Vertalingen in English:

  • System Preparation Tool   
     
    A tool that prepares the hard disk on a source computer for duplication to destination computers.

Voorbeeld zinnen met "Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding", vertaalgeheugen

add example
Tot de kern van de enorme problemen waarmee deze stad , wegens haar historisch , sociaal en cultureel belang , wordt geconfronteerd ; de maatregelen voor deze stad afstemmen op die van de omliggende regio ' s ; via de Commissie voor regionaal beleid de edelmoedige , maar versnipperde hulpacties coördineren ; de Com missie van de Europese Gemeenschappen verzoeken de leiding van dit hulpprogramma op zich te nemen en de verschillende acties te coördineren : alleen op die manier kunnen wij tot de oplossing komen van een probleem dat niet alleen Napels maar geheel Italië en Europa aangaat .Getting into the enormous problems which Naples has because of its historical , social and cultural importance , integrating the solutions to those problems with those of the surrounding regions , promoting , with our Committee on Regional Policy , the bringing together of generous but dispersed forces , giving the Commission of the European Communities the job of coordinating and directing , will all mean bringing a solution to the problem which is the problem not only of Naples but of the whole of Italy and the whole of Europe .
MEDA : hulpprogramma voor mediterrane ontwikkeling ( maatregelen bij de hervorming van de economische en sociale structuren in de mediterrane derde landen )MEDA : Mediterranean Development Assistance ( Measuresto accompanythereform of economic and social structures in the Mediterranean non-member countries )
Hetzelfde kan in grote mate gezegd worden van de kritiek van de Rekenkamer op het ECHO-programma en het hulpprogramma van de Unie , wanneer we voor de verandering het adjectief Oekraïens a chterwege laten .I would like to point out to you that at the moment the Commission is working on a definition of a new effective partnership to optimize the results from humanitarian op erations .
Deze psychologische hulp omvat ook een hulpprogramma voor psycho-sociale revalidatie van de slachtoffers , een actie die wordt uitgevoerd door het zogenaamde Centre for the Rehabilitation of Victims of Torture , een Deense non-gouvernementele organisatie .This psychological assistance also includes a psycho-social rehabilitation programme for the victims , a relief programme which is to be carried out by the Centre for the Rehabilitation of Victims of Torture , a Danish nongovernmental organization .
Hulpprogramma voor het herstel van het macro-economisch evenwicht ( Parerne )Support programme for the restoration of macroeconomic balances ( Parerne )
Eerbiediging van de mensen rechten en bereidheid tot verzoening moeten de grondslag vormen voor de hulpprogramma ' s - en tevens inachtneming van landrechten in landen als Guatemala , waar 70 % van de cultuurgrond in handen is van slechts 2 % van de bevolking .It is why respect for human rights and for reconciliation must underlie the programmes - respect for land rights too in countries like Guatemala where 70 % of the cultivable land is held by just 2 % of the population .
Hierbij wil ik opm erken dat als wij met een ruime meerderheid vóór het verslag stemmen , wij de Raad , die volgende week bijeenkomt , de houding van het Parlement duidelijk hebben gemaakt . Wij willen dat het speciale hulpprogramma onverkort en nog dit jaar wordt uitgevoerd en dat de Raad dit programma ook werkelijk aanvaardt .If wè do this , we will have made clear to the Council , which is meeting next week , the attitude of Parliament : we want the special aid programme to be fully implemented this year and the Council to genuinely accept this programme .
Het analyseert ook de argumenten die worden aangevoer d voor een „ Marshall Pl an " voor Oost-Europa in navolging van het welbekende Amerikaanse hulpprogramma dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog bijdroeg tot het herstel van de economie in West-Europa .Small and mediumsized enterprises , in particular , need easy access to information .
De communautaire strategische richtsnoeren voor het cohesiebeleid die op 6 oktober 2006 ( 5 ) door de Raad zijn goedgekeurd , bevatten de beginselen en prioriteiten van het cohesiebeleid en stellen manieren voor waarop de Europese regio ’ s ten volle gebruik kunnen maken van de fondsen en instrumenten die beschikbaar zijn voor nationale en regionale hulpprogramma ’ s tussen 2007 en 2013 .Adopted by the Council on 6 October 20065 , the Community Strategic Guidelines for Cohesion contain the principles and priorities of Cohesion Policy and suggest ways the European regions can take full advantage of the funds and instruments available for national and regional aid programmes between 2007 and 2013 .
Schwaiger ( PPE ) , rapporteur . - ( DE ) Mijnheer de Voor zitter , mijnheer de commissaris , dames en here n , alle hulpprogramma ' s en begrotingslijnen bij elkaar genomen stelt de Europese Unie jaarlijks meer dan 350 miljoen ecu ter beschikking voor de wederopbouw van Bosnië-Herzegovina en de andere landen die in de burgeroorlog be trokken waren .Schwaiger ( PPE ) , rapporteur . - ( DE ) Mr President , Commissioner , ladies and gentlemen , if all programmes and budget lines are taken together , more than ECU 350 million annually are available from the European Un ion for the reconstruction of BosniaHerzegovina and the other countries which were involved in the war .
Het communautaire hulpprogramma voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en Georgië ( TACIS ) is gericht op de ontwikkeling van de vaardigheden en kennis die vereist zijn voor het economische hervormingsproces in deze staten .The EC programme of technical assis tance to the Commonwealth of Independent States and Georgia ( TACIS ) aims at helping develop die local skills and know how needed for the acceleration of the economic reform process in these states through the provision of the advice , expertise and practical experience necessa ry for the effective operation and manage ment of a market based econom y .
Hoe reageert de EG op het VN hulpprogramma voor Afrika , dat op 28 augustus jl. door secretaris generaal Perez de Cuellar is gepresenteerd , en welke bijdrage is de EG voornemens te leveren aan het welslagen ervan , in het bijzonder ten aanzien van schuldkwijting , vergroting van de hulp en de oprichting van een speciaal fonds dat de Afrikaanse landen minder afhankelijk moet maken van de export van grondstoffen ?What is the EC reaction to the UN aid programme for Africa put forward on 28 August by Secretary-General Pérez de Cuellar , and what contribution will the EC be making to ensure its success , in particular as regards remission of debt , increased aid and the establishment of a special fund to make the countries of Africa less dependent on the export of raw materials ?
In tegenstelling tot de naam is GIMP-Print niet langer slechts een hulpprogramma voor het afdrukken vanuit het populaire programma Gimp, de code kan ook worden gebruikt om mee te worden gecompileerd met... *... een verzameling van PPD's en bijbehorende filters die naadloos kunnen worden opgenomen in & CUPS;, met ondersteuning voor rond ‧ verschillende printers en die in veel gevallen een uitvoer hebben van fotografische kwaliteit.; *... een Ghostscript-filter dat in elk ander programma kan worden gebruikt dat een RIP in software nodig heeft; *... een bibliotheek die door andere programma 's kan worden gebruikt die rasterfuncties nodig hebbenContrary to its name, Gimp-Print is no longer just the plugin to be used for printing from the popular Gimp program--its codebase can also serve to be compiled into... *... a set of PPDs and associated filters that integrate seamlessly into & CUPS;, supporting around ‧ different printer models, providing photographic output quality in many cases; *... a Ghostscript filter that can be used with any other program that needs a software-RIP; *... a library that can be used by other software applications in need of rasterization functions
We zetten ons in om hetgeld van de Europese belastingbetalers te besteden aan hoogwaardige hulpprogramma ’ s die aantoonbaregevolgen hebben voor de kwaliteit van het bestaan van mensen .We are committed to spending European taxpayers ’ money to deliver high quality programmes of assistance that have a demonstrable impact on thequality of people ’ s liv es .
Parlement om de reeds ondernomen acties voort te zetten en in het bijzonder de hulpprogramma ' s voor de Azoren te versterken goed hebben begrepen .protected species for a few years . Of course I would leave it to our experts to decide the exact period , and this would be throughout Europe , not just in France .
• slachtoffers van de aardbeving en van de rellen in Ossetië ( Sovjet-Unie ) : 65 000 ecu voor de fi nanciering van hulpprogramma ' s .( iv ) Victims of the earthquake and rioting in Ossetia ( Soviet Union ) : ECU 65 000 to finance an aid programme .
Deze mededeling moet elementen aanbrengen voor een debat in de Europese Unie over de huidige situatie van het vredesproces in het Nabije Oosten , over de gevolgen van de politieke en economische strategie van de Euro pese Unie voor het gebied en over het aan het in 1993 opgezette hulpprogramma te geven gevolg .The communication is designed to provide the basis of a debate within the Euro pean Union on the current state of ' the peace process in the Middle East , the impact of the European Union ' s political and economic strate gy for the region , and how to follow up on the assistance programme launched in 1993 .
Laten wij onderzoeken of er gronden zijn een parlementaire enquête in te stellen op terreinen zoals de hulpprogramma ' s voor Oost-Europa en de Middellandse Zee , of de interne administratie van de Commissie .We should consider the justification for setting up a parliamentary enquiry into areas such as the aid pro grammes for Eastern Europe and the Mediterranean or the Commission ' s internal administration .
Wij willen garanderen dat burgers waar voor hun geld krijgen en er valt met ons best te praten over het inkrimpen of afschaffen van hulpprogramma=s die niet goed lopen.We want to ensure that the people of Europe get value for their money, and we are quite prepared to discuss making cutbacks in, or abolishing, aid programmes that are not going well.
(PL) Mevrouw de Voorzitter, het is onmogelijk om een goed functionerend hulpprogramma voor Afghanistan op te zetten zonder de binnenlandse situatie te stabiliseren.(PL) Madam President, it will not be possible to establish an efficient programme of assistance for Afghanistan without stabilising its internal situation.
KDE-hulpprogramma voor het aansturen van uw hardware vanaf de commandoregelKDE tool for querying and controlling your hardware from the command line
Vandaag hebben de Verenigde Staten bekendgemaakt dat ze volgend jaar aan 7 000 Irakezen asiel zullen verlenen in de Verenigde Staten. Deze beslissing is een stap in de goede richting, net als de belofte van de Verenigde Staten om 18 miljoen dollar te schenken aan het hulpprogramma van de Verenigde Naties voor Iraakse vluchtelingen.Today's decision by the United States to grant asylum in the United States to 7 000 Iraqis next year is a step in the right direction, as is the decision by the United States to contribute USD 18 million to the programme to assist refugees from Iraq.
De secretaris-generaal van de VN schatte dat er meer dan 930 müjoen VS-dollar beschikbaar zouden kunnen zijn voor hulpprogramma ' s als Irak zou instemmen met de uitvoering van de resoluties 706 en 712 .The UN Secretary General estimated that ov er US $ 930m could be available for aid programmes if Iraq agreed to implement Resolutions 706 and 712 .
Als bijdrage tot een pan-Afrikaans hulpprogramma wordt voorgesteld uit het resterende bedrag van het voorwaardelijke bedrag van ‧ miljard EUR een indicatief bedrag van maximaal ‧ miljoen EUR te reserveren en dit bedrag in zijn geheel over te dragen naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerkingTo contribute to a pan-African support programme, it is proposed to earmark an indicative amount of up to EUR ‧ from the remaining balance of the conditional EUR ‧, and to transfer the amount to the intra-ACP envelope for this purpose
— Verslag van de heer Lezzi over voorstellen betreffende verordeningen voor het voedsel hulpprogramma 1982Report by Mr Lezzi on proposals for Regulations on food aid in 1982
Pagina 1. Gevonden 2243067 zinnen matching zin Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding.Gevonden in 274,394 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.