Vertalingen in English:

  • Roman numerals   
    (Noun  )
     
    system of numerals

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

Romeins cijferRoman numeral
Romeinse cijferRoman numeral

Voorbeeld zinnen met "Romeinse cijfers", vertaalgeheugen

add example
De Taric-nomenclatuur is verdeeld in 21 afdelingen , aangeduid door romeinse cijfers , die zelf weer zijn onderverdeeld in 96 hoofdstukken .The Taric nomenclature is divided into 21 sections ( roman numerals ) , further subdivided into a total of 96 chapters .
De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) van het in bijlage I beschreven modelpaspoort dient strikt te worden aangehoudenThe sequence of the headings (with the roman numbers) of the model passport set out in Annex I must be strictly respected
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with the other symbols
De Taric-nomenclatuur is verdeeld in 21 afdelingen , aangeduid door Romeins e cijfers , die zelf weer zijn onderverdeeld in 96 hoofdstukken .The Taric nomenclature is divided into 21 sections ( roman numerals ) , further subdivided into a total of 96 chapters .
In de goedkeuringsnummers mogen geen Romeinse cijfers worden gebruikt om verwarring met andere symbolen uit te sluitenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
Hiërogliefen en Romeinse cijfersThis inscription' s in Capran, a dead language
33 — Voor het gemak heb ik Romeinse cijfers aan de punten van deze overweging gegeven .33 — I have given Roman numerals to the paragraphs of this recital for ease of reference .
Vóór het begin van de bewerking brengt de producent, nadat is vastgesteld dat de bouten aan de vastgestelde eisen voldoen, op iedere bout een metalen zegel aan dat bestaat uit een rond plaatje van roestvrij staal, waarop in reliëf de afkorting P.T. is aangebracht, alsmede de datum van het begin van de bewerking (aangegeven door de maand in Romeinse cijfers) en het jaar (aangegeven door de laatste twee cijfers van het jaartal in Arabische cijfersBefore curing begins, the producer checks that the joints satisfy the requirements and affixes to each joint a metallic seal in the form of a round stainless steel tag with the embossed letters P.T. and the date when curing began, shown by the month (indicated as a Roman numeral) and the year (indicated by the last two digits of the year
een aanvullend symbool in de vorm van een getal in Romeinse cijfers dat aangeeft tot welke klasse de geluidssignaalinrichting behoortan additional symbol in the form of a figure in Roman numerals, showing the class to which the AWD belongs
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
NB : — Voor de specifieke regels die gelden voor het Publicatieblad , zie de punten 3.2 en 3.3 . — Na de Arabische cijfers komt een punt ( in een titel ) of een haakje ( in een opsomming ) ; na kleine letters en kleine Romeinse cijfers komt steeds een haakje .( ii ) Roman numerals and capital letters should be separated from the text of the title by an em rule ( dash ) ; arabic numerals should be followed by a full point ; lower-case letters and lower-case roman numerals should be enclosed by two parentheses : never omit the opening parenthesis in English .
De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te makenThe Arabic numerals following the letter
Pagina 1. Gevonden 19756 zinnen matching zin Romeinse cijfers.Gevonden in 4,498 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.