Vertalingen in Dutch:

  • registratie van een voertuig   

Voorbeeld zinnen met "immatriculation de véhicule", vertaalgeheugen

add example
Si un État membre établit que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent fortement à l'environnement, ou à la santé publique dans le contexte de la prévention des déchets produits par les véhicules, bien qu'ils respectent les exigences applicables ou soient marqués d'une façon adéquate, cet État membre peut, pendant six mois au maximum, refuser d'immatriculer de tels véhicules ou d'autoriser la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techniquesIndien een lidstaat van oordeel is dat nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden, ook al voldoen zij aan de toepasselijke voorschriften en zijn zij naar behoren gemerkt, een ernstig gevaar betekenen voor de verkeersveiligheid, dan wel het milieu ernstig schaden of in de context van de preventie van afval van voertuigen de volksgezondheid ernstig schaden, mag die lidstaat gedurende een periode van maximaal zes maanden weigeren deze voertuigen te registreren of de verkoop of het in het verkeer brengen van deze voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden op zijn grondgebied toe te staan
Décision du Conseil du ‧ septembre ‧ concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en FinlandeBesluit van de Raad van ‧ september ‧ betreffende de start van de automatische uitwisseling van gegevens uit kentekenregisters (VRD) door Finland
Pour la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, les États membres utilisent une version de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article ‧ de la décision ‧/‧/JAI, ainsi que les versions modifiées de cette applicationVoor de geautomatiseerde bevraging van gegevens uit kentekenregisters maken de lidstaten gebruik van een versie van de speciaal ten behoeve van artikel ‧ van Besluit ‧/‧/JBZ ontwikkelde softwaretoepassing EUCARIS (European Vehicle and Driving Licence Information System, Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem), en de gewijzigde versies daarvan
la possibilité de saisie de la marque d'immatriculation est élargie aux cas où des abus ont été constatés dans les conditions de base d'admission des véhicules à la circulation sur la voie publiquede mogelijkheid tot inbeslagname van de kentekenplaat wordt verruimd tot die gevallen waarbij misbruiken worden vastgesteld ten overstaan van de basisvoorwaarden waaronder voertuigen tot het verkeer op de openbare weg worden toegelaten
Position commune (CE) no ‧/‧ du ‧ décembre ‧ arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article ‧ du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du ‧ juin ‧ relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information SchengenGemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. ‧/‧ van ‧ december ‧, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel ‧ van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van ‧ juni ‧ betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor wat betreft de toegang tot het Schengeninformatiesysteem voor de diensten die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen
type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire) et pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute discriminationsoort weg, met name of het een snelweg, een nationale of een secundaire weg is, en het land waar het gecontroleerde voertuig is ingeschreven, teneinde discriminatie tegen te gaan
En tout état de cause, lorsque l'on entend procéder à l'immatriculation d'un véhicule dans un État membre autre que celui qui a octroyé la réception individuelle, le véhicule est réputé conforme aux exigences applicables dans l'État d'immatriculation à condition qu'il ne soit pas possible d'exclure cette conformité, après analyse des documents fournis par le demandeur lors de la demande d'immatriculationWanneer men een voertuig wil registreren in een andere lidstaat dan degene waar de individuele goedkeuring is afgeleverd, wordt in elk geval aangenomen dat het voertuig in overeenstemming is met de vereisten die in het land van registratie gelden, waarbij het ontbreken van deze overeenstemming kan worden vastgesteld door analyse van de documenten die de aanvrager samen met de registratieaanvraag indient
Le demandeur est toujours tenu de fournir au fonctionnaire dirigeant ou son délégué, dès que celui-ci lui en fait la demande, les renseignements qu'il juge nécessaires pour établir la recevabilité et la légitimité de la demande, particulièrement en ce qui concerne les véhicules à immatriculer qui, selon une source fiable et administrativement vérifiable, sont signalés volés, démolis ou tellement accidentés qu'ils sont considérés comme perte totale technique par la compagnie d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité concernant ce véhiculeDe aanvrager moet steeds op het eerste verzoek aan de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde de inlichtingen meedelen die deze noodzakelijk oordeelt om de ontvankelijkheid en de rechtmatigheid van de aanvraag vast te stellen, in het bijzonder voor wat betreft de in te schrijven voertuigen die vanuit een betrouwbare en administratief te verifiëren bron gesignaleerd zijn als gestolen, gesloopt of zodanig geaccidenteerd dat zij beschouwd worden als een totaal technisch verlies door de verzekeringsmaatschappij die het risico van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreffende dit voertuig dekt
Le ‧° et le ‧°, de l'article ‧, § ‧er, ne sont d'ailleurs pas de véritables exceptions puisque les véhicules qui y sont mentionnés doivent être immatriculés mais cette immatriculation se fait selon un régime dérogatoire à celui instauré par le projetArtikel ‧, § ‧, ‧° en ‧°, zijn overigens geen echte uitzonderingen, aangezien de daarin vermelde voertuigen moeten worden ingeschreven volgens een regeling die afwijkt van die welke door het ontwerp wordt ingevoerd
décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de la notion de « camionnette » dans le Titre ‧ du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus compte tenu de la neutralité fiscale et en veu de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules, tel qu'il a été établi à Bruxelles, le ‧ novembredecreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het Begrip 'lichte vrachtauto' in Titel ‧ van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen, zoals opgemaakt te Brussel op ‧ november
Lorsqu'un demandeur qui souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service un véhicule dans un autre État membre le sollicite, l'État membre qui a accordé la réception lui fournit un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réceptionOp verzoek van een aanvrager die een voertuig in een andere lidstaat wenst te verkopen, te registreren of in het verkeer te brengen, verstrekt de lidstaat die de goedkeuring heeft verleend, aan de aanvrager een afschrift van het typegoedkeuringscertificaat, met inbegrip van het informatiepakket
Elle n’est désormais plus un luxe et, exception faite de la TVA, ne doit pas être soumise à des impôts supplémentaires tels que la taxe d’immatriculation des véhicules.Het zijn niet langer luxeartikelen en om die reden zouden ze, naast de belasting over de toegevoegde waarde, niet nog bijkomend belast mogen worden, bijvoorbeeld met een registratiebelasting.
Le Ministre de la Mobilité, Vu l'arrêté royal du ‧ juillet ‧ relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du ‧ avril ‧, du ‧ mars ‧, du ‧ décembre ‧ et du ‧ février ‧, notamment les articles ‧ etDe Minister van Mobiliteit, Gelet op het koninklijk besluit van ‧ juli ‧ betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van ‧ april ‧, ‧ maart ‧, ‧ december ‧ en ‧ februari ‧, inzonderheid artikelen ‧ en
Les séries de lettres réservées à la plaque essai ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollant sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. »De letterreeksen voorbehouden voor de proefrittenplaat, alsook de modellen van voornoemde plaat, van het bijbehorend inschrijvingsbewijs en van het zelfklevend vignet worden door de minister bevoegd voor het inschrijven van voertuigen vastgesteld. »
« ‧° les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice-versa« ‧° de bestuurders van landbouwtrekkers, met of zonder aanhangwagen en van als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen, die van de hoeve naar het veld rijden en omgekeerd
Le titulaire de l'immatriculation notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d'un véhicule ou sa décision de ne plus immatriculer un véhicule, à l'autorité de tout État membre dans lequel le véhicule a été autoriséDe registratiehouder brengt elke wijziging van de gegevens die in het nationale voertuigenregister zijn ingevoerd, de vernietiging van een voertuig of zijn besluit een voertuig niet langer te registreren, onverwijld ter kennis van de instantie van de lidstaat waar het voertuig voor het eerst een vergunning heeft gekregen
L'article ‧bis, § ‧, f) et g), de la loi spéciale du ‧ août ‧ et l'article ‧, §§ ‧ et ‧, de la loi spéciale du ‧ janvier ‧ concernent, d'une part, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation pour autant que le contribuable soit une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, et, d'autre part, l'eurovignette, lorsque les véhicules sont immatriculés à l'étrangerArtikel ‧bis, § ‧, f) en g), van de bijzondere wet van ‧ augustus ‧ en artikel ‧, §§ ‧ en ‧, van de bijzondere wet van ‧ januari ‧ hebben betrekking op, enerzijds, de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling in zoverre de belastingplichtige een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een v.z.w. met leasingactiviteiten is, en, anderzijds, het eurovignet wanneer de voertuigen in het buitenland zijn ingeschreven
Cette disposition modifie la nature des infractions de ne pas disposer du certificat d'immatriculation à bord du véhicule et de ne pas renvoyer dans les délais impartis la marque d'immatriculationDeze bepaling wijzigt de aard van de overtreding het kentekenbewijs niet aan boord van het voertuig te hebben en de kentekenplaat niet binnen de opgelegde termijnen te hebben teruggestuurd
A4-0014/98, de M. Le Rachinel, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(COM(96)0555 - C4-0665/96-96/0267(COD)); -A4-0024/98, de M. Le Rachinel, sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (COM(97)0366 - C4-0419/97-97/0199(SYN)); -A4-0039/98, de M. Camisón Asensio, sur la proposition de directive du Conseil concernant les équipements sous pression transportables (COM(96)0674 - C4-0068/97-97/0011(SYN)).A4-0014/98 van de heer Le Rachinel, namens de Commissie vervoer en toerisme, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en tot wijziging van richtlijn 70/156/EEG betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens (COM(96)0555 - C4-0665/96-96/0267(COD)); -A4-0024/98 van de heer Le Rachinel, namens de Commissie vervoer en toerisme, over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de erkenning van het onderscheidingsteken van de lidstaat van inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan in het verkeer binnen de Gemeenschap (COM(97)0366 - C4-0419/97-97/0199(SYN)); -A4-0039/98 van de heer Camisón Asensio, namens de Commissie vervoer en toerisme, over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende vervoerbare drukapparatuur (COM(96)0674 - C4-0068/97-97/0011(SYN)).
, de M. Coelho, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des états membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) - C6-0175/2005 -.het verslag van Carlos Coelho, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen - C6-0175/2005 -.
Pour chaque nouvelle immatriculation la direction de l'immatriculation délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le nouveau véhicule immatriculé, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivréeBij elke nieuwe inschrijving reikt de directie van de inschrijvingen een nieuwe kentekenplaat uit, tenzij de aanvrager in zijn aanvraag heeft te kennen gegeven dat hij de kentekenplaat van een ander voertuig dat reeds op zijn naam was ingeschreven, wil plaatsen op het nieuw ingeschreven voertuig, hetgeen echter niet mogelijk is indien hem een tijdelijke kentekenplaat van korte duur werd uitgereikt
° le véhicule utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail° het voertuig dat door een natuurlijke persoon wordt gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep en in het buitenland ingeschreven is op naam van een buitenlandse eigenaar waarmede die persoon verbonden is door een arbeidsovereenkomst
Le Ministre détermine à quelles données de la base de données ont accès le Service d'Immatriculation des Véhicules des Services publics fédéraux Mobilité et Transport, ainsi que les services sociaux, fiscaux et d'inspection du travail. »De minister bepaalt tot welke gegevens van de gegevensbank de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen van de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Vervoer, evenals de sociale, fiscale en arbeidsinspectiediensten toegang hebben. »
Un État membre autorise la vente, l'immatriculation ou la mise en service du véhicule en question à moins qu'il n'ait de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres dispositionsEen lidstaat staat de verkoop, de registratie of het in verkeer brengen van dit voertuig toe, tenzij hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de technische voorschriften volgens welke het voertuig is goedgekeurd, niet gelijkwaardig zijn aan zijn eigen technische voorschriften
Pagina 1. Gevonden 4493450 zinnen matching zin immatriculation de véhicule.Gevonden in 417,412 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.