Vertalingen in Dutch:

  • Geschiedenis van Slowakije   

Voorbeeld zinnen met "storia della Slovacchia", vertaalgeheugen

add example
L ' Ungheria , la Polonia , la Repubblica ceca , la Slovacchia nonché tutte le altre nazioni della parte centrale e orientale del nostro continente sono ritornate nel novero dei popoli liberi d ' Europa , alle radici della sua cultura e della sua storia .De Hongaren , de Polen , de Tsjechen en Slowaken en alle andere volkeren in Midden- en Oost-Europa zijn in de schoot der vrije volkeren van Europa naar de bronnen van hun cultuur en geschiedenis terug gekeerd .
Sono molto lieta che, essendo uno dei 14 deputati che rappresentano la Slovacchia al Parlamento europeo, ho potuto contribuire a scrivere questo proficuo capitolo della storia comunitaria durante la corrente legislatura.Ik vind het geweldig dat ik, als een van de 14 parlementariërs die Slowakije vertegenwoordigen in het Europees Parlement, heb kunnen meewerken aan het schrijven dan dit succesvolle hoofdstuk in de geschiedenis van de EU tijdens deze verkiezingsperiode.
Ora assistiamo ad un evento storico: il più grande allargamento della storia di Schengen, con la simultanea abolizione delle frontiere interne tra nove Stati membri: Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia e Malta.We staan nu voor een historischegebeurtenis: de grootste uitbreiding die het Schengengebied heeft gekendmet de gelijktijdige afschaffing van de binnengrenzen metnegen lidstaten:deTsjechische Republiek, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakijeen Malta.
La DGT ha dovuto fare fronte a diversi allargamenti nel corso della sua storia : Danimarca , Irlanda e Regno Unito ( 1973 ) , Grecia ( 1981 ) , Portogallo e Spagna ( 1986 ) , Austria , Finlandia e Svezia ( 1995 ) , Cipro , Estonia , Lettonia , Lituania , Malta , Polonia , Repubblica ceca , Slovacchia , Slovenia e Ungheria ( 2004 ) , fino alla Bulgaria e alla Romania nel 2007.DGT kreeg in de loop van zijn bestaan met verscheidene uitbreidingen te maken : Denemarken , Ierland en het Verenigd Koninkrijk in 1973 , Griekenland in 1981 , Portugal en Spanje in 1986 , Finland , Oostenrijk en Zweden in 1995 , Cyprus , Estland , Hongarije , Letland , Litouwen , Malta , Polen , Slovenië , Slowakije en Tsjechië in 2004 en Bulgarije en Roemenië in 2007 .
L'avanzamento della Slovacchia verso l'Unione europea significa che il paese sta tornando alla cultura e alla civiltà cui appartiene per storia e sistema di valori.Het toenaderingsproces van de Republiek Slowakije tot de Europese Unie betekent dat het land terugkeert naar de cultuur en de beschaving waar het op grond van de geschiedenis en zijn stelsel van waarden thuishoort.
L'adesione dei nuovi Stati membri, compresa la Slovacchia, allo spazio Schengen, conferma chiaramente ai popoli europei che la cortina di ferro innalzata dai regimi totalitari comunisti tra l'Europa occidentale e orientale sarà consegnata ai libri di storia dopo il 21 dicembre 2007.De toetreding tot het Schengengebied van de nieuwe lidstaten, waaronder Slowakije, is een duidelijk signaal naar de Europese bevolking dat het IJzeren Gordijn dat door de totalitaire, communistische regimes tussen West- en Oost-Europa werd opgetrokken, na 21 december 2007 tot het verleden zal behoren.
Ancora oggi nell'Unione europea può accadere che si impedisca ai cittadini di parlare la propria lingua nel proprio paese d'origine, come accade in Slovacchia, per esempio, o di esercitare i diritti che dovrebbero essere loro garantiti dalla democrazia quando la storia impone loro di essere una minoranza.In de Europese Unie kan het zelfs nu nog gebeuren dat mensen in hun eigen geboorteland niet in hun eigen moedertaal - zoals in Slowakije - hun door de democratie gegarandeerde rechten kunnen uitoefenen of uitleven, als de geschiedenis hen toevallig in een minderheidspositie heeft gedwongen.
Il 21 dicembre 2007 è stato un grande giorno nella storia del mio paese, la Slovacchia, e dell'intera Unione europea.21 december 2007 was een grote dag in de geschiedenis van mijn land, Slowakije, en voor de EU in haar geheel.
Concludendo un ciclo iniziato nove anni prima nella stessa cap itale , il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre ha permesso di completare , con dieci paesi candidati all adesione ( Cipro , Estonia , Lettonia , Lituania , Malta , Polonia , Repubblica ceca , Slovacchia , Slovenia e Ungheria ) i negoziati per l allargamento piu ` ampio realizzato in un unica volta di tutta la storia dell Unione europea .Ter afsluiting van een proces dat negen jaar geleden in dezelfde hoofdstad werd ingezet , werden o p de Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december de onderhandelingen afgerond met tien kandidaatlidstaten ( Cyprus , Estland , Hongarije , Letland , Litouwen , Malta , Polen , Slovenie ̈ , Slowakije , Tsjechische Republiek ) , hetgeen zal resulteren in de grootste uitbreidingsgolf in e ́ e ́ n keer van de hele geschiedenis van de Europese Unie .
La viticoltura in Slovacchia ha una lunga storia ed è sempre stata, come lo è oggi, un'attività difficile.De wijnbouw in Slowakije heeft een lange geschiedenis en was altijd al een moeilijke bedrijfstak.
In terzo luogo vorrei affermare che con questa relazione noi prendiamo in considerazione due paesi per noi particolarmente importanti: la Polonia, ricca di storia e cultura, e la Slovacchia, anch'essa erede di una storia e di una cultura che legano strettamente questi due paesi fra di loro.Op de derde plaats wil ik erop wijzen dat wij met dit verslag aandacht schenken aan twee landen die voor ons bijzonder belangrijk zijn: Polen met zijn rijke geschiedenis en cultuur en Slowakije met zijn rijke geschiedenis en cultuur, die ook beide landen heel innig verbindt.
L'altro errore è l'affermazione secondo cui i fondi PHARE sono utilizzati in Slovacchia per libri di storia di contenuto xenofobo. Lamento, infine, che il Consiglio non abbia risposto alle mie domande.Onjuist is ook dat PHARE-gelden gebruikt worden voor geschiedenisboekjes in Slowakije waar xenofobe opmerkingen instaan en betreurenswaardig is het dat de Raad überhaupt mijn vragen niet beantwoordt.
Ritengo che con la Slovacchia si sia compiuta una svolta effettiva nella storia europea.Ik ben van mening dat er met Slowakije een echte doorbraak in de Europese geschiedenis is bereikt!
In seguito alla decisione positiva presa dal Consiglio dell'Unione europea sull'abrogazione della deroga per la Slovacchia l'‧ luglio ‧, e conformemente all'articolo ‧.‧ del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Národná banka Slovenska è stato invitato ad osservare le delibere rilevanti del Consiglio direttivo sul presente indirizzoNa het positieve besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de intrekking van de derogatie voor Slowakije op ‧ juli ‧, en overeenkomstig artikel ‧.‧ van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank, is de president van de Národná banka Slovenska uitgenodigd de desbetreffende beraadslagingen van de Raad van bestuur betreffende dit richtsnoer bij te wonen
Analogamente, nel caso della Repubblica ceca e della Slovacchia, le rispettive dimensioni degli operatori dominanti e la loro indispensabilità per soddisfare la domanda hanno indotto a concludere che persino tale coppia di paesi non fa parte di uno stesso ed unico mercato rilevanteEvenzo is in het geval van Tsjechië en Slowakije op grond van de omvang van de dominante exploitanten in beide landen en hun onmisbaarheid om aan de vraag te voldoen, geconcludeerd dat zelfs dit landenpaar geen relevante geografische markt vormt
Nel ‧ secolo, la produzione dell’ovčí hrudkový syr – salašnícky e dell’ovčí salašnícky údený syr si diffuse in tutte le zone montane della Slovacchia in cui si praticava l’allevamento ovinoIn de ‧ste eeuw verspreidde de productie van de ovčí hrudkový syr–salašnícky en de ovčí salašnícky údený syr zich in alle Slowaakse berggebieden waar schapen werden gehouden
Decisione della Commissione, del ‧ aprile ‧, che modifica la decisione ‧/‧/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C ‧]Beschikking van de Commissie van ‧ april ‧ tot wijziging van Beschikking ‧/‧/EG wat betreft de erkenning van bepaalde delen van Italië als officieel vrij van rundertuberculose en enzoötische boviene leukose en de erkenning van Slowakije als officieel vrij van enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C
A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è necessario effettuare talune modifiche tecnicheNa de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije zijn enkele technische aanpassingen nodig
Signora Presidente, a nome della Commissione, vorrei prima di tutto ringraziare la commissione per i problemi economici e monetari e il relatore, l'onorevole Casa, per l'ottimo lavoro svolto nel valutare l'adempimento della Slovacchia ai criteri di convergenza per l'adozione della moneta unica.Mevrouw de Voorzitter, allereerst zou ik namens de Commissie mijn dank willen uitspreken aan de Commissie economische en monetaire zaken en de rapporteur, de heer Casa, voor het uitstekende werk dat zij hebben verricht bij de beoordeling van de vraag of Slowakije voldoet aan de convergentiecriteria voor de overgang op de eenheidsmunt.
Il gas della Slovacchia è bloccato in qualche punto tra le due parti in conflitto.Het gas van Slowakije blijft opnieuw ergens tussen de strijdende partijen steken.
La Slovacchia è pronta a tenere fede all’impegno preso nel quadro del protocollo n. 9 allegato al trattato di adesione all’UE, pur avendo investito 250 milioni di euro nella modernizzazione e nel miglioramento della sicurezza dell’impianto di Bohunice.Slowakije is bereid de toezegging na te komen die is opgenomen in Protocol nr. 9 bij het Verdrag betreffende de toetreding tot de EU, ondanks het feit dat het land 250 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de modernisering en de verbetering van de veiligheid van de centrale van Bohunice.
relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell’Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziariotot goedkeuring van de rekeningen van bepaalde betaalorganen in Duitsland, Italië en Slowakije inzake door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo ‧, primo commaGelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel ‧, eerste alinea
Membro del CESE dal 2006 , Báleš è rettore del Politecnico di Bratislava e presidente della conferenza dei rettori della Slovacchia .De heer Báleš , die sinds 2006 lid is van het EESC , is rector van de Slowaakse technische universiteit van Bratislava en voorzitter van de conferentie van rectoren van Slowakije .
i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, ľadové víno o slamové víno e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alle denominazioni di origine protette Tokajský výber, Tokajská esencia o Tokajská výberová esenciawijn uit Slowakije die recht heeft op een beschermde oorsprongsbenaming en wordt aangeboden met de vermelding bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, ľadové víno of slamové víno en Slowaakse Tokaj-wijn die recht heeft op de beschermde oorsprongsbenaming Tokajský výber, Tokajská esencia of Tokajská výberová esencia
Pagina 1. Gevonden 1453732 zinnen matching zin storia della Slovacchia.Gevonden in 159,885 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.