Vertalingen in English:

  • Russian Railways   

Voorbeeld zinnen met "Russische spoorwegen", vertaalgeheugen

add example
Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grensRailway Helsinki-Vainikkala (Russian border
veroordeelt ten sterkste de Russische aankondiging dat het officiële betrekkingen wil aanknopen met de instellingen van de separatistische autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië; betreurt in dit opzicht de beslissing, die de Minister van Landsverdediging op ‧ mei ‧ heeft genomen om strijdkrachten te zenden naar Abchazië, voor de herstelling van de spoorweg- en wegeninfrastructuur in de afgescheiden regio, overeenkomstig het presidentieel besluitExpresses its deep disapproval at Russia's announcement that it would establish official ties with institutions within the separatist authorities of South Ossetia and Abkhazia; deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on ‧ May ‧ to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree
Mijn grootvader werkte in de eerste wereldoorlog, in 1916, als krijgsgevangene in toenmalig Russisch Centraal-Azië mee aan de aanleg van spoorwegen. Hij vertelde mij altijd dat hij die zware jaren alleen dankzij de gastvrijheid en hulpvaardigheid van het Tadzjikische volk had overleefd.During the First World War, in 1916, my grandfather was a prisoner of war working on the railways in what used to be Russia-Central Asia, and he has often told me that he was only able to survive these difficult years on account of the hospitality and helpfulness of the people of Tajikistan.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, de Commissie wil om te beginnen haar dank uitspreken voor dit interessante debat en het Parlement bedanken voor het feit dat het zoveel waarde hecht aan de kwestie van de interoperabiliteit van de conventionele spoorwegen.Mr President, ladies and gentlemen, the Commission wishes to begin by thanking you for this interesting debate and thanking Parliament for the fact that you attach such great importance to the question of the interoperability of the conventional rail transport systems.
Dat blijkt ook uit de statistieken: de spoorwegen hebben in de laatste 25 jaar 58 % van hun goederen- en personenvervoer verloren, terwijl het wegvervoer met 150 % is gestegen; het aandeel van het personenvervoer is gedaald tot 4 % van het totale vervoer en dat van het goederenvervoer tot 9 %.The statistics bear this out: over the last 25 years, the railways have lost 58 % of goods and passenger transportation, while road transportation has increased by 150 %; the passenger share has dropped to 4 % of overall transportation, and the goods share to 9 %.
Vast te stellen dat Nederland, door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad, van ‧ april ‧, betreffende de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificeringdeclaration that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on safety on the Community's railways and amending Council Directive ‧/‧/EC on the licensing of railway undertakings and Directive ‧/‧/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification
Het moet duidelijk zijn dat, wanneer de veranderingen niet wat bewuster en krachtiger worden aangepakt dan tot nu toe het geval was, er helemaal geen sprake van een big bang zal zijn, maar alleen van klokgelui bij het ten grave dragen van de spoorwegen.It has to be said, that if change is not made with a greater sense of urgency than is presently the case, there may be no Big Bang and that the only sound that we will hear is the funeral bell tolling at the demise of the railways.
Belangrijk is dus dat de spoorwegen zich veel beter verdedigen, dat zij ervoor zorgen dat zíj op de markt aanwezig zijn.It is important, therefore, that the railways defend themselves much more effectively, that they ensure their presence on the market.
Door voor dit verslag te stemmen laat men zich domweg voor het karretje spannen van mensen die voor particuliere belangen lobbyen en die erop uit zijn om van de spoorwegen, als openbare dienstverlening, geen spaan heel te laten.Voting in favour of this report amounts to behaving like a vulgar lobbyist for those private interests who want to do away with the public service railways.
Ze hebben de spoorweg gebouwd van hier tot TimboektoeThey built the railroad from here to Timbuktu
Het witboek van de Commissie over een heropleving van de spoorwegen in de Unie en het voorstel betreffende de toewijzing van corridors in Europa waren een eerste stap in de goede richting.The Commission's White Paper on a strategy for revitalising the Community's railways and the proposal relating to trans-European freight corridors were the first step in a new direction.
Ik ontken niet dat de heer Sarlis en de heer Swoboda degelijk werk geleverd hebben, maar ik spreek mij krachtig uit tegen de wens van de Commissie om de spoorwegen een uniform liberaal systeem op te leggen.While not denying the solid work done by Pavlos Sarlis and Hannes Swoboda, I strongly oppose the Commission's desire to impose a uniform liberal system on the railway sector.
Als de trans-Koreaanse spoorweg (TKR) verbonden wordt met de trans-Chinese of de trans-Siberische spoorweg, kan een trein die uit Londen vertrekt Seoel en Busan bereiken via Parijs, Oost-Europa, Centraal-Azië en Siberië of China.When the trans-Korean railway (TKR) is linked with the trans-China or the trans-Siberia railways, a train leaving London could reach Seoul and Busan via Paris, Eastern Europe, Central Asia and Siberia or China.
Teneinde door te gaan met de inspanningen om een interne markt voor spoorwegvervoersdiensten tot stand te brengen, die in gang zijn gezet door Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ juli ‧ betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, is het noodzakelijk een gemeenschappelijk regelgevingskader voor de veiligheid op het spoor te creërenIn order to pursue efforts to establish a single market for rail transport services, initiated by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the development of the Community's railways, it is necessary to establish a common regulatory framework for railway safety
Bahnversicherungsanstalt (verzekeringsinstelling van de spoorwegen), Frankfurt am MainBahnversicherungsanstalt (Railways Insurance Office), Frankfurt am Main
Zo leidt de ontmanteling van de voorheen redelijk goed functionerende openbare diensten tot allerlei misstanden en gebreken op sociaal terrein: zie de spoorwegen in Groot-Brittannië, de posterijen en de gezondheidszorg in Frankrijk of de elektriciteitsvoorziening in het algemeen in Catalonië.The dismantling of public services which were operating more or less properly has been the source of all kinds of social havoc and inefficiency: the railways in Britain, the postal and health services in France, electricity supplies in most parts of Catalonia, and so on.
Het gebruik van pesticiden in gebieden bestemd voor de onttrekking van drinkwater, op of langs transportwegen, bijvoorbeeld spoorwegen, op afgedichte of zeer doorlaatbare oppervlakken kan resulteren in een hoger risico van verontreiniging van het aquatische milieuUse of pesticides in areas for the abstraction of drinking water, on or along transport routes, such as railway lines, on sealed or very permeable surfaces can lead to higher risks of pollution of the aquatic environment
de prijzen van de spoorwegen worden geacht concurrerend te zijn, wanneer de gemiddelde prijzen van de spoorwegen in Zwitserland niet hoger zijn dan de kosten van vervoer over de weg, als omschreven in bijlage ‧, over een soortgelijk trajectrail transport prices shall be considered competitive if the average rail transport prices in Switzerland are no higher than the road transport costs, as defined in Annex ‧, for a similar route
Uitgaven die voor de gehele troepenmacht absoluut noodzakelijk zijn om haar opdracht te kunnen vervullen (gemeenschappelijk gebruikte luchthaven, spoorwegen, havens, belangrijkste logistieke routes, met inbegrip van landingspunten en verzamelpunten; oppompen, behandeling, distributie en afvoer van water, de water- en electriciteitsvoorzieningen, grondwerken en statische bescherming van de troepen, opslagplaatsen, met name voor brandstof en munitiedépôts, logistieke verzamelpunten; technische ondersteuning voor gemeenschappelijk gefinancierde infrastructuurexpenditure absolutely needed for the force as a whole to fulfil its mission (jointly used airport, railway, harbours, main logistical roads, including points of disembarkation and forward assembly areas; water pumping, treatment, distribution and disposal, water and power supply, earthworks and static force protection, storage facilities (in particular for fuel and ammunition), logistical assembly areas; technical support for jointly financed infrastructure
Het verslag behandelt meerdere belangrijke structurele kwesties rond de spoorwegen en het verkeer in de EU in het algemeen.The report raises several important structural issues relating to railways and transport as a whole within the EU.
Ontwerpverordening van de Commissie betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor het beoordelen van de conformiteit met de vereisten voor het verkrijgen van veiligheidscertificaten voor spoorwegen (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- termijnDraft Commission regulation on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- deadline
Verzoeker betwist twee door de Commissie aangebrachte wijzigingen: de indeling van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) in de overheidssector in plaats van in de niet-financiële vennootschappen met het oog op de toepassing van het Europees rekeningenstelsel ‧ (ESR ‧), en de registratie van een kapitaaloverdracht van ‧ miljoen EUR wegens de overname door de Staat (FSI) in ‧ van de schulden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBSThe applicant objects to two amendments made by the Commission, namely the classification of the Fonds de l'infrastructure ferroviaire (FIF) (Railway Infrastructure Fund) in the public administration sector rather than in the non-financial corporations sector for the application of the European system of accounts ‧ (ESA ‧) and the recording of a capital transfer of EUR ‧ million on account of the assumption by the State (FIF) in ‧ of the debts of the Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB
We zijn echter niet zo naïef noch zo cynisch om de Europese burgers voor de gek te willen houden met de boodschap dat de huidige problemen met de spoorwegen kunnen worden opgelost door een datum te prikken op de kalender - een datum die in veler ogen bovendien voorbarig is.However, we are not so naive or cynical as to deceive the European citizens by claiming that, by setting a specific date - which, furthermore, many believe to be premature - the current rail problems are going to disappear.
Pagina 1. Gevonden 9931 zinnen matching zin Russische spoorwegen.Gevonden in 4,199 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.