Vertalingen in Dutch:

  • zeeduivel   
     
    grote lelijke zeevis uit de familie der Lophiidae, met grote kop voorzien van priemvormige aanhangsels

Voorbeeld zinnen met "lotte de mer", vertaalgeheugen

add example
La Commission est au courant des quantités importantes de rejets de petites lottes dans la division ‧ (sud-ouest des Cornouailles) du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEMDe Commissie is op de hoogte van verslagen bij de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES), deelgebied ‧ (Zuid-West-Cornwall), waarin melding wordt gemaakt van het teruggooien van grote hoeveelheden kleine zeeduivel
Étant donné les récents commentaires faits par Lotte Leicht dans l’hebdomadaire , selon lesquels l’UE a fait preuve de faiblesse dans la mise en œuvre des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie, cette absence de réponse est épouvantable.Gezien de recente opmerkingen van Lotte Leicht in de dat de EU tekort is geschoten bij de tenuitvoerlegging van clausules inzake mensenrechten en democratie, is het uitblijven van reacties ontstellend.
Lotte Daesan Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. LtdLotte Daesan Ltd, Seoul, de Republiek Korea (verbonden aan KP Chemicals Co. Ltd
Face à cette situation, la Commission compte-t-elle assouplir les restrictions qui pèsent sur les populations de certaines espèces, comme la lotte, afin d'empêcher que ne soient perdues et jetées par-dessus bord de grandes quantités de poisson mort?Zal de Commissie, gezien deze situatie, de beperkingen voor bepaalde soorten, zoals bijvoorbeeld zeeduivel, versoepelen om het verlies van grote hoeveelheden dode vis, die overboord gegooid worden, te voorkomen?
Ce phénomène est imputable à la présence dans ces fonds de pêche d'une quantité de petites lottes supérieure à celle prévisible dans une zone de pêche mixte de cardine et de soleDit lijkt het gevolg te zijn van een grotere dan verwachte overvloed aan kleine zeeduivel in de visgronden, in een gebied waar gemengde visserij op schartong en tong plaatsvindt
Je suis Lotte Schwartz, la femme de CraigIk ben Lotte Schwartz, Craigs vrouw
Après réexamen de la question, le CIEM estime que le volume total des prises autorisées (TAC) dans les zones ‧ et ‧ a, b, d, e pourrait passer de ‧ tonnes à ‧ tonnes en ‧ pour autant que cela puisse se faire sans augmenter les prises de petites lottes ni intensifier l'effort de pêcheHet herziene advies van ICES luidt dat de som van de totaal toegestane vangsten (TAC's) voor gebieden ‧ en VIIIabde zou kunnen worden verhoogd van ‧ ton tot ‧ ton voor ‧, indien dit kan worden uitgevoerd zonder dat vissers zich meer op kleine zeeduivel richten en zonder grotere inspanning
Objet: Quotas de lotteBetreft: Zeeduivelquota
Les services de la Commission examinent également des mesures complémentaires qui permettraient d'éviter l'augmentation des prises de petites lottes et l'intensification de l'effort de pêcheOok bekijken de diensten van de Commissie opnieuw aanvullende maatregelen waarmee kan worden voorkomen dat er meer gericht op kleine zeeduivel wordt gevist en waarmee eveneens grotere inspanningen worden vermeden
Lotte Trading Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. LtdLotte Trading Ltd, Seoul, de Republiek Korea (verbonden aan KP Chemicals Co. Ltd
Quotas de lotteZeeduivelquota
Les propositions traduisent une limitation des jours de pêche pour la période comprise entre février et décembre ‧ (réduction de ‧ jours) et des réductions substantielles des TAC et des quotas pour les espèces telles que la lotte, la langoustine et le colinDit komt erop neer dat het aantal dagen waarop in de periode lopende van februari tot december ‧ gevist mag worden met ‧ dagen wordt verminderd en er in de TAC aanzienlijk wordt gesneden, alsook in de quota van vissoorten zoals zeeduivel, langoustines en heek, hetgeen, als deze plannen worden uitgevoerd, een uiterst negatieve sociaal-economische impact zal hebben op de visserijsector en in de regio's die hiervan afhankelijk zijn
Salut, Lotte, Andy, EricHallo, Lotte, Andy, Eric
Tu m' as appelé Lotte?Noemde je me Lotte?
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.‧- Lotte Group/Artenius UK LimitedBesluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.‧- Lotte Group/Artenius UK Limited
Pagina 1. Gevonden 4486151 zinnen matching zin lotte de mer.Gevonden in 408,47 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.