Vertalingen in German:

  • schweiz   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (20)

Boheems ZwitserlandBöhmische Schweiz
Christelijk Sociale Partij van ZwitserlandChristlich-soziale Partei
Duits (Zwitserland)Deutsch (Schweiz)
Frans (Zwitserland)Französisch (Schweiz)
Geschiedenis van ZwitserlandGeschichte der Schweiz
Groene Partij van ZwitserlandGrüne Partei der Schweiz
Jonge Vrijzinnigen ZwitserlandJungfreisinnige Schweiz
Kantons van ZwitserlandKanton
Liberale Partij van ZwitserlandLiberale Partei der Schweiz
Lijst van bondspresidenten van ZwitserlandListe der Schweizer Bundespräsidenten
Nationale feestdag van ZwitserlandSchweizer Bundesfeiertag
Politiek in ZwitserlandPolitisches System der Schweiz
Religie in ZwitserlandReligionen in der Schweiz
Ronde van ZwitserlandTour de Suisse
Sociaal-Democratische Partij van ZwitserlandSozialdemokratische Partei der Schweiz
Vlag van ZwitserlandFlagge und Wappen der Schweiz
Vrijheidspartij van ZwitserlandFreiheits-Partei der Schweiz
ZwitserlandSchweiz; die Schweiz
Zwitserland en het Eurovisie SongfestivalDie Schweiz beim Eurovision Song Contest
Zwitserland tijdens de Tweede WereldoorlogDie Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Voorbeeld zinnen met "zwitserland", vertaalgeheugen

add example
Zowel de Commissie als ook de Raad hebben er echter met nadruk op gewezen dat wij niet akkoord kunnen gaan met een resultaat, noch bij de onderhandelingen met Zwitserland, noch bij de besprekingen over een Alpenclausule, waardoor de Alpenroute buitensporig duur zou worden.Sowohl die Kommission als auch der Rat haben jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen, daß wir kein Ergebnis hinnehmen werden, durch das die Alpenroute übermäßig teuer würde, weder in den Verhandlungen mit der Schweiz noch bei den Beratungen zu einer Alpenklausel.
Wat de betrokken landen betreft, zijn de meeste lidstaten vertegenwoordigd, evenals derde landen zoals Zwitserland, Israël, Hongarije, Noorwegen, enzWas die beteiligten Länder anbelangt, so sind die meisten Mitgliedstaaten beteiligt, aber auch Drittländer wie z.B. die Schweiz, Israel, Ungarn und Norwegen
Bij de uitwerking van haar maatregelen raadpleegt de Commissie derhalve de deskundigen van Zwitserland op dezelfde wijze als waarop zij de deskundigen van de lidstaten raadpleegtIn diesem Zusammenhang zieht die Kommission bei der Ausarbeitung von Maßnahmen Sachverständige aus der Schweiz auf derselben Grundlage heran wie Sachverständige aus den Mitgliedstaaten
Suiker (GS ‧) van oorsprong uit de EG wordt ingevoerd in Zwitserland waar het in suikerwerk (GS ‧) wordt verwerktZucker (HS ‧) mit Ursprung in der Gemeinschaft wird in die Schweiz eingeführt und dort zu Zuckerwaren (HS ‧) verarbeitet
Oostenrijk ZwitserlandÖsterreich Schweiz
De industriële kern van West-Europa ( dat wil zeggen Groot-Brittannië , de Bondsrepubliek Duitsland , Noord-Italië , Zweden , Zwitserland ) heeft zich volgens een afwijken d produktieparadigma ontwikkeld .Ihr industrieller Kern ( d. h. Großbritannien , die Bundesrepublik Deutschland , Norditalien , Schweden , die Schweiz ) entwickelte sich gemäß einem unterschiedlichen Produktionsparadigma .
Met ZWITSERLANDZur SCHWEIZ
Sinds 1959 hebben 3 342 leerlingen het einddiploma van het secundair onderwijs behaald en op deze wijze toegang gekregen tot de instituten van hoger onderwijs van de negen landen van de Gemeenschap alsmede van Oostenrijk , Zwitserland en de Verenigde Staten .Seit 1959 sind 3342 Abiturienten aus den Europäischen Schulen hervorgegangen , die normal zu den Hochschulen der neun Gemeinschaftsländer sowie Österreichs , der Schweiz und der Vereinigten Staaten zugelassen werden .
Voor regio's als Franstalig België, Canada of Zwitserland worden de boeken door de uitgeverijen zelf of via het distributienetwerk van de tussenpersoon verspreid, omdat het marktvolume zo groot is dat ondernemingen investeren in geïntegreerde distributienetwerkenIn Gebieten wie Belgien, Kanada oder der französischsprachigen Schweiz erfolgt der Buchvertrieb durch die Verleger selbst oder über ein Vertriebsnetz, da die Unternehmen dort angesichts des ausreichend großen Marktvolumens in integrierte Vertriebsnetze investieren
Nu reeds maakt de Britse Satellite Television PLC , met toestemming van de Britse regering en de satelliet exploitant , Eutelsat , gebruik van zo ' n distributiesatelliet , de ECS , om gedurende ongeveer drie tot vijf uur per dag een eigen televisie programma " Skycharinel " uit te zenden , dat in Noorwegen , Helsinki en Zwitserland via plaatselijke kabelnetten met in totaal 500.000 abonnees wordt doorgegeven .Schon jetzt benutzt die britische Satellite Television PLC einen solchen Verteilsatelliten , den ECS , mit Genehmigung der britischen Regierung und des Satellitenbetreibers , der Eutelsat , um drei bis fünf Stunden täglich ein eigenproduziertes Fernsehprogramm " Skychannel " auszustrahlen , das in Norwegen , Helsinki und der Schweiz in örtlich en Kabelnetzen mit insgesamt circa 500 000 Abonnenten übertragen wird .
Wat de ontwikkeling van het Schengenacquis betreft dat onder Titel ‧ van het Verdrag betreffende de Europese Unie valt, dienen de bepalingen van Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ mei ‧ inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, vanaf de ondertekening van de overeenkomst te worden toegepast op de betrekkingen met ZwitserlandSoweit die Entwicklung desjenigen Schengen-Besitzstands, der unter Titel ‧ des Vertrags über die Europäische Union fällt, berührt ist, sollte der Beschluss ‧/‧/EG des Rates zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands ab der Unterzeichnung des Abkommens auf die Beziehungen mit der Schweiz entsprechende Anwendung finden
Lidstaten moeten een jaarlijks bewakingsprogramma uitvoeren van snelle tests ( gebaseerd op het in Zwitserland gebruikte model , dat binnen 24 uur resultaten geeft ) dat prio ritair moet worden toegepast op dieren die meer dan twee jaar oud zijn en onder onduidelijke omstandigheden op boerderijen zijn gestorven , op zieke dieren waarop een noodslachting is toegepast en op dieren met gedragsstoor nissen of neurologische symptomen .Die Mitgliedstaaten sollen ein jährliches Überwachungsprogramm auf der Basis von Schnelltests ( nach dem in der Schweiz praktizierten Modell , das innerhalb von 24 Stunden Ergebnisse liefert ) durchführen , und zwar schwerpunktmäßig bei über zwei Jahre alten Rindern , die in landwirtschaftlichen Betrieben un ter ungeklärten Umständen verendeten , bei aus besonderem Anlass notgeschlachteten Tieren und bei Tieren , die Verhaltensauffälligkeiten oder neurologische Störungen zeigen .
Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juni ‧ tot vaststelling van de verlaagde agrarische elementen en de aanvullende rechten bij de invoer uit Zwitserland in de Gemeenschap van bepaalde melkproducten bevattende goederen die onder Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad vallenVerordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Juni ‧ zur Festsetzung der ermäßigten Agrarteilbeträge und der Zusatzzölle für die Einfuhr von bestimmten Milcherzeugnisse enthaltenden, unter die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates fallenden Waren aus der Schweiz in die Gemeinschaft
Zwitserland en Zweden nemen tevens deel aan het communautaire onderzoekprogramma inzake kernfusie , de JET genaamd , dat in het Verenigd Koninkrijk ten uitvoer wordt gelegd ( ' ) ·Die Schweiz und Schweden sind zudem in Großbritannien ( ! ) am Fusionsprogramm JET der Gemeinschaft beteiligt .
VAN DE REGERING VAN ZWITSERLAND BETREFFENDE VRIJWARINGSMAATREGELENDER REGIERUNG DER SCHWEIZ ZU SCHUTZMASSNAHMEN
" Zwitserland : één gebied " wordt geschrapt ; aanpassing b )In der Anpassung unter Buchstabe a werden die Worte " Schweiz : ein Gebiet " gestrichen ; in der Anpassung unter Buchstabe b werden die Worte " und die Schweiz " gestrichen .
Wij kennen al een aanzienlijke interuniversitaire samenwerking tussen de universiteiten van Baden-Wurtemberg en de Elzas, zonder overigens de universiteit van Bazel in Zwitserland te vergeten. Deze samenwerking kan alleen maar versterkt worden door de ontwikkeling van het algemeen stelsel voor de wederzijdse erkenning van diploma's dat wordt ingevoerd maar nog niet ver genoeg gaat.Die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten, insbesondere zwischen den Universitäten in Baden-Württemberg und im Elsaß, ohne dabei Basel in der Schweiz zu vergessen, ist dort schon sehr weit fortgeschritten, doch diese Zusammenarbeit wird nur ausgebaut werden können mit der Weiterentwicklung der allgemeinen Regelung der gegenseitigen Anerkennung von Hochschuldiplomen, die bereits angewendet wird, jedoch noch nicht ausreichend ist.
moet de in artikelen ‧ en ‧ van beschikking nr. ‧/‧/EG neergelegde regeling aldus worden uitgelegd, dat onderdanen van derde landen die houder zijn van een door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven, in de bijlage vermelde verblijfstitel die door de lidstaten die het Schengenacquis volledig toepassen, eenzijdig is erkend, voor de doorreis over het gemeenschappelijke gebied zijn vrijgesteld van de visumplicht krachtens artikel ‧, lid ‧, van verordening (EG) nr. ‧/‧?ist die Regelung der Art. ‧ und ‧ der Entscheidung Nr. ‧/‧/EG so zu verstehen, dass Drittstaatsangehörige, welche Inhaber einer der im Anhang aufgeführten, von den Schengen-Mitgliedstaaten einseitig anerkannten Aufenthaltserlaubnissen der Schweiz und von Liechtenstein sind, für den Zweck der Durchreise durch den gemeinsamen Raum von der sich aus Art. ‧ Abs. ‧ der Verordnung (EG) ‧/‧ ergebenden Visumpflicht freigestellt werden?
Bijv. in het Nederlands : Finland , IJsland , Noorwegen , Oostenrijk , Zwitserland .Zuweilen wird für alle Sprachfassungen die gleiche Reihenfolge gewählt , so etwa in den Verzeichnissen der Rechtsakte über Saatgut ( vgl. ABl .
Het Europa van de Twaalf en de zes landen van de Europese Vrijhandelsassociatie ( EVA ) — Zwitserland , Oostenrijk , Zweden , Noorwegen , Finland en IJsland — zullen vanaf het begin van 1990 gaan werken aan de oprichting van een Europese economische ruimte .Die Zwölfergemeinschaft und die sechs Länder der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA ( Finnland , Island , Norwegen , Österreich , Schweden und Schweiz ) wollen in den ersten Monaten dieses Jahres die Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes vorbereiten .
IJsland , Noorwegen , Zweden en Zwitserland , de samenwerkingsakkoorden dieGemeinsamen Zolltarifs , die Freihanaclsabkommen , die die Gemeinschaft mit nordeuropäischen Drittländern wie Österreich , Finnland , Island , Norwegen ,
de deelnemende lidstaten, Israël, Noorwegen en Zwitserland zich ertoe verbinden bij te dragen aan de financiering van het gemeenschappelijk AAL-programma en de effectieve betaling van hun financiële bijdrage, met name de financiering van deelnemers aan de projecten die zijn geselecteerd naar aanleiding van de in het kader van het programma gelanceerde oproepen tot het indienen van voorstellenZusage der teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie Israels, Norwegens und der Schweiz, ihren Beitrag zur Finanzierung des gemeinsamen Programms Umgebungsunterstütztes Leben zu leisten, und tatsächliche Zahlung ihrer Finanzbeiträge, insbesondere an die Teilnehmer der Projekte, die im Rahmen dieses Programms aufgrund der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen ausgewählt werden
Zodra dit besluit in werking treedt, kunnen vertegenwoordigers van Noorwegen en Zwitserland op tijdelijke basis als waarnemers worden betrokken bij de werkzaamheden van de beveiligingsraad, overeenkomstig de voorwaarden die in het reglement van orde van de groep zijn vastgesteld, voor zover Noorwegen en Zwitserland vooraf elk hebben bevestigd dat ze voornemens zijn alle beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om een adequate graad van bescherming van de infrastructuur, de diensten en de technologieën van de Europese GNSS-programma’s en-diensten te garanderen, met name die welke verband houden met de controle van uitvoer, toe te passen op hun grondgebiedVom Inkrafttreten dieses Beschlusses an können Vertreter Norwegens und der Schweiz befristet unter den in der Geschäftsordnung des Sicherheitsausschusses festgelegten Bedingungen als Beobachter an dessen Beratungen teilnehmen, sofern Norwegen und die Schweiz zuvor ihre Absicht bestätigt haben, in ihrem Hoheitsgebiet alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, um die Infrastrukturen, Dienste und Technologien der europäischen GNSS und der zugehörigen Programme angemessen zu schützen, insbesondere was die Ausfuhrkontrollvorschriften anbelangt
In afwijking van artikel ‧, lid ‧, onder a), van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de overige personeelsleden van deze Gemeenschappen, kunnen staatsburgers van Zwitserland welke over hun volledige burgerrechten beschikken door de Uitvoerend Directeur van het Agentschap onder contract worden aangeworvenAbweichend von Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Februar ‧ zur Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften können Staatsangehörige der Schweiz, die ihre vollen staatsbürgerlichen Rechte genießen, vom Exekutivdirektor der Agentur unter Vertrag genommen werden
Voor Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company Eurochem, dat tot de Eurochem-groep behoort, Moskou, Rusland, voor goederen die door haar verbonden onderneming JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Rusland, of door haar verbonden onderneming JSC Nevinka Azot, Nevinnomyssk, Rusland, worden geproduceerd en door Eurochem Trading GmbH, Zug, Zwitserland, aan de eerste onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap worden verkocht (aanvullende Taric-code AFür die Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company Eurochem, die zur Eurochem-Unternehmensgruppe, Moskau, Russland, gehört, für Waren, die von den mit ihr verbundenen Unternehmen JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russland, oder JSC Nevinka Azot, Nevinnomyssk, Russland, hergestellt und von der Eurochem Trading GmbH, Zug, Schweiz, an den ersten unabhängigen Abnehmer in der Gemeinschaft verkauft werden (TARIC-Zusatzcode A
Pagina 1. Gevonden 5998 zinnen matching zin zwitserland.Gevonden in 1,654 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.