Vertalingen in English:

  • Roman numerals   
    (Noun  )
     
    system of numerals

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

Romeins cijferRoman numeral
Romeinse cijferRoman numeral

Voorbeeld zinnen met "Romeinse cijfers", vertaalgeheugen

add example
De Lid-Staten kunnen toestaan dat vennootschappen als bedoeld in artikel ‧ a) een verkorte balans openbaar maken waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ zijn opgenomen, met afzonderlijke vermelding in de balans of in de toelichting van:-de actiefposten C I ‧, C ‧, ‧, ‧ en ‧, C ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧, D ‧, ‧ en ‧ en D ‧ en ‧ alsmede de passiefposten C ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧ van artikelThe Member States may permit the companies mentioned in Article ‧ to publish: (a) abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧ disclosing separately, either in the balance sheet or in the notes on the accounts:-C (I), C (II),, and, C (III),,, and, D (II), and and D (III) and under
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om elke verwarring met andere symbolen uit te sluitenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
De lidstaten mogen een model gebruiken dat afwijkt van het model dat in sectie A-I/‧ van de STCW-Code is beschreven, op voorwaarde dat ten minste de vereiste gegevens in Romeinse letters en Arabische cijfers zijn vermeld, daarbij rekening houdend met de varianten die krachtens sectie A-I/‧ zijn toegestaanA Member State may use a format different from the format laid down in section A-I/‧ of the STWC code, provided that, as a minimum, the required information is provided in roman characters and Arabic figures, taking account of the variations permitted under section A-I
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
In afwijking van lid ‧ kunnen de Lid-Staten toestaan dat de in artikel ‧ bedoelde vennootschappen a) een verkorte balans openbaar maken waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ zijn opgenomen, met afzonderlijke vermelding van de bij de posten D ‧ van de activa en C van de passiva in artikel ‧, alsmede bij de post D ‧ in artikel ‧ tussen haakjes gevraagde informatie, maar zulks door middel van een totaalbedrag voor elke betrokken postBy way of derogation from paragraph ‧, the Member States may permit the companies referred to in Article ‧ to publish: (a) abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧, disclosing separately the information required in brackets in D (II) under
De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) van het in bijlage I beschreven modelpaspoort dient strikt te worden aangehoudenThe sequence of the headings (with the roman numbers) of the model passport set out in Annex I must be strictly respected
een aanvullend symbool in de vorm van een getal in Romeinse cijfers dat aangeeft tot welke klasse de geluidssignaalinrichting behoortan additional symbol in the form of a figure in Roman numerals, showing the class to which the AWD belongs
Hiërogliefen en Romeinse cijfersThis inscription' s in Capran, a dead language
Het jaartal, MMV, is in Romeinse cijfers weergegeven langs de rechterrand van het binnenste gedeelteThe year of mintage, MMV, appears in Roman numerals along the right-hand edge of the inner part
een aanvullend symbool, gescheiden van het nummer van dit reglement door een verticale lijn en bestaande uit het nummer, in Romeinse cijfers, van het deel (I, ‧ of III) van het reglement krachtens hetwelk de inrichting of het voertuig is goedgekeurdAn additional symbol separated from the number of this Regulation by a vertical line and consisting of the Roman numeral(s) for the Part (I, ‧ or III) of the Regulation pursuant to which the device or the vehicle has been approved
In de goedkeuringsnummers mogen geen Romeinse cijfers worden gebruikt om verwarring met andere symbolen uit te sluitenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
De lidstaten mogen een model gebruiken dat afwijkt van het model dat in sectie A-I/‧ van de STCW-code is beschreven, op voorwaarde dat ten minste de vereiste gegevens in Romeinse letters en Arabische cijfers zijn vermeld, daarbij rekening houdend met de varianten die krachtens sectie A-I/‧ zijn toegestaanA Member State may use a format different from the format laid down in section A-I/‧ of the STCW Code, provided that, as a minimum, the required information is provided in Roman characters and Arabic figures, taking account of the variations permitted under section A-I
Oude IUPAC tonen: het oude IUPAC-systeem labelt kolommen met Romeinse cijfers, gevolgd door de letter A ofThe Old IUPAC system labeled columns with Roman numerals followed by either the letter A or B. Columns were numbered such that columns one through seven were numbered IA through VIIA, columns ‧ through ‧ were labeled VIIIA, columns ‧ through ‧ were numbered IB through VIIB and column ‧ was numbered VIII. Because of the confusion the old IUPAC and the CAS system created, the IUPAC adopted their new system
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with the other symbols
een aanvullend symbool bestaande uit de Romeinse cijfers voor de klasse(n) waarvoor het voertuig of de carrosserie is goedgekeurdan additional symbol consisting of the Roman numerals for the Class(es) in which the vehicle or bodywork has been approved
Het bovenste gedeelte van dit ontwerp is omgeven door de woorden « SEDE VACANTE » in een halve cirkel en door het jaar van uitgifte in Romeinse cijfers, « MMV »The upper part of this design is surrounded by the semicircular words « SEDE VACANTE » and the year of issue in Roman numerals, i.e. « MMV »
Pagina 1. Gevonden 9499 zinnen matching zin Romeinse cijfers.Gevonden in 1,629 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.