Vertalingen in English:

  • Russian Railways   

Voorbeeld zinnen met "Russische spoorwegen", vertaalgeheugen

add example
veroordeelt ten sterkste de Russische aankondiging dat het officiële betrekkingen wil aanknopen met de instellingen van de separatistische autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië; betreurt in dit opzicht de beslissing, die de Minister van Landsverdediging op ‧ mei ‧ heeft genomen om strijdkrachten te zenden naar Abchazië, voor de herstelling van de spoorweg- en wegeninfrastructuur in de afgescheiden regio, overeenkomstig het presidentieel besluitExpresses its deep disapproval at Russia's announcement that it would establish official ties with institutions within the separatist authorities of South Ossetia and Abkhazia; deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on ‧ May ‧ to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree
Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grensRailway Helsinki-Vainikkala (Russian border
Mijn grootvader werkte in de eerste wereldoorlog, in 1916, als krijgsgevangene in toenmalig Russisch Centraal-Azië mee aan de aanleg van spoorwegen. Hij vertelde mij altijd dat hij die zware jaren alleen dankzij de gastvrijheid en hulpvaardigheid van het Tadzjikische volk had overleefd.During the First World War, in 1916, my grandfather was a prisoner of war working on the railways in what used to be Russia-Central Asia, and he has often told me that he was only able to survive these difficult years on account of the hospitality and helpfulness of the people of Tajikistan.
Wij kunnen het goederenvervoer alleen maar nieuwe impulsen geven door er in de eerste plaats voor te zorgen dat de grensoverschrijdende vervoersstromen in de toekomst beter afgehandeld worden en door in de tweede plaats de markt open te stellen en de mededinging te bevorderen. Op die manier krijgen ook andere partijen die attractieve diensten op het gebied van goederenvervoer willen aanbieden - en dat zijn tot nu toe meestal niet de nationale spoorwegen - een kans om mee te doen.The only way of putting freight transport back on track at all is to ensure, firstly, that cross-border journeys can operate more smoothly in the future and, secondly, that the market is opened up and competition introduced, so that those who wish to offer attractive freight transport services have the opportunity to do so, and - so far at least -it has usually not been the national rail companies that have done this.
LS is geïnstalleerd op alle hoofdlijnen van de Tsjechische Spoorwegen (CD) en de Spoorwegen van de Slowaakse Republiek (ZSR) en op andere lijnen die met een snelheid van meer dan ‧ km/u bereden mogen wordenLS is installed on all main lines on the network of Czech Railways (CD) and Railways of the Slovak Republic (ZSR) and on other lines with a speed exceeding ‧ km/h
STEUN IN DE SECTOR ROLLEND SPOORWEG MATERIEEL TEN TEHOEVE VAN KAELBLE GMEIDER GMBH01.03.1995 Aid for rolliqg-stock manufacüner lkelble Gmei & r GmbH
Dat had hij aan z' n vrouw beloofd, die een hekel had aan East Anglia...... aan de Spoorwegen, waar hij een HOG- baan had...... en ten slotte ook nog aan zichzelfIt was a promise he' d made first to his wife who disliked flat East Anglia.Secondly to British Rail who employed him on a VUE contract, and only thirdly to himself
Spoorweg Sines-BadajozRailway Sines-Badajoz
Bereft : Griekse spoorwegenPRESIDENT . ( H-529 / 88 ) :
Herstructureren van de spoorwegen en oprichten van instellingen voor het spoorvervoerRestructure the railway sector and establish railway institutions
Spoorweg Hannover-Hamburg/BremenRailway Hanover-Hamburg/Bremen
De reservecapaciteit en het lage verontreinigingspercentage van de spoorwegen zijn de redenen datdeze beter moeten worden ingezet in de strijd tegende congestie die de efficiëntie van de vervoersectormomenteel verstikt.De externe kosten van decongestie in het wegverkeer worden zelfs op 0,5 % vanhet BBP van de Gemeenschap geschat1 .In a move to create greater transparency in the use ofpublic funding , the directive also made provision torequire integrated railway undertakings to separateaccounting for railway infrastructure and transportoperations.Separation of these functions makes foreasier scrutiny so that performance can now bemeasured more accurately.Crucial to the EU s ’ desire toopen up the freight market , this directive alsoguaranteed rail transport operators the right of accessto combined transport services in other Member States . In addition , it created access and transit rightsfor international groupings to operate passengerservices .
nanciël e onevenwichtigheden van de ondernemingen , bescherming van de interne markt , het oude probleem van de energie en de ontoereikende infrastructuur van spoorwegen en havens .areas which include Consett have access to one of the best financial packages anywhere in Western Europe .
Het voorwerp van de communautaire interventies in samenwerking met die van de afzonderlijke lidstaten moeten zekerde infrastructuren betreffen , van de terminals tot de spoorweg-gabarits en de ladingseen heid .To some of the Ministers in the Council who still persist in their restrictiveness we should state unambiguously that they are showing a lack of sensitivity towards the attitudes of the people living in these problem regions and their expectations as to the quality of life .
Men kan talloze redenen bedenken waarom wij de spoorwegen harder nodig hebben dan ooit tevoren.For all the reasons that you can imagine, we have more need than ever of the railway.
De Franse spoorwegen maken op dit ogenblik een grote expansie door, met groeiende werkgelegenheid, door precies het omgekeerde te doen van wat de heer Jarzembowski in zijn verslag voorstelt.French rail is currently expanding considerably, with growing employment, by doing the exact opposite of what Mr Jarzembowski proposes in his report.
Het openstellen van de vervoerssector moet in overeenstemming worden gebracht met de openbare-dienstverplichtingen.Er zijn bepaalde sectoren die inhet verleden ten behoeve van het algemeen belangzijn gereguleerd.Zo wordt over het algemeen doorregeringen geaccepteerd dat de spoorwegindustriediensten moet leveren die mogelijk niet commercieellevensvatbaar zijn maar wel maatschappelijk vereist.De verantwoordelijkheden van nationale en regionaleoverheden in de lidstaten om de openbare dienstverplichtingen van de spoorwegen contractueel vastte leggen en de andere rollen die deze overhedenspelen , houden in dat zij belangrijke spelers in deontwikkeling van de spoorwegindustrie blijven.Bovendien zullen de overheidsinstanties de rol vanOpening up of the transport sector must be reconciledwith public service obligations.There are certainsectors that have been regulated in the past for publicinterest reasons.The railway industry is one examplewhere it is generally accepted by governments thatthere is a need to provide socially necessary railwayservices , which may not be commercially viable.Theresponsibilities of national and regional authorities inthe Members States to contract rail s public serviceobligations ’ , along with their other roles , means theyremain key players in the industry s development.Furthermore ’ , the public authorities will also assumethe role of regulatory bodies for the sector to monitor
Landen in Afrika , het Caraibiche gebied en de Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé Internationale Unie van Spoorwegen International Air Transport Association Classificatie voor Statistiek en Tarief van de internationale handel Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese GemeenschappenGeneral Nomen clature of Economic Activities in the European Communities
1-254 / 83 ) van de heer Gabert , namens de Commissie voor vervoer over het voorstel voor een beschikking van de Raad met betrekking tot de commerciële auto nomie van de spoorwegen bij het beheer van hun internationale reizigers- en bagagevervoer ( doe .1-254 / 83 ) by Mr Gabert , on behalf of the Committee on Transport , on the
Men mag dan ook niet zomaar in het wilde weg wegen , spoorwegen , havens en luchthavens gaan plan nen , ontwerpen , bouwen en in gebruik nemen zonder met het milieu rekening te houden .It will not therefore be possible to launch ideas willy-nilly , to plan , to construct and to put into operation any roads , railways , ports or airports without taking that well into account .
De andere openbare diensten , zoals de gezondheidszorg , de no oddiensten , de afdeling Sociale Zaken , de postdiensten en de spoorwegen , liggen niet ver achter .Other vital public services , such as the NHS , emergency services , DSS , Post Office and railways , are not far behind .
Dit beginsel wordt toegepast ongeacht welke administratie van de spoorwegen als aangever optreedt in de zin van de regeling inzake communautair douanevervoer .This principle is to apply irrespective of which railway authority is the principal within the meaning of the rules relating to Community transit .
Ik ben met name verheugd over de steeds hogere investeringen in de spoorwegen, havens en zeevervoer.I am particularly pleased with developments, which tend towards increased investment in the railway sector, ports and marine transport.
Pagina 1. Gevonden 13862 zinnen matching zin Russische spoorwegen.Gevonden in 4,877 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.