Vertalingen in German:

  • schweiz   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (20)

Boheems ZwitserlandBöhmische Schweiz
Christelijk Sociale Partij van ZwitserlandChristlich-soziale Partei
Duits (Zwitserland)Deutsch (Schweiz)
Frans (Zwitserland)Französisch (Schweiz)
Geschiedenis van ZwitserlandGeschichte der Schweiz
Groene Partij van ZwitserlandGrüne Partei der Schweiz
Jonge Vrijzinnigen ZwitserlandJungfreisinnige Schweiz
Kantons van ZwitserlandKanton
Liberale Partij van ZwitserlandLiberale Partei der Schweiz
Lijst van bondspresidenten van ZwitserlandListe der Schweizer Bundespräsidenten
Nationale feestdag van ZwitserlandSchweizer Bundesfeiertag
Politiek in ZwitserlandPolitisches System der Schweiz
Religie in ZwitserlandReligionen in der Schweiz
Ronde van ZwitserlandTour de Suisse
Sociaal-Democratische Partij van ZwitserlandSozialdemokratische Partei der Schweiz
Vlag van ZwitserlandFlagge und Wappen der Schweiz
Vrijheidspartij van ZwitserlandFreiheits-Partei der Schweiz
ZwitserlandSchweiz; die Schweiz
Zwitserland en het Eurovisie SongfestivalDie Schweiz beim Eurovision Song Contest
Zwitserland tijdens de Tweede WereldoorlogDie Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Voorbeeld zinnen met "zwitserland", vertaalgeheugen

add example
Ik waardeer het werk dat de Commissie op dat gebied heeft verricht en ben vooral ingenomen met het feit dat de Raad van ministers van begroting in juli heeft beslist tussen de EER, Zwitserland en de Centraal- en Oosteuropese landen een diagonale dialoog op gang te brengen.Ich anerkenne die von der Kommission in diesem Bereich geleistete Arbeit und ich begrüße insbesondere den Beschluß des Rates der Haushaltsminister vom Juli dieses Jahres zur Einführung einer diagonalen Kommunikation zwischen dem EWR, der Schweiz und den mittel- und osteuropäischen Ländern.
Als men de media volgt, stelt men vast dat nu in Zwitserland, Oostenrijk, Spanje en overal in Europa aandacht wordt besteed aan gevallen van fraude die vroeger onder het vloerkleed werden geveegd.Wenn man die Medien verfolgt, sieht man jetzt in schweizerischen, österreichischen, spanischen Medien, quer durch Europa Fälle, die früher eigentlich eher unter den Teppich gekehrt wurden.
Indien de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, alsmede de aan die overeenkomst gehechte protocollen betreffende Liechtenstein in werking zijn getreden op het ogenblik waarop de onderhandelingen met de Republiek Albanië worden afgerond, wordt een soortgelijke verklaring afgelegd met betrekking tot Zwitserland en LiechtensteinWenn das Abkommen zwischen der EU, der EG und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands und die Protokolle zu diesem Abkommen betreffend Liechtenstein bis zum Abschluss der Verhandlungen mit der Republik Albanien in Kraft getreten sind, wird auch eine entsprechende Erklärung zur Schweiz und zu Liechtenstein abgegeben
Het is in dit verband zeer belangrijk dat Zwitserland op geen enkele wijze van deze samenwerking wordt uitgesloten, ondanks het feit dat Zwitserland geen lid is van de Europese Unie of de EER.In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass die Schweiz nicht in irgendeiner Weise aus diesem System der Zusammenarbeit ausgeschlossen wird, auch wenn sie kein Mitglied der EU oder des EWR ist.
Zwitserland en Liechtenstein passen de regels betreffende het personeel van het agentschap toe die zijn vastgesteld op grond van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese GemeenschappenDie Schweiz und Liechtenstein wenden die auf der Grundlage des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften erlassenen Vorschriften für Personalangelegenheiten der Agentur an
Dat is noch in het belang van degenen die goederen vervoeren in of door Zwitserland, noch in het belang van de buurlanden. Als ik bedenk dat van al het verkeer over de Brenner alleen al 30% de Brenner neemt om Zwitserland te vermijden, lijkt het mij noodzakelijk de contingenten te baat te nemen om weer de kortste weg mogelijk te maken, in plaats van perifere landen buitensporig te belasten, meer dan volgens de statistieken mogelijk is.Wenn ich bedenke, daß allein 30 % des Brenner-Verkehrs Schweizumfahrungsverkehr ist, dann müssen wir doch hier die Kontingente nutzen, um wieder den kürzesten Weg zur Geltung zu bringen, anstatt hier periphere Länder über Gebühr jenseits aller Statistiken zu belasten.
Wat Zwitserland betreft, houdt deze verordening een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied bedoeld in artikel ‧, punt B, van Besluit ‧/‧/EG, juncto artikel ‧ van Besluit ‧/‧/EG van de RaadFür die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in Artikel ‧ Buchstabe B des Beschlusses ‧/‧/EG in Verbindung mit Artikel ‧ des Beschlusses ‧/‧/EG des Rates genannten Bereich fallen
Ontvangsten voortvloeiende uit samenwerkingsovereenkomsten tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name die van ‧ septemberEinnahmen aus Kooperationsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere aus dem Abkommen vom ‧. September
Dit verzoek tot storting betreft de betaling van de bijdrage van Zwitserland uiterlijk op ‧ juliDarin ist die Zahlung des Beitrags bis zum ‧. Juli vorgesehen
schriftelijk. - (IT) De aanbeveling aan de Commissie, die mijn steun heeft gekregen, betreft de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in Zwitserland, of - bij sluiting van dit protocol, waar de meerderheid van het Parlement op hoopt - in Liechtenstein wordt ingediend.Ich habe für die Empfehlung an die Kommission über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat, in der Schweiz oder - wenn das Protokoll ratifiziert wird, wie die Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament hofft - im Fürstentum Liechtenstein gestellten Asylantrags gestimmt.
Ik ben het absoluut oneens met mijn collega's uit het Verenigd Koninkrijk wanneer ze het hebben over onze betrekkingen met Zwitserland en die op de een of andere manier proberen gelijk te stellen aan de betrekkingen die we met Korea tot stand proberen te brengen - of misschien begrijp ik de strekking van hun verhaal gewoon niet.Mein Missfallen mit meinen Kollegen des Vereinigten Königreichs könnte nicht größer sein, wenn sie über die Schweiz sprechen und irgendwie versuchen, diese mit der Beziehung gleichzusetzen, die wir zwischen Europa und Korea aufzubauen versuchen - oder vielleicht habe ich das auch missverstanden.
Er is geen risico van illegale immigratie en de veiligheid is niet in het geding. De betrokken personen zijn bij de afgifte van een verblijfstitel immers door de autoriteiten van Zwitserland of Liechtenstein aan een controle onderworpen.Deshalb unterstütze ich die Einführung einer vereinfachten Regelung für die Durchreise dieser Personen, weil von ihnen erstens keinerlei Gefahr der illegalen Einwanderung oder Bedrohung der öffentlichen Sicherheit ausgeht, da sie vor der Ausstellung ihrer Aufenthaltserlaubnis von den Schweizer bzw. Liechtensteiner Behörden Kontrollen unterzogen wurden.
Heel veel geld is in handen gekomen van corrupte regimes die de banken in Zwitserland hebben mee laten profiteren van de grootschalige diefstal van ontwikkelingsgeld.Unsummen gelangten in die Hände korrupter Regimes, die Schweizer Banken am großangelegten Diebstahl von Entwicklungsgeldern haben mitprofitieren lassen.
schriftelijk verklaren dat hij zich, net als elke eigenaar uit een lidstaat of Zwitserland, zal houden aan alle bepalingen van deze bijlage en alle andere op plaatselijk niveau genomen maatregelenschriftlich erklären, dass er ebenso wie jeder andere Tierhalter in einem Mitgliedstaat oder der Schweiz allen Maßnahmen, die in Anwendung der Vorschriften dieses Anhangs getroffen werden, sowie allen anderen auf lokaler Ebene eingeführten Maßnahmen nachkommt
Samenwerkingsovereenkomsten Zwitserland-Euratom op het gebied van de beheerste thermische kernversmelting en de plasmafysica- BestemmingsontvangstenKooperationsabkommen Schweiz-Euratom im Bereich der kontrollierten thermonuklearen Fusion und der Plasmaphysik- Zweckgebundene Einnahmen
Duitsland wordt gemachtigd met Zwitserland een overeenkomst te sluiten voor de bouw en het onderhoud van een grensbrug over de Rijn tussen Laufenburg (Baden-Württemberg, Duitsland) en Laufenburg (Aargau, Zwitserland), waarin bepalingen voorkomen die afwijken van Richtlijn ‧/‧/EEG van de RaadDeutschland wird ermächtigt, mit der Schweiz ein Abkommen über den Bau und die Erhaltung einer Grenzbrücke über den Rhein zwischen Laufenburg (Baden-Württemberg, Deutschland) und Laufenburg (Aargau, Schweiz) zu schließen, das von der Richtlinie ‧/‧/EWG abweichende Bestimmungen enthält
Onverminderd lid ‧ staat Zwitserland toe dat op zijn grondgebied zaaizaad in de handel wordt gebracht van de rassen die in de Gemeenschap worden aanvaard voor de soorten die worden vermeld in de in aanhangsel ‧, deel ‧, vermelde voorschriftenUnbeschadet Absatz ‧ gestattet die Schweiz in ihrem Gebiet den Verkehr mit Saatgut der in der Gemeinschaft zugelassenen Sorten der Arten, die in den Rechtsvorschriften gemäß Anlage ‧ Teil I aufgeführt sind
nemen kennis van de wens van de betrokken staten om, indien zulks nodig is, de uitoefening van hun voorzitterschap af te staan en het tussen hen te laten rouleren in alfabetische volgorde op naam, vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquisnehmen den Wunsch der assoziierten Staaten zur Kenntnis, den Vorsitz gegebenenfalls abzutreten und diesen ab Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands abwechselnd in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen wahrzunehmen
Deze oproep is gericht tot organisaties die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die aan het programma Media Plus deelneemt (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of een land dat voldoet aan de voorwaarden van artikel ‧ van Besluit ‧/‧/EG van de Raad (Bulgarije), Zwitserland, en die door een meerderheid van onderdanen van deze landen worden beheerdDiese Aufforderung richtet sich an europäische Einrichtungen, die in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der am Programm MEDIA Plus teilnehmenden Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein und Norwegen) oder in einem anderen Land, das die in Artikel ‧ des Beschlusses ‧/‧/EG des Rates festgelegten Bedingungen erfüllt (Bulgarien), oder in der Schweiz niedergelassen sind und mehrheitlich von Staatsangehörigen aus diesen Ländern geleitet werden
Ik heb er overigens op gewezen en word daarin ook overigens unaniem ook door de Raad gesteund, dat het momenteel door Zwitserland voorgestelde tarief nog steeds niet aanvaardbaar is.Ich habe übrigens darauf hingewiesen und werde dabei auch einstimmig vom Rat unterstützt, daß die momentan von der Schweiz vorgeschlagene Gebühr noch immer nicht akzeptabel ist.
Argentinië, Australië, Canada, de Verenigde Staten en Zwitserland hebben ook gevraagd dat talrijke wijzigingen worden aangebracht in de gegevens voor die derde landen in de lijst in de bijlage bij Beschikking ‧/‧/EEG, wat bepaalde embryoteams en embryoproductieteams betreftAußerdem haben Argentinien, Australien, Kanada, die Schweiz und die Vereinigten Staaten zahlreiche Änderungen der Einträge für diese Drittländer in der Liste im Anhang zur Entscheidung ‧/‧/EWG hinsichtlich bestimmter Embryo-Entnahme- und Embryo-Erzeugungseinheiten beantragt
Onder ‧ landen buiten de EER vallen momenteel de Verenigde Staten, Canada, Japan en ZwitserlandMomentan sind dies die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und die Schweiz. Marktfähige Sicherheiten, die vor dem
Het volgende punt betreft Zwitserland. Zoals de geachte afgevaardigde weet, is de vervoersovereenkomst nog steeds niet van kracht.Was die Schweiz angeht, so wissen Sie sehr gut, dass das Verkehrsabkommen noch nicht in Kraft ist. Die Schuld dafür liegt nicht bei der Schweiz, sondern bei drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die das Abkommen noch nicht ratifiziert haben.
Indien Zwitserland niet meer aan een van de in bijlage A, deel II, punt ‧, eerste alinea, bij Richtlijn ‧/‧/EEG vastgestelde voorwaarden voldoet, stelt het Federaal Veterinair Bureau de Commissie daarvan onmiddellijk in kennisErfüllt die Schweiz eine der Anforderungen des Anhangs A Teil ‧ Nummer ‧ Unterabsatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG nicht mehr, so unterrichtet das Bundesamt für Veterinärwesen unverzüglich die Kommission
Deze oproep tot het indienen van voorstellen staat open voor aanvragen van initiatiefnemers die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie, de EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en uit landen die voldoen aan de voorwaarden van artikel ‧ van Besluit ‧/‧/EG (Bulgarije), en die betrokken zijn bij een van de hieronder vermelde activiteitenAn dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen teilnehmen können Akteure aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aus den EWR-Mitgliedsländern (Norwegen, Island und Liechtenstein), aus der Schweiz und aus den Ländern, die die Bedingungen von Artikel ‧ des Beschlusses ‧/‧/EG erfüllen (Bulgarien), wenn sie in eine der nachstehend aufgeführten Aktivitäten involviert sind
Pagina 1. Gevonden 3638 zinnen matching zin zwitserland.Gevonden in 0,816 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.