Vertalingen in German:

 • Element     
  (Noun  n, neuter) (noun   ) [hyphenation: Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.
 • chemisches Element   
  (  neuter) [hyphenation: che·mi·sches Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.

Voorbeeld zinnen met "scheikundig element", vertaalgeheugen

add example
Indien de naam van een groep of subgroep niet volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen en functionele groepen te signaleren, wordt de generieke benaming gevormd door een combinatie van de namen van verscheidene groepen of subgroepenWenn der Name einer Klasse oder Unterklasse nicht ausreicht, um die chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen zu beschreiben, ist der generische Name eine Kombination des Namens mehrerer Klassen oder Unterklassen
Indien de naam van een groep of subgroep volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen of functionele groepen te signaleren, geldt deze naam als generieke benamingGenügt der Name einer Klasse oder Unterklasse zur Charakterisierung der chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen, so wird er als generischer Name gewählt
de in de verbinding aanwezige functionele groepen en scheikundige elementen worden bepaaldIdentifizierung der im Molekül vorhandenen funktionellen Gruppen und chemischen Elemente
met de belangrijkste functionele groepen en scheikundige elementen wordt rekening gehouden bij de keuze van de benamingEinbeziehung der wichtigsten funktionellen Gruppen und chemischen Elemente in die Bezeichnung
Scheikundige elementenChemische Elemente
Longabsorptietypen en f‧-waarden voor de scheikundige vormen van de elementen voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiëntenLungenabsorptionsklassen und f‧-Werte für die chemischen Formen der Elemente zur Berechnung der Dosiskoeffizienten für die Inhalation
Net als in bijlage I krijgen de groepen een nummer dat overeenkomt met het atoomnummer van het scheikundige element (‧ tot en metDie Klassen sind gemäß Anhang I nach der Ordnungszahl des chemischen Elements numeriert
Diploma op het gebied van biochemie, scheikunde, biologie of op een soortgelijk gebied van volgend niveauHochschulabschluss in Biochemie, Chemie, Biologie oder einen entsprechenden Hochschulabschluss auf folgendem Niveau
Mijnheer de Voorzitter, deskundigen stellen dat in heel Europa minstens 40.000 mensen onder de gevolgen van luchtverontreiniging lijden en dat mensen met aandoeningen van de luchtwegen het gevaar lopen een voortijdige dood te sterven als gevolg van de gevaarlijke cocktail van scheikundige stoffen in de lucht die zij inademen.Herr Präsident, Experten zufolge leiden 40.000 Menschen in Europa unter den Auswirkungen der Luftverschmutzung, und Menschen mit Atembeschwerden sind der Gefahr eines frühzeitigen Todes ausgesetzt durch die gefährliche Mischung aus Chemikalien in der Luft, die sie einatmen.
Deze bepaling strookt met de methodologie van het BISFA. dat voorschrijft dat de generieke benaming de scheikundige informatie over het dominante monomeer van de polymeervezel en/of informatie over de cruciale unieke eigenschappen van de vezel dan wel over de verwerkingstechnologieën moet bevattenDieses Erfordernis entspricht der Methodik der BISFA, der zufolge die generische Bezeichnung die chemische Angabe zu dem dominierenden Monomerteil des Faserpolymers enthalten und/oder zusätzlich wichtige spezielle Fasereigenschaften oder Prozesstechnologien nennen soll
In de drinkwaterrichtlijn van 1998 worden kwaliteitsnormen vastgelegd voor een reeks scheikundige parameters, waaronder fluoride.Die Trinkwasserrichtlinie von 1998 legt Qualitätsstandards für eine Reihe von chemischen Parametern einschließlich der für Fluor fest.
Dat vind ik zeker een goede zaak voor mij persoonlijk, want als ik geen afgevaardigde in het Europees Parlement was geworden, had ik nooit deze gelegenheid gehad om opnieuw scheikundige formules te leren, die zo belangrijk zijn voor deze richtlijn. Daarin wordt namelijk vastgesteld dat de uitstoot van SO2, zwaveldioxide dus, beperkt moet worden.Ich habe es nicht gewusst, und durch die vorliegende Richtlinie war ich gezwungen, nochmals durchzugehen, was ich als Schüler im Chemieunterricht gelernt hatte. Für mich persönlich finde ich dies insofern positiv, als ich, wäre ich nicht Mitglied des Europäischen Parlaments geworden, keine Gelegenheit gehabt hätte, mich nochmals mit chemischen Formeln zu befassen, die in der vorliegenden Richtlinie zur Begrenzung von SO2-, d. h. Schwefeldioxidemissionen, so wichtig sind.
uitsluitend voor de zware oliën van post ex‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ °C wordt teweeggebrachtnur für Schweröle der Position ex‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
de naam of de code van het geneesmiddel, daarbij inbegrepen de naam of het scheikundig symbool van de radionuclideName oder Codes des Arzneimittels mit der Bezeichnung oder der chemischen Formel des Radionuklids
Apparaten, welke speciaal zijn vervaardigd voor de scheikundige behandeling van radioactieve stoffenEigens für die chemische Behandlung radioaktiver Stoffe konstruierte Geräte
Organische scheikundeOrganische Chemie
organische scheikundeOrganische Chemie
Afscheidingsmethoden en scheikunde van de andere transuraniumelementenVerfahren für Gewinnung und Chemie der anderen Transurane
De landbouwers zijn de belangrijkste slachtoffers van scheikundige methodes.Die Landwirte sind die ersten Opfer der chemischen Anbauverfahren.
De laagste prijs die kan worden geboden, bedraagt ‧ EUR per hl alcohol ‧ % vol die bestemd is voor de vervaardiging van bakkersgist, ‧,‧ EUR per hl alcohol ‧ % vol die bestemd is voor de vervaardiging van scheikundige producten van het type aminen en chloraal voor uitvoer, ‧,‧ EUR per hl alcohol ‧ % vol die bestemd is voor de vervaardiging van eau de cologne voor uitvoer, en ‧ EUR per hl alcohol ‧ % vol die bestemd is voor andere vormen van industrieel gebruikDie Mindestpreise, auf die sich die Angebote beziehen können, betragen ‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zur Herstellung von Backhefe, ‧,‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zur Herstellung von chemischen Erzeugnissen des Typs Amine und Chloral zur Ausfuhr, ‧,‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zur Herstellung von Eau de Cologne zur Ausfuhr und ‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zu anderen industriellen Verwendungen
voldoende kennis van de farmaceutische technologie en van de natuurkundige, scheikundige, biologische en microbiologische controle op geneesmiddelenangemessene Kenntnisse der pharmazeutischen Technologie und der physikalischen, chemischen, biologischen und mikrobiologischen Prüfung der Arzneimittel
Scheikunde is de wetenschap die de natuur en eigenschappen van substanties bestudeert.Chemie ist die Wissenschaft, die die Natur und die Eigenschaften der Stoffe untersucht.
-Mijnheer de Voorzitter, ik wil de Vergadering er alleen op wijzen dat, om verwarring over de scheikundige formules en afkortingen te voorkomen, de Engelse versie van bijlage 1, deel 1, aangehouden moet worden.– Wir werden dies an die Sprachendienste weiterleiten; machen Sie sich deswegen keine Gedanken.
Overige informatie: de afdeling scheikunde van de Ashtar University of Defence Technology is verbonden met het MODAFL en heeft experimenten met beryllium uitgevoerd; betrokken bij het nucleaire programma van IranSonstige Informationen: der Fachbereich Chemie der Ashtar-Universität für Verteidigungstechnologie ist dem MODAFL angeschlossen und hat Beryllium-Experimente durchgeführt, am Nuklearprogramm Irans beteiligt
Pagina 1. Gevonden 11719 zinnen matching zin scheikundig element.Gevonden in 2,97 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.