Vertalingen in German:

 • Bepflanzung   
   
  Das Ansiedeln von Bäumen oder anderen Pflanzen durch Aussäen von Samen oder einpflanzen von Setzlingen.
   
  Het zetten van bomen door zaailingen, transplantaten of stekken te planten.
 • umbauen   
   
  anders bouwen
 • anbauen   
  (Verb  )
 • anpflanzen   
 • bebauen   
 • hegen   
 • heranbilden   
 • kultivieren   
  (Verb  )
 • veredeln   
 • züchten   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (5)

industriële verbouwindustrieller Anbau
verbouwZüchtung
verbouw van voedergewassenFutterbau
verbouw van voedingsgewassenEigenbedarfskultur
verbouwingKultur

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "verbouwen", vertaalgeheugen

add example
Bij wijziging, uitbreiding en/of verbouwing van arbeidsplaatsen na ‧ december ‧ treft de werkgever de nodige maatregelen om te waarborgen dat de uitgevoerde wijziging, uitbreiding en/of verbouwing in overeenstemming is met de desbetreffende minimumvoorschriften die in bijlage I zijn opgenomenWerden an Arbeitsstätten nach dem ‧. Dezember ‧ Änderungen, Erweiterungen und/oder Umgestaltungen vorgenommen, so hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit diese Änderungen, Erweiterungen und/oder Umgestaltungen mit den entsprechenden Mindestvorschriften des Anhangs I übereinstimmen
De Commissie is het er echter niet mee eens dat het prijsbeleid in de graansector met geringere prijsverhoging en dan voor dierlijke produkten het grootgebruik heeft bevoordeeld , ten opzichte van het gezinsgebruik dat normaal is gebaseerd op het houden van huis dieren en niet op het verbouwen van graan op grote schaal .Tolman ( PPE ) . ( NL ) Herr Präsident ! Ich möchte nicht unterlassen , darauf hinzuweisen , und zwar mit Nachdruck , daß wir uns mit der Beurteilung eines Zwischenberichts befassen , d. h. , wir erörtern den Zwischenstand der Berichterstattung durch Herrn Mäher .
Door de bergachtige ligging heeft het omschreven gebied een zacht klimaat dat gunstig is voor het verbouwen van cultuurgewassen, met name voor de fruitteeltAufgrund der geschützten Gebirgstopografie ist das Klima in dem abgegrenzten Anbaugebiet mild, begünstigt die pflanzliche Erzeugung und schafft insbesondere gute Bedingungen für den Obstanbau
Indien dit onverwacht toch niet mogelijk blijkt te zijn, is dit alweer een argument om de verbouwing van genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden.Sollte dies wider Erwarten nicht möglich sein, haben wir ein weiteres Argument für ein Verbot des Anbaus gentechnisch veränderter Feldfrüchte.
In "de gek nr. 1" liet men onschuldigen opdraaien voor de schadeloosstelling, men verminderde de compensaties voor de graantelers en de landbouwers die oliehoudende zaaien verbouwen en men verminderde de premie voor braaklegging.In "Verrückt 1" wurden Entschädigungen von Unschuldigen finanziert, da wurden die Ausgleichszahlungen für Getreidebauern und für Bauern gekürzt, die Ölsaaten anbauten, und auch die Prämie für Flächenstillegung wurde gesenkt.
Laten wij beginnen woningen te herstellen, te renoveren en te verbouwen en laten wij de normen hiervoor verhogen.Laßt uns anfangen mit den Reparaturen, Umbauten und Anbauten von Wohnungen, um ihren Standard zu verbessern.
Integendeel , het is in het belang van de Griekse wijnbouwers , van de Griekse landbouweconomie en ook van de hele communautaire wijnmarkt dat de wijnrassen waarmee wijnen met benaming van oorsprong worden geproduceerd kunnen worden uitgebreid , dat er onderzoek wordt verricht en dat de juiste landbouwtechnologie voor de verbouwing ervan wordt ingevoerd , dat aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen worden genomen en ruime subsidies worden verleend om deSollte das Europäische Parlament dem im Gatti-Bericht enthaltenen Entschließungsantrag zustimmen , so würde es auf diese Weise einen sehr mühsam erreichten ausgewogenen und konstrukti ven Kompromiß in Frage stellen . Ich bezweifle , ob dies die notwendige Reform der Weinpolitik fördern würde .
De erkende organisatie moet te allen tijde beschikken over een aanzienlijk bestand van leidinggevend, technisch, ondersteunend en onderzoek verrichtend personeel dat in verhouding is tot de omvang van de vloot onder klasse, haar samenstelling en de mate van betrokkenheid van de erkende organisatie bij de bouw en verbouwing van schepenDie anerkannte Organisation muss jederzeit über eine erhebliche Zahl von Mitarbeitern für Leitungs-, technische, Hilfs- und Forschungsaufgaben verfügen, die der Größe der von der Organisation klassifizierten Flotte, ihrer Zusammensetzung sowie der Mitwirkung der Organisation am Bau und Umbau von Schiffen angemessen ist
De subsidiabele uitgaven (exl. BTW) hebben betrekking op de bouw, verwerving of verbetering van gebouwen en op de aankoop, aanpassing en verbouwing van machines, materieel en installatiesohne MWSt): für die Errichtung, den Erwerb oder die Modernisierung von unbeweglichem Vermögen sowie für den Kauf, die Modernisierung und Umrüstung von Maschinen, Geräten und Anlagen
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat er een oplossing moet worden gevonden voor de boeren die van de tabaksteelt afhankelijk zijn en die in de toekomst geen tabak meer kunnen verbouwen.Gleichwohl müssen Auswege für die Landwirte geschaffen werden, die sich gezwungen sehen aufzuhören und die in Zukunft keinen Tabak mehr anbauen können.
Deze interpretatie wordt ondersteund door jurisprudentie van het Hof dat, in antwoord op het argument dat alleen steun voor de bouw van schepen en niet voor de exploitatie ervan binnen het kader van Richtlijn ‧/‧/EEG valt, heeft geoordeeld dat deze bepalingen van toepassing zijn niet alleen op alle vormen van rechtstreekse productiesteun aan de scheepswerven, maar ook op de steun bedoeld in artikel ‧, lid ‧, dat ziet op alle vormen van steun aan reders of aan derden wanneer deze steun daadwerkelijk wordt gebruikt voor de scheepsbouw of-verbouwing op de scheepswerven van de GemeenschapUntermauert wird diese Auslegung durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs, der als Antwort auf das Vorbringen, dass nur Produktionsbeihilfen für Schiffe und nicht auch Betriebsbeihilfen im Rahmen der Richtlinie ‧/‧/EWG berücksichtigt werden dürften, erkannt hat, dass diese nicht nur für alle Formen von Produktionsbeihilfen gilt, die den Werften direkt gewährt werden, sondern auch für die Beihilfen nach Artikel ‧ Absatz ‧, denn diese Vorschrift bezieht sich auf alle Formen von Beihilfen für Reeder oder Dritte, wenn sie tatsächlich für den Schiffbau oder Schiffsumbau in Werften der Gemeinschaft verwendet werden
Het tweede citaat komt van de Vlaamse socialist Louis Tobback, die de meerderheid van de vluchtelingen in het algemeen omschrijft als volgt in een verkiezingsboek: "Meeuwen die hier op een stort komen zitten, omdat zulks gemakkelijker is dan thuis te vissen of grond te verbouwen."Das zweite Zitat stammt von dem flämischen Sozialisten Louis Tobback, der die meisten Flüchtlinge in einem zur Wahl erschienenen Buch generell wie folgt beschreibt: "Möwen, die hier einfallen, weil das einfacher ist, als zu Hause Fische zu fangen oder das Land zu bestellen" .
Het verbouwen van energiegewassen kan een zinvolle vorm van landgebruik zijn, op voorwaarde dat die gewassen niet in de plaats komen van andere gebruiksmogelijkheden die net zo goed of zelfs beter zijn vanuit het oogpunt van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassenDer Anbau von Getreide zur Herstellung von Biokraftstoffen kann eine sinnvolle Form der Bodennutzung sein, sofern dadurch nicht andere Nutzungsformen verdrängt werden, die hinsichtlich der Reduzierung der Treibhausgasemissionen ebenso günstig oder noch vorteilhafter sind
Zelfs plantenbeschermingsmiddelen kunnen van planten zelf worden vervaardigd . Deskundigen hebben berekend dat door dergelijke veranderingen in de verbouw meer dan één vierde van het landbouwareaal niet meer voor de produktie van levensmiddelen en veevoeder behoeft te worden gebruikt .Wir können uns insbesondere im Parlament nicht von der Verantwortung dafür freisprechen , daß wir in der Vergangenheit mit deutlich überhöhten Preisvorschlägen dazu beigetragen haben , daß im Agrarbereich völlig falsche Signale gesetzt wurden .
De lidstaten kunnen de voorwaarden voor de toepassing van het in lid ‧, onder a), bedoelde criterium op de verbouwing van gebouwen, alsmede het begrip bijbehorend terrein bepalenDie Mitgliedstaaten können die Einzelheiten der Anwendung des in Absatz ‧ Buchstabe a genannten Kriteriums des Erstbezugs auf Umbauten von Gebäuden und den Begriff dazugehöriger Grund und Boden festlegen
RT veevoeder ( 5631 ) RT veevoer ( 5631 ) RT verbouw van voedergewassen ( 5631 ) RT voedergewasRT Fruchtsaft ( 6021 ) RT Frühobst und Frühgemüse ( 5631 ) RT Obstbau ( 5631 ) RT Obsterzeugnis ( 6026 )
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik zou heel in het kort willen ingaan op de situatie in mijn land, Catalonië, in het País Valencià, waar de sierplantenteelt een belangrijke tak van de landbouw is die al sinds jaar en dag de verbouw van andere produkten vervangen heeft.Herr Präsident, Frau Präsidentin, ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, daß in meinem Land, in Katalonien und im País Valencià, die Erzeugung von Zierpflanzen einen wichtigen Bereich der Landwirtschaft darstellt, der bereits vor Jahren an die Stelle anderer Kulturen getreten ist.
Op welke manier wil de Commissie dit probleem oplossen en een nieuw gewas vinden dat deze boeren kunnen verbouwen?Wie will die Kommission dieses Problem lösen und eine neue Pflanze finden, die von diesen Landwirten angebaut werden kann?
De verbouwing, op die gronden, van bepaalde landbouwprodukten voor gebruik in niet voor voeding of vervoedering bestemde produkten is toegestaan.Der Anbau bestimmter Agrarprodukte für die Verwendung im Nichtnahrungsmittelbereich auf diesen Flächen ist erlaubt.
Het explosieveiligheidsdocument moet vóór de aanvang van de werkzaamheden worden opgesteld. Het wordt herzien wanneer belangrijke wij zigingen , uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen , arbeidsmiddelen of hetarbeidsproces plaatsvinden .Führungsqualitäten zur Durchsetzung der erforderlichen Anordnungen .
In 1990 deed de Treuhandanstalt de verouderde rijpingsinstallaties van de vennootschap verbouwen en moderniseren .1990 ließ die Treuhandanstalt die veralteten Reifungsanlagen des Unternehmens umbauen und modernisieren .
de levering van goederen die bestemd zijn om in de territoriale zee te worden toegelaten om integrerend deel uit te maken van boor- of werkeilanden, met het oog op de bouw, de reparatie, het onderhoud, de verbouwing of de uitrusting van die boor- of werkeilanden, of om die boor- of werkeilanden met het vasteland te verbindendie Lieferungen von Gegenständen, die in die Hoheitsgewässer verbracht werden sollen, um im Rahmen des Baus, der Reparatur, der Wartung, des Umbaus oder der Ausrüstung von Bohrinseln oder Förderplattformen in diese eingebaut oder für die Verbindung dieser Bohrinseln oder Förderplattformen mit dem Festland verwendet zu werden
Niettemin is er altijd een zekere emissie doorprocessen zoals het verbouwen en brandstofproductie , zodat biomassa toch niet helemaal koolstofvrij is .Biomasse ist jedoch nicht ganzkohlenstofffrei , da bei Prozessen wie dem Anbau oder der Kraftstoffherstellung Emissionen nicht vermieden werden können .
is van oordeel dat definitief stoppen met wijn verbouwen niet de kern van de hervorming van de GMO voor wijn moet zijn, maar wel een onderdeel van de structurele maatregelen die via de nationale financieringskaders worden gefinancierd uit het GMO-budget voor wijn met als doel het wijnbouwpotentieel te vernieuwen en de wijnsector geleidelijk aan te passen aan de eisen van de marktist der Auffassung, dass die Frage der endgültigen Aufgabe von Flächen nicht das Kernstück der Reform der GMO für Wein darstellen darf, sondern nur ein Faktor der Strukturmaßnahmen ist, die aus dem Haushalt der GMO für Wein über die nationalen Finanzrahmen finanziert werden und die der Erneuerung des Potenzials im Weinsektor und der schrittweisen Anpassung des Weinsektors an die Bedürfnisse des Marktes dienen
Dan verbouw ik nog op 25 % van de oppervlakte aardappelen en daarvoor geldt geen enkele markt ordening .Dies ist bekannt , darüber liegen Zahlen vor .
Pagina 1. Gevonden 860 zinnen matching zin verbouwen.Gevonden in 0,527 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.