Vertalingen in English:

  • System Preparation Tool   
     
    A tool that prepares the hard disk on a source computer for duplication to destination computers.

Voorbeeld zinnen met "Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding", vertaalgeheugen

add example
U kunt uw waarneemsessie plannen met behulp van het hulpprogramma Hoogte vs. Tijd, waarmee een grafiek van de hoogte als functie van de tijd wordt gemaakt voor elke willekeurige groep van objecten. Als dat allemaal te gedetailleerd is, is er ook nog het hulpprogramma Wat is er vanavond te zien? dat een samenvatting geeft van de objecten die zichtbaar zijn op uw standplaats op elke willekeurige avond. U kunt uw favoriete objecten toevoegen aan het hulpmiddel Waarneemlijst, waarmee u een handige toegang heeft tot algemene acties voor een lijst van objectenYou can plan an observing session using our Altitude vs. Time tool, which will plot curves representing the Altitude as a function of time for any group of objects. If that is too much detail, we also provide a What 's Up Tonight? tool that summarizes the objects that you will be able to see from your location on any given night. You can add your favorite objects to the Observing List tool, which provides convenient access to common actions for a list of objects
Hoewel de huidige procedure enkel tot doel heeft een begroting op te stellen voor 2000, heeft de Commissie in een mededeling in het Publicatieblad al aangegeven dat ze voor april 2000 een voorstel wil doen voor een hulpprogramma 2000-2006 ten behoeve van heel de westelijke Balkan, en eveneens een wijzigingsvoorstel zal doen voor de financiële vooruitzichten.Although the current aim is just to draft the budget for 2000, the Commission has already said in a statement published in the Official Journal of the European Communities regarding next year that it intends to propose an aid programme by April 2000 for the Western Balkans for the period 2000 - 2006 in connection with a proposal for an amendment to the financial perspectives.
was het eerste hulpprogramma gemaakt door derden voor de afdruksoftware voor & CUPS;. Het is verkrijgbaar op de Webpagina van Linuxprinting.org en geeft u de mogelijkheid tot het op uw computer genereren van een PPD. Samen met het erbij behorende Perl-script cupsomatic dat als een extra koppeling (backend) voor & CUPS; moet worden geïnstalleerd, stuurt het het resultaat van het filter pstops door een aantal geschikte Ghostscript-filters. Daarna stuurt het de resulterende gegevens terug naar een & CUPS;-"backend " die het naar de printer stuurt. Op deze manier maakt & CUPS;-O-Matic het mogelijk dat elke printer die in een " klassieke " Ghostscript-omgeving werkt, wordt ondersteund. Als er geen ingebouwde & CUPS;-ondersteuning voor die printer op komst is.... & CUPS;-O-Matic wordt nu vervangen door de krachtigere PPD-O-Matic& CUPS;-O-Matic was the first " Third Party " plugin for the & CUPS; printing software. It is available on the Linuxprinting. org website to provide an online PPD-generating service. Together with the companion cupsomatic Perl-Script, that needs to be installed as an additional & CUPS; backend, it redirects output from the native pstops filter into a chain of suitable Ghostscript filters. Upon completion, it passes the resulting data back to a & CUPS; " backend " for sending to the printer. In this way, & CUPS;-O-Matic enables support for any printer known to have worked previously in a " classical " Ghostscript environment. If no native & CUPS; support for that printer is in sight... & CUPS;-O-Matic is now replaced by the more capable PPD-O-Matic
Afkorting van X P rinting P anel (X afdrukpaneel); XPP was de eerste grafische afdrukopdracht voor & CUPS; voor Free software. Het werd geschreven door Till Kamppeter en was in sommige dingen een voorbeeld voor het " kprinter"-hulpprogramma in & kdeAbbreviation for X P rinting P anel; XPP was the first Free graphical print command for & CUPS;, written by Till Kamppeter, and in some ways a model for the " kprinter " utility in & kde
Dat wordt gebruikt voor een nieuw hulpprogramma voor ontheemden met een budget van 600.000 euro, voor de distributie van voedsel en eerste hulp.It is funding a new programme of assistance for displaced persons with a budget of EUR 600 000 which involves distribution of food and first aid.
Dit programma omvat onder meer financiering voor projecten in de buurt waar de gezusters McCartney vandaan komen, zoals een naschoolse sociëteit, een hulpprogramma voor jeugdige slachtoffers en een economisch herstelprogramma voor de gemeenschap.This includes funding for programmes in the McCartney sisters’ neighbourhood, such as an after-school club, a youth victim support programme and a community economic regeneration programme.
Zoals wij allen hier in het Parlement weten, is een deel van de subsdidiegelden die voor het PHARE-programma voor de landen in Oost-Europa bestemd waren, hieraan onttrokken toen het grotere hulpprogramma voor de opbouw van Joegoslavië werd opgesteld.All of us in the House know that some funds were taken from the PHARE fund for the countries of Eastern Europe when the somewhat larger support programme for the rebuilding of Yugoslavia was put together.
Op 16 december vorig jaar heeft de begrotingsautoriteit in verband met het besluit over de begroting van 2000 nog eens herhaald dat de Commissie een financieel meerjarenplan voor een hulpprogramma voor de westelijke Balkan dient voor te leggen en in voorkomend geval en afhankelijk van het benodigde bedrag een voorstel moet indienen tot wijziging van de financiële vooruitzichten.On 16 December last year, at the time of the decision on the 2000 budget, the budgetary authority once again called upon the Commission to submit a multiannual financial plan for a programme of assistance for the Western Balkans and, if necessary, depending on the amount required, to submit concurrently a proposal on the review of the financial perspective.
& konsole; is een Terminalemulator voor het X Window System. Het is in beginsel gebaseerd op de DEC's VT‧ en de vele opvolgers. & konsole; & ndash; ook wel een shell genoemd & ndash; is een essentieel hulpprogramma voor op & Linux; en & UNIX; gebaseerde computers om snel en productief te kunnen werken& konsole; is a terminal emulator for the X Window System. It is essentially based on the DEC 's VT‧ and many of its succesors. & konsole; & ndash; also referred to as a shell & ndash; is an essential tool on & Linux; and & UNIX; based machines for fast and productive work
Als Parlement strijden wij al jarenlang - met succes - voor de opname van de mensenrechtenclausule in onze betrekkingen met de derde landen. Daarmee worden de samenwerkings- en hulpprogramma ́s voor de opkomende landen, en meer in het algemeen de landen waarmee wij betrekkingen onderhouden, afhankelijk gemaakt - en niemand mag aanstoot nemen aan dit woord - van de wederzijdse eerbiediging van de huidige verdragen, tenminste van de meest bekende en algemeen aanvaarde verdragen.As Parliament, we have called - and we have battled for years with success - for our relations with third countries to incorporate a human rights clause imposing - and I do not wish to offend anybody by using that word - mutual respect for the most well-known and most supported agreements in force, the cooperation and aid programmes for emerging countries and, more generally, for countries with which we sustain relations.
Voor de kandidaat-lidstaten hebben we ook een hulpprogramma voor de landbouwsector, namelijk de pre-toetredingshulp SAPARD.We do have an agricultural aid programme for the acceding countries, which I would now like to mention briefly, namely the SAPARD pre-accession instrument.
Ik werd daar aangesproken door een Tunesische gepensioneerde die, vraag me niet hoe, te weten was gekomen dat ik in het Europees Parlement de Italiaanse gepensioneerden vertegenwoordig. Hij vroeg me: "Ik weet dat er ook een hulpprogramma voor Tunesië is, zoals voor alle landen van het Middellandse-Zeegebied, maar wat heb ik, als Tunesische gepensioneerde, daaraan?While I was there, a Tunisian pensioner came up to me - goodness knows how he had found out that I represent the Italian pensioners in the European Parliament - and he said to me: "I know that there is an aid programme for Tunisia as there is for all the Mediterranean countries, but what good has it done me, a pensioner in Tunisia?
Ik roep de Commissie en de Raad op om nu al serieuze plannen te maken voor een nieuw, grootschalig, omvangrijk en urgent hulpprogramma voor Zimbabwe in het post-Mugabe tijdperk.I call upon the Commission and the Council to begin serious planning now for a massive, comprehensive and urgent programme of assistance to Zimbabwe for the post-Mugabe era.
Ondanks de moeilijke omstandigheden zal de Commissie haar hulpprogramma voor Somalië, dat ontwikkeld is samen met lidstaten, voortzetten om het lijden van de Somalische bevolking te verlichten en de grondslag te leggen voor een vreedzame maatschappij.Despite the difficult circumstances, the Commission will continue its programme of aid to Somalia, which has been designed with Member States, in order to alleviate the suffering of the Somali population and to establish the ground for a peaceful society.
Voor het instellen van de Samba-configuratiemodule hebt u het wachtwoord van root of de systeembeheerder nodig. Dit is een geavanceerd configuratieprogramma waarmee u de beveiliging, shares, gebruikers en printers van samba via een intuïtieve interface kunt instellen. Dit is een krachtig hulpprogramma met ondersteuning voor het instellen van eenvoudige bestands-en printerdeling tot het gebruiken van uw Samba-server als een & Windows; NT domein controllerThe Samba Configuration module requires the root or administrator password. It is an advanced configuration tool that allows you to control Samba 's security, shares, users and printers in an intuitive graphical interface. This is a very powerful tool with support for configuring everything from simple file and printer sharing, to using your Samba server as a & Windows; NT Domain Controller
In tegenstelling tot de naam is GIMP-Print niet langer slechts een hulpprogramma voor het afdrukken vanuit het populaire programma Gimp, de code kan ook worden gebruikt om mee te worden gecompileerd met... *... een verzameling van PPD's en bijbehorende filters die naadloos kunnen worden opgenomen in & CUPS;, met ondersteuning voor rond ‧ verschillende printers en die in veel gevallen een uitvoer hebben van fotografische kwaliteit.; *... een Ghostscript-filter dat in elk ander programma kan worden gebruikt dat een RIP in software nodig heeft; *... een bibliotheek die door andere programma 's kan worden gebruikt die rasterfuncties nodig hebbenContrary to its name, Gimp-Print is no longer just the plugin to be used for printing from the popular Gimp program--its codebase can also serve to be compiled into... *... a set of PPDs and associated filters that integrate seamlessly into & CUPS;, supporting around ‧ different printer models, providing photographic output quality in many cases; *... a Ghostscript filter that can be used with any other program that needs a software-RIP; *... a library that can be used by other software applications in need of rasterization functions
Op de politieke dialoog kom ik straks terug in antwoord op de vraag die mij gesteld is. De onderhandelaren van de Commissie hebben onlangs een overeenkomst ad referendum bereikt met de Democratische Volksrepubliek Korea over de voorwaarden voor een nieuw hulpprogramma voor 1999 ter waarde van 30 miljoen euro.Indeed, it is the case that the Commission negotiators have recently reached an ad referendum agreement with their DPRK counterparts on conditions for a new EUR30m aid programme for 1999.
overwegende dat de EU in ‧ het initiatief heeft genomen tot het stabilisatie- en associatieproces (SAP) voor de landen van de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en als haar belangrijkste bijdrage aan het stabiliteitspact strategische kaders heeft opgericht voor de betrekkingen van deze landen met de Unie en een koppeling heeft aangebracht tussen de nieuwe contractuele betrekkingen (stabilisatieen associatieovereenkomsten (SAA's)) en een hulpprogramma (CARDSwhereas, in ‧, the EU initiated the Stabilisation and Association Process (SAP) for the countries of the western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia) as its main contribution to the Stability Pact establishing strategic frameworks for these countries' relations with the EU and combining new contractual relationships (Stability and Association Agreements) and an assistance programme (CARDS
De Europese Unie heeft voor het eerst ook antiradicaliseringsmaatregelen opgenomen in een speciaal technisch hulpprogramma voor terrorismebestrijding.The European Union has also broken new ground in including anti-radicalisation measures in a special technical aid programme for combating terrorism.
De Commissie verheugt zich over de gunstige resultaten van het speciale hulpprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland en van het Interreg ‧ A-programma voor Noord-Ierland en IerlandThe Commission welcomes the positive results obtained under the Special Programme for Peace and Reconciliation in Northern Ireland and the border counties of Ireland and under the Northern Ireland-Ireland Interreg ‧ A programme
overwegende dat de aanbestedingen voor leveringen, goederen of diensten in de ontwikkelingslanden in het kader van een hulpprogramma overeenkomstig de Europese richtlijnen inzake het plaatsen van overheidsopdrachten objectieve en transparante criteria voor de selectie en gunning van de opdrachten moeten bevattenwhereas calls for tender in respect of supplies, goods or services in developing countries under an aid programme must be based on objective and transparent criteria for the selection and award of contracts, in line with the EU's public procurement directives
gezien de strategie voor de ontwikkelingssamenwerking van Polen die in ‧ werd gepubliceerd en het Poolse hulpprogramma voorhaving regard to the strategy for Poland's development cooperation issued in ‧ and the Polish aid programme
Na het akkoord van afgelopen december over een hulpprogramma van in totaal 85 miljard euro voor Ierland, hebben de Ierse autoriteiten veel werk verzet om het aanpassingsprogramma dat een voorwaarde vormde voor de financiële steun door te voeren.Following the agreement last December of an overall EUR 85 billion assistance programme for Ireland, the Irish authorities have undertaken a great deal of work to implement the adjustment programme to which the financial support was attached.
De enige methode om dit voor elkaar te krijgen, en daar heeft het Europees Parlement een grote stem, is via de zogenaamde Notenboom-procedure, en op het moment dat de nieuwe verdeling van de middelen aan de orde komt, moeten we tot overeenstemming zien te komen over hoe we verder te werk zullen gaan opdat we begin november, en zolang de liquiditeitsproblemen van de Palestijnse Autoriteit - die zoals de heer Wohlfart reeds aangaf zeer uiteenlopende oorzaken hebben die allemaal hun rol spelen - nog niet zijn opgelost, onze goedkeuring kunnen geven aan een speciaal hulpprogramma voor het Palestijnse vredesproces.When the time comes to calculate the new distribution, we will have to find an adjustment to set this new political decision in motion. This will allow us to grant a special aid programme for the peace process in Palestine from November, depending on how well the money problems of the Palestinian Government may have been resolved.
Als er daarentegen, in plaats van een positief antwoord, een negatief antwoord wordt gegeven - als de OVSE niet in Minsk wordt gevestigd, als er obstakels worden gecreëerd voor de ontwikkeling van het hulpprogramma voor de burgermaatschappij - zal de Europese Unie het besluit van de Raad dienovereenkomstig uitvoeren en zullen we moeten constateren dat het niet mogelijk is met de regering van WitRusland samen te werken.If, on the contrary, instead of receiving a positive response, we received a negative one in this respect - if there was no group set up in Minsk, if obstacles were put in the way of the development of the programme to support civil society -, the European Union would consequently apply the Council's decision and we would have to declare that it was not possible to work with the Belarus government.
Pagina 1. Gevonden 1352169 zinnen matching zin Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding.Gevonden in 211,312 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.