Vertalingen in Dutch:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the InternetIn fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
Urges the Sudanese authorities to end impunity and to bring to justice immediately the planners and perpetrators of crimes against humanity, war crimes and human rights violations, which can be construed as tantamount to genocide; considers that, should the Sudan fail to exercise its sovereign jurisdiction, the international community will have to find a way of ensuring they are brought to justice, including those responsible in the present Sudanese regime; calls on the Council and the Member States to request the United Nations Security Council to exercise its referral powers pursuant to Article ‧(b) of the Rome Statute of the International Criminal Courtdringt er bij de Soedanese autoriteiten op aan om een einde te maken aan de straffeloosheid en om de beramers en daders van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten die met genocide kunnen worden gelijkgesteld onmiddellijk voor het gerecht te brengen; meent dat de internationale gemeenschap, mocht Soedan zijn soevereine jurisdictie niet uitoefenen, een manier moet vinden om te zorgen dat deze personen, inclusief de verantwoordelijken van het huidige Soedanese regime, terechtstaan, en verzoekt de Raad en de lidstaten om de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te vragen gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot verwijzing, overeenkomstig artikel ‧, sub b van het Statuut van Rome betreffende het Internationale Strafhof
For the modern city and city-region state-of-the-art Baukultur is decisive, i.e. the overall architectural concept that is based on a holistic approach in which architects, planners, designers, the construction industry, developers and end users work together to create and maintain a quality built environment to provide solutions for sustainable citiesVan cruciaal belang voor hedendaagse steden en stadsregio's is geavanceerde Baukultur, d.w.z. het architectuurconcept dat is gebaseerd op een totaalaanpak waarin architecten, planologen, ontwerpers, de bouwnijverheid, projectontwikkelaars en eindgebruikers samenwerken om een kwalitatief hoogstaande gebouwde omgeving te creëren en in stand te houden waarmee steden duurzamer worden gemaakt
This is why human resource planners, in cooperation with the socio-economic stakeholders, have to analyse the job supply and labour market, make medium and long-term forecasts, and anticipate the major problems and challenges ahead for adapting vocational training to employmentDerhalve moeten personeelsplanners- samen met de sociaaleconomische actoren- de behoefte aan werk en de arbeidsmarkt analyseren, prognoses voor de middellange en lange termijn opstellen, en anticiperen op de voornaamste problemen en uitdagingen die de onderlinge afstemming van scholing en arbeid met zich meebrengt
As planner of the event, aren' t the details kind of your department?Zijn details, als evenementenplanner, niet jouw afdeling?
There too we have much to offer China and China is interested in taking what we have to offer in terms of environmental programmes, training key environmental planners, supporting pilot projects involving technology transfer and assisting environmental planning and management in China.Ook op dat gebied hebben wij China veel te bieden en China is erin geïnteresseerd om datgene over te nemen wat wij hebben op het stuk van milieuprogramma's, de opleiding van belangrijke milieuplanologen, het ondersteunen van proefprojecten waarbij overdracht van technologie plaatsvindt en assistentie bij milieuplanning en milieubeheer in China.
It' s my wedding plannerM' n ceremoniemanager weer
Georgia King is the wedding planner?Georgia King is de bruiloft planner?
Cesare Armellini (The National Association Fee Only Planners) (Novan Cesare Armellini (The National Association Fee Only Planners) (nr
I' m dying to see The Wedding PlannerThe Wedding Planner of zo
I want my scholarship back...... so I can be a city plannerIk wil die beurs, zodat ik stadsplanner kan worden
In my position as Chief Factory PlannerAls Hoofd Fabrieks Planning
Another report says we are only half self-sufficient so it a pity that students or even planners looking at documents like this see such contradictions within a few pages. That of course is not the fault of the rapporteur.Het is jammer dat studenten of zelfs planologen die dergelijke documenten bekijken binnen het bestek van enkele bladzijden op zulke tegenstrijdigheden stuiten, maar dat is natuurlijk niet de fout van de rapporteur.
whereas the accessibility to disabled people of buildings, in particular schools, workplaces and public buildings, is important, but planners often miss opportunities to adapt the design of the built environment to meet the needs of disabled people, especially during reconstruction after emergency relief effortsoverwegende dat de toegankelijkheid van gebouwen, met name scholen, werkplekken en openbare gebouwen van belang is, maar dat ontwerpers vaak kansen laten liggen om het ontwerp van de gebouwen aan te passen aan de behoeften van gehandicapten, met name bij de wederopbouw na noodhulpmaatregelen
Georgia King, the wedding plannerGeorgia King, de bruiloft planner
Member States shall ensure that guidance is made available to all relevant actors, notably for planners and architects so that they are able properly to consider the optimal combination of renewable energy sources, of high-efficiency technologies and of district heating and cooling when planning, designing, building and renovating industrial or residential areasDe lidstaten zorgen ervoor dat alle belanghebbende actoren, met name planologen en architecten, kunnen beschikken over begeleiding, zodat zij bij het plannen, ontwerpen, bouwen en renoveren van industriële of residentiële zones terdege de optimale combinatie van hernieuwbare energiebronnen, hoogrendementstechnologie en stadsverwarming en-koeling kunnen overwegen
I believe this reflection should build on, in particular, two sets of elements: on the one hand, the already existing mechanisms which have been set up including an annual ministerial meeting at Troika-level, senior officials meeting, strategy planners meeting, consultations in the margins of multilateral fora and a series of working groups.Bij de discussie hierover moeten met name twee elementen in aanmerking worden genomen: ten eerste, de mechanismen die reeds zijn ingesteld, waaronder de jaarlijkse ministeriële vergadering op Trojka-niveau, de bijeenkomst van hoge ambtenaren, die van strategische planners, het overleg in de marge van multilaterale fora en een aantal werkgroepen.
You boys have hired the best bachelor party planner in Las VegasJullie hebben de beste vrijgezellenfeest planner in Las Vegas gehuurd
Pagina 1. Gevonden 9292 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 6,276 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.