since that would mean those people having to pay for two tickets, while the rest of us would only have to pay for one.
Het vakbekwaamheidscertificaat van de begeleider en de in artikel ‧, lid ‧, onder b), bedoelde aantekening bevinden zich beide in het voertuigThe attendant’s certificate of professional competence and the note referred to in Article ‧(b) are both on board the vehicle
voor personen die om medische redenen naar de lidstaten reizen en hun noodzakelijke begeleidersfor persons visiting for medical reasons and necessary accompanying persons
voor personen die om medische redenen naar de lidstaten reizen en hun noodzakelijke begeleidersPersons visiting for medical reasons and necessary accompanying persons
Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleidersProposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
Volgens het standpunt van de Raad in eerste lezing wordt, indien de vervoerder ten aanzien van een passagiersdienst een dergelijke eis stelt, de begeleider kosteloos vervoerd en krijgt hij, indien mogelijk, een zitplaats naast de gehandicapte of de PRMIn the Council first reading position, if the carrier makes such a request with respect to a passenger service, the accompanying person shall be carried free of charge and, where feasible, seated next to the disabled person or PRM
naam en functie van de begeleider(s), indien van toepassingname and title of escort(s), if provided
Het betreft hier nochtans begeleiders die, niettegenstaande hun vrijwilligersstatuut, door hun beroep en opleiding (bijv. kunstgeschiedenis) zonder twijfel over de nodige kwalificaties beschikken om een groep op deskundige wijze rond te leidenThese, however, are guides who, their volunteer status notwithstanding, undoubtedly have the necessary professional qualifications and training (in, for example, history of art) to enable a group to benefit from their expertise
Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie: de arrestatie van Europese journalisten, een Amerikaanse vertaler en hun Laotiaanse begeleiders (BPervenche Berès, on behalf of the PSE Group, on the arrest of European journalists, an American translator and their Laotian companions (B
voor de begeleider, het op de dag van de vlucht geldende beste tarieffor persons accompanying: the best fare available for the flight taken
Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van Montenegro en de betrokken lidstaat vooraf schriftelijk een regeling met betrekking tot de datum van overdracht, de plaats van binnenkomst, eventuele begeleiders en andere voor de overdracht relevante gegevensBefore returning a person, the competent authorities of Montenegro and the Member State concerned shall make arrangements in writing in advance regarding the transfer date, the point of entry, possible escorts and other information relevant to the transfer
Dankzij het innovatietalent en het kwaliteitsbesef van de producenten van het Mostviertel heeft de perenmost ook een plaats veroverd als de perfecte begeleider van de betere keuken en wordt het product zelfs aangeboden in zulke gerenommeerde genotstempels als de Weense Meinl am GrabenThanks to the pleasure Mostviertel producers take in innovating and their awareness of quality, perry has also established itself as the perfect accompaniment to fine dining and is even offered in such renowned Viennese temples of enjoyment as Meinl am Graben
Daarnaast dient zich in de cabine een tweede stoel te bevinden die is bestemd voor het waarnemen van het spoor door een eventuele begeleiderIn addition, a second seat shall be provided giving a forward view for possible accompanying crew
Dit is je begeleider Tobias BeecherThis is your sponsor, Tobias Beecher
Bij het toepassen van dit artikel schenkt de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert bijzondere aandacht aan de behoeften van personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders, alsook aan de behoeften van alleenreizende kinderenIn applying this Article, the operating air carrier shall pay particular attention to the needs of persons with reduced mobility and any persons accompanying them, as well as to the needs of unaccompanied children
begeleidende echtgenoot/echtgenote ongeacht zijn/haar leeftijd of een begeleider van een persoon als bedoeld in de punten a tot en met daccompany spouse/partner irrespective of age, or a person who has to accompany persons included in (a)-(d
Het 'rechtsvacuüm? waar zowel de lidstaten als de begeleiders zich bij uitzetting herhaalde malen in hebben bevonden, is niet bepaald nuttig geweest voor het afbakenen van de verschillende rollen en bevoegdheden.The state of 'legal limbo' in which both states and escorts accompanying persons in the process of being expelled found themselves was of no help in defining their roles and responsibilities.
chauffeurs en begeleiders worden bij het voertuig gecontroleerdchecks on drivers of heavy goods vehicles and any accompanying persons shall be conducted while the occupants are at the vehicle
roept de overheid van Jamaica op effectieve maatregelen te nemen om een halt toe te roepen aan de buitengerechtelijke dodingen door ordestrijdkrachten; roept de overheid van Jamaica op om de artikelen ‧, ‧ en ‧ van de Offences against the Person Act af te schaffen, die vrijwillige seksuele omgang tussen volwassen mannen strafbaar stellen en worden gebruikt ter rechtvaardiging van pesterijen waar met name HIV/aids-begeleiders het slachtoffer van worden; roept de overheid van Jamaica op om actief te strijden tegen de algemeen verspreide homofobieCalls on the government of Jamaica to take effective action to stop the extra-judicial killing of people by security forces; also calls on the Government of Jamaica to repeal sections ‧, ‧ and ‧ of the Offences Against the Person Act, which criminalise sex between consenting adult men and are used as justification for unacceptable harassment, notably against HIV/AIDS educators; asks the Government of Jamaica to actively fight widespread homophobia
Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van Pakistan en de betrokken lidstaat vooraf schriftelijk een regeling met betrekking tot de datum van overdracht, de grensdoorlaatpost, eventuele begeleiders en wijze van vervoerBefore returning a person, the competent authorities of Pakistan and the Member State concerned shall make arrangements in writing in advance, regarding the transfer date, the border crossing point, possible escorts and means of transport
Heb je je begeleider gebeld?Did you call your sponsor?
U slaapt in het verblijf van de begeleidersYou' il be bunking in the orderlies ' quarters
Pagina 1. Gevonden 260 zinnen matching zin begeleider.Gevonden in 0,374 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.