uitspraak: IPA: a.bɔ.li.sjɔ̃    

Vertalingen in Dutch:

 • afschaffing     
  (Noun  f)
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • abolitie   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • annulatie   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • annulering   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • herroeping   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • opheffing   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • revocatie   
   
  De tenietdoening of schorsing van iets door een besluit van een autoriteit.
 • abolitionisme   

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "abolition", vertaalgeheugen

add example
Comme vous le savez, l'abolition de la peine de mort dans le monde entier représente un objectif clé de la politique extérieure de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme, et je me suis personnellement engagée à veiller à ce que l'UE continue à jouer un rôle de premier rang - évoqué un peu plus tôt - dans cet effort mondial.U weet dat afschaffing van de doodstraf in heel de wereld een van de belangrijkste doelstellingen is van het extern beleid van de Europese Unie op het gebied van de mensenrechten. Ik zet mij er persoonlijk voor in dat de EU, zoals we net gehoord hebben, een voortrekkersrol kan spelen in deze wereldwijde inspanning.
Il est indispensable que nos envoyions un message fort à la Syrie en ce qui concerne les droits de l'homme, l'amélioration de la liberté d'expression et l'abolition de la torture et de la peine de mort.Er moet een duidelijke boodschap gegeven worden aan Syrië met betrekking tot de mensenrechten en de verbetering van de situatie op het vlak van de vrijheid van meningsuiting, foltering en het afschaffen van de doodstraf.
Aujourd hui , 123pays(23 ) l ont supprimée à des degrés divers : 75l ont abolie totalement , 14 l ont supprimée pourla criminalité de droit commun , 29 l ont abolie defait , 2 se sont engagés à l abolir en leur qualité demembres du Conseil de l Europeet 3 ont imposé unmoratoire légal sur les exécutions .Momenteel hebben 123landen ( 23 ) de doodstrafin uiteenlopende mateafgeschaft : 75 landen totaal , 14 voor communemisdrijven , 29 de facto , 2 hebben zich er in hunhoedanigheid van lid van de Raad van Europatoe verbonden de doodstrafte zullen afschaffen , en 3 hebben een wettelijk moratorium op de voltrekking van de doodstrafuitgevaardigd .
Le Parlement a également demandé que le Conseil déclare 1991 " Année européenne des Consommateurs " , pour que soient étudiés d ' une manière approfondie les problèmes de protection des consommateurs soulevés par l ' abolition de tous les contrôles et barrières douanie rs dans le commerce intérieur de la CEE en 1992.In het verslag werd verder verzocht om 1991 door de Raad tot het " Jaar van de consument " uit te laten roepen , opdat er tijd besteed zou kunnen worden aan de vele consumentenbeschermingsproblemen die zich voordoen als gevolg van de afschaffing , in 1992 , van alle grenscontroles en de opheffing van handelsbelemmeringen binnen de EEG .
Je me réjouis que le rapport du Parlement européen prévoie l'abolition de ces dérogations et j'incite mes collègues à soutenir totalement ce rapport.Ik juich het feit toe dat het verslag van het Europees Parlement deze afwijkingen schrapt en dring er bij mijn collega's op aan om hun volledige steun te verlenen aan dit verslag.
Le 1er janvier 1998 était la date fixée par la directive du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications2 ! iquant à l ' abolition des monopoles subsistants pour l ' offre de services de téléphonie vocale et la fourniture d ' infrastructures de télécommunications dans la Communauté , à l ' exception de certains États membres auxquels la Commission avait accord é en 1996 et 1997 des périodes additionnelles de mi se en œuvre ( Irlande , Portugal .1 januari 1998 was de datum die in de richtlijn van 13 maart 1996 met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie28 was vastgesteld voor de afschaffing van de nog bestaande bijzondere en uitsluitende rechten voor de beschikbaarstelling van spraaktelefonie en de levering van telecommunicatie-infrastructuur binnen de Gemeenschap , met uitzondering van bepaalde lidstaten waaraan de Commissie in 1996 en 1997 aanvullende overgangsperioden voor de uitvoering had toegekend ( Ierland . Portugal , Spanje , Luxemburg en Griekenland ) .
L ' abolition des formalités auxquelles sont soumis les voyageurs aux frontières constituerait pour les citoyens ordinaires un signe tangible de l ' existence d ' une véritable Communauté ( Europe des citoyens ) .De afschaffing van de grensformaliteiten waaraan reiziger s worden onderworpen zou voor de gewone burger een tastbaar teken zijn van het bestaan van een echte Gemeenschap ( het Europa van de Burgers ) .
À cet égard, la Commission se réjouit du fait que la commission nationale malaisienne des droits de l' homme mette en doute le motif des arrestations et que des représentants des autorités gouvernementales aient demandé l' abolition de l' ISA, ou du moins sa révision en profondeur.De Commissie is dan ook verheugd dat de nationale instelling voor de mensenrechten in Maleisië vraagtekens zet bij de redenen voor de arrestaties. Ook is zij blij dat regeringsvertegenwoordigers hebben gezegd dat de nationale wetgeving inzake het binnenlands veiligheidsbeleid moet worden afgeschaft of in ieder geval ingrijpend dient te worden herzien.
L ' ensemble des restrictions quantitatives ( quotas ) seront abolies avant le 1.1.93 .Alle kwantitatieve beperkingen ( quota ) worden tegen 1.1.93 afgeschaft .
re partie: Le texte dans son ensemble à l'exclusion des mots condamnant l'abolition prévue de l'embargo de l'Union européenne sur les ventes d'armesdeel ‧: Gehele tekst, met uitzondering van de woorden de beoogde opheffing van het EU-wapenembargo
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Europe doit user de son influence morale et politique pour faire avancer la cause de l'abolition de la peine de mort.namens de EFD-Fractie. - (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, we zijn het er allemaal over eens dat Europa zijn morele en politieke invloed moet aanwenden om de afschaffing van de doodstraf te bevorderen.
Les fondamentalistes iraniens considéreront d'emblée la requête européenne introduite auprès de Téhéran en vue de soutenir l'abolition générale de la peine de mort - une disposition qui heurte de front la loi islamique, la charia - comme une nouvelle tentative d'occidentalisation pernicieuse de la République islamique !Iraanse fundamentalisten zullen meteen het Europese verzoek aan Teheran tot steun aan de algehele afschaffing van de doodstraf - let wel een bepaling die rechtstreeks indruist tegen de islamitische wetgeving, de shari'a - aangrijpen als een hernieuwde poging tot verderfelijke! verwestersing van de eigen Islamitische Republiek.
S’agissant des produits qui sont sensibles pour l’Union européenne, tels que le sucre, l’abolition des droits et des quotas sur la base du calendrier proposé par la Commission présente un double risque.Wat betreft de voor de Europese Unie gevoelige producten, zoals suiker, zou de ontmanteling van de rechten en de quota, aan de hand van het door de Commissie voorgesteld tijdschema, twee gevaren kunnen betekenen.
Il implique l’abolition de toute discrimination entre les travailleurs sédentaires des États membres et les travailleurs migrants en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travailDit beginsel houdt de afschaffing in van elke discriminatie tussen de ingezeten werknemers van de lidstaten en migrerende werknemers ten aanzien van de indienstneming, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden
3.4.1.1.Abolition de la peine de mort3.4.1.1.Afschaffing van de doodstraf
Toutefois , en 1976 , des exceptions ont été consen er ties avec abolition totale des droits au 1 janvier 1985.Bij toetreding dient Portugal het lidmaatschap van de EVA te beëindigen . Bijgevolg
D'autres pistes restent à explorer, à commencer par la nécessaire abolition de la dette, bien au-delà de l'initiative PPTE, comme nous le rappelle avec urgence, si besoin en était, la crise argentine.Andere methoden moeten worden verkend, zoals de noodzakelijke kwijtschelding van de schuldenlast, die veel verder moet gaat dan het HIPC-schuldeninitiatief, zoals de crisis in Argentinië ons laat zien, voor zover dat nog nodig is.
Il convient de rappeler d ' abord que , selon l ' article 48 , paragraphe 2 , du traité , la libre circulation des travailleurs implique l ' abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité , entre les travailleurs des États membres , notamment en ce qui concerne la rémunération .De Commissie is derhalve van oordeel , dat die bepalingen discriminerend zijn jegens belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer en derhalve in strijd zijn met het artikel 48 , lid 2 , van het Verdrag en artikel 7 , lid 2 , van verordening nr. 1612 / 68 .
Nous pouvons seulement nous réjouir de ce que la peine de mort ait été virtuellement abolie en 1974 , sans quoi ces hommes seraient morts et ce n ' est qu ' à titre posthume que nous pourrions aujourd ' hui les blanchir .Er zijn veel voorbeelden waaruit blijkt dat men deze dingen au sérieux moet nemen . De zaak in de Verenigde Staten waar wij getuige van zijn geweest , heeft geen consequenties gehad maar doet misschien meer denken aan een verlate wraakactie .
La Commission trouve qu ' il est symptomatique que les arguments ( y compris ceux relatifs au nombre d ' emplois en question ) , avancés aujourd ' hui en faveur d ' une étude des conséquences de l ' abolition des ventes hors taxes , sont exactement les mêmes que ceux mis en avant en 1991 et ayant conduit à la décision du Conseil d ' accorder une période transitoire .De Commissie vindt het symptomatisch dat de argumenten ( ook die betreffende het aantal betrokken banen ) die thans worden aangevoerd ten gunste van een analyse van de gevolgen van de afschaffing van de belastingvrije verkoop dezelfde zijn als die welke in 1991 werden aangevoerd en op basis waarvan de Raad heeft besloten een overgangsperiode toe te staan .
Je pense que tous les Européens sont convaincus que le processus conduisant à l’abolition totale de la peine de mort est irréversible, mais qu’il doit également être progressif.Mijns inziens zijn wij als Europeanen er allemaal van overtuigd dat het proces in de richting van een totale afschaffing van de doodstraf onomkeerbaar is, en een geleidelijk proces moet zijn.
Ces dernières seront par ailleurs complétées par des mesures de police spéciales, déjà approuvées au niveau bilatéral ou multilatéral, de sorte qu'au lendemain de l'abolition des contrôles, il y aura plus de liberté mais pas moins de sécurité.Deze zullen wordenaangevuld met specialepolitiemaatregelen, die al op bilateraal of multilateraal niveau zijn overeengekomen, zodat op de dag na de afschaffing van controles erwel meer vrijheid maar niet minder veiligheid zal zijn.
invite le Conseil et la Commission à envisager de faire de l'abolition de la peine de mort et d'un moratoire universel sur les exécutions un élément essentiel des relations entre l'Union européenne et les pays tiers, en soulevant cette question lors de la conclusion ou de la reconduction d'accords avec des pays tiersroept de Raad en de Commissie op de afschaffing van de doodstraf en een algeheel moratorium van executies tot een wezenlijk onderdeel van de betrekkingen tussen de EU en derde landen te maken, en dit onderwerp ter sprake te brengen bij het sluiten of verlengen van overeenkomsten met deze landen
Quelle que soit la gravité des actes individuels qui, en théorie du moins, motivent ou justifient même une telle sentence, j'estime que l'abolition de la peine de mort est un gigantesque pas en avant pour nos civilisations. C'est aussi un trait distinctif du système pénal, tel qu'il existe dans les États membres de l'Union européenne, qui tente de dissocier justice et vengeance.Onafhankelijk van de ernst van de specifieke individuele daden die een dergelijk vonnis in theorie zouden kunnen motiveren en zelfs rechtvaardigen, ben ik van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf vanuit beschavingsoogpunt een enorme stap voorwaarts betekent en kenmerkend is voor strafrechtstelsels zoals die van de EU-lidstaten, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen rechtspraak en vergelding.
Une telle abolition aurait des conséquences très néfastes et pénalisantes sur les opérateurs européens qui, malgré la concurrence acharnée des compagnies hors UE (asiatiques, principalement), arrivent en tête du classement mondial des compagnies maritimes (les ‧ premières compagnies de ce classement étant européennesAfschaffing van het conferencesysteem zou zeer schadelijke gevolgen hebben en zeer nadelig uitpakken voor Europese ondernemers, die ondanks felle concurrentie van bedrijven uit derde (vooral Aziatische) landen tot de belangrijkste scheepvaartondernemingen ter wereld behoren (de eerste vier bedrijven op de ranglijst zijn Europees
Pagina 1. Gevonden 2806 zinnen matching zin abolition.Gevonden in 1,391 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.