Vertalingen in English:

  • Russian Railways   

Voorbeeld zinnen met "Russische spoorwegen", vertaalgeheugen

add example
Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grensRailway Helsinki-Vainikkala (Russian border
veroordeelt ten sterkste de Russische aankondiging dat het officiële betrekkingen wil aanknopen met de instellingen van de separatistische autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië; betreurt in dit opzicht de beslissing, die de Minister van Landsverdediging op ‧ mei ‧ heeft genomen om strijdkrachten te zenden naar Abchazië, voor de herstelling van de spoorweg- en wegeninfrastructuur in de afgescheiden regio, overeenkomstig het presidentieel besluitExpresses its deep disapproval at Russia's announcement that it would establish official ties with institutions within the separatist authorities of South Ossetia and Abkhazia; deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on ‧ May ‧ to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree
Mijn grootvader werkte in de eerste wereldoorlog, in 1916, als krijgsgevangene in toenmalig Russisch Centraal-Azië mee aan de aanleg van spoorwegen. Hij vertelde mij altijd dat hij die zware jaren alleen dankzij de gastvrijheid en hulpvaardigheid van het Tadzjikische volk had overleefd.During the First World War, in 1916, my grandfather was a prisoner of war working on the railways in what used to be Russia-Central Asia, and he has often told me that he was only able to survive these difficult years on account of the hospitality and helpfulness of the people of Tajikistan.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, de Commissie wil om te beginnen haar dank uitspreken voor dit interessante debat en het Parlement bedanken voor het feit dat het zoveel waarde hecht aan de kwestie van de interoperabiliteit van de conventionele spoorwegen.Mr President, ladies and gentlemen, the Commission wishes to begin by thanking you for this interesting debate and thanking Parliament for the fact that you attach such great importance to the question of the interoperability of the conventional rail transport systems.
Dat blijkt ook uit de statistieken: de spoorwegen hebben in de laatste 25 jaar 58 % van hun goederen- en personenvervoer verloren, terwijl het wegvervoer met 150 % is gestegen; het aandeel van het personenvervoer is gedaald tot 4 % van het totale vervoer en dat van het goederenvervoer tot 9 %.The statistics bear this out: over the last 25 years, the railways have lost 58 % of goods and passenger transportation, while road transportation has increased by 150 %; the passenger share has dropped to 4 % of overall transportation, and the goods share to 9 %.
Vast te stellen dat Nederland, door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad, van ‧ april ‧, betreffende de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificeringdeclaration that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on safety on the Community's railways and amending Council Directive ‧/‧/EC on the licensing of railway undertakings and Directive ‧/‧/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification
Het moet duidelijk zijn dat, wanneer de veranderingen niet wat bewuster en krachtiger worden aangepakt dan tot nu toe het geval was, er helemaal geen sprake van een big bang zal zijn, maar alleen van klokgelui bij het ten grave dragen van de spoorwegen.It has to be said, that if change is not made with a greater sense of urgency than is presently the case, there may be no Big Bang and that the only sound that we will hear is the funeral bell tolling at the demise of the railways.
STEUN IN DE SECTOR ROLLEND SPOORWEG MATERIEEL TEN TEHOEVE VAN KAELBLE GMEIDER GMBH01.03.1995 Aid for rolliqg-stock manufacüner lkelble Gmei & r GmbH
Belangrijk is dus dat de spoorwegen zich veel beter verdedigen, dat zij ervoor zorgen dat zíj op de markt aanwezig zijn.It is important, therefore, that the railways defend themselves much more effectively, that they ensure their presence on the market.
Bereft : Griekse spoorwegenPRESIDENT . ( H-529 / 88 ) :
De reservecapaciteit en het lage verontreinigingspercentage van de spoorwegen zijn de redenen datdeze beter moeten worden ingezet in de strijd tegende congestie die de efficiëntie van de vervoersectormomenteel verstikt.De externe kosten van decongestie in het wegverkeer worden zelfs op 0,5 % vanhet BBP van de Gemeenschap geschat1 .In a move to create greater transparency in the use ofpublic funding , the directive also made provision torequire integrated railway undertakings to separateaccounting for railway infrastructure and transportoperations.Separation of these functions makes foreasier scrutiny so that performance can now bemeasured more accurately.Crucial to the EU s ’ desire toopen up the freight market , this directive alsoguaranteed rail transport operators the right of accessto combined transport services in other Member States . In addition , it created access and transit rightsfor international groupings to operate passengerservices .
nanciël e onevenwichtigheden van de ondernemingen , bescherming van de interne markt , het oude probleem van de energie en de ontoereikende infrastructuur van spoorwegen en havens .areas which include Consett have access to one of the best financial packages anywhere in Western Europe .
Het voorwerp van de communautaire interventies in samenwerking met die van de afzonderlijke lidstaten moeten zekerde infrastructuren betreffen , van de terminals tot de spoorweg-gabarits en de ladingseen heid .To some of the Ministers in the Council who still persist in their restrictiveness we should state unambiguously that they are showing a lack of sensitivity towards the attitudes of the people living in these problem regions and their expectations as to the quality of life .
Het openstellen van de vervoerssector moet in overeenstemming worden gebracht met de openbare-dienstverplichtingen.Er zijn bepaalde sectoren die inhet verleden ten behoeve van het algemeen belangzijn gereguleerd.Zo wordt over het algemeen doorregeringen geaccepteerd dat de spoorwegindustriediensten moet leveren die mogelijk niet commercieellevensvatbaar zijn maar wel maatschappelijk vereist.De verantwoordelijkheden van nationale en regionaleoverheden in de lidstaten om de openbare dienstverplichtingen van de spoorwegen contractueel vastte leggen en de andere rollen die deze overhedenspelen , houden in dat zij belangrijke spelers in deontwikkeling van de spoorwegindustrie blijven.Bovendien zullen de overheidsinstanties de rol vanOpening up of the transport sector must be reconciledwith public service obligations.There are certainsectors that have been regulated in the past for publicinterest reasons.The railway industry is one examplewhere it is generally accepted by governments thatthere is a need to provide socially necessary railwayservices , which may not be commercially viable.Theresponsibilities of national and regional authorities inthe Members States to contract rail s public serviceobligations ’ , along with their other roles , means theyremain key players in the industry s development.Furthermore ’ , the public authorities will also assumethe role of regulatory bodies for the sector to monitor
Landen in Afrika , het Caraibiche gebied en de Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé Internationale Unie van Spoorwegen International Air Transport Association Classificatie voor Statistiek en Tarief van de internationale handel Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese GemeenschappenGeneral Nomen clature of Economic Activities in the European Communities
1-254 / 83 ) van de heer Gabert , namens de Commissie voor vervoer over het voorstel voor een beschikking van de Raad met betrekking tot de commerciële auto nomie van de spoorwegen bij het beheer van hun internationale reizigers- en bagagevervoer ( doe .1-254 / 83 ) by Mr Gabert , on behalf of the Committee on Transport , on the
Door voor dit verslag te stemmen laat men zich domweg voor het karretje spannen van mensen die voor particuliere belangen lobbyen en die erop uit zijn om van de spoorwegen, als openbare dienstverlening, geen spaan heel te laten.Voting in favour of this report amounts to behaving like a vulgar lobbyist for those private interests who want to do away with the public service railways.
Men mag dan ook niet zomaar in het wilde weg wegen , spoorwegen , havens en luchthavens gaan plan nen , ontwerpen , bouwen en in gebruik nemen zonder met het milieu rekening te houden .It will not therefore be possible to launch ideas willy-nilly , to plan , to construct and to put into operation any roads , railways , ports or airports without taking that well into account .
De andere openbare diensten , zoals de gezondheidszorg , de no oddiensten , de afdeling Sociale Zaken , de postdiensten en de spoorwegen , liggen niet ver achter .Other vital public services , such as the NHS , emergency services , DSS , Post Office and railways , are not far behind .
Dit beginsel wordt toegepast ongeacht welke administratie van de spoorwegen als aangever optreedt in de zin van de regeling inzake communautair douanevervoer .This principle is to apply irrespective of which railway authority is the principal within the meaning of the rules relating to Community transit .
Ze hebben de spoorweg gebouwd van hier tot TimboektoeThey built the railroad from here to Timbuktu
Het witboek van de Commissie over een heropleving van de spoorwegen in de Unie en het voorstel betreffende de toewijzing van corridors in Europa waren een eerste stap in de goede richting.The Commission's White Paper on a strategy for revitalising the Community's railways and the proposal relating to trans-European freight corridors were the first step in a new direction.
SPOORWEGEN ( a ) : LENGTE VAN HET NET , REIZIGE RSKILOMETERS EN TONNEN KILOMETERS 1978RAILWAYS ( a ) : LENGTH OF LINE , PASSENGER-KILOMETRES AND TONNE-KILOMETRES 1978
Pagina 1. Gevonden 13862 zinnen matching zin Russische spoorwegen.Gevonden in 5,375 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.