uitspraak: IPA: a.vɛʁs /a.vɛʁs/ , SAMPA: /a.vERs/      

Vertalingen in Dutch:

 • regenbui   
  (Noun  m)
   
  een tijdelijke periode van regen tengevolge van het overtrekken van een wolkenveld
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.
 • bui     
  (Noun  m)
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.
 • gietbui   
 • stortbui   
 • afkerig   
   
  Een afkeer hebben voor.
 • afwijzend   
   
  Een afkeer hebben voor.
 • vlaag   
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.

Andere betekenissen:

 
orage (tombant le soir)

Soortgelijke zinnen in woordenboek French Dutch. (3)

averse de grêlehagelbui
averse de neigesneeuwbui
averse météoriquemeteorenzwerm

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "averse", vertaalgeheugen

add example
Prêts en cours averser versésUitstaande kredieten — nog Ie betalen — uitbetaald
La saison 2002 a par des conditions climatiques variables , avec de violentes averses du es aux « catastrophes climatiques qui se sont produites dans le monde cet notamment en Italie , en Allemagne . . . » ( citation de Mme M. Wallstr^m , commissaire l environnement , le 16 septembre 2002 Bruxelles ) .Het badseizoen 2002 werd gekenmerkt door sterk wisselende weersomstandigheden met plaatselijk zware neerslag als gevolg van „ de klimatologische rampen die deze zomer wereldwijd zijn opgetreden , onder andere in en Duitsland ” ( citaat : milieucommissaris WallstrTm , 16 september 2002 in Brussel ) .
Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses catastrophes naturelles, telles que des sécheresses, des inondations, des ouragans, des averses de grêle et même des tempêtes de neige.Zo werden we de voorbije jaren met talrijke natuurrampen geconfronteerd, zoals droogte, overstromingen, orkanen, hagel- en zelfs sneeuwstormen.
Les marchandises ayant été placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir la frontière intérieure , l ' effet dudit régime est suspendu pendant la tr aversée de la haute mer .Wanneer op goederen de regeling voor communautair douane vervoer wordt toegepast voordat zij de binnengrens overschrijden , wordt de werking van die regeling opgeschort gedurende het transport over de volle zee .
Prêts en cours àverser versésUit middelen van de lidstaten
Prêts en co urs averser versésUitstaande kredieten — nog te betalen
Prêts en cours ( Annexe B ) Versé AverserVerstrekte kredieten ( zie bijlage B ) Uitbet aald Nog te betalen
Averse de grêle ayant provoqué des dégâts à l'aéronef ou la perte ou le mauvais fonctionnement d'un service essentielEen hagelbui met als gevolg schade aan het luchtvaartuig of het uitvallen of de storing van een essentiële dienst
Turquie Sur ressources des États Prêts en cours àverser versésUit middelen van de lidstaten Verstrekte kredieten — nog uit te betalen — uitbetaald
Les données météorologiques disponibles indiquent une absence de périodes de gel et de brouillard intenses et fréquents, des températures annuelles moyennes modérées, des pluies se limitant à des averses brèves et espacées à la fin du printemps et au début de l'été, ainsi qu'une absence de précipitations associée à des températures qui ne sont jamais torrides pendant la période la plus favorable à la préservation des qualités du fruit, optimalisées par une ventilation modérée et quotidienne (période de maturation, de récolte et de dessiccationDe beschikbare meteorologische gegevens laten de volgende factoren zien: geen vorst of frequente dikke mist en gematigde gemiddelde jaartemperaturen, in het late voorjaar en in de vroege zomer neerslag die zich beperkt tot korte, geïsoleerde buien en in de periode die de belangrijkste bijdrage aan de kwaliteit van de vijgen moet leveren, namelijk de periode waarin de vruchten rijpen en worden geoogst en gedroogd, weinig regen en evenmin verzengende hitte en- ook heel belangrijk- een goede dagelijkse gematigde ventilatie
En terrain essentieLlement pLat , Le ruissellement ne se produit que si la capacité d ' absorption de la terre est insuffisante , ce qui est notamment Le cas Lors d ' une averse violente , en période d ' humidité prolongée , Lorsque Le niveau de La nappe phréatique est trop élevé ou en hiver , Lorsque La terre est geLée .tijdens een hevige regenbui , in een langdurige natte periode , bij hoge grondwaterstand of ook in de winter wanneer de grond bevroren is .
Surpris par une averse, on essaie de ne pas se mouiller et on se hâte sur la routeAls je in een stortbui belandt, probeer je niet nat te worden... en haast je je over de weg
Les prévisions annoncent de la pluie, vous prenez votre parapluie et, en fin de compte, il y aura peut-être quelques gouttes mais certainement pas de véritable averse.Volgens de voorspelling gaat het regenen, dus je neemt een paraplu mee, en uiteindelijk valt er misschien hier en daar een spatje, maar van echte regen is beslist geen sprake.
Sous les averses , le chalutier GERA , amarré au quai , pointe fièrement le nez .Temidden van het onweer steekt de trawler GERA , die aan de kade ligt aangemeerd , trots zijn neus omhoog .
Cycles d'averses d'orage (choc thermique) (‧e éditionAfwisselend onweer en regen (thermische schok) (‧e uitgave
D'après les rapports météorologiques dressés par l'Institut météorologique de Finlande, les conditions atmosphériques exceptionnelles qu'a connu la Finlande à l'été ‧ se sont caractérisées par de fortes pluies, prenant souvent la forme d'averses torrentielles, qui ont provoqué des inondations localesVolgens de meteorologische rapporten van het Fins Meteorologisch Instituut werd het uitzonderlijk slechte weer in de zomer van ‧ in Finland gekenmerkt door grote hoeveelheden neerslag, meestal in de vorm van stortregens die plaatselijk overstromingen veroorzaakten
Averses intermittentes demain soirHet kan gaan onweren morgenavond
Nous pensons ici aux sécheresses ou à la désertification, comme nous le voyons dans le sud de l'Italie, par exemple, ou à d'autres phénomènes climatiques extrêmes comme les pluies inattendues et les averses de grêles ou les inondations, qui affectent souvent la production de nos agriculteurs.We hoeven maar te denken aan droogte en woestijnvorming zoals we bijvoorbeeld in Zuid-Italië zien, of aan andere extreme weersverschijnselen zoals plotselinge regen- en hagelbuien of overstromingen. Zulke gebeurtenissen treffen onze boeren vaak in het hart van hun bestaan.
Il serait fâcheux de l' annuler à cause d' une averse impromptueDan mag het niet opeens gaan plenzen
Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (averses du grêle et tornade dans certaines communes dans la province d'Udine le ‧ juinSteunmaatregelen in de door natuurrampen getroffen landbouwgebieden in bepaalde gemeenten in de provincie Udine (hagelbuien en tornado van ‧ juni
Pagina 1. Gevonden 49 zinnen matching zin averse.Gevonden in 0,402 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.