Vertalingen in German:

 • Bepflanzung   
   
  Das Ansiedeln von Bäumen oder anderen Pflanzen durch Aussäen von Samen oder einpflanzen von Setzlingen.
   
  Het zetten van bomen door zaailingen, transplantaten of stekken te planten.
 • umbauen   
   
  anders bouwen
 • anbauen   
  (Verb  )
 • anpflanzen   
 • bebauen   
 • hegen   
 • heranbilden   
 • kultivieren   
  (Verb  )
 • veredeln   
 • züchten   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (5)

industriële verbouwindustrieller Anbau
verbouwZüchtung
verbouw van voedergewassenFutterbau
verbouw van voedingsgewassenEigenbedarfskultur
verbouwingKultur

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "verbouwen", vertaalgeheugen

add example
Door de bergachtige ligging heeft het omschreven gebied een zacht klimaat dat gunstig is voor het verbouwen van cultuurgewassen, met name voor de fruitteeltAufgrund der geschützten Gebirgstopografie ist das Klima in dem abgegrenzten Anbaugebiet mild, begünstigt die pflanzliche Erzeugung und schafft insbesondere gute Bedingungen für den Obstanbau
Investeringsprojecten voor nieuwe installaties alsmede voor vervanging of verbouwing, welke naar aard en omvang beantwoorden aan de criteria die bij Verordening (Euratom) nr. ‧ zijn vastgesteld, worden aan de Commissie meegedeeld op een formulier volgens het in de bijlage bij deze verordening opgenomen modelInvestitionsvorhaben für neue Anlagen sowie für Ersatzanlagen oder Umstellungen, die hinsichtlich Art und Umfang die Kriterien erfuellen, die in der Verordnung (Euratom) Nr. ‧ festgelegt sind, werden der Kommission gemäß einem Formblatt angezeigt, dessen Muster dieser Verordnung beigefügt ist
Het behoort tot de verantwoordelijkheden van de Commissie om, voorzover de uitvoering van haar taak ingevolge hoofdstuk ‧ van het Verdrag dat vereist, procedures vast te stellen voor de naleving van de verplichting die artikel ‧ aan personen en ondernemingen oplegt om mededeling te doen van investeringsprojecten voor nieuwe installaties alsmede voor vervanging of verbouwing, welke naar aard en omvang beantwoorden aan de criteria die de Raad heeft vastgesteldEs liegt in der Zuständigkeit der Kommission, soweit es zur Erfuellung der ihr in Kapitel ‧ des Vertrags gestellten Aufgabe notwendig ist, die Durchführungsbestimmungen für die Auflage nach Artikel ‧ festzulegen, aufgrund deren Personen und Unternehmen verpflichtet sind, Investitionsvorhaben für neue Anlagen sowie für Ersatzanlagen anzuzeigen, soweit diese hinsichtlich ihrer Art und ihres Umfangs den vom Rat festgelegten Merkmalen entsprechen
In het verslag zelf wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de helft van alle drugs in de wereld afkomstig is uit Afghanistan, dat daarmee de grootste bijdrage levert, en dat het verbouwen van opium verboden is in Afghanistan.Aus dem Bericht selbst geht klar hervor, dass die größte Menge der weltweit vorhandenen Drogen, etwa die Hälfte, aus Afghanistan stammt und dass der Anbau von Opium in Afghanistan illegal ist.
We moeten er echter rekening mee houden dat de productiekosten van katoen slechts voor eenderde door de opbrengst worden gedekt, en bij tabak is het de helft. Daarom is het gevaar natuurlijk groot dat de boeren een ander gewas gaan verbouwen, tenzij ze om de subsidies te krijgen gedwongen zijn om katoen of tabak te verbouwen.Berücksichtigen müssen wir allerdings, dass, angesichts der Tatsache, dass die Produktionskosten bei Baumwolle nur zu einem Drittel durch den Preis gedeckt werden und das beim Tabak bei der Hälfte liegt, die Gefahr natürlich groß ist – wenn man nicht gezwungen wird, das anzubauen, um die Prämie zu kriegen –, dass eine andere Frucht angebaut wird.
Een van de merkwaardige dingen is dat overal in de wereld de verbouw van genetisch gemodificeerde gewassen toeneemt, maar dat alleen wij in Europa geweldig veel koudwatervrees hebben op dat punt.Es ist merkwürdig, dass überall in der Welt der Anbau genetisch veränderter Pflanzen zunimmt, aber nur wir in Europa furchtbare Angst davor haben.
Zo wordt de verbouw en export van tabak voor bijna 1 miljard euro gesubsidieerd.So wird der Anbau und Export von Tabak mit fast 1 Milliarde Euro gefördert.
Zelfs de voorzitter van de Wereldbank heeft over de voedseltekorten in bepaalde landen gesproken en heeft producenten van grondstoffen voor biobrandstof opgeroepen de verbouw daarvan tijdelijk te staken.Sogar der Präsident der Weltbank hat das Thema der Länder, die unter Nahrungsmittelknappheit leiden, angesprochen und die Hersteller von Rohstoffen für Biokraftstoffe aufgerufen, den Anbau zeitweilig einzustellen.
Ik zou graag mijn gedachten laten gaan over het dilemma van grootschalige waterkracht- of getijdenprojecten en een grootschalige omschakeling naar de verbouw van energiegewassen. Naast voordelen brengen deze ook gevolgen voor het milieu en kosten met zich mee.Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf eingehen, welch schwierige Situation großangelegte Pläne zur Nutzung der Wasser- oder Gezeitenkraft oder eine massive Hinwendung zu Energiepflanzen für die Erzeugung von Biomasse mit sich bringen. Sie sind in jedem Falle von Vorteil, haben aber auch Auswirkungen auf die Umwelt und Kosten.
De te beoordelen maatregel behelst een garantiefonds dat zekerheden verschaft voor de financiering van leningen, welke door banken aan reders worden verstrekt, voor de bouw of verbouwing van schepen in Italiaanse scheepswervenDie zu beurteilende Maßnahme umfasst eine Bürgschaftsregelung in Form einer Sicherheitsleistung für Finanzierungsdarlehen, die Reedern von Kreditinstituten für den Bau und Umbau von Schiffen auf italienischen Werften gewährt werden
Dat heeft niet alleen tot gevolg dat de bijprodukten zinvol kunnen worden gebruikt, maar is ook een stimulans om op braakgelegde gronden hernieuwbare grondstoffen te verbouwen.Daraus folgt, daß nicht nur Restabfälle sinnvoll verwertet werden können, sondern auch ein Anreiz geschaffen wird, Stillegungsflächen für nachwachsende Rohstoffe zu nutzen.
Ze bedreigen boeren met de dood als die weigeren cocaplanten te verbouwen.Sie halten sich dort auf und drohen den Bauern, sie zu töten, wenn sie sich weigern, Koka anzubauen.
Om de daarmee samenhangende risico's terug te dringen stellen we voor dat er bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid nieuwe maatregelen worden vastgelegd om landbouwers te helpen bij het verbeteren van gewasrotatiesystemen en te investeren in onderzoek naar zaden van eiwithoudende gewassen. Landbouwers zouden extra training in gewasrotatie en het verbouwen van gemengde gewassen moeten krijgen.Um dieses Phänomen zu bekämpfen, schlagen wir vor, dass die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik die Einführung neuer Bestimmungen umfassen sollte, um Landwirten bei der Verbesserung von Fruchtfolgesystemen zu helfen, sowie Investitionen in Forschung zu Eiweißpflanzensaaten und verbesserte Schulung von Landwirten in Fruchtfolge und gemischter Landwirtschaft.
oppervlakten die in aanmerking kwamen in het kader van de steunregeling voor landbouwers die bepaalde akkerbouwgewassen verbouwen, werden gebruikt in het kader van de steunregeling voor gedroogde voedergewassen of onder een nationaal braakleggingsprogramma vielenFlächen, die im Rahmen der Stützungsregelung für bestimmte landwirtschaftliche Kulturpflanzen erzeugende Betriebsinhaber beihilfefähig sind und im Rahmen der Beihilferegelung für Trockenfutter genutzt werden oder unter ein nationales Flächenstilllegungsprogramm fallen
Om de werkloosheid niet te doen stijgen, moeten de telers alternatieve gewassen te verbouwen krijgen en subsidie voor de ontwikkeling daarvan.Um die Arbeitslosigkeit nicht zu erhöhen, müssen den Erzeugern alternative Kulturen sowie Hilfen zu deren Entwicklung angeboten werden.
Bij beslissingen over het ontwerp van nieuwe luchthavens en terminals, en als onderdeel van grootschalige verbouwingen, moeten beheersorganen van luchthavens, waar mogelijk, rekening houden met de behoeften van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteitBei der Entscheidung über die Gestaltung neuer Flughäfen und Abfertigungsgebäude und bei umfassenden Renovierungsarbeiten sollten die Leitungsorgane von Flughäfen so weit wie möglich die Bedürfnisse von behinderten Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität berücksichtigen
Ik ben het er ook mee eens dat de Europese Unie een manier moet vinden om de landen die bananen verbouwen te blijven steunen, zelfs nu de Wereldhandelsorganisatie vanaf begin dit jaar verboden heeft om leningen onder zachte voorwaarden te verstrekken.Außerdem stimme ich zu, dass die Europäische Union einen Weg finden muss, Bananen anbauende Länder weiterhin zu unterstützen, auch wenn die Welthandelsorganisation die Gewährung von günstigen Bedingungen ab Anfang diesen Jahres verboten hat.
Tegelijkertijd vormt dat voor vele agrarische gebieden en voor vele mensen - vooral boeren - een extra bron van inkomsten, als zij namelijk naast voedingsmiddelen ook energiegewassen verbouwen.Gleichzeitig heißt das für manche landschaftliche Räume und für manche – vor allem auch Bauern – zusätzliche Einkommensquellen, nicht nur die Erzeugung von Nahrungsmitteln, sondern auch die Erzeugung von Energiepflanzen.
Alle schepen waarop reparaties, veranderingen of verbouwingen met bijbehorende uitrusting worden uitgevoerd, moeten tenminste aan de eerder voor die schepen geldende eisen blijven voldoenAlle Schiffe, an denen Reparaturen, Umbauten, Änderungen und die damit zusammenhängenden Umrüstungsarbeiten vorgenommen werden, müssen weiterhin mindestens den bis dahin für diese Schiffe geltenden Vorschriften entsprechen
Tot slot wijs ik erop dat het voorstel om biologische producenten toestemming te geven braakliggend land te gebruiken voor het verbouwen van veevoeder - daar gaat het verslag van onze collega Auroi over - slechts symboolwaarde heeft in een tijd waarin de prijs van het veevoeder stijgt.Schließlich kann die Genehmigung der Nutzung von Brachland für Futter im Falle von ökologischen Erzeugern - Gegenstand des Berichts unseres Kollegen Auroi - in einer Zeit, da die Erzeuger mit einer Verteuerung der Futtermittel für ihre Tiere zu kämpfen haben, nur als symbolisch aufgefasst werden.
Het geld kan echter niet het probleem zijn! We geven tenslotte veel geld uit voor allerlei subsidies, uit onze begroting gaan alleen al 900 miljoen naar de verbouw van tabak.Am Geld kann es aber wohl nicht liegen! Denn wir geben viel Geld für Subventionen aller Art aus, allein 900 Millionen aus unserem Haushalt für den Tabakanbau.
Als ik terug ben, verbouw ik z' n kopWenn ich zurück bin, schlage ich ihn grün und blau
Indien dit onverwacht toch niet mogelijk blijkt te zijn, is dit alweer een argument om de verbouwing van genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden.Sollte dies wider Erwarten nicht möglich sein, haben wir ein weiteres Argument für ein Verbot des Anbaus gentechnisch veränderter Feldfrüchte.
Wat een grondige verbouwing van het huis van de Europese Unie had moeten worden, is geresulteerd in een muurtje hier, een schuurtje daar en een aardige dakkapel erbij.Es hatte ein gründlicher Umbau des Hauses der Europäischen Union werden sollen, das Ergebnis war eine Mauer hier, ein Schuppen da und eine nette Dachlaube dazu.
Wij hebben gepleit voor de verbouw van alternatieve landbouwproducten ter vervanging van de cocateelt, want wereldwijd gaat er 500.000 miljoen dollar om in de drugshandel.Wir treten dafür ein, daß es alternative Anbaukulturen zum Anbau von Drogen geben muß, weil weltweit 500 Milliarden Dollar mit Drogenhandel verdient werden.
Pagina 1. Gevonden 545 zinnen matching zin verbouwen.Gevonden in 0,657 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.