Vertalingen in Dutch:

  • decompressie   

Voorbeeld zinnen met "palier de décompression", vertaalgeheugen

add example
Si le réservoir a une longueur > ‧,‧ m et est muni d’un dispositif de décompression à une extrémité seulement, il doit avoir son extrémité opposée placée là où commence le foyerals de tank > ‧,‧ m is en slechts aan één uiteinde uitgerust is met een overdrukvoorziening, moet de vuurbron aan het tegenoverliggende uiteinde beginnen
L’alimentation en énergie doit être protégée de toute surpression par une soupape de décompression qui se déclenche à la pression Tmoet de energiebron beveiligd zijn tegen overdruk met behulp van een drukbegrenzer die bij de druk T in werking treedt
° le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression. »° veiligheidscontrole met behulp van decompressiekamer. »
Il est ensuite soumis à un cycle de montée en température à partir de la température ambiante, à une vitesse ne dépassant pas ‧ °C par minute, jusqu’à une température inférieure de ‧ °C à la température de déclenchement spécifiée, puis à une vitesse ne dépassant pas ‧ °C par minute jusqu’au fonctionnement du dispositif de décompressionVervolgens moeten de overdrukvoorzieningen aan een progressieve temperatuurwisseling vanaf de omgevingstemperatuur worden blootgesteld met een ritme van niet meer dan ‧ °C per minuut totdat de gespecificeerde activeringstemperatuur min ‧ °C is bereikt, en dan met een tempo van niet meer dan ‧ °C per minuut totdat de overdrukvoorzieningen in werking treden
Les soutènements marchants doivent être conçus et construits de manière à maintenir une direction donnée lors de leur déplacement et ne pas se renverser avant et pendant la mise sous pression et après la décompressionWandelondersteuningen moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat bij verplaatsing ervan een goede oriëntatie mogelijk is en dat zij niet kantelen voor en tijdens het onder druk brengen en na het wegnemen van de druk
La décharge d’hydrogène gazeux par les soupapes de décompression ne doit pas être dirigéeHet door de overdrukklep geloosde waterstofgas mag niet uitmonden
Ils peuvent en outre être équipés de dispositifs de décompression sZe mogen bovendien voorzien zijn van decompressieinrichtingen die automatisch naar binnen of naar buiten opengaan bij een drukverschil dat begrepen is tussen ‧ kPa (‧ bar) en ‧ kPa (‧ bar
° la pression de plongée, la procédure de décompression et l'utilisation éventuelle d'oxygène pur pendant la phase de décompression° de druk van de duik, de decompressieprocedure en het eventueel gebruik van zuivere zuurstof tijdens de decompressiefase
les tables de décompression utiliséesde gebruikte uitschuttingstabellen
Dispositifs de décompressionOverdrukvoorzieningen
La décharge d’hydrogène gazeux par le dispositif de décompression ne doit pas être dirigéeHet door de overdrukvoorziening geloosde waterstofgas mag niet uitmonden
Lorsque des travaux sont effectués en caisson à air comprimé, un travailleur, appelé ci-après le chef des opérations hyperbares, doit toujours être désigné comme responsable des manoeuvres de compression ou de décompression des chambres de travail hyperbares et des sas y attenantWanneer werkzaamheden in persluchtcaisson worden uitgevoerd, dient er steeds een werknemer, hierna chef van de hyperbare werkzaamheden genoemd, aangewezen te worden die instaat voor het inschutten en uitschutten in de hyperbare kamers en in de belendende sassen
Paragraphe ‧.‧.‧, Dispositions relatives à la soupape de surpression (soupape de décompressionPunt ‧.‧.‧: voorschriften voor de veerveiligheid (uitstroomklep
La présence d’une isolation thermique ou d’autres mesures de protection ne doit pas affecter le fonctionnement ni l’efficacité des dispositifs de décompressionThermische isolatie of andere beschermende maatregelen mogen geen invloed hebben op de reactie en prestaties van de overdrukvoorziening(en
Les dispositifs de décompression doivent être soumis à une pression hydrostatique de ‧,‧ fois la pression de service nominale, qui doit être maintenue pendant ‧ heures, à une température (TL) déterminée par la formule suivanteDe overdrukvoorzieningen moeten hydrostatisch op een druk van ‧,‧ maal de nominale werkdruk worden gebracht en gedurende ‧ uur op die druk worden gehouden bij een temperatuur (TL) die wordt berekend met de volgende formule
SOUPAPE(S) DE DÉCOMPRESSIONOVERDRUKKLEP(PEN
Après l’épreuve de fluage de a) ci-dessus, le dispositif de décompression est soumis à un essai de pression avec de l’air sec, de l’azote, de l’hélium ou de l’hydrogène à la pression de service nominaleNa de kruiptest onder a) moeten de overdrukvoorzieningen met droge lucht, stikstof, helium of waterstof op de nominale werkdruk worden gebracht
Des pare-flammes métalliques doivent être utilisés pour empêcher un contact direct des flammes avec les vannes ou soupapes, raccords ou dispositifs de décompression du réservoirer moet gebruik worden gemaakt van een metalen afscherming om direct vlamcontact met tankkleppen, fittings of overdrukvoorzieningen te voorkomen
soupape de décompressionoverdrukklep
température d’actionnement du dispositif de décompression, °Cactiveringstemperatuur van de overdrukvoorziening, °C
Épreuve du niveau de remplissage maximal: le but de cette épreuve est de démontrer que le système qui empêche le remplissage excessif du réservoir fonctionne correctement et que le niveau d’hydrogène ne provoque jamais l’ouverture des dispositifs de décompression pendant l’opération de remplissageVultest: bij deze test moet worden aangetoond dat het systeem dat voorkomt dat de tank te veel wordt gevuld goed werkt en dat het waterstofpeil tijdens het vullen nooit de overdrukinrichtingen doet openen
Après avoir été soumis à cette épreuve, le dispositif de décompression ne doit pas présenter de signes de déformation par fluage, et il doit satisfaire aux prescriptions de l’épreuve d’étanchéité interne (sectionDe overdrukvoorzieningen mogen geen tekenen van vervorming door kruip vertonen en moeten voldoen aan de voorschriften van de inwendige lektest (punt ‧.‧.‧) na aan bovengenoemde test te zijn onderworpen
Pagina 1. Gevonden 4484045 zinnen matching zin palier de décompression.Gevonden in 419,227 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.