uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • purchase         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  the acquisition of title to, or property in, anything for a price
   
  that which is obtained for a price in money or its equivalent
   
  individual item one has purchased
   
  datgene wat men aankoopt
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
 • buy       
  (verb, noun   ) []
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
 • acquisition   
  (noun   )
 • bazaar       
  (noun   )
 • fair         
  (noun, adjv   )
 • market           
  (verb, noun, adjv   )
 • marketplace   
 • purchasing   
  (noun, adjv   )
 • sales activity   
 • taking over   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
purchase
 
first-person singular present indicative of aankopen (when using a subclause).

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

aankoop op kredietcredit purchase
aankope
aankopenget; buy; obtain; purchase; acquire; ; secure; take over; gain; go shopping
aankopend
exclusiviteit van aankoopexclusive purchasing agreement
milieuvriendelijke aankopenenvironmental friendly procurement
onbeperkte goedkeuring van aankopenunlimited purchase approval

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "aankoop", vertaalgeheugen

add example
In de inventaris worden een beschrijving, de plaats, de datum van aankoop en de eenheidskosten van het goed vermeldThe inventory shall contain an appropriate description of each item and specify its location, the date of acquisition and its unit cost
De werkzaamheden zullen met name betrekking hebben op de ontwikkeling van raamwerken voor de grensoverschrijdende aankoop en verstrekking van gezondheidszorg; proefprojecten voor Europese netwerken van referentiecentra; kwesties in verband met de mobiliteit van gezondheidswerkers; ontwikkeling en beproeving van methodologieën voor de effectbeoordeling van gezondheidzorgsystemen; uitwisseling van informatie over beste praktijken en ervaringen in verband met patiëntenveiligheid; en ondersteuning van werkzaamheden met betrekking tot andere kwesties waar Europese samenwerking mogelijk is, zoals palliatieve zorg of behoorlijk gebruik van geneesmiddelenThis work will involve, in particular: developing frameworks for cross-border healthcare purchasing and provision; pilot projects for European networks of centres of reference; issues relating to the mobility of health professionals; developing and piloting methodologies for health systems impact assessment; sharing best practice and expertise relating to patient safety; and supporting work on other issues of potential European cooperation, such as palliative care or proper use of pharmaceuticals
Betreft: Bij aankoop van opnameapparatuur te betalen vergoeding voor particulier kopiërenSubject: Compensation for private copying: levies applied to recording and storage media
De bevoegde autoriteit van een Lid-Staat kan, in afwijking van lid ‧, aankopen van apen door erkende instellingen, instituten of centra bij particulieren toestaanThe competent authority of a Member State may, by way of derogation from paragraph ‧, authorize the acquisition by an approved body, institute or centre of apes belonging to an individual
Gezien de afnemende aankopen en dalende defensiebudgetten, in combinatie met - laten we dat vooral niet vergeten - een sterk groeiende behoefte aan onderzoek en ontwikkeling, zal het voor Europa niet eenvoudig zijn de ontwikkelingen op ons continent min of meer gelijk op te laten gaan met die in, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten.With a declining number of purchases and lower defence appropriations, together with – and this is something important to remember – a significant increase in the need for research and development, Europe is not well placed if developments on our continent are to be more or less in balance with, for example, those in the United States.
Kan de Commissie bevestigen dat de tussen Roemenië en Oekraïne in gelegen staat Moldavië (ruim ‧ miljoen inwoners) inmiddels het armste land van Europa is, wat onder meer blijkt uit het feit dat de lonen er vier tot zeven keer zo laag zijn als in Roemenië, ieder kind er wordt geboren met een statistische staatsschuld van ‧ dollar, ‧ % van de staatsbegroting moet worden besteed aan de aflossing van buitenlandse schulden die zijn ontstaan door de aankoop van aardgas, een groot deel van de ziekenhuizen is gesloten terwijl de resterende ziekenhuizen niet meer beschikken over verwarming en medicijnen, op het platteland de voorziening met gas, elektriciteit en waterleiding vrijwel is verdwenen, wegen niet meer berijdbaar zijn en uit armoede duizenden mensen een van hun nieren hebben verkocht voor transplantatie in Turkije?Can the Commission confirm that Moldova, which lies between Romania and Ukraine and has a population of more than ‧ million, is now the poorest country in Europe, as evidenced inter alia by the fact that wages there are between four and seven times lower than in Romania, every child is born with a statistical State debt of USD ‧, ‧ % of the State budget has to be spent on redeeming foreign debt incurred through the purchase of natural gas, many hospitals are closed and the remainder no longer have heating or medicines; gas, electricity and water supplies have virtually ceased in rural areas; roads are no longer passable for vehicles and, on account of poverty, thousands of people have sold one of their kidneys for transplantation in Turkey?
Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en ander niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het BureauThis appropriation is intended to cover the purchase of books, documents and other non-periodic publications and the updating of existing volumes required by Agency departments
De Gemeenschap draagt voor ‧ % bij in de uitgaven die elke in lid ‧ genoemde lidstaat doet voor laboratoriumtests en de aankoop en de distributie van vaccins en aas in het kader van het programma, met een maximum vanThe financial contribution by the Community shall be at the rate of ‧ % of the costs to be incurred by each Member State referred to in paragraph ‧ for the cost of laboratory tests and for the purchase and distribution of vaccine plus baits for the programmes and shall not exceed
De aankoop van boter op grond van artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ wordt geopend voor de onderstaande lidstatenBuying-in of butter as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ is hereby open in the following Member States
Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ mei ‧ tot schorsing van de aankoop van boter tegen ‧ % van de interventieprijs en tot opening van de aankoop bij inschrijving voor de periode tot en met ‧ augustus ‧, en met name op artikel ‧, lidHaving regard to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ suspending the buying-in of butter at ‧ % of the intervention price and opening the buying-in by tendering for the period expiring on ‧ August ‧, and in particular Article ‧ thereof
Op ‧ oktober ‧ ondertekende het Ministerie van Industrie namens de IJslandse regering een overeenkomst inzake de aankoop van de aandelen met de investeerdersgroep Íslenskt Sement ehfOn ‧ October ‧, the Ministry of Industry, on behalf of the Government of Iceland, signed a Share Purchase Agreement with the investors group Íslenskt sement ehf
Terwijl bedrijven in de VS zich pas kunnen inschrijven voor openbare aanbestedingen als ze geregistreerd staan in de Energy Star-database, wordt er in het voorstel slechts op aangedrongen om bij de aankoop van energie-efficiënte kantoorapparatuur energie-efficiëntie-eisen toe te passen die niet minder streng zijn dan de Energy Star-specificatiesWhile the registration on the Energy Star database is a prerequisite for participation in public tenders in USA the Proposal speaks only about encouragement to use energy efficiency requirements not less demanding than Energy Star for public procurement of office equipment
Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemediaLibrary expenses, purchase of books and information subscriptions
Op ‧ november ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Alcadis (België), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japan) en Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japan) in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Isuzu Benelux door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming isOn ‧ November ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which Alcadis (Belgium), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japan), and Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japan) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of a newly created joint venture company Isuzu Benelux by way of purchase of shares
Deze marge stelt ons in staat in oktober in te gaan op een aantal belangrijke, nog openstaande vraagstukken, zoals de vaststelling van de jaarlijkse bedragen voor de aankoop van het IPE IV gebouw te Straatsburg; de uitgaven ten gevolge van het nieuwe Statuut van de leden, waarvoor de door het Bureau in het leven geroepen werkgroep vóór de eerste lezing van de begroting voorstellen moet doen aan de Begrotingscommissie; de uitgaven ten gevolge van de besluiten inzake het statuut van de assistenten en de uitgaven ten gevolge van de momenteel de aan de gang zijnde onderhandelingen met de freelance tolken.In October this will allow us to give a response to some important problems which are still unresolved, such as the annual expenditure and its breakdown between the sums required for the purchase of IPE IV in Strasbourg, the costs connected to the new status of the Members - these proposals will have to be submitted by the working party created for this purpose by the President's Office to the Committee on Budgets by the first reading of the budget itself - the costs related to the choices that will be made regarding the status of assistants and contracting, still in progress, with freelance interpreters.
Op ‧ juni ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ en volgend op een verwijzing in het kader van artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt medegedeeld dat de onderneming Austrian Energy & Environment AG & Co KG (AEE, Oostenrijk), die deel uitmaakt van de Oostenrijkse A-Tec-groep (A-Tec, Oostenrijk), in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Lentjes GmbH (Lentjes, Duitsland), door de aankoop van aandelenOn ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ and following a referral pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Austrian Energy & Environment AG & Co KG (AEE, Austria) belonging to the Austrian A-Tec group (A-Tec, Austria), acquire(s) within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Lentjes GmbH (Lentjes, Germany), by way of purchase of shares
kosten voor de aanpassing of aankoop van apparatuur die door de gehandicapte werknemer of werknemers wordt gebruiktcosts of adapting or acquiring equipment for their use
Omvatten de voor de privé-woning, die zich in een volledig tot het bedrijf behorend gebouw bevindt, gemaakte uitgaven (naast de lopende uitgaven) ook, overeenkomstig de desbetreffende nationale bepalingen, de jaarlijkse afschrijvingen voor de slijtage van gebouwen en/of het in het kader van de desbetreffende nationale periode voor herziening van de aftrek van de voorbelasting berekende jaarlijkse aandeel van de aankoop- en bouwkosten, op grond waarvan een recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde is ontstaan?Does the full cost for the privately used dwelling in a building forming, in its entirety, part of the assets of a business comprise, in addition to recurring expenses, annual depreciation for the wear and tear of buildings in accordance with the applicable national rules and/or the annual proportion of the acquisition and production cost- calculated on the basis of the applicable national period for adjustment of deductions – that has given rise to a right to deduct value added tax?
de procedures voor de aankoop van geneesmiddelen verbeteren door ook de lijst van geneesmiddelen te toetsenprocurement procedures, by also reviewing the list of medicines purchased
Het onderhavige besluit heeft derhalve betrekking op de submaatregelen in overweging ‧, onder a), b) en c), betreffende de aankoop door AGEA van ‧ t pluimveevlees en andere pluimveeproducten voor de verlening van humanitaire hulp: opschorting van betaling van belastingen, sociale bijdragen en wissels voor de marktdeelnemers in de pluimveesector en verlenging van steun voor leningen ten bate van de omschakeling en herstructurering van door de situatie getroffen pluimveebedrijvenThis decision therefore relates to the sub-measures set out in recital ‧(a), (b) and (c), which deal with the purchase by the AGEA of ‧ tonnes of poultry meat and other poultry products for humanitarian aid; the suspension of payment of taxes, social security contributions and payments in respect of operators in the poultry sector and the granting of aid for loans for the conversion and restructuring of poultry undertakings affected by the situation
Indien dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de sluiting van een huurcontract of huurkoopcontract voor de aanschaf van materiaal of de levering en verrichting van diensten, overlegt de Rekenkamer met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden, met inachtneming van artikel ‧ van het Financieel ReglementWhenever the appropriation is intended to cover expenditure on the purchase or conclusion of a lease or lease/purchase contract for the acquisition of equipment or the supply or provision of services, the institution will consult the other institutions on the contractual terms each of them has obtained, with due regard to Article ‧ of the Financial Regulation
de aankoop en distributie van oraal vaccin en aaspakketjes en de aankoop en toediening aan vee van parenterale vaccins voor het planthe purchase and distribution of oral vaccine plus baits and the purchase and administration to livestock of parenteral vaccines for the plan
Aankoop van een door een selectiebureau geschikt bevonden fokram: ‧ EURpurchase of one breeding ram recognised by a selection body: EUR
de uitgaven die verband houden met de aankoop, ontwikkeling en aanpassing van vertaalsoftware en andere meertalige hulpmiddelen of vertaalhulpmiddelen, alsook de aankoop, consolidering en uitbreiding van taalkundige en terminologische gegevensbanken, vertaalgeheugens en elektronische woordenboeken, waardoor er efficiënter kan worden omgegaan met meertaligheid en met het oog op een betere interinstitutionele samenwerkingexpenditure on the acquisition, development and adaptation of software, translation tools and other multilingual tools or aids to translation and the acquisition, consolidation and extension of the contents of linguistic and terminological databases, translation memories and automatic translation dictionaries, particularly with a view to the more efficient treatment of multilingualism and enhanced inter-institutional cooperation
constatering van de overeenstemming met de controlenummers van de partijen en de zakken volgens de aankoop- of inslaglijstenidentifying the control numbers of the lots and bags on the basis of purchase or entry notes
Pagina 1. Gevonden 7893 zinnen matching zin aankoop.Gevonden in 3,166 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.