Vertalingen in German:

 • Element     
  (Noun  n, neuter) (noun   ) [hyphenation: Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.
 • chemisches Element   
  (  neuter) [hyphenation: che·mi·sches Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.

Voorbeeld zinnen met "scheikundig element", vertaalgeheugen

add example
Longabsorptietypen en f‧-waarden voor de scheikundige vormen van de elementen voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiëntenLungenabsorptionsklassen und f‧-Werte für die chemischen Formen der Elemente zur Berechnung der Dosiskoeffizienten für die Inhalation
Indien de naam van een groep of subgroep niet volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen en functionele groepen te signaleren, wordt de generieke benaming gevormd door een combinatie van de namen van verscheidene groepen of subgroepenWenn der Name einer Klasse oder Unterklasse nicht ausreicht, um die chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen zu beschreiben, ist der generische Name eine Kombination des Namens mehrerer Klassen oder Unterklassen
Indien de naam van een groep of subgroep volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen of functionele groepen te signaleren, geldt deze naam als generieke benamingGenügt der Name einer Klasse oder Unterklasse zur Charakterisierung der chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen, so wird er als generischer Name gewählt
Scheikundige elementenChemische Elemente
met de belangrijkste functionele groepen en scheikundige elementen wordt rekening gehouden bij de keuze van de benamingEinbeziehung der wichtigsten funktionellen Gruppen und chemischen Elemente in die Bezeichnung
de in de verbinding aanwezige functionele groepen en scheikundige elementen worden bepaaldIdentifizierung der im Molekül vorhandenen funktionellen Gruppen und chemischen Elemente
Net als in bijlage I krijgen de groepen een nummer dat overeenkomt met het atoomnummer van het scheikundige element (‧ tot en metDie Klassen sind gemäß Anhang I nach der Ordnungszahl des chemischen Elements numeriert
Er zijn nog andere commando's beschikbaar: Element naar voorgrond verplaatsen (vóór alle andere elementen) en Element naar achtergrond verplaatsen (achter alle andere elementen). Deze twee commando's worden zelden gebruikt, omdat elementen zelden op elkaar geplaatst worden (behalve wanneer een container elementen bevat). Bovendien kunt u een element ook naar de voorgrond verplaatsen door er met de muis op te klikkenEs gibt zusätzlich folgende Befehle: Oberflächenelement nach vorne holen (d. h. vor alle anderen Elemente) und Oberflächenelement nach hinten stellen (d. h. hinter alle anderen Elemente). Diese Befehle werden selten gebraucht, da Elemente normalerweise nicht auf anderen angeordnet werden, mit Ausnahme von Gruppenelementen, die andere Oberflächenelemente enthalten. Beachten Sie auch, dass ein Element durch Anklicken mit der Maustaste nach vorne geholt wird
Weer is er een groot verschil tussen een object uit een diagram verwijderen, en object uit uw model verwijderen: Als u een object uit uw diagram verwijdert, dan verwijdert u alleen dat object uit dat ene specifieke diagram: het element blijt nog steeds deel uitmaken van uw model model en als er andere diagrammen zijn die hetzelfde element gebruiken, dan zullen zij geen enkele wijziging krijgen. Als u daarentegen, het element verwijdert uit de boomstructuur, dat verwijdert u feitelijk het element uit uw model. Als derhalve het element niet langer in uw model voorkomt, dan wordt het automatisch verwijderd uit alle diagrammen waar het in voorkomtHier zeigt sich wiederum der große Unterschied zwischen einem Element aus einem Diagramm und einem Element aus dem Modell zu entfernen. Löscht man ein Element in einem Diagramm, dann wird es nur aus diesem speziellen Diagramm entfernt. Das Element ist aber weiterhin Teil des Modells und falls es in anderen Diagrammen genutzt wird, werden diese nicht verändert. Löscht man hingegen das Element in der Baumansicht, dann löscht man das Element im ganzen Modell. Da das Element dann nicht länger im Modell existiert, wird es ebenfalls in allen Diagrammen gelöscht, in denen es verwendet wird
Met de aggregatietoestanden functie kunt u een temperatuur kiezen en daarbij kijken welke fase elk element zich in bevind. U kunt eenvoudig zien hoeveel elementen en welke elementen bijvoorbeeld vast zijn bij een gegeven temperatuur. Zo leert u bijvoorbeeld dat bijna alle elementen vast zijn bij zeer lage temperaturen, en vrijwel alle elementen vloeibaar of zelfs gasvormig zijn bij hoge temperaturenMit der Aggregatzustandsfunktion können Sie eine Temperatur wählen und den Aggregatzustand jedes Elementes bei dieser Temperatur sehen. So können Sie sehr leicht erkennen, welche Elemente und wieviele Elemente zum Beispiel bei einer bestimmten Temperatur fest sind. Dabei lernen Sie, dass fast alle Elemente bei sehr niedrigen Temperaturen fest und bei hohen Temperaturen flüssig oder sogar gasförmig werden
De meeste van de & UML;-elementen in uw model en diagrammen kunt u bewerken door hun eigenschappenvenster te openen en de van toepassing zijnde mogelijkheden te selecteren. Om de eigenschappen van een object te bewerken, selecteert u Eigenschappen in zijn contextmenu (RMB;-klik). Ieder element heeft een dialoog die uit meerdere pagina's bestaat waarin u de instellingen van dat element kunt aanpassen. Voor sommige elementen, zoals actoren, kunt u slechts een paar instellingen, zoals de naam van het object en documentatie, een waarde geven, terwijl voor andere elementen, zoals klassen, u de attributen en operaties kunt bewerken, en selecteren wat er volgens u in het diagram getoond moet worden (complete operatiesignatuur of alleen namen van operaties, enz.), en zelfs de kleuren die u wilt gebruiken voor de lijnen en opvulling voor de klasserepresentatie in het diagramMan kann die meisten & UML; Elemente des Modells ändern, indem man den Eigenschaftdialog öffnet und die gewünschten Änderungen vornimmt. Um zum Beispiel ein Objekt zu verändern, ist es auszuwählen und dann Eigenschaften aus seinem Kontextmenu (rechte Maustaste) zu wählen. Jedes Element verfügt über solch einen Dialog, der aus mehreren Seiten besteht, abhängig vom Typ des zu bearbeitenden Elementes. Für einige Elemente, wie Akteure, kann man lediglich einige wenige Parameter wie den Namen oder die Dokumentation ändern. Für andere Elemente hingegen, wie Klassen, kann man viele Einstellungen vornehmen wie Attribute und Operationen, Sichtbarkeit und die Darstellung im Diagramm (nur Operationen oder komplette Signatur der Operationen). Man kann sogar die Linienfarben und die Füllfarbe für die Visualisierung der Klasse im Diagramm einstellen
een speciaal, onzichtbaar element waarmee de positie en de grootte van elementen in een layout bijgesteld kan worden. Met behulp van vering kan een element uitgerekt of samengedrukt worden. Vering kan aan de boven-, onder, linker, of rechterkant van een element geplaatst worden, zodat het element de gewenste grootte en positie blijft houdenEin Zwischenraum ist ein besonderes, unsichtbares Element, mit dem Sie die Position und Größe von Elementen anpassen können. Der Zwischenraum streckt oder schrumpft ein Element rechts, oben, unten oder links, damit es die gewünschte Größe und Position erhält
is eenvoudig. Als u op een pictogram van een element of actie klikt, kunnen er drie dingen gebeuren. Er kan een element ingevoegd worden (eventueel met een sluit-element), er kan een dialoogvenster verschijnen waarin u attributen voor een element in kunt vullen, of er kan een actie uitgeveord worden die iets handigs met uw huidige bestand of project doet. Als u merkt dat u herhaaldelijk vervelend typewerk doet om een bepaald element dat niet in & quantaplus; zit goed in uw code te krijgen, kunt u dat toevoegen. Zie voor meer informatieDie Verwendung von Werkzeugleisten ist einfach. Beim Anklicken eines Symbols für ein gewünschtes Element oder eine Aktion gibt es drei Möglichkeiten: das Element wird eingefügt (nach Wahl mit einem schließenden Element), oder ein Element-Dialog wird angezeigt, in dem die Attribute gewählt werden können, oder, als letzte Möglichkeit, wird eine Aktion ausgelöst und führt irgendetwas in der aktuellen Datei oder im Projekt aus. Wenn man immer wieder ein bestimmtes Element braucht, dass es noch nicht in & quantaplus; gibt, dann kann man es hinzufügen. In finden Sie weitere Information
Diploma op het gebied van scheikunde, biologie, farmacie of een andere wetenschappelijke discipline op basis van scheikundige metingen van volgend niveauHochschulabschluss in Chemie, Biologie, Pharmazeutik oder einer anderen naturwissenschaftlichen Disziplin, die auf chemischen Messungen beruht, auf folgendem Niveau
Dankzij scheikunde zijn er vaccins en antibiotica die onze levensverwachting hebben verdubbeld en scheikunde speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en de verbetering van de wereldvoedselproblematiek.Chemie hat Impfstoffe und Antibiotika ermöglicht, die unsere Lebenserwartung verdoppelt haben, und sie ist für die Entwicklung neuer Energiequellen und die Verbesserung von Lebensmitteln entscheidend.
Een element waarin andere elementen geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld frame-elementen en tabbladelementen. Het oppervlak van een formulier is ook een container. Een knop kan niet als container dienst doen omdat het niet mogelijk is om er een ander element in te plaatsen. Containerelementen kunnen genest (in andere containerelementen geplaatst) worden, dit kan nuttig zijn voor ingewikkelde formulierenEin Oberflächenelement, das andere Elemente enthalten kann. Zum Beispiel Rahmen oder Karteikarten sind Gruppenelemente, wie auch das Formular selbst. Ein Befehlsknopf ist kein Gruppenelement, da es nicht möglich ist, ein anderes Element darin einzufügen. In komplizierten Fällen können Gruppenelement in andere Gruppenelemente eingefügt werden
Het dialoog Gegevens plotten geeft u de mogelijkheid om informatie over de elementen te plotten. De X-as representeert het bereik van elementen (van een getal naar een hoger getal). U kunt dit bereik instellen met behulp van de velden Eerste element en Laatste element in de dialoog. De weergever verandert pas als u hebt geklikt op de knop PlottenIm Dialog Daten graphisch darstellen können Sie einige Informationen über Elemente als Grafik anzeigen lassen. Auf der X-Achse wird ein Bereich von Elementen als Zahlen angezeigt. Diesen Bereich können Sie mit den Feldern Erstes Element und Letztes Element im Dialog einstellen. Die Anzeige wird erst dann neu gezeichnet, wenn Sie auf den Knopf Plotten drücken
deze waarde betekent dat de oorspronkelijke grootte van het element als minimale grootte wordt ingesteld, de afmetingen voldoen en het is niet nodig om het element groter te maken, maar zodra het nodig is, wordt het element groter gemaakt. Dit type van variabele afmetingen kan worden gebruikt om het element tot de totale breedte of hoogte te vergroten, in het bijzonder als u de uitrekwaarde op groter dan ‧ insteltdie ursprüngliche Größe des Elements darf nicht verkleinert und muss nicht vergrößert werden, das Element kann jedoch-falls erforderlich-vergrößert werden. Mit dieser Art der Größen-Regelung wird ein Element auf die gesamte Breite oder Höhe gestreckt, vor allem wenn Sie einen Wert größer ‧ für die Streckung eingeben
Wanneer u een bewerkingsgereedschap heeft geselecteerd uit de gereedschappenbalk (bijvoorbeeld, het gereedschap om klassen toe te voegen) dan verandert de muisaanwijzer in een kruis, en kunt u de elementen aan uw model toevoegen met een enkele muisklik in uw diagram. Merk op dat elementen in & UML; een unieke naam moeten hebben. Dus als u in een diagram een klasse heeft waarvan de naam KlasseA is, en u gebruikt het klasse-toevoegen gereedschap om de klasse aan een ander diagram toe te voegen, kunt u niet deze nieuwe klasse eveneens KlasseA noemen. Als verondersteld wordt dat deze beide twee verschillende elementen moeten zijn, dan dient u ze een unieke naam te geven. Als u wilt proberen om hetzelfde element aan uw diagram toe te voegen, dan is " Klasse toevoegen " niet het daartoe geschikte gereedschap. In plaats hiervan kunt u beter de klasse uit de boomstructuur verslepenHat man ein Bearbeitungswerkzeug aus der Werkzeugleiste ausgewählt, zum Beispiel um eine Klasse einzufügen, ändert sich der Mauszeiger in ein Kreuz. Man kann nun das Element in das Diagramm über einen einzelnen Klick mit der linken Maustaste im Diagramm einfügen. & UML; Elemente müssen immer eindeutige Namen haben. Gibt es zum Beispiel in einem Diagramm die Klasse KlasseA, dann kann man in einem anderen Diagramm keine neue Klasse mit dem gleichen Namen einfügen. Soll es sich bei den beiden Klassen um unterschiedliche Elemente handeln, dann müssen diese auch unterschiedliche Namen haben. Um das gleiche Element nochmals einzufügen, ist das Werkzeug Klasse einfügen nicht das richtige Hilfsmitteln. Man muss in solch einem Fall lediglich die gewünschte Klasse aus der Baumansicht in das Diagramm ziehen
verscheidene methoden om elementen actief te maken (het element de focus geven): klikken met de muis, het muiswieltje bewegen terwijl de muiscursor zich boven het element bevindt, of met de Tab-toets. De laatste methode wordt vaak gebruikt omdat deze snel en gemakkelijk is. De beschikbaarheid van de methode wordt bepaald door de eigenschap Focusbesturing van het betreffende elementEs gibt mehrere Möglichkeiten, Elemente zu aktivieren: Klicken mit der Maus, Drehen des Mausrads über dem Element oder die Taste Tab. Die letzte Möglichkeit wird häufig benutzt, weil sie schnell und praktisch ist. Die Aktivierungsmethode wird durch die Eigenschaft Aktivierungs-Regelung eines Elements bestimmt
Wanneer u met uw muis over een element gaat, dan verschijnt er in een hulpballon met een afbeelding van het door u gekozen element-als deze aanwezig is-, het atoomnummer en de atoommassa van dit element. In de zijbalk worden alle gegevens-zover bekend-weergeven van het door u gekozen elementWenn Sie den Mauszeiger über ein Element im Periodensystem bewegen, erscheint eine Kurzinfo mit einer Abbildung (wenn vorhanden) des Elements, der Ordnungszahl und der Masse. Im Navigationsbereich wird eine Übersicht des gewählten Elements im Unterfenster Übersicht angezeigt
Als dit ingeschakeld is, wordt, wanneer elementen verplaatst worden, de linkerbovenhoek van een element door het dichtstbijzijnde rasterpunt aangetrokken. Dit beperkt de mogelijkheid om elementen overal op het formulier te plaatsen, maar het maakt het precies uitlijnen van elementen gemakkelijkerWenn diese Einstellung eingeschaltet ist, werden Oberflächenelemente auf einem Formular mit der linken oberen Ecke am nächsten Gitterpunkt angeordnet. Damit sind die Möglichkeiten zur Anordnung auf der Formularoberfläche eingeschränkt, aber die Oberfächenelement lassen sich dann genau an einer Linie ausrichten
geselecteerde elementen aanpassen. De commando's hiervoor zijn beschikbaar bij Opmaak Grootte van elementen aanpassen op de menubalk en in het contextmenu bij Grootte van elementen aanpassen. U kunt ook op de knop Grootte van elementen aanpassen op de werkbalk klikkenAnpassen der Größe von ausgewählten Oberflächenelementen: Die Befehle für diese Aktionen finden Sie im Untermenü Format Größe der Oberflächenelemente anpassen in der Menüleiste oder im Untermenü Größe der Oberflächenelemente anpassen des Kontextmenüs. Auch in der Werkzeugleiste finden Sie den Knopf Größe der Oberflächenelemente anpassen
Daarom verloopt de toepassing van dit element van het Pact, dat het meest bekende en het meest aansprekende element van dat Pact is en dat het element is waarvoor de krachtigste instrumenten ter beschikking van de Commissie en de Raad staan, naar tevredenheid in de eurozone.Die Umsetzung dieses Elements des Paktes in der Eurozone, das das bekannteste und hervorstechendste Element ist und für das die Kommission und der Rat über die stärksten und schlagkräftigsten Instrumente verfügen, verläuft somit zufrieden stellend.
Indicatoren voor dienstverleningsniveaus moeten tijdslimieten omvatten voor het beantwoorden van verzoeken om informatie over de beschikbaarheid van elementen van de infrastructuur, met inbegrip van leidingen, masten, andere fysieke activa (bijvoorbeeld mangaten), of distributiepunten; tijdslimieten voor het beantwoorden van een vraag over de mogelijkheid om elementen van de infrastructuur te gebruiken; een ontvankelijkheidsmaatregel om verzoeken te behandelen voor toegang tot en gebruik van elementen van de infrastructuur; een ontvankelijkheidsmaatregel voor storingverhelpingsprocessenDie Dienstumfangsindikatoren sollten Folgendes enthalten: Fristen für die Beantwortung von Informationsanfragen zur Verfügbarkeit von Infrastrukturelementen wie Kabelschächten, Masten und anderen physischen Anlagen (z. B. Einstiegschächten) oder Verteilerpunkten, Fristen für die Beantwortung von Durchführbarkeitsanfragen zur Nutzung von Infrastrukturelementen sowie eine Messgröße für die Reaktionsschnelligkeit der Fehlerbehebungsprozesse
Pagina 1. Gevonden 11719 zinnen matching zin scheikundig element.Gevonden in 6,636 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.