Vertalingen in English:

 • accompanist   
  (noun   )
   
  A person who provides musical accompaniment.
   
  Een persoon die voor muzikale begeleiding zorgt.
 • companian   
 • attendant       
  (noun, adjv   ) []
   
  A person employed to look after someone or something.
   
  Een persoon belast met de zorg over iemand of iets.
 • buddy     
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • escort     
  (verb, noun   )
 • monitor   
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "begeleider", vertaalgeheugen

add example
Als de begeleiders alleen door de organiserende lidstaat geleverd worden, zorgt elke deelnemende lidstaat ervoor dat er ten minste twee vertegenwoordigers aan boord zijnIf the escorts are to be provided solely by the organising Member State, each participating Member State shall ensure the presence of at least two representatives on board
Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleidersProposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
Ik zou u willen verzoeken, mijnheer de Voorzitter, de Cubaanse autoriteiten op te roepen de heer Pilip en zijn begeleider onmiddellijk vrij te laten. Het regime in Cuba heeft namelijk niet het morele recht om afgevaardigden van een vrij gekozen parlement een lesje in democratie te leren.Mr President, I urge you to arrange for a request to be made to the Cuban authorities for Mr Pilip and those accompanying him to be released immediately, because the Cuban regime does not have any moral grounds for giving lessons in democracy to members of a freely elected parliament.
vindt dat moet worden gestimuleerd dat begeleiders, trainers, vrijwilligers en sportclubs en-organisaties leren om gehandicapten op te vangenfeels that the training of monitors, trainers, volunteers and staff of clubs and organisations for the purpose of welcoming people with disabilities should be promoted
begeleidende echtgenoot/echtgenote ongeacht zijn/haar leeftijd of een begeleider van een persoon als bedoeld in de punten a tot en met daccompany spouse/partner irrespective of age, or a person who has to accompany persons included in (a)-(d
— Opleiding van de beheerders en begeleiders van het projec t .— Training of project managers and organizers .
Voorgestelde grensdoorlaatpost, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleidersProposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
Opleiders / begeleiders kregen een voorbereiding op het gebied van de informatietechnologie , waarbij gebruik werd gemaakt van informatica , nieuwe technologieen en nieuwe pedagogische technieken voor het opstellen van adequate strategieën voor de leersitutaties in deze centra , ( presentatie in Normavertegenwoordiging )Trainers / facilitators were trained in information technology , with the use of computers and modern teaching technology and techniques , to create situations suited to different types of apprenticeship at the centres . ( Submitted by a representative of NORMA ) .
Visie van begeleidersViews of management
Over het algemeen krijgt de groep een begeleider , die als culturele intermediair functioneert tussen de groep en de gastomgeving .As a general rule , each group has a guide who acts as a cultural mediator between the group and the host environment .
In alle gevallen is een gestructureerde behandelinterventie beschikbaar : een vast zelfhulpprogramma zonder contact met begeleiders of een gestructureerd programma met persoonlijke contacten op welbepaalde tijdstippen .In Austria , several counselling centres ( e.g. at ChEck it ! , B.I.T. , Clean Bregenz ) implement specific concepts for young cannabis users which aim to separate them from other attendees , mainly opioid users , and integrate their relatives and friends in the counselling or treatment process .
De Commissie heeft in het raam van HELIOS een aantal speciale maatregelen getroffen om het aantal gehandicapte deelnemers te verhogen . Zo wil zij meer middelen ter beschikking stellen zodat gehandicapten en hun begeleiders kunnen deelnemen aan studiebezoeken en congressen .The Commission has taken special action within the Helios programme in order to increase the number of disabled participants , by , for example , making an increased budget available for disabled people and their assistants to participate in study visits and seminars .
U slaapt in het verblijf van de begeleidersYou' il be bunking in the orderlies ' quarters
geautoriseerd zijn om als begeleider op te treden in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones, enbe authorised to escort in security restricted areas; and
Wanneer een hond naar explosieven speurt, moet hij altijd worden begeleid door de begeleider die goedgekeurd is om met de explosievenspeurhond te werkenWhen performing explosive detection duties, an EDD shall always be accompanied by the handler who is approved to work with the EDD
Het verloop onder de begeleiders , de beroepskrachten niet meegerekend , is vrij groot .Changes in the management team , leaving aside the permanent staff , are fai rly frequent .
Elkvan de zes winkelstraten in de zone heefteen begeleider / adviseur die de lokale verenigingen helptmethetaan-trekken van nieuwe leden .Each ofthe sixshopping streetsin the area has a supporter / advisor ‘ ’ who assists local associations to find newmembers .
Vraag nr. 12 ( Rønn ) : Gratis trainvervoer over de grenzen voor begeleiders van gehandicaptenQuestion 12 ( Rønn ) : Free rail transport for persons accompanying handicapped people on cross-frontier journeys
Onderdeel daarvan was dat de begeleiders het , buiten de in hun arbeidscontract vastgelegde taken om , op zich namen om collega ' s , ondernemingsraden , directe superieur en , docenten en management over te halen de vrouwen te steunen .The scheduling of vocational training programmes for unemployed women and women in rural areas in particular should be adapted to their personal life rhythms ; normal industrial working hours should not be regarded as the only worthwhile norm .
Zowel de onderne mingsraad als de directie hebben de begeleider herhaaldelijk geconfronteerd met hun in dit opzicht andere benadering van de medezeggenschapsproblematiek .The process of consultation between the managing director and the divisional managers was restructured .
Deze begeleiders , die de voortgang van de activiteiten procesmatig zouden moeten ondersteunen , zouden gere cruteerd kunnen worden uit het aanbod van werklo zen , vrijwilligers , personen die vervangende dienstplicht willen vervullen of personen die werken in het kader van de wet sociale werkvoorziening .Such supervisors , who would see the activities through their various stages , might be recruited from among the unemployed , volunteers , those wishing to find a substitute for military service or those employed under the provisions of the Social Workers ' Act ( Wet sociale werkvoorziening ) .
Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragenIf the transit operation takes place by air, the person to be readmitted and possible escorts shall be exempted from having to obtain an airport transit visa
Wel blijken de begeleiders van de projecten , zelf ook vaak werklozen , gemiddeld een jaar of 6 ouder te zijn dan de deelnemers ( 33/34 jaar versus 27/28 jaar ) .It is true that the member s of project management teams , themselves often unem ployed , are on average about six years older than the participants ( 33-34 as against 27-28 ) .
Overig is de motivatie van de huidige groep uitstekend , aldus een van de begeleiders .The present group ' s motivation is , however , excellent , according to one of their supervisors .
Als deskundigen op het gebied van jeugdwerk staan de twee begeleiders uiteraard ook ter beschikking van de vertegenwoordigers van de gemeenten voor kwesties die verband houden met jonge mensen .As experts in youth work , the two youth leaders are naturally also available to the region ’ s municipal representatives for matters concerning young people .
Pagina 1. Gevonden 453 zinnen matching zin begeleider.Gevonden in 0,808 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.