Vertalingen in German:

 • Bepflanzung   
   
  Das Ansiedeln von Bäumen oder anderen Pflanzen durch Aussäen von Samen oder einpflanzen von Setzlingen.
   
  Het zetten van bomen door zaailingen, transplantaten of stekken te planten.
 • umbauen   
   
  anders bouwen
 • anbauen   
  (Verb  )
 • anpflanzen   
 • bebauen   
 • hegen   
 • heranbilden   
 • kultivieren   
  (Verb  )
 • veredeln   
 • züchten   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (5)

industriële verbouwindustrieller Anbau
verbouwZüchtung
verbouw van voedergewassenFutterbau
verbouw van voedingsgewassenEigenbedarfskultur
verbouwingKultur

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "verbouwen", vertaalgeheugen

add example
Steun aan de scheepsbouw omvat steun die al dan niet rechtstreeks aan een scheepswerf, een gelieerd persoon of bedrijf, een reder of een derde wordt verleend voor het bouwen, het repareren of het verbouwen van schepenBeihilfen für den Schiffbau sind staatliche Beihilfen, die einer Werft, einer verbundenen Einheit, einem Schiffseigner und Dritten direkt oder indirekt für den Bau, die Reparatur oder den Umbau von Schiffen gewährt werden
merkt op dat sommige groeiende economieën het plan zouden kunnen hebben om grote delen grond in armere delen van Afrika en Azië te pachten om daar gewassen te verbouwen en deze terug naar hun markten te verschepen om zodoende hun eigen voedselzekerheid te verbeteren; is van mening dat de Europese Unie samen met de FAO dit fenomeen serieus moet beschouwen als een ernstige dreiging voor de voedselzekerheid en voor een effectief landbouwbeleid in ontvangende landenweist darauf hin, dass einige expandierende Volkswirtschaften beabsichtigen könnten, große Flächen Land in den ärmeren Teilen Afrikas und Asiens für den Anbau von Kulturen zu pachten, um dort Kulturen anzubauen, die Ernte in ihre eigenen Länder zurück transportieren und so ihre eigene Ernährungssicherheit zu verbessern; ist der Auffassung, dass die Europäische Union, ebenso wie die FAO, dieses Phänomen als große Gefahr für die Ernährungssicherheit und für eine wirksame Agrarpolitik in den Ländern, in denen die Pacht erfolgt, ernst nehmen muss
De Commissie is het er echter niet mee eens dat het prijsbeleid in de graansector met geringere prijsverhoging en dan voor dierlijke produkten het grootgebruik heeft bevoordeeld , ten opzichte van het gezinsgebruik dat normaal is gebaseerd op het houden van huis dieren en niet op het verbouwen van graan op grote schaal .Tolman ( PPE ) . ( NL ) Herr Präsident ! Ich möchte nicht unterlassen , darauf hinzuweisen , und zwar mit Nachdruck , daß wir uns mit der Beurteilung eines Zwischenberichts befassen , d. h. , wir erörtern den Zwischenstand der Berichterstattung durch Herrn Mäher .
De boeren kunnen in deze droogte wel opium verbouwen.Die Bauern können trotz der Dürre Schlafmohn anbauen.
Een van de voornaamste doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is goed, gezond voedsel te verbouwen voor de consumenten van Europa.Eines der Hauptziele der gemeinsamen Agrarpolitik ist die Erzeugung guter, gesunder Nahrungsmittel für die europäischen Verbraucher.
Wanneer de verankeringen voor veiligheidsgordels als gevolg van de verbouwing buiten de in punt ‧.‧.‧.‧ van bijlage I bij Richtlijn ‧/‧/EEG beschreven tolerantiezone moeten worden verplaatst, controleert de technische dienst of de wijziging een worst case is of nietMüssen die Verankerungspunkte der Sicherheitsgurte aufgrund der Umrüstung außerhalb der in Abschnitt ‧.‧.‧.‧ des Anhangs I der Richtlinie ‧/‧/EWG vorgesehenen Toleranz versetzt werden, überprüft der Technische Dienst, ob die Veränderung den ungünstigsten Fall darstellt oder nicht
Integendeel , het is in het belang van de Griekse wijnbouwers , van de Griekse landbouweconomie en ook van de hele communautaire wijnmarkt dat de wijnrassen waarmee wijnen met benaming van oorsprong worden geproduceerd kunnen worden uitgebreid , dat er onderzoek wordt verricht en dat de juiste landbouwtechnologie voor de verbouwing ervan wordt ingevoerd , dat aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen worden genomen en ruime subsidies worden verleend om deSollte das Europäische Parlament dem im Gatti-Bericht enthaltenen Entschließungsantrag zustimmen , so würde es auf diese Weise einen sehr mühsam erreichten ausgewogenen und konstrukti ven Kompromiß in Frage stellen . Ich bezweifle , ob dies die notwendige Reform der Weinpolitik fördern würde .
Bij de twee door u gegeven voorbeelden zal het in ieder geval noodzakelijk zijn dat bij nieuwbouw of verbouw van kippen- of varkenshokken aan de noodzakelijke minimumvoorwaarden voor het welzijn van dieren wordt voldaan.Gerade bei den zwei Beispielen, die Sie angeführt haben, wird es auf jeden Fall notwendig sein, daß beim Neubau oder Umbau von Hühnerhaltungen oder Schweinehaltungen die notwendigen Mindestauflagen für das Wohlbefinden der Tiere eingehalten werden.
Doordat deze bedrijven fors hebben geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het verbouwen van de stallen, verkeren zij momenteel in een kwetsbare financiële situatie.Diese Betriebe haben kräftig investiert, z.B. in den Umbau von Ställen, und befinden sich nunmehr in einer prekären finanziellen Lage.
De Commissie rechtvaardigt haar voorstel met een verwijzing naar het milieu: voor het verbouwen van deze gewassen is irrigatiewater nodig, en bij het drogen ervan worden fossiele brandstoffen gebruikt.Als Begründung gibt die Kommission Umweltprobleme an, insbesondere den Einsatz fossiler Brennstoffe für die Trocknung sowie die Durchführung von Bewässerungsmaßnahmen.
De wereldwijde graanproductie kan men niet verhogen door het landoppervlak voor de verbouwing van graan simpelweg uit te breiden.Die Getreideproduktion der Welt kann nicht durch Erweiterung des Anbaugebiets erhöht werden.
Het Duitse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking kwam in een in maart ‧ verschenen discussiedocument getiteld Ontwikkelingsbeleid en agrobrandstoffen tot de conclusie dat een op de export gerichte massaproductie van gewassen voor agrobrandstoffen in ontwikkelingslanden (om te voldoen aan de sterk gestegen vraag in industrielanden naar dit soort gewassen) geen nieuwe werkgelegenheid oplevert en grote risico's met zich meebrengt voor de sociaaleconomische en milieuontwikkeling, maar gaf aan in het algemeen positief te staan tegenover de verbouw, door o.a. kleine boeren, van gewassen voor agrobrandstoffen bestemd voor de decentrale energievoorzieningDas für die Entwicklungshilfe zuständige Bundesministerium in Deutschland kommt in einem Diskussionspapier mit dem Titel Entwicklungspolitische Positionierung zu Agrartreibstoffen vom März ‧ zu dem Ergebnis, dass für die ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung in den Entwicklungsländer eine Strategie der exportorientierten Massenproduktion von Biomasse als Reaktion auf die stark gestiegene Nachfrage aus Industrieländern mit hohen Risiken verbunden ist und keine Arbeitsplätze schafft, während Biomasse für die dezentrale Energieversorgung unter Einbeziehung kleinbäuerlicher Produktion generell eher positiv zu bewerten ist
Wie mij kent, weet ook dat ik mijn spreektijd altijd respecteer. In het kader van de besluiten van de Uruguay-ronde heeft de Europese Unie in het zogenaamde Blair House-akkoord de verplichting op zich genomen op braakgelegde gronden zoveel mogelijk oliehoudende zaden te verbouwen voor de vervaardiging van niet voor voeding of vervoedering bestemde produkten.Im Rahmen der Beschlüsse der Uruguay-Runde hat sich die Europäische Union im sogenannten Blair House-Abkommen verpflichtet, eine maximale Menge an Ölsaaten für den Nichtnahrungsmittelbereich auf stillgelegten Flächen anzubauen.
De werf is actief op het gebied van het ontwerp en de vervaardiging van zeewaardige schepen en dat van de reparatie en verbouwing van schepen. VWS vervaardigt voornamelijk middelgrote containerschepen, maar ook passagiersschepen, veerboten en speciale boten, zoals baggerschepen, kabelleggers, AHTS-boten en schepen voor de bestrijding van verontreinigingDie Werft ist im Entwurf und in der Fertigung von seegängigen Schiffen sowie in der Schiffsreparatur und im Schiffsumbau tätig. VWS fertigt hauptsächlich mittelgroße Containerschiffe, aber auch Fahrgastschiffe, Fährschiffe und Spezialschiffe wie Bagger, Kabelleger, Ankerziehversorger sowie Schadstoffbekämpfungsschiffe
Mevrouw Batzeli, die ik van harte dank, signaleert terecht in haar verslag, "dat definitief stoppen met wijn verbouwen niet de kern van de hervorming van de GMO moet zijn".Wie Frau Batzeli, der ich gratuliere, in ihrem Bericht erklärt, darf "die Frage der endgültigen Aufgabe von Flächen nicht das Kernstück der GMO darstellen".
Zelfs plantenbeschermingsmiddelen kunnen van planten zelf worden vervaardigd . Deskundigen hebben berekend dat door dergelijke veranderingen in de verbouw meer dan één vierde van het landbouwareaal niet meer voor de produktie van levensmiddelen en veevoeder behoeft te worden gebruikt .Wir können uns insbesondere im Parlament nicht von der Verantwortung dafür freisprechen , daß wir in der Vergangenheit mit deutlich überhöhten Preisvorschlägen dazu beigetragen haben , daß im Agrarbereich völlig falsche Signale gesetzt wurden .
Bij beslissingen over het ontwerp van nieuwe luchthavens en terminals, en als onderdeel van grootschalige verbouwingen, moeten beheersorganen van luchthavens, waar mogelijk, rekening houden met de behoeften van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteitBei der Entscheidung über die Gestaltung neuer Flughäfen und Abfertigungsgebäude und bei umfassenden Renovierungsarbeiten sollten die Leitungsorgane von Flughäfen so weit wie möglich die Bedürfnisse von behinderten Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität berücksichtigen
De erkende organisatie moet te allen tijde beschikken over een aanzienlijk bestand van leidinggevend, technisch, ondersteunend en onderzoek verrichtend personeel dat in verhouding is tot de omvang van de vloot onder klasse, haar samenstelling en de mate van betrokkenheid van de erkende organisatie bij de bouw en verbouwing van schepenDie anerkannte Organisation muss jederzeit über eine erhebliche Zahl von Mitarbeitern für Leitungs-, technische, Hilfs- und Forschungsaufgaben verfügen, die der Größe der von der Organisation klassifizierten Flotte, ihrer Zusammensetzung sowie der Mitwirkung der Organisation am Bau und Umbau von Schiffen angemessen ist
RT veevoeder ( 5631 ) RT veevoer ( 5631 ) RT verbouw van voedergewassen ( 5631 ) RT voedergewasRT Fruchtsaft ( 6021 ) RT Frühobst und Frühgemüse ( 5631 ) RT Obstbau ( 5631 ) RT Obsterzeugnis ( 6026 )
De illegale productie van drugs is bezig te globaliseren - dat is geen geheim, u zegt het zelf in uw verslag -, en het zijn niet langer alleen een paar ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië die de coca, papaver of hennep verbouwen en verwerken.Die illegale Drogenerzeugung - das ist kein Geheimnis, Sie sagen es in Ihrem Bericht - tendiert dazu, sich zu globalisieren, und es sind nicht mehr einige Entwicklungsländer in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien, die Koka, Schlafmohn oder Cannabis anbauen und umwandeln.
is van mening dat de door de Gemeenschap te hanteren objectieve criteria, die in de lijn moeten liggen van een meer algemene herstructurering van het productie- en arbeidspotentieel op het platteland en die de beslissing om definitief met het verbouwen van wijn te stoppen zouden kunnen vergemakkelijken, bij wijze van indicatie onder meer op de volgende situaties van toepassing zouden moeten zijn: (a) wijngaarden die nu een zeer lage opbrengst hebben zonder uitzicht op verbetering van hun potentieel; (b) situaties waarin wijnbouwers vallen onder regelingen voor vervroegde pensionering; (c) wijngaarden die ongeschikt zijn voor het produceren van kwaliteitswijnen of wijnen met afzetmogelijkhedenist der Auffassung, dass exemplarisch folgende objektiven gemeinschaftlichen Kriterien heranzuziehen sind, die im Zusammenhang mit einer allgemeineren Umstrukturierung des Produktions- und Humanpotenzials im ländlichen Raum stehen und die Entscheidung für die endgültige Aufgabe erleichtern: a) Rebflächen mit geringer Effizienz, deren Potenzial nicht wiederhergestellt werden kann, b) Fälle im Zusammenhang mit der Einbeziehung von Weinbauern in Vorruhestandsprogramme, c) Rebflächen, die für die Erzeugung von Qualitätswein oder vermarktbaren Weinen ungeeignet sind
overwegende dat in sommige ontwikkelingslanden bossen worden gekapt voor de verbouw van brandstofgewassenin der Erwägung, dass in einigen Entwicklungsländern Wälder abgeholzt werden, damit stattdessen Biokraftstoffe angebaut werden können
In Groot-Brittannië waar de verbouwing van de stations uitsluitend verliep volgens de marktwerkingen, zijn de ontwikkelingen (a) beperkt gebleven tot spoorweggebieden, (b) binnen Londen, (c) ten tijde van de onroerend goed-boom (d) en zijn er bijna alleen kantoren gebouwdIn Großbritannien, wo die Gestaltung der Bahnhöfe ausschließlich den Marktmechanismen überlassen wurde, waren die Entwicklungen (a) auf das Eisenbahngelände und (b) auf London intra muros beschränkt, (c) erfolgten sie zur Zeit des Immobilienbooms, (d) und wurden in den Bahnhöfen fast ausschließlich Büroräume eingerichtet
Het explosieveiligheidsdocument moet vóór de aanvang van de werkzaamheden worden opgesteld. Het wordt herzien wanneer belangrijke wij zigingen , uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen , arbeidsmiddelen of hetarbeidsproces plaatsvinden .Führungsqualitäten zur Durchsetzung der erforderlichen Anordnungen .
Pagina 1. Gevonden 860 zinnen matching zin verbouwen.Gevonden in 0,777 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.