Vertalingen in Dutch:

  • voor wie het aanbelangt   
  • voor wie het aangaat   

Andere betekenissen:

 
Used as a salutation in a letter when the writer does not know who will read the letter.

Voorbeeld zinnen met "to whom it may concern", vertaalgeheugen

add example
The hardcore restriction set out in Article ‧(b) of the Block Exemption Regulation concerns agreements or concerted practices that have as their direct or indirect object the restriction of sales by a buyer party to the agreement or its customers, in as far as those restrictions relate to the territory into which or the customers to whom the buyer or its customers may sell the contract goods or servicesDe in artikel ‧, onder b), van de groepsvrijstellingsverordening beschreven hardcore beperking betreft overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die direct of indirect tot doel hebben de verkoop door een afnemer die partij is bij de overeenkomst, of zijn klanten, te beperken, voor zover deze beperkingen verband houden met het gebied waarin, of de klanten aan wie de afnemer of zijn klanten de contractgoederen of-diensten mogen verkopen
When a member of the family of a person to whom the Regulation applies has received assistance in the territory of a Member State during a period in which the said person was entitled to benefits under the legislation of another Member State in respect of the member of the family concerned, the body which gave the assistance may, if it is legally entitled to reclaim the benefits due to the said person in respect of the member of the family concerned, request the institution of any other Member State responsible for the payment of such benefits in favour of that person to deduct the amount of assistance paid from the amounts which the latter pays to the said person in respect of the member of the family concernedWanneer een gezinslid van een persoon op wie de verordening van toepassing is, op het grondgebied van een Lid-Staat bijstand heeft genoten gedurende een tijdvak waarin deze persoon vanwege het betrokken gezinslid krachtens de wetgeving van een andere Lid-Staat recht op uitkeringen had, kan de instelling die de bijstand heeft verleend, indien zij een wettelijk verhaalsrecht heeft op de uitkeringen die verschuldigd zijn aan bedoelde persoon vanwege het betrokken gezinslid, aan het orgaan van enige andere Lid-Staat dat deze uitkeringen aan genoemde persoon verschuldigd is, verzoeken het voor bijstand uitgegeven bedrag in te houden op de sommen die het vanwege dit gezinslid aan bedoelde persoon betaalt
" To Whom It May ConcernAan wie dit leest
We take pride in being able, today, to celebrate Schuman Day together with 27 Member States of the European Union, but 9 May is, for other reasons, a controversial date, as we have seen most recently in the dispute concerning the Soviet soldiers' memorial in Tallinn, the capital of Estonia, and it is for that reason that we call to mind our resolution of 12 May 2005, in which this House remarked upon the fact that there were some nations for whom the end of the Second World War meant the dawn of another tyranny, that of the Soviet Union.9 mei is echter ook, om andere redenen, een controversiële datum, zoals onlangs is gebleken bij het geschil rond het monument voor de sovjetsoldaten in de Estse hoofdstad Tallinn. Daarom herinneren wij aan onze resolutie van 12 mei 2005, waarin het Europees Parlement stelde dat het einde van de Tweede Wereldoorlog voor sommige landen onderwerping betekende aan een nieuwe tirannie, namelijk aan die van de Sovjet-Unie.
Furthermore , that requirement must be appraise d by reference to the circumstances of each case , in particular the content of the measure in question , the nature of the reasons given and the interest which the addressees of the measure , or other parties to whom it is of direct and individual concern , may have in obtaining explanations .Deze uitleg heeft de Commissie niet overtuigd . In de bestreden beschikking overwoog zij namelijk dat de in het besluit van 1998 bedoelde steun niet overeenkomstig artikel 88 , lid 3 , EG was aangemeld , en dus onrechtmatig was toegekend , en bovendien onverenigbaar was met de gemeenschappelijke markt , met uitzondering van de steun voor aardappelen , die een product van bijlage I van het EG-Verdrag betreft dat niet onder een gemeenschappelijke marktordening valt .
A decision favourable to the person concerned may be revoked where the person to whom it is addressed fails to fulfil an obligation imposed on him under that decisionEen voor de belanghebbende gunstige beschikking kan worden ingetrokken wanneer degene tot wie zij is gericht, niet voldoet aan een verplichting die, in voorkomend geval, ingevolge deze beschikking op hem rust
The Court of First Instance correctly noted , first of all , that persons other than those to whom a decision is addressed may claim to be individually concerned by that decision only if it affects them by virtue of attributes which are peculiar to them or by reason of circumstances in which they are differentiated from all other persons and by virtue of these factors distinguishes themHet Gerecht heeft er om te beginnen terecht aan herinnerd , dat particulieren die niet de adressaten van een beschikking zijn , slechts kunnen stellen individueel te worden geraakt , indien deze beschikking hen betreft uit hoofde van bepaalde bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie die hen ten opzichte van ieder ander karakteriseert en hen daardoor op overeenkomstige
The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the circumstances of each case , in particular the content of the measure in question , the nature of the reasons given and the interest which the addressees of the measure , or other parties to whom it is of direct and individual concern , may have in obtaining explanations .De aan de motivering te stel len eisen moeten worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval , waarbij met name rekening moet worden gehouden met de inhoud van de handeling , de aard van de redengeving en het belang dat de adressaten of andere personen die rechtstreeks en individueel door de handeling worden geraakt , bij een verklaring kunnen hebben .
To whom it may concernAan wie dit leest
In the light of that caselaw , it is necessary to establish whether , in the present case , the contested regulation is of concern to the applicants by reason of certain attributes which are peculiar to them or whether there are circumstances which differentiate them , having regard to that regulation , from all the other operators to whom it may apply .Gelet op deze rechtspraak dient te worden onderzocht , of in casu de verzoekers door de bestreden verordening worden geraakt uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden dan wel of er een feitelijke situatie bestaat welke hen in het kader van voormelde verordening karakteriseert ten opzichte van alle andere markt deelnemers waarop die verordening van toepassing is .
The addressee of a decision , or another person , to whom its content is of direct and individual concern , may appeal against it .Eenieder kan beroep aantekenen tegen een beslissing die tot hem gericht is of die weliswaar tot een ander gericht is maar ook hem rechtstreeks en individueel raakt .
As regards , first , the question whether the contested decision is of individual concern to the applicants , it has consistently been held that ' persons other than those to whom a decision is addressed may claim to be individually concerned by that decision only if it affects them by reason of certain attributes which are peculiar to them or by reason of circumstances in which they are differentiated from all other persons and if by virtue of those factors it distinguishes them individually just as in the case of the person addressed . 'Inzonderheid moet verzoekers ' betoog worden verworpen , dat de Commissie krachtens sommige specifieke bepalingen van het Verdrag gehouden was , rekening te houden met de gevolgen voor hun situatie van de handeling die zij voornemens was te verrichten , en dat zij dus individueel worden geraakt overeenkomstig vaste rechtspraak .
Must Article ‧ of the Convention of ‧ June ‧ implementing the Schengen agreement be construed as meaning that it may apply in proceedings before a Belgian court in regard to a person against whom a prosecution is brought in Belgium after ‧ March ‧ before a criminal court in respect of the same offences for which that person was convicted by judgment of Norwegian criminal court of ‧ October ‧, and where the sentence imposed has already been served, in a situation where, pursuant to Article ‧ of the Agreement of ‧ May ‧ concluded by the Council of the European Union with the Republic of Ireland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, Article ‧ of the Convention implementing the Schengen agreement is to be implemented and applied by Norway only as from ‧ March ‧?Moet artikel ‧ van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van ‧ juni ‧ aldus worden uitgelegd dat het voor een Belgische rechtbank toepassing kan vinden ten aanzien van een persoon die in België na ‧ maart ‧ voor een strafrechtbank is vervolgd wegens dezelfde feiten als deze ter zake waarvan hij bij vonnis van een Noorse strafrechtbank op ‧ oktober ‧ is berecht en veroordeeld en waarbij de opgelegde straf of maatregel reeds is ondergaan, daar waar, ingevolge artikel ‧. ‧ van de overeenkomst van ‧ mei ‧ tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis, onder meer de bepaling van artikel ‧ van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst pas zal worden uitgevoerd en toegepast door Noorwegen met ingang van ‧ maart ‧?
The rights of a person to whom a pension was awarded prior to 1 October 1972 or to the date of its application in the territory of the Member State concerned may , on the application of the person concerned , be reviewed , taking into account the provisions of this Regulation .De rechten van de betrokkenen wier pensioen of rente vóór 1 oktober 1972 of vóór de datum van haar toepassing op he t grondgebied van de betrokken Lid-Staat werd vastgesteld , kunnen op hun verzoek , met inachtneming van deze verordening , worden herzien .
20 concerned with promoting economic and social progress in the LDCs and therefore urges the Community to conclude a « social agreement » with all countries with whom it has or may conclude cooperation agree ments .20 van het opleidingspeil en de arbeidsvoorwaarden va n het luchtverkeersleidingspersoneel .
The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the circumstances of each case , in particular the content of the measure in question , the nature of the reasons given and the interest which the addressees of the measure , or other parties to whom it is of direct and individual concern , may have in obtaining explanations .De aan de motivering te stellen eisen moeten worden beoordeeld aan de hand van de omstandig heden van het geval , waarbij met name rekening moet worden gehouden met de inhoud van de handeling , de aard van de redengeving en het belang dat de adressaten of andere personen die rechtstreeks en individueel door de handeling worden geraakt , bij een verklaring kunnen hebben .
The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the circumstances of each case , in particular the content of the measure in question , the nature of the reasons given and the interest which the addressees of the measure , or other parties to whom it is of direct and individual concern , may have in obtaining explanations .Het motiveringsvereiste moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval , met name de inhoud van de handeling , de aard van de redengeving en het belang dat adressaten of andere personen die rechtstreeks en individueel door de handeling worden geraakt , bij een toelichting kunnen hebben .
The rights of a person to whom a pension was awarded prior to ‧ October ‧ or to the date of its application in the territory of the Member State concerned or in a part of the territory of that State may, on the application of the person concerned, be reviewed, taking into account the provisions of this RegulationDe rechten van de betrokkenen wier pensioen of rente vóór ‧ oktober ‧ of vóór de datum van haar toepassing op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat of op een deel van het grondgebied van deze Staat werd vastgesteld, kunnen op hun verzoek, met inachtneming van deze verordening, worden herzien
However , authorisation may be refused on that ground only if treatment which is the same or equally effective for the patient can be obtained without undue delay in an establishment which has concluded an a greement with the fund ; by contrast , Articles 59 and 60 of the Treaty do preclude the same legislation in so far as it makes the assumption of the costs of non-hospital care provided in another Member State by a person or establishment with whom or which the insured person ' s sickness fund has not concluded an agreement conditional upon prior authorisation by the fund , even when the national legislation concerned sets up a system of benefits in kind under which insured persons are entitled not to reimbursement of costs incurred for medical treatment , but to the treatment itself which is provided free of charge *— Daarentegen verzetten de artikelen 59 en 60 van het Verdrag zich tegen deze wettelijke regeling , voorzoverdaarin de vergoeding van extramurale zorg die in een andere lidstaat is verleend door een persoon of een instelling waarmee het ziekenfonds waarbij de verzekerde staat ingeschreven , geen overeenkomst heeft gesloten , afhankelijk wordt gesteld van de voorafgaande toestemming van dit ziekenfonds , ook al kent de nationale wetgeving een regeling van verstrekkingen in natura volgens welke de verzekerden geen recht hebben op vergoeding van de kosten die zij voor medische verzorging hebben gemaakt , maar op de verzorging zelf , die gratis wordt verleend . "
40 However , it cannot be excluded that a provision which by its nature and application is general in character may individually concern natural or legal persons where it adversely affects them by reason of cert ain attributes which are peculiar to them or by reason of circumstances which differentiate them from all other persons and thereby distinguish them individually in the same way as the person to whom a measure is addressed ( Case C-209 / 94 P Buralux and Others v Council [ 1996 ] ECR I-615 , paragraph 25 ) .40 Het is evenwel niet uitgesloten , dat een bepaling die naar haar aard en strekking algemeen van aard is , een natuurlijke of rechtspersoon individueel kan raken , wanneer die persoon wordt geraakt uit hoofde van bepaalde specifieke eigen schappen van die persoon of uit hoofde van een feitelijke situatie , welke hem ten opzichte van ieder ander karakteriseert en hem dus individualiseert op soortgelijke wijze als de adressaat van een beschikking ( arrest Hofvan 15 februari 1996 , Buralux e.a. / Raad , C-209 / 94 P , Jurispr. blz . I-615 , punt 25 ) .
The cover sheet of that table , which is also undated and is headed ' To whom it may concern ' , states only : ' AC Nielsen is the world ' s largest market research company with turnover of USD 1.4 billion and offices in more than 100 countries .In de begeleidende nota , die evenmin gedateerd is , en de vermelding „ Aan wie het aanbelangt " draagt , heet het enkel : „ AC Nielsen is de belangrijkste onderneming voor marktonderzoek ter wereld , met een omzet van 1,4 miljard USD , en kantoren in meer dan 100 landen .
Pagina 1. Gevonden 5173844 zinnen matching zin to whom it may concern.Gevonden in 1.422,832 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.