Vertalingen in German:

  • schweiz   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (20)

Boheems ZwitserlandBöhmische Schweiz
Christelijk Sociale Partij van ZwitserlandChristlich-soziale Partei
Duits (Zwitserland)Deutsch (Schweiz)
Frans (Zwitserland)Französisch (Schweiz)
Geschiedenis van ZwitserlandGeschichte der Schweiz
Groene Partij van ZwitserlandGrüne Partei der Schweiz
Jonge Vrijzinnigen ZwitserlandJungfreisinnige Schweiz
Kantons van ZwitserlandKanton
Liberale Partij van ZwitserlandLiberale Partei der Schweiz
Lijst van bondspresidenten van ZwitserlandListe der Schweizer Bundespräsidenten
Nationale feestdag van ZwitserlandSchweizer Bundesfeiertag
Politiek in ZwitserlandPolitisches System der Schweiz
Religie in ZwitserlandReligionen in der Schweiz
Ronde van ZwitserlandTour de Suisse
Sociaal-Democratische Partij van ZwitserlandSozialdemokratische Partei der Schweiz
Vlag van ZwitserlandFlagge und Wappen der Schweiz
Vrijheidspartij van ZwitserlandFreiheits-Partei der Schweiz
ZwitserlandSchweiz; die Schweiz
Zwitserland en het Eurovisie SongfestivalDie Schweiz beim Eurovision Song Contest
Zwitserland tijdens de Tweede WereldoorlogDie Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Voorbeeld zinnen met "zwitserland", vertaalgeheugen

add example
– Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik richt mij tot u als voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland en Noorwegen en van de delegatie in de gemengde parlementaire commissie Europese Economische Ruimte (EER).. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich spreche hier als Vorsitzende der Delegation für die Beziehungen zu der Schweiz, Island und Norwegen sowie zum Gemischten Parlamentarischen Ausschuss Europäischer Wirtschaftsraum (EWR).
In lid ‧ wordt of Zwitserland ingevoegd na de GemeenschapIn Absatz ‧ werden die Wörter oder der Schweiz nach den Wörtern der Gemeinschaft eingefügt
De vergunninghouder is Syngenta Seeds S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van Syngenta Crop Protection AG, ZwitserlandDer Zulassungsinhaber ist Syngenta Seeds S.A.S., Frankreich, im Namen von Syngenta Crop Protection AG, Schweiz
Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis; deze ontwikkeling valt onder het gebied dat wordt genoemd in artikel ‧, punt A, van Besluit ‧/‧/EG, juncto artikel ‧, lid ‧, van Besluit ‧/‧/EG van de Raad en Besluit ‧/‧/EG van de RaadFür die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in Artikel ‧ Buchstabe A des Beschlusses ‧/‧/EG in Verbindung mit Artikel ‧ Absatz ‧ der Beschlüsse ‧/‧/EG und ‧/‧/EG des Rates genannten Bereich fallen
Aangezien de marktaandelen gering of zelfs minimaal zijn en er geen of slechts in beperkte mate sprake is van prijsonderbieding, wordt echter geconcludeerd dat de invoer uit Zuid-Afrika, Zwitserland en de VS geen negatieve invloed had op de situatie van de bedrijfstak van de EGIn Anbetracht der geringfügigen oder bescheidenen Marktanteile und geringer bzw. gar keiner Preisunterbietung wird der Schluss gezogen, dass die Einfuhren der betroffenen Ware aus Südafrika, der Schweiz und den USA keinen nachteiligen Einfluss auf die Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft hatten
in het geval van een luchtvaartmaatschappij uit Canada, berust de eigendom en de effectieve zeggenschap over de luchtvaartmaatschappij bij onderdanen van Canada, heeft de luchtvaartmaatschappij een Canadese vergunning en is het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Canada gevestigd; in het geval van een luchtvaartmaatschappij uit een lidstaat, berust de eigendom en de effectieve zeggenschap over de luchtvaartmaatschappij bij onderdanen van de lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, heeft de luchtvaartmaatschappij een communautaire vergunning en is het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in een lidstaat gevestigdim Falle kanadischer Luftfahrtunternehmen die wesentlichen Eigentumsanteile und die tatsächliche Kontrolle des Luftfahrtunternehmens bei Staatsangehörigen von Kanada liegen und das Luftfahrtunternehmen als kanadisches Luftfahrtunternehmen zugelassen ist und seinen Hauptgeschäftssitz in Kanada hat, im Falle von Luftfahrtunternehmen eines Mitgliedstaats die wesentlichen Eigentumsanteile und die tatsächliche Kontrolle des Luftfahrtunternehmens bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, Islands, Liechtensteins, Norwegens oder der Schweiz liegen und das Luftfahrtunternehmen als Gemeinschaftsluftfahrtunternehmen zugelassen ist und seinen Hauptgeschäftssitz in einem Mitgliedstaat hat
Zwitserland en de Republiek Bulgarije en Roemenië kunnen gedurende twee jaar na de inwerkingtreding van het protocol bij deze overeenkomst inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, voor werknemers van een van die andere overeenkomstsluitende partijen die op hun eigen grondgebied werkzaam zijn, de controle handhaven op de voorrang voor werknemers die in de reguliere arbeidsmarkt zijn geïntegreerd en op de salariërings- en arbeidsvoorwaarden voor onderdanen van de betrokken overeenkomstsluitende partijDie Schweiz und die Republik Bulgarien und Rumänien können während eines Zeitraums von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens als Vertragsparteien für Arbeitnehmer einer dieser Vertragsparteien, die in ihrem Hoheitsgebiet beschäftigt sind, die Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für die Staatsangehörigen der betreffenden Vertragspartei beibehalten
Zwitserland en KroatiëSchweiz und Kroatien
De bijdragen van Zwitserland worden uitgedrukt en betaald in euroDie Beiträge der Schweiz werden in Euro ausgewiesen und gezahlt
tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquiszwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands
CH-‧ Châtelaine, Genève, ZWITSERLANDChâtelaine, Genf, Schweiz
Waar het ongeluk ook plaatsvindt - in ons voorbeeld in Zwitserland - met deze richtlijn wordt niets gewijzigd aan de procedures in geval van onenigheid.Wo immer der Unfall sich ereignet hat, beispielweise in der Schweiz: An den weiteren Verfahren, falls es nicht zu einer Einigung kommt, ändert diese Richtlinie überhaupt nichts.
Bulgarije, Roemenië en Liechtenstein zullen ook deelnemen aan de bepalingen van deze financiële reglementen vanaf data die door de Raad worden vastgesteld, respectievelijk, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van de Toetredingsakte van ‧ en artikel ‧ van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het SchengenacquisBulgarien, Rumänien und Liechtenstein beteiligen sich ab einem vom Rat nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Beitrittsakte von ‧ bzw. nach Artikel ‧ des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands festzulegenden Zeitpunkt ebenfalls an den Bestimmungen dieser Finanzregelungen
Onverminderd artikel ‧, lid ‧, worden producten als van oorsprong uit de Gemeenschap beschouwd indien zij daar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit Bulgarije, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein), IJsland, Noorwegen, Roemenië, Turkije of de Gemeenschap, op voorwaarde dat deze materialen in de Gemeenschap be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel ‧ zijn genoemdUnbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ gelten als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft Erzeugnisse, die dort unter Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in Bulgarien, der Schweiz (einschließlich Liechtensteins), Island, Norwegen, Rumänien, der Türkei oder in der Gemeinschaft hergestellt worden sind, sofern die in der Gemeinschaft vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel ‧ genannte Behandlung hinausgeht
Zwitserland zal het eerste land zijn dat aan onze programma's deelneemt dat noch een EU-lidstaat noch lid is van de Europese Economische Ruimte of een huidige of mogelijke kandidaat daarvoor is.Die Schweiz wird das erste Land sein, das an unseren Programmen teilnimmt und weder ein Mitgliedstaat der EU noch ein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums, noch ein gegenwärtiger oder möglicher Kandidat für den EU-Beitritt ist.
voor wijnbouwproducten van oorsprong uit ZwitserlandBei Weinbauerzeugnissen mit Ursprung in der Schweiz
Wat goederen en diensten betreft die aan de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER in Zwitserland voor officieel gebruik worden geleverd, geschiedt de btw-vrijstelling, overeenkomstig artikel ‧, tweede alinea, van het Protocol, door middel van teruggave van de betaalde bedragenFür Güter und Dienstleistungen, die dem europäischen gemeinsamen Unternehmen in der Schweiz für ihren Dienstbedarf geliefert werden, wird die Mehrwertsteuer gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des Protokolls erstattet
onder j), betreffende bijlage III, deel B, wordt na de laatste vermelding, Slowakije- Zwitserland, het volgende toegevoegdunter Buchstabe j betreffend Anhang III, Teil B wird nach dem letzten Eintrag Slowakei- Schweiz Folgendes angefügt
OVERZICHT VAN DE OPMERKINGEN DIE ZIJN INGEDIEND NAAR AANLEIDING VAN DOOR IJSLAND, LIECHTENSTEIN, NOORWEGEN EN ZWITSERLAND TER KENNIS GEBRACHTE ONTWERP-TEKSTENTABELLE MIT DEN BEMERKUNGEN ZU DEN VON ISLAND, LIECHTENSTEIN, NORWEGEN UND DER SCHWEIZ MITGETEILTEN ENTWÜRFEN
Deze beschikking is niet van toepassing op het verkeer van levende gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen uit Andorra, de Faeröer, Groenland, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland naar het grondgebied van de GemeenschapDiese Entscheidung gilt nicht für Vögel, die von ihren Besitzern aus Andorra, den Färöern, Grönland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz oder dem Vatikanstaat in das Gebiet der Gemeinschaft verbracht werden
Op 12 december 2008 trad alleen Zwitserland toe tot de Schengenzone, waarbij eerst de grenscontroles aan de landsgrenzen werden afgeschaft, op 29 maart 2009 gevolgd door de afschaffing van de grenscontroles aan de luchthavens voor vluchten binnen Schengen.Die Schweiz trat dem Schengen-Raum am 12. Dezember 2008 mit der Abschaffung der Grenzkontrollen an den Landgrenzen allein bei und schaffte anschließend die Grenzkontrollen an den Flughäfen bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums am 29. Mai 2009 ab.
Het volgende punt betreft Zwitserland. Zoals de geachte afgevaardigde weet, is de vervoersovereenkomst nog steeds niet van kracht.Was die Schweiz angeht, so wissen Sie sehr gut, dass das Verkehrsabkommen noch nicht in Kraft ist. Die Schuld dafür liegt nicht bei der Schweiz, sondern bei drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die das Abkommen noch nicht ratifiziert haben.
Ontvangsten uit de bijdrage van IJsland, Noorwegen en Zwitserland die zijn opgenomen in post ‧ ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten, kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten, overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel ReglementEtwaige Einnahmen aus den Beiträgen Islands, Norwegens und der Schweiz, die bei Posten ‧ ‧ ‧ ‧ des Einnahmenplans eingesetzt werden, können gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d der Haushaltsordnung als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden
HET COMITÉ LUCHTVERVOER GEMEENSCHAP/ZWITSERLANDDER LUFTVERKEHRSAUSSCHUSS GEMEINSCHAFT/SCHWEIZ
Ik vind dat het uitgangspunt van het GLB nog steeds moet zijn ervoor te zorgen dat de Europese landbouw kan concurreren met gesubsidieerde handelspartners zoals de VS, Japan, Zwitserland of Noorwegen, door de Europese boeren eerlijke handelsvoorwaarden te bieden.Ich bin der Ansicht, dass der Grundstein der GAP immer noch darin bestehen sollte, zu gewährleisten, dass die europäische Landwirtschaft gegenüber stark subventionierten Handelspartnern wie den USA, Japan, der Schweiz und Norwegen wettbewerbsfähig bleibt, um so den EU-Landwirten faire Handelsbedingungen zu bieten.
Pagina 1. Gevonden 3638 zinnen matching zin zwitserland.Gevonden in 0,759 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.