Vertalingen in English:

  • Roman numerals   
    (Noun  )
     
    system of numerals

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

Romeins cijferRoman numeral
Romeinse cijferRoman numeral

Voorbeeld zinnen met "Romeinse cijfers", vertaalgeheugen

add example
De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) van het in bijlage I beschreven modelpaspoort dient strikt te worden aangehoudenThe sequence of the headings (with the roman numbers) of the model passport set out in Annex I must be strictly respected
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with the other symbols
In de goedkeuringsnummers mogen geen Romeinse cijfers worden gebruikt om verwarring met andere symbolen uit te sluitenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
Hiërogliefen en Romeinse cijfersThis inscription' s in Capran, a dead language
Vóór het begin van de bewerking brengt de producent, nadat is vastgesteld dat de bouten aan de vastgestelde eisen voldoen, op iedere bout een metalen zegel aan dat bestaat uit een rond plaatje van roestvrij staal, waarop in reliëf de afkorting P.T. is aangebracht, alsmede de datum van het begin van de bewerking (aangegeven door de maand in Romeinse cijfers) en het jaar (aangegeven door de laatste twee cijfers van het jaartal in Arabische cijfersBefore curing begins, the producer checks that the joints satisfy the requirements and affixes to each joint a metallic seal in the form of a round stainless steel tag with the embossed letters P.T. and the date when curing began, shown by the month (indicated as a Roman numeral) and the year (indicated by the last two digits of the year
een aanvullend symbool in de vorm van een getal in Romeinse cijfers dat aangeeft tot welke klasse de geluidssignaalinrichting behoortan additional symbol in the form of a figure in Roman numerals, showing the class to which the AWD belongs
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te makenThe Arabic numerals following the letter
De Lid-Staten kunnen toestaan dat vennootschappen als bedoeld in artikel ‧ a) een verkorte balans openbaar maken waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ zijn opgenomen, met afzonderlijke vermelding in de balans of in de toelichting van:-de actiefposten C I ‧, C ‧, ‧, ‧ en ‧, C ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧, D ‧, ‧ en ‧ en D ‧ en ‧ alsmede de passiefposten C ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧ van artikelThe Member States may permit the companies mentioned in Article ‧ to publish: (a) abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧ disclosing separately, either in the balance sheet or in the notes on the accounts:-C (I), C (II),, and, C (III),,, and, D (II), and and D (III) and under
boomstructuur als ‧:II-B wilt weergeven, stelt u voor niveau ‧ Cijfer en scheidingsteken: in, voor niveau ‧ Romeinse cijfers, hoofdletters en scheidingsteken-en voor niveau ‧ Letters, hoofdlettersFor example if you want your tree to be ‧: ‧ B you will set level ‧ to Number and separator:, level ‧ will be Roman upper case and separator-and level ‧ will be Letter upper case
Pagina 1. Gevonden 9499 zinnen matching zin Romeinse cijfers.Gevonden in 3,316 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.