Vertalingen in English:

  • Roman numerals   
    (Noun  )
     
    system of numerals

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

Romeins cijferRoman numeral
Romeinse cijferRoman numeral

Voorbeeld zinnen met "Romeinse cijfers", vertaalgeheugen

add example
Bij goedkeuringen die worden verleend om de overeenstemming met de grenswaarden voor de test van type I in rij A van de tabel in punt ‧.‧.‧.‧.‧ aan te geven, wordt de letter R gevolgd door het Romeinse cijfer I. Bij goedkeuringen die worden verleend om de overeenstemming met de grenswaarden voor de test van type I in rij B van de tabel in punt ‧.‧.‧.‧.‧ aan te geven, wordt de letter R gevolgd door het Romeinse cijfer IIFor those approvals issued to indicate compliance with the limits for the Type I test detailed in Row A of the table in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧. of this Regulation, the letter R will be followed by the roman number I. For those approvals issued to indicate compliance with the limits for the Type I test detailed in Row B in the table to paragraph ‧.‧.‧.‧.‧. of this Regulation, the letter R will be followed by the roman number II
Vóór het begin van de bewerking brengt de producent, nadat is vastgesteld dat de bouten aan de vastgestelde eisen voldoen, op iedere bout een metalen zegel aan dat bestaat uit een rond plaatje van roestvrij staal, waarop in reliëf de afkorting P.T. is aangebracht, alsmede de datum van het begin van de bewerking (aangegeven door de maand in Romeinse cijfers) en het jaar (aangegeven door de laatste twee cijfers van het jaartal in Arabische cijfersBefore curing begins, the producer checks that the joints satisfy the requirements and affixes to each joint a metallic seal in the form of a round stainless steel tag with the embossed letters P.T. and the date when curing began, shown by the month (indicated as a Roman numeral) and the year (indicated by the last two digits of the year
De standaard is Cijfer maar u kunt de SOW-code ook door Romeinse cijfers of door letters, zowel hoofd-als kleine letters, aangevenDefault is Number but you can set the WBS code to be Roman Numbers or Letters, either upper case or lower case
De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te makenThe arabic numerals following the letter
boomstructuur als ‧:II-B wilt weergeven, stelt u voor niveau ‧ Cijfer en scheidingsteken: in, voor niveau ‧ Romeinse cijfers, hoofdletters en scheidingsteken-en voor niveau ‧ Letters, hoofdlettersFor example if you want your tree to be ‧: ‧ B you will set level ‧ to Number and separator:, level ‧ will be Roman upper case and separator-and level ‧ will be Letter upper case
De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te makenThe Arabic numerals following the letter
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
In de goedkeuringsnummers mogen geen Romeinse cijfers worden gebruikt om verwarring met andere symbolen uit te sluitenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
een aanvullend symbool, gescheiden van het nummer van dit reglement door een verticale lijn en bestaande uit het nummer, in Romeinse cijfers, van het deel (I, ‧ of III) van het reglement krachtens hetwelk de inrichting of het voertuig is goedgekeurdAn additional symbol separated from the number of this Regulation by a vertical line and consisting of the Roman numeral(s) for the Part (I, ‧ or III) of the Regulation pursuant to which the device or the vehicle has been approved
Oude IUPAC tonen: het oude IUPAC-systeem labelt kolommen met Romeinse cijfers, gevolgd door de letter A ofThe Old IUPAC system labeled columns with Roman numerals followed by either the letter A or B. Columns were numbered such that columns one through seven were numbered IA through VIIA, columns ‧ through ‧ were labeled VIIIA, columns ‧ through ‧ were numbered IB through VIIB and column ‧ was numbered VIII. Because of the confusion the old IUPAC and the CAS system created, the IUPAC adopted their new system
Wat zou het in Romeinse cijfers zijn?What would it be in Roman numerals?
De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) van het in bijlage I beschreven modelpaspoort dient strikt te worden aangehoudenThe sequence of the headings (with the roman numbers) of the model passport set out in Annex I must be strictly respected
gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: ‧, een verkorte balans opstellen waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ worden opgenomen, met afzonderlijke vermelding van de bij de posten D ‧ van de activa en C van de passiva in artikel ‧, alsmede bij post D ‧ van artikel ‧ tussen haakjes gevraagde informatie, maar zulks door middel van een totaalbedrag voor elke betrokken postaverage number of employees during the financial year: ‧ to draw up abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧, disclosing separately the information required in brackets in D (II) under
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om elke verwarring met andere symbolen uit te sluitenThe use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
We moeten Romeinse cijfers gebruikenWe should try Roman numerals
Het jaartal, MMV, is in Romeinse cijfers weergegeven langs de rechterrand van het binnenste gedeelteThe year of mintage, MMV, appears in Roman numerals along the right-hand edge of the inner part
In afwijking van lid ‧ kunnen de Lid-Staten toestaan dat de in artikel ‧ bedoelde vennootschappen a) een verkorte balans openbaar maken waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ zijn opgenomen, met afzonderlijke vermelding van de bij de posten D ‧ van de activa en C van de passiva in artikel ‧, alsmede bij de post D ‧ in artikel ‧ tussen haakjes gevraagde informatie, maar zulks door middel van een totaalbedrag voor elke betrokken postBy way of derogation from paragraph ‧, the Member States may permit the companies referred to in Article ‧ to publish: (a) abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧, disclosing separately the information required in brackets in D (II) under
Ceramide ‧) of een getal en een Romeins cijfer (bvCeramide ‧) or a number and Roman numeral (e.g
een aanvullend symbool bestaande uit de Romeinse cijfers voor de klasse(n) waarvoor het voertuig of de carrosserie is goedgekeurdan additional symbol consisting of the Roman numerals for the Class(es) in which the vehicle or bodywork has been approved
Hiërogliefen en Romeinse cijfersThis inscription' s in Capran, a dead language
Pagina 1. Gevonden 9499 zinnen matching zin Romeinse cijfers.Gevonden in 2,543 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.