uitspraak: IPA: a.bɔ.li.sjɔ̃    

Vertalingen in Dutch:

 • afschaffing     
  (Noun  f)
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • abolitie   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • annulatie   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • annulering   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • herroeping   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • opheffing   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • revocatie   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • abolitionisme   

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "abolition", vertaalgeheugen

add example
Cette initiative, louée en de nombreuses occasions par le Parlement européen, est un pas important pour l'abolition de la peine de mort et nous appelons donc la présidence portugaise du Conseil à promouvoir activement ce thème devant les Nations unies à New York.Dit bij vele gelegenheden door het Europees Parlement geprezen initiatief is een belangrijke stap voorwaarts naar de afschaffing van de doodstraf en we doen daarom een beroep op het Portugese voorzitterschap van de Raad om bij de Verenigde Naties in New York actief vaart achter dit onderwerp te zetten.
En soutenant ce que les orateurs précédents ont affirmé dans leur intervention, je voudrais souligner l’aspect politique, ainsi que l’accent mis sur l’aspect historique de cet accord: nous ne devons pas oublier que, il y a dix ans, nous avons mis le même accent sur l’abolition des frontières territoriales, qui, à cette époque, semblait être un miracle et qui a ouvert la voie à une véritable intégration européenne.We mogen niet vergeten dat we tien jaar geleden met dezelfde nadruk de afschaffing van de grenzen op de grond hebben onderstreept. Dat leek toen een wonder, en vanaf dat moment is de Europese integratie pas echt goed van start gegaan.
En outre, le rapport appelle, comme à l'habitude, à l'abolition de tous les contrôles aux frontières internes, y compris pour les étrangers venant de pays tiers.Bovendien roept het verslag zoals gewoonlijk op tot de afschaffing van alle controles aan de interne grenzen, met inbegrip voor de vreemdelingen die uit derde landen komen.
L'abolition des droits de douane qui est actuellement négociée dans le contexte de l'AECG est, dans l'ensemble, acceptable pour notre groupe.De afschaffing van tarieven waarover momenteel wordt onderhandeld in het kader de CETA-overeenkomst is over het geheel genomen acceptabel voor onze fractie.
Aujourd hui , 123pays(23 ) l ont supprimée à des degrés divers : 75l ont abolie totalement , 14 l ont supprimée pourla criminalité de droit commun , 29 l ont abolie defait , 2 se sont engagés à l abolir en leur qualité demembres du Conseil de l Europeet 3 ont imposé unmoratoire légal sur les exécutions .Momenteel hebben 123landen ( 23 ) de doodstrafin uiteenlopende mateafgeschaft : 75 landen totaal , 14 voor communemisdrijven , 29 de facto , 2 hebben zich er in hunhoedanigheid van lid van de Raad van Europatoe verbonden de doodstrafte zullen afschaffen , en 3 hebben een wettelijk moratorium op de voltrekking van de doodstrafuitgevaardigd .
Le Parlement a également demandé que le Conseil déclare 1991 " Année européenne des Consommateurs " , pour que soient étudiés d ' une manière approfondie les problèmes de protection des consommateurs soulevés par l ' abolition de tous les contrôles et barrières douanie rs dans le commerce intérieur de la CEE en 1992.In het verslag werd verder verzocht om 1991 door de Raad tot het " Jaar van de consument " uit te laten roepen , opdat er tijd besteed zou kunnen worden aan de vele consumentenbeschermingsproblemen die zich voordoen als gevolg van de afschaffing , in 1992 , van alle grenscontroles en de opheffing van handelsbelemmeringen binnen de EEG .
La nouvelle orientation proposée dans les résolutions et les nouvelles mesures a pour objectif d’instaurer de meilleures conditions, un cadre institutionnel et des infrastructures pour l’acte le plus injustifiable du capital, à savoir la liquidation complète des biens et des terres publics et l’abolition de tous les droits sociaux acquis.De nieuwe richting die wordt voorgesteld in de resoluties en de nieuwe maatregelen hebben tot doel betere omstandigheden, een institutioneel kader en infrastructuur te creëren waarmee het kapitaal ongeremd kan zijn gang kan gaan, de staatsrijkdommen en grond tegen spotprijzen kunnen worden verkocht en korte metten kan worden gemaakt met de bestaande sociale verworvenheden.
En fait, un grand nombre d’indices laissent à penser que Volkswagen et d’autres représentants de l’industrie automobile sont parvenus à maîtriser la question et lorsque j’entends les protagonistes de l’industrie automobile faire véritablement pression au Danemark pour une abolition de la taxe d’immatriculation, je sais qu’ils caressent l’espoir d’une augmentation des ventes de voitures.Het lijkt er nogal op dat Volkswagen en andere vertegenwoordigers van de auto-industrie zich in deze zaak hebben vastgebeten en wanneer ik hoor dat de auto-industrie daadwerkelijk actief in Denemarken lobbyt om een eind te maken aan de heffing op de registratie van voertuigen kan de reden niets anders zijn dan dat ze erop rekenen meer auto's te verkopen.
Le 1er janvier 1998 était la date fixée par la directive du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications2 ! iquant à l ' abolition des monopoles subsistants pour l ' offre de services de téléphonie vocale et la fourniture d ' infrastructures de télécommunications dans la Communauté , à l ' exception de certains États membres auxquels la Commission avait accord é en 1996 et 1997 des périodes additionnelles de mi se en œuvre ( Irlande , Portugal .1 januari 1998 was de datum die in de richtlijn van 13 maart 1996 met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie28 was vastgesteld voor de afschaffing van de nog bestaande bijzondere en uitsluitende rechten voor de beschikbaarstelling van spraaktelefonie en de levering van telecommunicatie-infrastructuur binnen de Gemeenschap , met uitzondering van bepaalde lidstaten waaraan de Commissie in 1996 en 1997 aanvullende overgangsperioden voor de uitvoering had toegekend ( Ierland . Portugal , Spanje , Luxemburg en Griekenland ) .
L ' abolition des formalités auxquelles sont soumis les voyageurs aux frontières constituerait pour les citoyens ordinaires un signe tangible de l ' existence d ' une véritable Communauté ( Europe des citoyens ) .De afschaffing van de grensformaliteiten waaraan reiziger s worden onderworpen zou voor de gewone burger een tastbaar teken zijn van het bestaan van een echte Gemeenschap ( het Europa van de Burgers ) .
Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec Mme Díez González sur la nécessité de chercher à convaincre le Conseil d'introduire dans les accords avec les pays tiers, une clause sur la peine de mort et sur l'abolition de la peine de mort.Mijnheer de Voorzitter, ik ben het geheel met mevrouw Dìez González eens: wij moeten proberen de Raad ervan te overtuigen in overeenkomsten met derde landen een clausule betreffende de doodstraf en de afschaffing van de doodstraf in te voegen.
L ' ensemble des restrictions quantitatives ( quotas ) seront abolies avant le 1.1.93 .Alle kwantitatieve beperkingen ( quota ) worden tegen 1.1.93 afgeschaft .
vu l'article ‧ du traité CE, qui prévoit la création d'un marché unique par l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnesgelet op artikel ‧ van het EG-Verdrag, dat voorziet in de totstandkoming van een interne markt door het afschaffen van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen
Les fondamentalistes iraniens considéreront d'emblée la requête européenne introduite auprès de Téhéran en vue de soutenir l'abolition générale de la peine de mort - une disposition qui heurte de front la loi islamique, la charia - comme une nouvelle tentative d'occidentalisation pernicieuse de la République islamique !Iraanse fundamentalisten zullen meteen het Europese verzoek aan Teheran tot steun aan de algehele afschaffing van de doodstraf - let wel een bepaling die rechtstreeks indruist tegen de islamitische wetgeving, de shari'a - aangrijpen als een hernieuwde poging tot verderfelijke! verwestersing van de eigen Islamitische Republiek.
Je demande donc que des mesures comme les interventions et les aides à l'exportation ne soient pas totalement abolies, mais qu'elles soient incluses dans le budget avec un chiffre nul.Daarom pleit ik ervoor om maatregelen als interventies of exportbevordering niet af te schaffen maar in de begroting op nul te zetten.
La volatilité excessive des prix lors de la période précédente est en partie la conséquence de mauvaises décisions prises par l'UE, par exemple l'abolition de l'intervention pour le maïs.De aanzienlijke prijsschommelingen van de afgelopen periode zijn deels het gevolg van verkeerde besluiten van de EU, zoals de opheffing van de interventieregeling voor maïs.
re partie: Le texte dans son ensemble à l'exclusion des mots condamnant l'abolition prévue de l'embargo de l'Union européenne sur les ventes d'armesdeel ‧: Gehele tekst, met uitzondering van de woorden de beoogde opheffing van het EU-wapenembargo
3.4.1.1.Abolition de la peine de mort3.4.1.1.Afschaffing van de doodstraf
La présente directive ne traite pas de l'abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles communautaires en matière de concurrenceDeze richtlijn heeft geen betrekking op de afschaffing van dienstverrichtende monopolies, noch op steunmaatregelen van de lidstaten die onder de communautaire mededingingsvoorschriften vallen
La Commission compte-t-elle s'employer à établir s'il est vrai que ces expropriations affectent d'une manière disproportionnée des résidents non espagnols de l'UE, voire ciblent ces personnes, et, si telle est la situation, relever une violation flagrante des traités qui impliquerait de faire abolir la législation en cause ou, si l'abolition n'a pas lieu, de saisir la Cour de justice?Kan de Commissie het nodige doen om te onderzoeken of het juist is dat de onteigeningen op een onevenredige manier inwoners uit andere EU-landen treffen die niet de Spaanse nationaliteit hebben, of dat die zelfs speciaal als slachtoffer uitgekozen worden, en mocht dat zo blijken te zijn, beschouwt ze dat dan als flagrante schending van de verdragen, die opheffing van de betreffende wetten vergt, of als dat niet gebeurt, verwijzing door de Commissie naar het Hof van Justitie?
Toutefois , en 1976 , des exceptions ont été consen er ties avec abolition totale des droits au 1 janvier 1985.Bij toetreding dient Portugal het lidmaatschap van de EVA te beëindigen . Bijgevolg
Je suis donc fermement opposé à l'abolition des dérogations et il appartient selon moi aux États membres, et même aux États fédéraux au sein des États membres, de déterminer eux-mêmes si les gens sont autorisés à travailler le dimanche.In die optiek ben ik absoluut gekant tegen de afschaffing van de zogenaamde opt-out-mogelijkheden, en ik vind dat het aan de lidstaten zelf is en zelfs aan de deelstaten zelf is om te bepalen of er op zondag al dan niet mag worden gewerkt.
Il convient de rappeler d ' abord que , selon l ' article 48 , paragraphe 2 , du traité , la libre circulation des travailleurs implique l ' abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité , entre les travailleurs des États membres , notamment en ce qui concerne la rémunération .De Commissie is derhalve van oordeel , dat die bepalingen discriminerend zijn jegens belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer en derhalve in strijd zijn met het artikel 48 , lid 2 , van het Verdrag en artikel 7 , lid 2 , van verordening nr. 1612 / 68 .
Leur politique d'immigration, la culture de l'excuse, la défense des droits des voyous au nom des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort sont autant de facteurs criminogènes. Plutôt que de montrer du doigt une poignée de gauchistes, baptisés d'ailleurs curieusement par M. Crespo de fascistes - à moins que M. Crespo n'ait voulu reconnaître qu'en effet le fascisme avait trouvé ses origines dans le socialisme, tous ses chefs ayant été des chefs socialistes avant de devenir des chefs fascistes.Het immigratiebeleid, de verontschuldigingcultuur, het goedpraten van het gedrag van boefjes in naam van de mensenrechten en de afschaffing van de doodstraf zijn allemaal criminogene factoren. De linkse beweging zou op de vingers getikt moeten worden.
Nous pouvons seulement nous réjouir de ce que la peine de mort ait été virtuellement abolie en 1974 , sans quoi ces hommes seraient morts et ce n ' est qu ' à titre posthume que nous pourrions aujourd ' hui les blanchir .Er zijn veel voorbeelden waaruit blijkt dat men deze dingen au sérieux moet nemen . De zaak in de Verenigde Staten waar wij getuige van zijn geweest , heeft geen consequenties gehad maar doet misschien meer denken aan een verlate wraakactie .
Pagina 1. Gevonden 2806 zinnen matching zin abolition.Gevonden in 0,943 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.