uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in German:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (1)

contextuele spellingkontextbezogene Rechtschreibprüfung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
Spelling en taalBuchstaben und Sprache
Ik ben voor de hervorming van de Duitse spelling.Ich bin für die deutsche Rechtschreibreform.
Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland en Hongarije dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse en de Hongaarse tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa geen gevolgen heeft voor de bestaande regels voor de Letse en de Hongaarse taalUnbeschadet der in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa erwähnten vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland und Ungarn, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen und der ungarischen Sprachfassung des Vertrags über eine Verfassung von Europa benutzt werden- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen und der ungarischen Sprache hat
De belangrijkste naslagwerken voor de teksten die in het Publicatieblad verschijnen , zijn : a ) voor spelling- of taalkwesties : — Woordenlijst Nederlandse taal ( het „ Groene Boekje " ) , 1997 , — Van Dale — Groot Woordenboek der Nederlandse Taal , 1992 ,Folgende Nachschlagewerke werden hauptsächlich bei der Veröffentlichung von Texten im Amtsblatt verwendet : a ) für Fragen der Rechtschreibung und des Sprachgebrauchs :
Bovenin het dialoogvenster is een keuzelijst waar u de werkbalk kunt selecteren die u wilt wijzigen. In de schermafdruk is dit Opmaak. Om de knop Spelling aan de werkbalk toe te voegen selecteert u het item in de lijst aan de linkerkant. Klik dan op de knop met de pijl naar rechts om Spelling aan de werkbalk toe te voegen. Om een knop te verwijderen selecteert u het item in de lijst aan de rechterkant en klikt daarna op de knop met de pijl naar links. Klik op de knoppen met de pijlen omhoog en omlaag om de knoppen op de werkbalk te verplaatsenOben befindet sich eine Auswahlliste für die zu bearbeitenden Werkzeugleisten. Im Bild wurde die Werkzeugleiste Format ausgewählt. Wenn Sie das Symbol Rechtschreibung zu dieser Werkzeugleiste hinzugefügen wollen, klicken Sie auf diesen Eintrag in der linken Liste. Dadurch wird das Symbol Pfeil rechts aktiviert. Durch Klicken auf diesen Pfeil wird Rechtschreibung in die ausgewählte Werkzeugleiste aufgenommen. Der Pfeil nach links ist aktiviert, wenn Sie die rechte Liste klicken. Damit entfernen Sie Einträge aus der Werkzeugleiste. Sie können dann außerdem den ausgewählten Eintrag in der rechten Liste mit den Pfeiltasten auf der Tastatur oder durch Klicken mit der Maus auf den Pfeil aufwärts und abwärts verschieben und dadurch die Position des Symbols in der Werkzeugleiste verändern
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de VerdragenErklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
De verzamelde informatie zal eveneens worden gebruikt voor de ontwikkeling van voor-spellings- en preventietechnieken en zal kunnen worden geïntegreerd in interna tionale milieuprogramma ' s .Die gesammelten Informationen dienen ferner zur Entwicklung von Vorhersageund Verhütungstechniken und können auch in internationale Umweltprogramme aufge nommen werden .
Naam (Belarussische spelling): ЯСІНОВІЧ Леанід СтаніслававічName (belarussische Schreibweise): ЯСІНОВІЧ Леанід Станіслававіч
alternatieve spelling van de achternaam: MoellajanovAndere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat , verklaren Letland en Hongarije dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse en de Hongaarse tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa geen gevolgen heeft voor de bestaande regels voor de Letse en de Hongaarse taal .Unbeschadet der in dem Vertrag über eine Verfass ung für Europa erwähnten vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union , wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint , erklären Lettland und Ungarn , dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung einschließlich ihrer abgeleiteten Formen , die in der lettischen und der ungarischen Sprachfassung des Vertrags über eine Verfassung von Europa benutzt werden keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen und der ungarischen Sprache hat .
Aliassen of variaties in de spelling worden aangegeven met ook bekend onder de naamAliasnamen und unterschiedliche Schreibweisen sind mit a.k.a. kenntlich gemacht
Controleert de spelling van tekst op het werkbladÜberprüft die Rechtschreibung von Wörtern in der Tabelle
Polen die in Litouwen wonen, mogen hun familienamen niet in de oorspronkelijke spelling schrijven. Scholen waar in het Pools wordt onderwezen, worden gesloten en grond die tijdens het Sovjettijdperk in beslag was genomen, wordt niet aan de rechtmatige eigenaars teruggegeven, enkel en alleen omdat het Polen zijn.(PL) Herr Präsident! Viele Male haben wir in diesem Saal bereits über die Diskriminierung der polnischen Minderheit in Litauen gesprochen, wo die dort ansässigen Polen ihre Nachnamen nicht in der ursprünglichen Schreibweise schreiben dürfen, wo Schulklassen, in denen auf Polnisch unterrichtet wird, geschlossen werden und Ländereien, die während der Sowjetzeit beschlagnahmt wurden, nicht an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden, nur weil sie polnische Bürger sind.
Alias: alternatieve spelling van de achternaam: MoellajanovAliasname(n): Andere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
Kader III.1 ( beneden ) vestigt de aandacht op enkele van de hoofdpunten met betrekking tot onzekerhei dsfactoren en de voor spelling van effecten .In Kasten III.1 sind einige der wichtigsten Probleme im Zusammenhang mit der Unsicherheit bei der Vorhersage der Umweltbeeinflussung dargestellt .
& kword; kan de spelling van uw document controleren terwijl u het bewerkt. Alle woorden die niet in het woordenboek gevonden worden, zullen rood onderstreept worden. Deze functie kan in-en uitgeschakeld worden door Hulpmiddelen Spellingcontrole Autospellingcontrole op de menubalk te kiezen& kword; kann die Rechtschreibung in Ihrem Dokument prüfen, während Sie es bearbeiten. Es wird jedes Wort rot unterstreichen, das nicht im Wörterbuch gefunden wird. Dieses Verhalten können Sie ein-und ausschalten. Wenn Sie in der Menüleiste Extras Rechtschreibprüfung Autokorrektur auswählen, können Sie die automatische Rechtschreibprüfung ein-und ausschalten
kan de spelling van uw document controleren en ook, terwijl u typt, automatisch foutief gespelde woorden markeren& kword; ist in der Lage die Rechtschreibung Ihres Dokuments zu überprüfen. & kword; kann während der Eingabe falsch geschriebene Wörter automatisch markieren
Is de Raad van plan de Litouwse regering te verplichten tot eerbiediging van de rechten van nationale minderheden, aangezien de Poolse minderheid in Litouwen al geruime tijd wordt gediscrimineerd? Deze discriminatie komt tot uitdrukking in de verplichte Litouwse spelling van Poolse achternamen, in het onderwijs, in het verbod op tweetalige plaatsnamen en in het feit dat door de Sovjetautoriteiten geconfisqueerd Pools bezit niet wordt teruggegeven.In Litauen kommt es schon seit geraumer Zeit zu Diskriminierungen der polnischen Minderheit. Dies äußert sich z. B. dadurch, dass die Schreibung von Namen entpolonisiert wird, in der Bildung, dem Verbot zweisprachiger Ortsausschilderungen sowie der Tatsache, dass Polen, die während der Sowjetzeit enteignet wurden, ihr Eigentum nicht zurückerhalten.
De factoren waarmee bij de samenstelling van het totale cijfer rekening werd gehouden , waren te uwer informatie de navolgende met betrekking tot de brontaal : grote , ernstige of kleine begripsfouten , en onnauwkeurigheden ; met betrekking tot de doeltaal had de beoordeling betrekking op spelling ( grote , ernstige en kleine fouten ) , morfologie en syntax ( congruentie , gebruik voorzetsels , onjuiste syntactische constructies enz . ) en vocabulaire ( weglaten van een of meer woorden , weg laten van een zin , verkeerde terminologie , barbarismen ) ; ook werd gekeken naar stijlfouten en onjuiste interpunctie .Bezüglich der Zielsprache bezog sich die Beurteilung auf Rechtschreibung ( grobe , gravierende und leichte Fehler ) , Morphologie und Syntax ( Übereinstimmung , Präpositionsbeziehung , unkorrekte syntaktische Konstruktionen usw. ) und Vokabular ( Auslassung eines oder mehrerer Wörter , Auslassung eines Satzes , unkorrekte Begriffe , Sprachmischung ) ; stylistische Fehler und unrichtige Zeichensetzung wurden eben falls berücksichtigt .
Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor EuropaErklärung der Republik Lettland und der Republik Ungarn zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Hulpmiddelen SpellingExtras Zeilenende
Kwajongens, aan de beroerde spelling te zienKinder aus der Nachbarschaft, betrachtet man die schlechte Rechtschreibung und Zeichensetzung
De productie van gemeentelijk afval is laag ( zo ' n 70 % van het EU-gemiddelde ) , maar neemt snel toe ( volgens voor spellingen met 50 % In de periode 1995-2010 ) .Es werden nu r wenig Hausabfälle produziert ( durchschnitt lich 70 % des EU-Durchschnitts ) , aber das Wachstum ist groß ( für den Zeitraum 1995 bis 2010 wird eine Steigerung um 50 % prognostiziert ) .
Pagina 1. Gevonden 122 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,354 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.