Vertalingen in English:

 • accompanist   
  (noun   )
   
  A person who provides musical accompaniment.
   
  Een persoon die voor muzikale begeleiding zorgt.
 • companian   
 • attendant       
  (noun, adjv   ) []
   
  A person employed to look after someone or something.
   
  Een persoon belast met de zorg over iemand of iets.
 • buddy     
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • escort     
  (verb, noun   )
 • monitor   
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "begeleider", vertaalgeheugen

add example
– Mijnheer de Voorzitter, na de zeer geslaagde organisatie van de Olympische Spelen van 2004 in Athene zal mijn land, Griekenland, van 17 tot en met 28 september ook gastland zijn van de Paralympische Spelen, het grootste sportevenement voor atleten met een handicap. Daaraan zullen 145 landen, vierduizend atleten, tweeduizend begeleiders en drieduizend persvertegenwoordigers deelnemen.– Mr President, following the perfectly successful organisation of the Athens 2004 Olympic Games, my country, Greece, will host the greatest sporting event in the world for people with disabilities, the Paralympic Games, from 17 to 28 September, to be attended by 145 countries, 4 000 athletes, 2 000 assistants and 3 000 members of the press are to attend.
de toegangsregels voor het vervoer van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit dienen onder toezicht van de nationale handhavingsinstanties te worden vastgesteld en deze regels omvatten ook de begeleiders en de toegankelijkheid van de gemonteerde hulpuitrusting (amendementthe access rules for carriage of disabled persons and persons with reduced mobility, which should be established under the supervision of the national enforcement bodies and that these rules should include accompanying persons and the accessibility of fitted assistive equipment (amendment
Je sociale verplichtingen worden vervuld door je begeleidersYour social engagements will be cleared through your team chaperones
Hierbij gaat het hoofdzakelijk om moeders met kinderen, maar een grote groep wordt gevormd door kinderen zonder begeleiders.Most of them are mothers with children, and a great many are unaccompanied children.
in alle gevallen van terugkeer: voorlichting aan onderdanen van derde landen over de terugkeer in het algemeen, advies aan individuen over de mogelijkheden voor vrijwillige terugkeer, kosten voor vertaling, het verschaffen van essentiële reisdocumenten, kosten voor noodzakelijke, aan de terugkeer voorafgaande medische controles, reiskosten en kosten voor levensmiddelen voor terugkeerders en begeleiders, inclusief medisch personeel en tolken, logies voor begeleiders, inclusief medisch personeel en tolken, kosten voor vervoer in de lidstaat en tot het land van terugkeer en samenwerking met de instanties van het land van herkomst, eerder verblijf of doorreisin all cases of return, information to third-country nationals on return in general, counselling to individuals on the possibilities for voluntary return, translation costs, procurement of indispensable travel documents, costs of necessary pre-return medical checks, costs of travel and food for returnees and escorts, including medical staff and interpreters, accommodation for escorts including medical staff and interpreters, costs of transport in the Member State and up to the country of return and cooperation with the authorities of the country of origin, former residence or transit
Het Comité pleit nogmaals voor het organiseren van cursussen voor ouders en begeleiders van kinderen om hen te wijzen op de risico's en gevaren die het gebruik van speelgoed met zich meebrengtThe EESC renews its call for training initiatives for parents and child carers to be encouraged, alerting them to the precautions and risks arising from the use of toys
De luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, moet voorzien in de speciale behoeften van personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleidersOperating air carriers should meet the special needs of persons with reduced mobility and any persons accompanying them
Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie: de arrestatie van Europese journalisten, een Amerikaanse vertaler en hun Laotiaanse begeleiders (BPervenche Berès, on behalf of the PSE Group, on the arrest of European journalists, an American translator and their Laotian companions (B
Door één van de begeleidersIt was probably one of the handlers
De ander is z' n begeleiderThe other man is the handler
Een explosievenspeurhond en zijn begeleider mogen voor beveiligingsonderzoeken worden ingezet als ze beiden onafhankelijk en als team zijn goedgekeurdAn EDD and its handler can be used for screening if they both have been approved independently and in combination as a team
Zijn begeleider zei dat hij in een reïntegratiehuis in Queens woontHis PO, Justafarro, says he' s living in a halfway house in Queens
Het verplicht stellen dat mensen met een handicap worden begeleid is een positief punt, waarmee de kwaliteit van hun leven verhoogd wordt, maar het is niet positief dat de gehandicapte persoon het ticket van zijn of haar begeleider moet betalen, want in dat geval moet hij of zij twee tickets betalen, terwijl de andere reizigers maar één ticket hoeven te betalen.To oblige people with disabilities to be accompanied is positive in terms of improving the quality of their journey, but it would not be a positive thing for the disabled person to have to pay for the ticket of the person accompanying them, since that would mean those people having to pay for two tickets, while the rest of us would only have to pay for one.
Opleiding van nationale begeleiders: er wordt een cursus gegeven om de staten die partij zijn beter bekend te maken met hun rechten en plichten bij de uitvoering van inspecties volgens artikel VITraining of national escorts: a course will be offered to raise awareness amongst States Parties of their rights and obligations in the conduct of inspections under Article VI
voorgenomen plaats van binnenkomst, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleidersenvisaged point of entry, time of transfer and possible use of escorts
Die ondersteuning hebben zij bijvoorbeeld nodig wanneer zij zich in de terminal moeten verplaatsen, bij het boarden of het verlaten van het vliegtuig, bij het ophalen van de bagage of bij de transfer in verband met aansluitende vluchten. Ook dient er indien nodig een rolstoel met begeleider bij de check-in-balie klaar te staan.Examples of such assistance include help when moving around the terminal, boarding or leaving the plane, collecting luggage or transferring to other flights, and the provision of a wheelchair with an attendant at the check-in counter.
Een explosievenspeurhond en zijn begeleider moeten eerst een basisopleiding en daarna periodieke opleidingen volgen om te garanderen dat ze de vereiste bekwaamheden verwerven en behouden en, indien nodig, nieuwe bekwaamheden verwervenAn EDD and its handler shall be subject to initial and recurrent training to ensure that required competencies are learned and maintained and, where appropriate, new competencies are learned
Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragenIf the transit operation is effected by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempt from having to obtain an airport transit visa
Het vakbekwaamheidscertificaat van de begeleider en de in artikel ‧, lid ‧, onder b), bedoelde aantekening bevinden zich beide in het voertuigThe attendant’s certificate of professional competence and the note referred to in Article ‧(b) are both on board the vehicle
Sommige Europese regio's spelen een cruciale rol in de integratie van minderjarige immigranten zonder begeleiderrecalls that some European regions play a vital role in integrating unaccompanied migrant children in their territory
Behoren diensten door personen in de zin van artikel ‧ A, lid ‧, sub b, van richtlijn ‧/‧/EEG, bestaande in het gebruik van telefoon en televisie door patiënten, alsmede voedsel en bed door begeleiders van patiënten, tot de handelingen die nauw samenhangen met ziekenhuisverpleging en medische verzorging in de zin van vorenstaande bepaling, als handelingen die bij die verpleging of verzorging bijkomend maar ook passend daarvoor zijn?Do services supplied by persons referred to in Article ‧A(b) of Directive ‧/‧/EEC comprising the grant of use of a telephone and a television to patients and the provision of food and a bed to persons accompanying patients come under activities closely related to hospital and medical care, within the meaning of that provision, as activities ancillary to that care but also essential to it?
Overwegende dat het, gezien de daling van het aantal begeleiders en conducteurs, niet meer noodzakelijk is de rusttijd van andere bemanningsleden dan de bestuurders te reglementerenWhereas in view of the fall in the number of drivers
Pagina 1. Gevonden 260 zinnen matching zin begeleider.Gevonden in 0,266 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.