Vertalingen in English:

  • System Preparation Tool   
     
    A tool that prepares the hard disk on a source computer for duplication to destination computers.

Voorbeeld zinnen met "Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding", vertaalgeheugen

add example
surveillance-kader heeft het IMF besloten tot een aantal maatregelen om de doelgerichtheid en kwaliteit van de surveillance te verbeteren, de invloed van zijn beleidsadviezen te vergroten en zijn toezichthoudende rol te versterken in landen waar het een financieel hulpprogramma in uitvoering heeft. Het IMF heeft zich wederom ingespannen voor de stabiliteit van nationale financiële stelsels en de invoering van internationale normen en gedragsregelselations with the IMF and related fora The ESCB contributed to the ongoing review of the architecture of the international economic and financial system. These contributions were made either through work at the European level, where co-ordination on IMF issues was intensified, in particular in the EFC, or through direct participation in the relevant international institutions and fora
De Commissie verheugt zich over de gunstige resultaten van het speciale hulpprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland en van het Interreg ‧ A-programma voor Noord-Ierland en IerlandThe Commission welcomes the positive results obtained under the Special Programme for Peace and Reconciliation in Northern Ireland and the border counties of Ireland and under the Northern Ireland-Ireland Interreg ‧ A programme
Wat het overige betreft: één woord om aan te geven dat we bezorgd zijn met betrekking tot het slechte beheer van het hulpprogramma voor Rusland - en dan vooral het TACIS-programma - en dat we onze twijfels hebben met betrekking tot de doelstellingen en de resultaten van de voorgestelde voedselhulp.As for the rest, I would briefly like to express our concern at the mismanagement of the programme of assistance to Russia - namely TACIS - and our doubts as to the objectives and results of the food aid that has now been proposed.
De Commissie ontwikkelt momenteel nieuwe, aanvullende hulpprogramma' s voor noodhulp en hulp aan ontheemden ter waarde van 28,5 miljoen euro. Deze programma' s zullen in de komende weken ten uitvoer worden gelegd.The Commission is currently processing new, additional aid programmes worth EUR 28.5 million, which will start being implemented in the coming weeks, for emergency aid and aid to uprooted people.
KDE-hulpprogramma voor het aansturen van uw hardware vanaf de commandoregelKDE tool for querying and controlling your hardware from the command line
Mijnheer de Voorzitter, de Dayton-akkoorden, de onder commando van de NATO ingezette strijdkrachten en het hulpprogramma voor de wederopbouw onder leiding van Carl Bildt, vormen de gemeenschappelijke bijdrage van de Verenigde Staten en de EU aan vrede in het voormalige Joegoslavië.Mr President, the Dayton Agreement, the NATO-led implementation force and the aid programme for reconstruction, under the leadership of Carl Bildt, are the USA and the EU's joint contribution to peace in the former Yugoslavia.
Een hulpprogramma voor het versturen van spraakcommando's naar de KTTSD-dienst via DBUSA utility for sending speech commands to KTTSD service via D-Bus
KDE-hulpprogramma voor het openen van URL-adressen vanaf de commandopromptKDE tool for opening URLs from the command line
Hulpprogramma voor printerbeheerCommentScreen Management Applet
De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om te pleiten voor betere bescherming en betere hulpprogramma' s ter plaatse.The data gathered will be used to advocate better protection and programming on the ground.
Vandaag hebben de Verenigde Staten bekendgemaakt dat ze volgend jaar aan 7 000 Irakezen asiel zullen verlenen in de Verenigde Staten. Deze beslissing is een stap in de goede richting, net als de belofte van de Verenigde Staten om 18 miljoen dollar te schenken aan het hulpprogramma van de Verenigde Naties voor Iraakse vluchtelingen.Today's decision by the United States to grant asylum in the United States to 7 000 Iraqis next year is a step in the right direction, as is the decision by the United States to contribute USD 18 million to the programme to assist refugees from Iraq.
Maar wij moeten ook bedenken dat de Europese Unie aanzienlijke middelen - 250 miljoen ecu per jaar - uittrekt voor de Filippijnen in het kader van een hulpprogramma. Dit programma heeft hoofdzakelijk tot doel de economische ontwikkeling in een aantal gevoelige gebieden te bevorderen en zo de stabiliteit te verzekeren.But we must also consider that the European Union spends significant amounts of money - ECU 250 million per year - on a programme of aid to the Philippines, a programme for the most part designed to ensure stability through economic development in certain sensitive areas.
Betreft: Prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap- hulpprogramma voor voedselverstrekking aan de armsten in de EUSubject: Priorities of the Swedish Presidency- food aid programme for the most deprived people in the EU
gezien de strategie voor de ontwikkelingssamenwerking van Polen die in ‧ werd gepubliceerd en het Poolse hulpprogramma voorhaving regard to the strategy for Poland's development cooperation issued in ‧ and the Polish aid programme
Hulpprogramma voor het beheer van archievenNameArchive Handling Tool
Het hulpprogramma is van groot politiek belang, omdat het een bevestiging is voor het samenhangende optreden van de EU ten behoeve van haar burgers.Aid has great political significance, because it confirms the cohesion of EU action on behalf of its citizens.
Meer specifiek, het bilaterale hulpprogramma 2007 voor Armenië concentreert met een bijdrage van EUR 18 miljoen zijn financiële steun op het terrein van gerechtelijke hervormingen.More specifically, the 2007 bilateral aid programme with Armenia is targeting financial support in the field of judicial reform, to the tune of EUR 18 million.
Dit ging gepaard met acties die bedreigend zijn voor de Griekse activiteiten met het oog op de ontwikkeling en de bescherming van het natuurlijk milieu van deze gebieden, waarvan vele steun ontvangen uit hulpprogramma' s van de Europese Unie.In addition, it has made accusations concerning development and environmental activities by Greece in the areas in question, many of which are funded by relevant European Union programmes.
juicht de resultaten toe van de controle op de implementatie van de Phare- en Ispa-instrumenten in Bulgarije en Roemenië en het hulpprogramma voor Turkije, waarbij een onbeduidend foutenniveau werd geconstateerd; neemt nota van de fouten en tekortkomingen die werden opgespoord met betrekking tot de implementatie van het Sapard-instrument in Bulgarije en Roemenië; verzoekt de Commissie te blijven samenwerken met de autoriteiten van beide landen, teneinde te garanderen dat alle regels van openbare aanbesteding en goed financieel beheer worden nageleefd en dat de juistheid, de regelmatigheid en de subsidiabiliteit van aanspraken op communautaire hulp terdege worden gegarandeerdAppreciates the results of the audit of the implementation of the Phare and ISPA instruments in Bulgaria and Romania and the assistance programme for Turkey, which identified an insignificant level of error; takes note of the errors and weaknesses found in relation to the implementation of the Sapard instrument in Bulgaria and Romania; calls on the Commission to continue working with the authorities of both countries to ensure that all requirements for public tendering and sound financial management are met and that adequate assurance of the correctness, regularity and eligibility of claims for Community assistance is provided
Ik werd daar aangesproken door een Tunesische gepensioneerde die, vraag me niet hoe, te weten was gekomen dat ik in het Europees Parlement de Italiaanse gepensioneerden vertegenwoordig. Hij vroeg me: "Ik weet dat er ook een hulpprogramma voor Tunesië is, zoals voor alle landen van het Middellandse-Zeegebied, maar wat heb ik, als Tunesische gepensioneerde, daaraan?While I was there, a Tunisian pensioner came up to me - goodness knows how he had found out that I represent the Italian pensioners in the European Parliament - and he said to me: "I know that there is an aid programme for Tunisia as there is for all the Mediterranean countries, but what good has it done me, a pensioner in Tunisia?
De enige methode om dit voor elkaar te krijgen, en daar heeft het Europees Parlement een grote stem, is via de zogenaamde Notenboom-procedure, en op het moment dat de nieuwe verdeling van de middelen aan de orde komt, moeten we tot overeenstemming zien te komen over hoe we verder te werk zullen gaan opdat we begin november, en zolang de liquiditeitsproblemen van de Palestijnse Autoriteit - die zoals de heer Wohlfart reeds aangaf zeer uiteenlopende oorzaken hebben die allemaal hun rol spelen - nog niet zijn opgelost, onze goedkeuring kunnen geven aan een speciaal hulpprogramma voor het Palestijnse vredesproces.When the time comes to calculate the new distribution, we will have to find an adjustment to set this new political decision in motion. This will allow us to grant a special aid programme for the peace process in Palestine from November, depending on how well the money problems of the Palestinian Government may have been resolved.
De Raad stemde tot op zekere hoogte in met de wens van het Parlement en schiep de mogelijkheid voor de landen van Midden- en Oost-Europa om binnen zekere grenzen offertes te doen in het kader van het hulpprogramma.The Council went some way towards meeting Parliament's wishes and allowed the countries of Central and Eastern Europe to submit some tenders under the aid programme.
Dit hulpprogramma maakt een grafiek van de hoogte van objecten als functie van de tijd voor elke datum en elke plaats op Aarde. Het bovenste gedeelte toont de grafiek, waarin de hoogte wordt weergegeven langs de verticale as, en de tijd langs de horizontale as. De tijd wordt aan de onderkant weergegeven als de lokale standaardtijd, en aan de bovenkant als de lokale sterretijd. Het onderste gedeelte van de grafiek is groen ingekleurd, om aan te geven dat de objecten in dit gebied zich onder de horizon bevindenThis tool plots the altitude of any objects as a function of time, for any date and location on Earth. The top section is a graphical plot of altitude angle on the vertical axis, and time on the horizontal axis. The time is shown both as standard local time along the bottom, and sidereal time along the top. The bottom half of the graph is shaded green to indicate that points in this region are below the horizon
De UNRWA heeft ook haar hulpprogramma voor de armste mensen in de Gazastrook moeten stopzetten.The UNRWA has also had to suspend its programme of aid to the poorest people in Gaza.
& konsole; is een Terminalemulator voor het X Window System. Het is in beginsel gebaseerd op de DEC's VT‧ en de vele opvolgers. & konsole; & ndash; ook wel een shell genoemd & ndash; is een essentieel hulpprogramma voor op & Linux; en & UNIX; gebaseerde computers om snel en productief te kunnen werken& konsole; is a terminal emulator for the X Window System. It is essentially based on the DEC 's VT‧ and many of its succesors. & konsole; & ndash; also referred to as a shell & ndash; is an essential tool on & Linux; and & UNIX; based machines for fast and productive work
Pagina 1. Gevonden 1352169 zinnen matching zin Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding.Gevonden in 92,22 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.