Vertalingen in Dutch:

  • Geschiedenis van Slowakije   

Voorbeeld zinnen met "storia della Slovacchia", vertaalgeheugen

add example
Ora assistiamo ad un evento storico: il più grande allargamento della storia di Schengen, con la simultanea abolizione delle frontiere interne tra nove Stati membri: Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia e Malta.We staan nu voor een historischegebeurtenis: de grootste uitbreiding die het Schengengebied heeft gekendmet de gelijktijdige afschaffing van de binnengrenzen metnegen lidstaten:deTsjechische Republiek, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakijeen Malta.
Sono molto lieta che, essendo uno dei 14 deputati che rappresentano la Slovacchia al Parlamento europeo, ho potuto contribuire a scrivere questo proficuo capitolo della storia comunitaria durante la corrente legislatura.Ik vind het geweldig dat ik, als een van de 14 parlementariërs die Slowakije vertegenwoordigen in het Europees Parlement, heb kunnen meewerken aan het schrijven dan dit succesvolle hoofdstuk in de geschiedenis van de EU tijdens deze verkiezingsperiode.
L'avanzamento della Slovacchia verso l'Unione europea significa che il paese sta tornando alla cultura e alla civiltà cui appartiene per storia e sistema di valori.Het toenaderingsproces van de Republiek Slowakije tot de Europese Unie betekent dat het land terugkeert naar de cultuur en de beschaving waar het op grond van de geschiedenis en zijn stelsel van waarden thuishoort.
Ai sensi della decisione ‧/‧/CE del Consiglio, dell’‧ luglio ‧, adottata in applicazione dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato, relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il ‧o gennaio ‧, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica mentre la deroga della Slovacchia dev’essere abrogata a decorrere dal ‧o gennaioKrachtens Beschikking ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juli ‧ overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧ voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de eenheidsmunt en wordt de derogatie van Slowakije met ingang van ‧ januari ‧ ingetrokken
Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell'autostrada E ‧, il territorio della contea di Heves ad est del confine della contea di Nógrád, a sud e ad ovest del confine con la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén e a nord dell'autostrada E‧, e il territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén a sud del confine con la Slovacchia, ad est del confine con la contea di Heves, a nord e ad ovest dell'autostrada E‧, a sud della strada statale ‧ (il tratto compreso tra l'autostrada E‧ e la strada statale ‧) e ad ovest della strada stataleHet grondgebied van de provincie Nógrád en het grondgebied van de provincie Pest, gelegen ten noorden en ten oosten van de Donau, ten zuiden van de grens met Slowakije, ten westen van de grens met de provincie Nógrád en ten noorden van autoweg E‧, het grondgebied van de provincie Heves, gelegen ten oosten van de grens van de provincie Nógrád, ten zuiden en ten westen van de grens met de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén en ten noorden van autoweg E‧, en het grondgebied van de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén, gelegen ten zuiden van de grens met Slowakije, ten oosten van de grens met de provincie Heves, ten noorden en ten westen van autoweg E‧, ten zuiden van hoofdweg nr. ‧ (het gedeelte tussen autoweg E‧ en hoofdweg nr. ‧) en ten westen van hoofdweg nr
In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, il regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ settembre ‧, che stabilisce le modalità d’applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria, ormai riguarda soltanto la Bulgaria e la RomaniaAls gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie heeft Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ september ‧, waarbij bepalingen zijn vastgesteld voor de toepassing, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien in het kader van de Europaovereenkomsten met Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije, nog slechts betrekking op Bulgarije en Roemenië
Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E‧, il territorio della contea di Heves ad est del confine della contea di Nógrád, a sud e ad ovest del confine con la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén e a nord dell’autostrada E‧, e il territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén a sud del confine con la Slovacchia, ad est del confine con la contea di Heves, a nord e ad ovest dell’autostrada E‧, a sud della strada statale ‧ (il tratto compreso tra l’autostrada E‧ e la strada statale ‧) e ad ovest della strada stataleHet grondgebied van de provincie Nógrád en het grondgebied van de provincie Pest, gelegen ten noorden en ten oosten van de Donau, ten zuiden van de grens met Slowakije, ten westen van de grens met de provincie Nógrád en ten noorden van autoweg E‧, het grondgebied van de provincie Heves, gelegen ten oosten van de grens van de provincie Nógrád, ten zuiden en ten westen van de grens met de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén en ten noorden van autoweg E‧, en het grondgebied van de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén, gelegen ten zuiden van de grens met Slowakije, ten oosten van de grens met de provincie Heves, ten noorden en ten westen van autoweg E‧, ten zuiden van hoofdweg nr. ‧ (het gedeelte tussen autoweg E‧ en hoofdweg nr. ‧) en ten westen van hoofdweg nr
In terzo luogo vorrei affermare che con questa relazione noi prendiamo in considerazione due paesi per noi particolarmente importanti: la Polonia, ricca di storia e cultura, e la Slovacchia, anch'essa erede di una storia e di una cultura che legano strettamente questi due paesi fra di loro.Op de derde plaats wil ik erop wijzen dat wij met dit verslag aandacht schenken aan twee landen die voor ons bijzonder belangrijk zijn: Polen met zijn rijke geschiedenis en cultuur en Slowakije met zijn rijke geschiedenis en cultuur, die ook beide landen heel innig verbindt.
Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest, situato a nord-est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E‧, il territorio della contea di Heves, situato ad est del confine con la contea di Nógrád, a sud e a ovest del confine con la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén e a nord dell’autostrada E‧, il territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén situato a sud del confine con la Slovacchia, a est del confine con la contea di Heves, a nord e a ovest dell’autostrada E‧, a sud della strada statale n. ‧ (nel tratto tra l’autostrada E‧ e la statale n. ‧) e a ovest della statale nHet grondgebied van de provincie Nógrád en het grondgebied van de provincie Pest, gelegen ten noorden en ten oosten van de Donau, ten zuiden van de grens met Slowakije, ten westen van de grens met de provincie Nógrád en ten noorden van autoweg E‧, het grondgebied van de provincie Heves, gelegen ten oosten van de grens van de provincie Nógrád, ten zuiden en ten westen van de grens met de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén en ten noorden van autoweg E‧, en het grondgebied van de provincie Borsod-Abaúj-Zemplén, gelegen ten zuiden van de grens met Slowakije, ten oosten van de grens met de provincie Heves, ten noorden en ten westen van autoweg E‧, ten zuiden van hoofdweg nr. ‧ (het gedeelte tussen autoweg E‧ en hoofdweg nr. ‧) en ten westen van hoofdweg nr
In seguito all’adesione, il ‧o maggio ‧, della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso i nuovi Stati membri) all’Unione europea, i contingenti tariffari per alcuni formaggi, derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. ‧ dell’Uruguay Round, saranno incorporati in un contingente UE-‧ e gestiti, a partire dal ‧, nello stesso modo in cui era gestito il contingente UE-‧ in virtù dei summenzionati accordiIngevolge de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (de nieuwe lidstaten) tot de Gemeenschap op ‧ mei ‧ worden de tariefcontingenten voor bepaalde kazen, die oorspronkelijk uit de Uruguayronde voortvloeiden en die door de Verenigde Staten in lijst ‧ van de Uruguayronde aan Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije zijn toegekend, opgenomen in een EU-‧-contingent en worden deze contingenten vanaf ‧ beheerd zoals de EU-‧-contingenten tot nog toe zijn beheerd op grond van de bovenvermelde overeenkomsten
BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del ‧ luglio ‧ su richiesta del Consiglio dell' Unione europea su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n ‧ relativamente all' introduzione dell' euro in Slovacchia e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n ‧ relativamente al tasso di conversione verso l' euro per la Slovacchia ( ‧ ) ( ‧ ) Introduzione e base giuridica Il ‧ maggio ‧ la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell' Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n ‧ relativo all' introduzione dell' euro in SlovacchiaEUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van ‧ juli ‧ op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr ‧ in verband met de invoering van de euro in Slowakije en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr ‧ met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Slowakije ( ‧ ) ( ‧ ) Inleiding en rechtsgrondslag Op ‧ mei ‧ ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie om een advies inzake een „voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr ‧ in verband met de invoering van de euro in Slowakije »
Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V‧, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l’acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V‧ e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all’ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell’energia in Slovacchia nonché all’accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e al miglioramento dell’efficienza energetica in SlovacchiaDe krachtens deze verordening verleende communautaire bijdrage wordt toegekend om financiële ondersteuning te leveren voor maatregelen in verband met de ontmanteling van de V‧-kerncentrale van Bohunice, maatregelen voor aanpassing aan de milieueisen overeenkomstig het acquis en voor de modernisering van de conventionele elektriciteitsopwekkingcapaciteit ter vervanging van de productiecapaciteit van de twee reactoren van de V‧-kerncentrale van Bohunice, en andere maatregelen die voortvloeien uit het besluit tot sluiting en ontmanteling van deze centrale en die bijdragen tot de noodzakelijke herstructurering, aanpassing aan de milieueisen en modernisering van de sectoren voor de productie, het transport en de distributie van energie in Slowakije, alsook tot de verbetering van de energievoorzieningszekerheid en van de energie-efficiëntie in Slowakije
Nell'inchiesta antidumping parallela relativa alle importazioni nella Comunità di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, dell'Ungheria, dell'Iran, della Libia, della Slovacchia e della Turchia, la Commissione, al termine dell'inchiesta, ha proposto al Consiglio di istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della TurchiaNa afloop van het onderzoek in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van warmgewalst breedband uit Egypte, Hongarije, Iran, Libië, Slowakije en Turkije heeft de Commissie de Raad voorgesteld definitieve antidumpingmaatregelen te nemen ten aanzien van warmgewalst breedband uit Egypte, Slowakije en Turkije
Ai sensi della decisione ‧/‧/CE del Consiglio, dell’‧ luglio ‧, a norma dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il ‧o gennaio ‧, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica, e la deroga a suo favore è abolita a decorrere dal ‧o gennaioKrachtens Beschikking ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juli ‧ overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧ voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de eenheidsmunt en wordt de derogatie voor Slowakije met ingang van ‧ januari ‧ ingetrokken
In virtù dell’articolo ‧ della decisione ‧/‧/CE del Consiglio dell’‧ luglio ‧, conformemente all’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il ‧o gennaio ‧, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e le deroghe ad essa concesse ai sensi dell’articolo ‧ dell’Atto relativo alle condizioni di adesione è abrogata a decorrere dal ‧o gennaioIngevolge artikel ‧ van het Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juli ‧, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧, voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en worden de in artikel ‧ van het Toetredingsverdrag van ‧ bedoelde derogaties van Slowakije met ingang van ‧ januari ‧ ingetrokken
In virtù dell’articolo ‧ della decisione ‧/‧/CE del Consiglio, dell’‧ luglio ‧, conformemente all’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato per l’adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il ‧o gennaio ‧, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e le deroghe ad essa concesse ai sensi dell’articolo ‧ dell’atto relativo alle condizioni di adesione è abrogata a decorrere dal ‧o gennaioIngevolge artikel ‧ van Beschikking ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juli ‧, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧, voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en worden de in artikel ‧ van het Toetredingsverdrag van ‧ bedoelde derogaties van Slowakije met ingang van ‧ januari ‧ ingetrokken
Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano, per il periodo di mantenimento com preso tra il ‧ dicembre ‧ e il ‧ gennaio ‧ e quello compreso tra il ‧ gennaio ‧ e il ‧ febbraio ‧ le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al ‧ ottobre e al ‧ novembre ‧ rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota ‧ della tavola ‧ dell' allegato I del regola mento (CE) n ‧ che mostri le istitu zioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di ri serve minime della BCEIn andere deelnemende lidstaten gevestigde instellingen die verplichtingen aan in Slowakije gevestigde instellingen van hun reservebasis willen aftrekken, berekenen hun minimumreserves voor de reserveperiodes van ‧ december ‧ tot ‧ januari ‧ en van ‧ januari ‧ tot ‧ februari ‧ respectie velijk op basis van de balans per ‧ oktober en ‧ november ‧ en rapporteren een tabel overeenkomstig voetnoot ‧ bij tabel ‧ van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr ‧ ( ‧ ), waarbij voor in Slowakije gevestigde instellin gen wordt aangegeven dat het stelsel van reserveverplichtingen van de ECB reeds van toepassing is
Ai sensi della decisione ‧/‧/CE del Consiglio, dell’‧ luglio ‧, a norma dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia, il ‧o gennaio ‧, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga da essa goduta ai sensi dell’articolo ‧ dell’atto di adesione del ‧ sarà abrogata con effetto dal ‧o gennaioIngevolge Beschikking ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juli ‧, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧ van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧, voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en wordt de in artikel ‧ van het Toetredingsverdrag van ‧ bedoelde derogatie van Slowakije met ingang van ‧ januari ‧ ingetrokken
In virtù dell’articolo ‧ della decisione ‧/‧/CE del Consiglio, dell’‧ luglio ‧, conformemente all’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il ‧o gennaio ‧, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e le deroghe a essa concesse di cui all’articolo ‧ dell’atto relativo alle condizioni di adesione sono abrogate a decorrere dal ‧o gennaioIngevolge artikel ‧ van Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juli ‧, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧ van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧, voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en worden de in artikel ‧ van het Toetredingsverdrag van ‧ bedoelde derogaties van Slowakije met ingang van ‧ januari ‧ ingetrokken
In virtù dell' articolo ‧ della decisione ‧ del Consiglio, dell ‧ luglio ‧ conformemente all' arti colo ‧ paragrafo ‧ del trattato CE per l' adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il ‧ o gennaio ‧ la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l' adozione dell' euro e le deroghe a essa concesse di cui all' articolo ‧ dell' atto relativo alle condizioni di ade sione sono abrogate a decorrere dal ‧ o gennaioIngevolge artikel ‧ van Besluit ‧ van de Raad van ‧ juli ‧ overeenkomstig artikel ‧ lid ‧ van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheids munt door Slowakije op ‧ januari ‧ voldoet Slo wakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en worden de in artikel ‧ van het Toetre dingsverdrag van ‧ bedoelde derogaties van Slo wakije met ingang van ‧ januari ‧ ingetrokken
Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Slovacchia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno accordare a questi nove stabilimenti, su richiesta della Slovacchia, un periodo transitorioOm de overgang van het bestaande stelsel in Slowakije naar het stelsel dat voortvloeit uit de toepassing van de communautaire veterinaire wetgeving, te vergemakkelijken is het daarom op verzoek van Slowakije gerechtvaardigd een overgangsperiode voor deze negen inrichtingen toe te staan
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in parti colare, l' articolo ‧ paragrafo ‧ visto l' articolo ‧ della decisione ‧ del Consiglio, dell ‧ luglio ‧ a norma dell' articolo ‧ paragrafo ‧ del trattato CE relativa all' adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il ‧ o gennaio ‧ e in particolare dell' arti colo ‧ considerando quanto segue: Belgio Germania Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Slovacchia FinlandiaGelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel ‧ lid ‧ elet op artikel ‧ van Beschikking ‧ van de Raad van ‧ juli ‧ overeenkomstig artikel ‧ lid ‧ van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧ en in het bijzonder artikel ‧ ervan, Overwegende hetgeen volgt: België Duitsland Ierland Griekenland Spanje Frankrijk Italië Cyprus Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Portugal Slovenië Slowakije Finland
Conformemente all’articolo ‧ della decisione ‧/‧/CE del Consiglio, dell’‧ luglio ‧, a norma dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il ‧o gennaio ‧, la Slovacchia ha adottato la moneta unica il ‧o gennaioIngevolge artikel ‧ van Beschikking ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juli ‧ overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op ‧ januari ‧, heeft Slowakije op ‧ januari ‧ de eenheidsmunt aangenomen
Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il ‧ dicembre ‧ e il ‧ gennaio ‧ e quello compreso tra il ‧ gennaio ‧ e il ‧ febbraio ‧, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al ‧ ottobre e al ‧ novembre ‧ rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota ‧ della tavola ‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧ BCE/‧/‧ che mostri le istituzioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di riserve minime della BCEIn andere deelnemende lidstaten gevestigde instellingen die verplichtingen aan in Slowakije gevestigde instellingen van hun reservebasis willen aftrekken, berekenen hun minimumreserves voor de reserveperiodes van ‧ december ‧ tot ‧ januari ‧ en van ‧ januari ‧ tot ‧ februari ‧ respectievelijk op basis van de balans per ‧ oktober en ‧ november ‧ en rapporteren een tabel overeenkomstig voetnoot ‧ bij tabel ‧ van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ (ECB/‧/‧), waarbij voor in Slowakije gevestigde instellingen wordt aangegeven dat het stelsel van reserveverplichtingen van de ECB reeds van toepassing is
STRUTTURA DELLA VALUTAZIONE GIURIDICA La valutazione giuridica segue nelle grandi linee lo schema applicato in materia in precedenti documenti della BCE e dell' IME, in particolare nei Rapporti sulla convergenza della BCE del dicembre ‧ (relativo a Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Svezia), del maggio ‧ (relativo a Lituania e Slovenia), del ‧ (relativo a Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svezia) e del ‧ (relativo a Grecia e Svezia) e in quello prodotto dall' IME nelSTRUCTUUR VAN DE JURIDISCHE BEOORDELING De juridische beoordeling volgt globaal het kader van de eerdere ECB-, en EMI-verslagen betreffende de juridische convergentie, met name de Convergentieverslagen van de ECB van december ‧ (betreffende Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Hongarije, Malta, Polen, Slowakije en Zweden) van mei ‧ (betreffende Litouwen en Slovenië), van ‧ (betreffende Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Zweden) van ‧ (betreffende Zweden) en ‧ (betreffende Griekenland en Zweden) en het EMIConvergentieverslag van
Pagina 1. Gevonden 908462 zinnen matching zin storia della Slovacchia.Gevonden in 69,624 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.