Vertalingen in English:

  • Russian Railways   

Voorbeeld zinnen met "Russische spoorwegen", vertaalgeheugen

add example
veroordeelt ten sterkste de Russische aankondiging dat het officiële betrekkingen wil aanknopen met de instellingen van de separatistische autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië; betreurt in dit opzicht de beslissing, die de Minister van Landsverdediging op ‧ mei ‧ heeft genomen om strijdkrachten te zenden naar Abchazië, voor de herstelling van de spoorweg- en wegeninfrastructuur in de afgescheiden regio, overeenkomstig het presidentieel besluitExpresses its deep disapproval at Russia's announcement that it would establish official ties with institutions within the separatist authorities of South Ossetia and Abkhazia; deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on ‧ May ‧ to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree
Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grensRailway Helsinki-Vainikkala (Russian border
Mijn grootvader werkte in de eerste wereldoorlog, in 1916, als krijgsgevangene in toenmalig Russisch Centraal-Azië mee aan de aanleg van spoorwegen. Hij vertelde mij altijd dat hij die zware jaren alleen dankzij de gastvrijheid en hulpvaardigheid van het Tadzjikische volk had overleefd.During the First World War, in 1916, my grandfather was a prisoner of war working on the railways in what used to be Russia-Central Asia, and he has often told me that he was only able to survive these difficult years on account of the hospitality and helpfulness of the people of Tajikistan.
veroordeelt krachtig het besluit van de Russische autoriteiten de eerste Gay Pride Parade op ‧ mei ‧ in Moskou te verbieden, alsook het feit dat zij de veiligheid van de vreedzame demonstranten en mensenrechtenactivisten niet hebben gewaarborgd, en wijst de Russische autoriteiten er nogmaals op dat vrijheid van vergadering een grondrecht is dat wordt gewaarborgd bij artikel ‧ van de grondwet van de Russische Federatie; geeft uiting aan zijn diepe verontrusting over de rol die Russische politici en religieuze organisaties hebben gespeeld bij het aanzetten tot geweld en haat tegen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen; spreekt de hoop uit dat dergelijke incidenten zich in de toekomst niet meer zullen voordoen en spoort de Russische autoriteiten ertoe aan toestemming te geven voor het houden van een Gay Pride Parade in ‧ en de veiligheid van de deelnemers te garanderenStrongly condemns the Russian authorities' decision to ban the first Gay Pride in Moscow on ‧ May ‧, as well as their failure to ensure the safety and security of peaceful demonstrators and human rights activists, and reminds the Russian authorities that freedom of assembly is a basic human right guaranteed by Article ‧ of the Constitution of the Russian Federation; expresses its deep concern about the role which Russian politicians and faith organisations have played in inciting violence and hatred against LGBT people; expresses its hope that similar events will not occur in the future and encourages the Russian authorities to allow the Gay Pride parade in ‧ and to ensure the safety of its participants
Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ juli ‧ betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap was erop gericht de aanpassing van de spoorwegen in de Gemeenschap aan de eisen van de interne markt te vergemakkelijken en de doeltreffendheid van de spoorwegen te vergrotenCouncil Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the development of the Community's railways was designed to facilitate the adaptation of the Community's railways to the requirements of the single market and to improve their efficiency
Mijnheer de Voorzitter, wij hebben zopas tegen dit verslag gestemd omdat het het Europees Parlement een liberalisering van de spoorwegen voorstelt die, naar het voorbeeld van wat met de Britse spoorwegen gebeurd is, ernstige economische en sociale gevolgen voor de Europese spoorwegen kan hebben.Mr President, we have just voted against a European Parliament report on the liberalisation of the railways, an issue which, judging by what has happened in the UK, could have serious social and economic consequences for the European rail sector.
Voorzitter, de rapporteur voor de ontwikkeling van de spoorwegen neemt als uitgangspunt dat de spoorwegen de concurrentiestrijd tegen het wegverkeer en de luchtvaart voorlopig grotendeels hebben verloren, maar dat het desondanks wenselijk is de spoorwegen te behouden en te versterken.Mr President, the rapporteur who drafted a report on the development of the Community' s railways has adopted the guiding principle that for the time being, the railway industry has largely lost the competitive battle to road transport and aviation but that despite this, it is preferable to hold on to the railway industry and strengthen it.
Het blijft een feit dat we de spoorwegen weliswaar allemaal een goed hart toedragen en het belang van spoorwegen onderkennen, maar dat de Europese spoorwegen met ernstige problemen kampen waarmee wij allen ons moeten bezighouden.The fact remains that whilst we all love railways and recognize the need for railways, there are severe problems within the European rail industry, problems that need to be addressed by us all.
Nu wij een Franse Voorzitter hebben, had ik gedacht dat de Franse spoorwegen zich daar toch ook enigszins om zouden bekommeren en dat ook de Belgische spoorwegen, samen met de Franse spoorwegen, er alles zouden aan doen om ons comfortabel hier naartoe te kunnen brengen.Now that we have a French President, I would have expected the French railways to have shown some interest and that the Belgian railways too, together with the French railways, would pull out all the stops to make our journeys here comfortable.
Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ juli ‧ betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap was erop gericht de aanpassing van de spoorwegen in de Gemeenschap aan de eisen van de interne markt te vergemakkelijken en de doeltreffendheid van de spoorwegen te vergrotenCouncil Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the development of the Community’s railways was designed to facilitate the adaptation of the Community’s railways to the requirements of the single market and to improve their efficiency
Zij betoogt dat de Commissie, na te hebben beslist een correctie van de gaskosten toe te passen, artikel ‧, lid ‧, tweede zin, van de basisverordening heeft geschonden en/of een kennelijke beoordelingsfout en een redeneerfout heeft gemaakt door de gaskosten te corrigeren op basis van de prijs voor Russisch gas te Weidhaus (Duitsland), door geen rekening te houden met een bestraft marktcompartimenteringskartel met betrekking tot via Weidhaus geleverd Russisch gas, door na te laten de ‧ % Russische uitvoerrechten over Russisch gas in mindering te brengen en door de correctie uit te voeren om de plaatselijke distributiekosten weer te gevenThe applicant submits that once having decided to proceed with the gas adjustment, the Commission violated Article ‧, second sentence, of the Basic Regulation and/or made a manifest error of appreciation and showed a lack of reasoning, by making the gas adjustment on the basis of the price of Russian gas at Waidhaus, Germany, by failing to consider a penalised market sharing cartel in respect of Russian gas coming via Waidhaus, and by failing to deduct ‧ % Russian export duty on Russian gas and by adjusting to reflect local distribution cost
Naast het feit dat de Russische media steeds meer beperkingen worden opgelegd, waaronder in ‧ de sluiting van TVS, het laatste nationale particuliere televisiekanaal, hebben tal van Russische journalisten gemerkt dat de Russische media opzettelijk alle kritiek op het Russische beleid in Tsjetsjenië afzwakken, uit angst voor represailles van de autoriteitenIn addition to increased restrictions on the activities of Russian media outlets, including the closure of TVS, the last remaining nationwide private television channel in ‧, many Russian journalists have observed that the Russian media deliberately tones down criticism of Russian policy in Chechnya, for fear of harassment by the authorities
Rossija (STC Russia): Tupolev TU-‧: RA-‧, de luchtvaartuigen RA-‧, RA-‧, RA-‧, RA-‧ and RA-‧ worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij; TU-‧: de luchtvaartuigen RA-‧ en RA-‧ worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij; Ilyushin ‧ ‧: de luchtvaartuigen RA-‧ en RA-‧ worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappij; Yakovlev Yak-‧: RA-‧, RA-‧, RA-‧, en RA-‧ worden geëxploiteerd door een andere Russische maatschappijRossija (STC Russia): Tupolev TU-‧: RA-‧, the aircraft RA-‧, RA-‧, RA-‧, RA-‧ and RA-‧ are operated by another Russian carrier; TU-‧: RA-‧ and RA-‧ are operated by another Russian carrier; Ilyushin ‧ ‧: RA-‧ and RA-‧ are operated by another Russian carrier; Yakovlev Yak-‧: RA-‧, RA-‧, RA-‧, and RA-‧ are operated by another Russian carrier
Onverminderd nationale veiligheidsregels en-voorschriften van de Russische Federatie en de lidstaten en onverminderd EU-regels inzake visa met een beperkte territoriale geldigheid, hebben de burgers van de Russische Federatie en de Europese Unie het recht om volgens dezelfde voorwaarden als de EU-burgers respectievelijk de Russische burgers op het grondgebied van de lidstaten respectievelijk de Russische Federatie te reizenSubject to the national rules and regulations concerning national security of the Russian Federation and of the Member States and subject to EU rules on visas with limited territorial validity, the citizens of the Russian Federation and of the European Union shall be entitled to travel within the territory of the Member States and of the Russian Federation on equal basis with European Union and Russian citizens
roept de regering van de Russische Federatie op haar steun aan dit streven te staken en met name geen steun te geven aan de organisatie van zogenaamde referenda over de onafhankelijkheid van de regio; roept de regering van de Russische Federatie tevens op haar volle steun te verlenen aan de multilaterale pogingen om een oplossing te vinden voor de conflicten in haar omgeving; roept de regering van de Russische Federatie daarnaast ook op te voldoen aan de verplichtingen die zij in ‧ in het kader van de Raad van Europa is aangegaan en die zijn neergelegd in het op de OVSE-topontmoeting in Istanbul in ‧ en de ministerraad in Porto in ‧ genomen besluit inzake de terugtrekking van de Russische troepen en wapens uit het grondgebied van Moldavië; spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat op dit punt nog geen vooruitgang is geboektCalls on the government of the Russian Federation to withhold its support from this move and in particular from the holding of so-called referenda on the independence of the region; calls on the government of the Russian Federation to give its fullest support to the multilateral efforts to find a solution to the conflicts in its neighbourhood; calls on the government of the Russian Federation, furthermore, to fulfil the commitments made in ‧ in the Council of Europe and reflected in OSCE Summit (Istanbul, ‧) and Council of Ministers (Oporto, ‧) decisions concerning the withdrawal of Russian troops and arms from the territory of Moldova; expresses concern over the lack of progress on this issue
Het is precies om die reden dat wij gekozen hebben voor uitzendingen in beide talen, in het Russisch en het Wit-Russisch: Russisch om praktische redenen - dat is de taal die de meeste mensen dagelijks spreken - en Wit-Russisch om symbolische redenen, omdat dat de taal is die staat voor een nieuw, vrij Wit-Rusland, het Wit-Rusland dat wij allemaal wensen.This is precisely why we have opted for broadcasting in both languages, Russian and Belarussian: Russian for pragmatic reasons – that is what most people speak every day; Belarussian for symbolic reasons – this is the language that heralds a new free Belarus, which we are all in favour of.
overwegende dat NGO's, waaronder Memorial, de Moskouse Helsinki-groep en mensenrechtenorganisatie For civil rights, in een brief van ‧ december ‧ aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Sergey Lavrov, hebben beklemtoond dat alle diverse aspecten van het wetsontwerp nog altijd in strijd zijn met het internationaal recht, de Russische grondwet, het Russische burgerlijk wetboek en een aantal Russische wettenwhereas in a letter sent to the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, on ‧ December ‧ NGOs, including Memorial, the Moscow Helsinki Group and For Civil Rights, stressed that a whole range of aspects of the bill continues to contradict international law, the Russian Constitution, the Russian Civil Code and a series of Russian laws
We kopen 25 procent van het Russische gas, 27 procent van de Russische olie en een deel van het Russische uranium.We buy 25% of its gas, 27% of its oil and some of its uranium.
Dit geldt ook in geval van onrechtmatige aanwezigheid of onrechtmatig verblijf van personen die op het ogenblik van de binnenkomst op het grondgebied van een lidstaat onderdaan waren van de Russische Federatie maar die naderhand hebben verzaakt aan de nationaliteit van de Russische Federatie overeenkomstig de nationale Russische regelgeving, zonder dat zij de nationaliteit of een verblijfsvergunning van die lidstaat of van een andere staat hebben verworvenThe same shall apply to illegally present or residing persons who possessed the nationality of the Russian Federation at the time of entering the territory of a Member State but subsequently renounced the nationality of the Russian Federation in accordance with the national laws of the latter, without acquiring the nationality or a residence authorisation of that Member State or any other State
Om de veiligheidsregelingen voor kernmateriaal en andere radioactieve stoffen, bijvoorbeeld radioactieve bronnen die oorspronkelijk zijn geleverd door de Russische Federatie, te verbeteren, kunnen in sommige gevallen overeenkomsten voor de levering van goederen, diensten en werken worden aangeboden aan leveranciers in de Russische Federatie, die bekend zijn met de Russische technologieIn some cases, to improve the security arrangements for nuclear and other radioactive materials, e.g. radioactive sources, originally supplied by the Russian Federation, contracts for procurement of goods, works and services could be offered to providers in the Russian Federation, which are familiar with the Russian technology
Rusland doet de Gemeenschappen (Commissie) de namen en adressen toekomen van de bevoegde Russische overheidsinstanties die gemachtigd zijn tot afgifte en controle van uitvoervergunningen, en van de bevoegde Russische organisaties die krachtens de Russische wetgeving gemachtigd zijn tot afgifte van certificaten van oorsprong, alsmede specimina van de stempels en handtekeningen die door deze instanties en organisaties worden gebruiktRussia shall send the Community (European Commission) the names and addresses of the competent Russian governmental authorities which are authorised to issue and to verify export licences and the competent Russian organisations authorised under Russian legislation to issue certificates of origin together with specimens of the stamps and signatures they use
De Russische producent/exporteur voerde aan dat de Russische prijzen gecorrigeerd moesten worden om rekening te houden met de mindere kwaliteit van Russische AFHThe Russian exporting producer argued that an adjustment should be made to Russian prices to take account of the lower quality of the Russian AHF exported to the Community
Pagina 1. Gevonden 9931 zinnen matching zin Russische spoorwegen.Gevonden in 2,547 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.