uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • purchase         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  the acquisition of title to, or property in, anything for a price
   
  that which is obtained for a price in money or its equivalent
   
  individual item one has purchased
   
  datgene wat men aankoopt
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
 • buy       
  (verb, noun   ) []
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
   
  De aanwinst of de manier van iets te kopen door de betaling in geld of iets dergelijks.
 • acquisition   
  (noun   )
 • bazaar       
  (noun   )
 • fair         
  (noun, adjv   )
 • market           
  (verb, noun, adjv   )
 • marketplace   
 • purchasing   
  (noun, adjv   )
 • sales activity   
 • taking over   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
purchase
 
first-person singular present indicative of aankopen (when using a subclause).

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

aankoop op kredietcredit purchase
aankope
aankopenget; buy; obtain; purchase; acquire; ; secure; take over; gain; go shopping
aankopend
exclusiviteit van aankoopexclusive purchasing agreement
milieuvriendelijke aankopenenvironmental friendly procurement
onbeperkte goedkeuring van aankopenunlimited purchase approval

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "aankoop", vertaalgeheugen

add example
Op ‧ mei ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Deutsche Bank AG (Deutsche Bank, Duitsland), Aviva plc (Aviva, Verenigd Koninkrijk) en de Blackstone Groep (Blackstone, Verenigde Staten) in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de Vitus Groep (Vitus, Duitsland), op dit moment gecontroleerd door Blackstone, door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming isOn ‧ May ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Deutsche Bank AG (Deutsche Bank, Germany), Aviva plc (Aviva, United Kingdom) and the Blackstone Group (Blackstone, United States) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the Vitus Group (Vitus, Germany), currently solely controlled by Blackstone, by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint venture
Op ‧ oktober ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali, Italië) in de zin van artikel ‧, lid ‧, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de verzekeringstak van de onderneming PPF Group N.V. (PPF, Nederland) die actief is in een gebied van Centraal Europa tot Centraal Azië, door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap (Generali PPF Holding B.V., NederlandOn ‧ October ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali, Italy) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the insurance business in Central Europe to Central Asia of PPF Group N.V. (PPF, the Netherlands) by way of purchase of shares in a newly created company (Generali PPF Holding B.V., the Netherlands
Bij verwezenlijking van een dergelijk samenwerkingsprogramma tussen uitsluitend lidstaten, melden de lidstaten bij de Commissie welk percentage de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de totale kosten van het programma vertegenwoordigen, de overeenkomst die is gesloten inzake kostenverdeling en het voorgenomen aandeel van de aankopen per lidstaat, als aankopen zijn voorgenomenUpon the conclusion of such a cooperative programme between Member States only, Member States shall indicate to the Commission the share of research and development expenditure relative to the overall cost of the programme, the cost-sharing agreement as well as the intended share of purchases per Member State, if any
Vorige week heeft onze Commissie buitenlandse zaken een geheel onbevredigende vergadering gehad met de heer Jalili, die niet één van de vragen beantwoordde die hem gesteld werden met betrekking tot de mensenrechten, martelingen, openbare executies, de aankoop van Noord-Koreaanse raketten en Russische torpedo's die kunnen worden uitgerust met kernkoppen.Last week our Foreign Affairs Committee held an entirely unsatisfactory meeting with Mr Jalili, who failed to reply to any of the questions put to him on human rights, torture, public executions, the purchase of North Korean missiles and Soviet torpedoes capable of being fitted with nuclear warheads.
In 2007 zijn de gebouwen hier in Straatsburg aangekocht, waarbij ons ten tijde van de aankoop verzekerd is dat er zich absoluut geen asbest in deze gebouwen bevindt.The buildings here in Strasbourg were purchased in 2007 and, when we bought them, we were absolutely assured that there was no asbestos in these buildings.
Op ‧ september ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de onderneming JPMP Capital Corp. (JPMP, VS) die deel uitmaakt van Amerikaanse ondernemingen JPMorgan Chase Group en Apollo Group (Apollo), in de zin van artikel ‧, lid ‧, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Entertainment Inc. (AMC, VS) door de aankoop van aandelen in een investeringsvehikel dat een gezamenlijke onderneming isOn ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings JPMP Capital Corp. (JPMP, U.S.A.), belonging to the U.S.-based JPMorgan Chase Group, and the Apollo Group (Apollo, U.S.A.), acquire, within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation, joint control of the undertaking AMC Entertainment Inc. (AMC, U.S.A.) by way of purchase of shares in a special purpose vehicle company constituting a joint venture
De regeling heeft ten doel investeringssteun te verlenen voor de modernisering van landbouwbedrijven (het herstel van noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven en de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie) en voor de verbetering van landbouw- en weidegrondenThe purpose of the aid is investment to modernise agricultural holdings (to restore farm features and to purchase equipment to be used for agricultural production) and to manage pastures and agricultural land
Aankoop van coproducenten in de GemeenschapPurchases from Community co-producers
Bij de aankoop van een voertuig krijgt de koper van de fabrikant een document waarin de kooldioxide-emissiewaarden en het brandstofverbruik worden vermeldManufacturers shall set out carbon dioxide emissions and fuel consumption figures in a document given to the purchaser of the vehicle at the time of purchase
de technische kosten en de financieringskosten in verband met de aankoop van alcohol voor openbare opslag overeenkomstig de artikelen ‧ tot en met ‧ van Verordening (EG) nrtechnical costs and financial costs resulting from the buying-in of alcohol for public storage, in accordance with Articles ‧ to ‧ of Regulation (EC) No
Derhalve moet in de betrokken lidstaten de aankoop van boter door de interventiebureaus worden geopendIntervention buying-in should therefore be opened in those Member States
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop of de huur van hardware en software voor informaticasystemen en-toepassingenThis appropriation is intended to cover expenditure relating to the purchase or rental of equipment or software for computer systems and applications
de oppervlakten die vallen onder een aankoop-verkoopcontract, een verwerkingsverbintenis of een contract voor loonverwerking dat of die overeenkomstig artikel ‧ van deze verordening is meegedeeld, enthe areas covered by sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts submitted in accordance with Article ‧ of this Regulation
Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwenPreliminary expenditure relating to the acquisition or construction of a building
percentage van de totale aankopen dat resulteert uit via internet geplaatste orders in het vorige kalenderjaar, in percentageklassen ([‧;‧[, [‧;‧[, [‧;‧[, [‧;‧[, [‧;‧]percentage of total purchases resulting from orders placed via Internet, in percentage classes, in the previous calendar year ([‧;‧[, [‧;‧[, [‧;‧[, [‧;‧[, [‧;‧]
Deze speciale bevoegdheden kunnen, ook al zijn deze niet expliciet discriminerend, de aankoop van aandelen in de betrokken onderneming bemoeilijken en de investeerders van andere lidstaten ontmoedigen in het kapitaal van deze onderneming te investerenThose special powers may, even if they are not explicitly discriminatory, make it more difficult to purchase shares in the undertaking concerned and discourage investors from other Member States from investing in shares of that undertaking
Op ‧ oktober ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming Compagnie de Saint-Gobain (Saint-Gobain, Frankrijk) in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Maxit (Maxit, Zweden) door de aankoop van aandelenOn ‧ October ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Compagnie de Saint-Gobain (Saint-Gobain, France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Maxit (Maxit, Sweden) by way of purchase of shares
Bijgevolg zullen deze veranderingen noch de aankoop van nieuwe voertuigen afremmen, noch een langer gebruik van oudere auto's in de hand werken.Therefore, these changes should not prevent the purchase of new automobiles or extend the lifespan of older cars.
De bij deze verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen komen in de plaats van die welke zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. ‧ van de Commissie van ‧ februari ‧ houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. ‧, en bij Verordening (EEG) nr. ‧ van de Commissie van ‧ september ‧ houdende uitvoeringsbepalingen voor de aankoop door de interventiebureaus van suiker vervaardigd uit suikerbieten of suikerriet geoogst in de Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. ‧, die bijgevolg ingetrokken moeten wordenThe detailed implementing rules laid down in this Regulation replace those in Commission Regulations (EEC) No ‧ of ‧ February ‧ laying down detailed rules concerning the sale by tender of sugar by intervention agencies, as amended by Regulation (EC) No ‧, and (EEC) No ‧ of ‧ September ‧ laying down detailed rules for the buying in by intervention agencies of sugar manufactured from beet and cane harvested in the Community, as last amended by Regulation (EC) No ‧ which must therefore be repealed
Tevens worden zij geïnformeerd over het land van herkomst van alle fossiele dan wel hernieuwbare brandstoffen voor het wegvervoer en over de plaats van aankoopThey will also receive information on the country of origin of all road transport fuels, fossil and renewable, and where they are purchased
Het verbaast mij dat eraan gedacht wordt commentaar op fora te censureren, omdat daardoor de keuze van de consument bij het doen van aankopen zou kunnen worden beïnvloed, terwijl het voorstel om de huidige Richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens te verbreden om pedofielen te kunnen opsporen die via sociale fora minderjarigen lokken schadelijk wordt geacht voor de privacy van burgers.I am amazed that people should think of censoring a comment on a forum that they believe might affect consumers' buying decisions and yet they consider it to be an invasion of privacy to extend the current Directive 2006/24/EC on the retention of data to make it possible to identify paedophiles who groom children through social forums.
Op ‧ mei ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt medegedeeld dat de onderneming Salzgitter AG (Salzgitter Duitsland) in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen Klöckner-Werke AG (KW Duitsland) en RSE Grundbesitz und Beteiligungs AG (RSE Duitsland) door de aankoop van aandelenOn ‧ May ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Salzgitter AG (Salzgitter Germany) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings Klöckner-Werke AG (KW Germany) and RSE Grundbesitz und Beteiligungs AG (RSE Germany) by way of purchase of shares
Telkens wanneer hun dit mogelijk is, treffen de regeringen van de lidstaten passende maatregelen tot kwijtschelding of teruggave van het bedrag der indirecte belastingen en van belastingen op de verkoop, welke een deel vormen van de prijs van onroerende of roerende goederen, wanneer de Gemeenschappen voor haar officieel gebruik belangrijke aankopen doen van goederen in de prijs waarvan zodanige belastingen begrepen zijnThe governments of the Member States shall, wherever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or sales taxes included in the price of movable or immovable property, where the Communities make, for their official use, substantial purchases the price of which includes taxes of this kind
aankoop, huur of leasing van apparatuur voor de weergave van de informatie op papier, zoals printers, faxtoestellen, fotokopieerapparaten, scanners en microkopieerapparatenthe purchase, hire or leasing of equipment relating to the presentation of information in printed form, e.g. printers, fax machines, photocopiers, scanners and microcopiers
Kun u duidelijk maken of deze zichtbare recyclingbelasting die bij aankoop van al onze elektrische goederen wordt gespecificeerd inderdaad een extra belasting is en kunt u dan ook nog zeggen waarom de consumenten daar bovenop nog BTW moeten betalen?Can you clarify if this visible recycling charge which is now itemised on all our electrical goods is indeed additional and perhaps why consumers are being asked to pay VAT on top of it?
Pagina 1. Gevonden 7893 zinnen matching zin aankoop.Gevonden in 2,449 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.