Vertalingen in Dutch:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the InternetIn fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
the term like air service shall mean air services which are supplied on the same route or routes as the air services under consideration or such air services that are supplied on a route or routes closely resembling the route or routes on which the air service under consideration is suppliedsoortgelijke luchtdienst: luchtdiensten die op dezelfde route of routes worden geleverd als de betrokken luchtdiensten, of luchtdiensten die worden geleverd op een route of routes die grote gelijkenis vertonen met de route of routes waarop de betrokken luchtdienst wordt geleverd
The competition concerns two profiles (profile ‧: Senior Strategic Planners for Crisis Management Operations and Missions; profile ‧: Senior Capability Development Planners: Military/Civilian/SpaceHet vergelijkend onderzoek betreft twee profielen (profiel ‧: senior strategische planners voor crisisbeheersingsoperaties en-missies; profiel ‧: senior vermogensontwikkelingsplanners: militair/civiel/ruimte
However, we all know that, unfortunately, the silk routes were followed by the oil route, then the cocaine route and then the heroin route and now, unfortunately, we are witnessing the emergence of a trafficking route for these materials which are a serious threat to the peace and security of all citizens.Wij weten echter ook dat na de zijdeweg ander wegen kwamen: de aardolieweg, de cocaïneweg, de heroïneweg en nu helaas deze weg, de smokkelhandel in dergelijk materiaal. Dit materiaal is echter levensgevaarlijk voor de vrede en de veiligheid van de burgers.
If, by ‧.‧.‧, no air carrier has declared to the Civil Aviation Authority that it intends to operate scheduled flights on one or more of the above routes from ‧.‧.‧ in accordance with the stipulations of the public service obligation for the route or routes concerned and without financial compensation, Greece has decided that, under the procedure laid down in Article ‧(d) of the said Regulation, it will initiate the procedure to limit access to one or more of the above routes (as stated in the next article) to a single air carrier for three years and to offer the right to operate the routes concerned from ‧.‧.‧ by public tenderVoorzover op ‧ maart ‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij de Burgerluchtvaartautoriteit heeft gemeld dat zij met ingang van ‧ mei ‧ voornemens is geregelde luchtdiensten te exploiteren op één of meer van bovengenoemde routes in overeenstemming met de verplichtingen tot openbaredienstverlening voor de desbetreffende route(s) en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Griekenland besloten om overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, punt d), van bovengenoemde verordening de procedure te starten om de toegang tot één of meer van bovengenoemde routes (als aangegeven in het hierna komende punt) voor een periode van drie jaar tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van ‧ maart ‧ te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden
If, by ‧.‧.‧, no air carrier has declared to the Civil Aviation Authority that it intends to operate scheduled flights on one or more of the above routes from ‧.‧.‧ in accordance with the stipulations of the public service obligation for the route or routes concerned and without financial compensation, Greece has decided that, under the procedure laid down in Article ‧(d) of the said Regulation, it will initiate the procedure to limit access to one or more of the above routes (as stated in the next article) to a single air carrier for ‧ years and to offer the right to operate the routes concerned from ‧.‧.‧ by public tenderVoorzover op ‧.‧.‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij de Burgerluchtvaartautoriteit heeft gemeld dat zij voornemens is met ingang van ‧.‧.‧ geregelde luchtdiensten te exploiteren op een van bovengenoemde routes in overeenstemming met de verplichtingen tot openbare dienstverlening voor de desbetreffende route(s) en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Griekenland besloten om overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, punt d), van bovengenoemde verordening de procedure te starten om de toegang tot één of meer van bovengenoemde routes (als aangegeven in het hierna komende punt) voor een periode van drie jaar tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van ‧.‧.‧ te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden
The tenders can tender for all routes, or just routes No ‧ and ‧, or only route No ‧, or routes No ‧ and ‧, or only route NoInschrijvers kunnen inschrijven op alle routes, of alleen op routes ‧ en ‧, alleen op route ‧, alleen op routes ‧ en ‧ of alleen op route
If, by ‧ February ‧, no air carrier has declared to the Civil Aviation Authority that it intends to operate scheduled flights on one or more of the above routes from ‧ April ‧ in accordance with the requirements of the public service obligations for the route or routes concerned and without financial compensation, Greece has decided that, under the procedure laid down in Article ‧(d) of the said Regulation, it will initiate the procedure to limit access to one or more of the above routes (as stated in the next Article) to a single air carrier for three years and to offer the right to operate the routes concerned from ‧ April ‧ by public tenderVoor zover op ‧ februari ‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij de burgerluchtvaartautoriteit heeft gemeld dat zij voornemens is met ingang van ‧ april ‧ geregelde luchtdiensten te exploiteren op een of meer van bovengenoemde routes, met inachtneming van de verplichtingen tot openbare dienstverlening voor de desbetreffende route(s) en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Griekenland besloten om overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, punt d), van bovengenoemde verordening de procedure te starten om de toegang tot een of meer van bovengenoemde routes (als aangegeven in het hierna komende punt) voor een periode van drie jaar tot een luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van ‧ april ‧ te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden
The tenders can tender for all routes, or just routes nr ‧ and ‧, or only route nr ‧, or routes nr ‧ and ‧, or only route nrInschrijvers kunnen inschrijven op alle routes, of alleen op routes ‧ en ‧, alleen op route ‧, alleen op routes ‧ en ‧ of alleen op route
If, by ‧ January ‧, no air carrier has declared to the Civil Aviation Authority that it intends to operate scheduled flights on one or more of the above routes from ‧ March ‧ in accordance with the requirements of the public service obligations for the route or routes concerned and without financial compensation, Greece has decided that, under the procedure laid down in Article ‧(d) of the said Regulation, it will initiate the procedure to limit access to one or more of the above routes (as stated in the next Article) to a single air carrier for three years and to offer the right to operate the routes concerned from ‧ March ‧ by public tenderVoor zover op ‧ januari ‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij de burgerluchtvaartautoriteit heeft gemeld dat zij voornemens is met ingang van ‧ maart ‧ geregelde luchtdiensten te exploiteren op een of meer van bovengenoemde routes, met inachtneming van de verplichtingen tot openbare dienstverlening voor de desbetreffende route(s) en zonder om ft inciële compensatie te vragen, heeft Griekenland besloten om overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, punt d), van bovengenoemde verordening de procedure te starten om de toegang tot een of meer van bovengenoemde routes (als aangegeven in het hierna komende punt) voor een periode van drie jaar tot een luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van ‧ maart ‧ te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden
If, by ‧.‧.‧, no air carrier has declared to the Civil Aviation Authority that it intends to operate scheduled flights on ‧ or more of the above routes from ‧.‧.‧ in accordance with the requirements of the public service obligations for the route or routes concerned and without financial compensation, Greece has decided that, under the procedure laid down in Article ‧(d) of the said Regulation, it will initiate the procedure to limit access to ‧ or more of the above routes (as stated in the next article) to a single air carrier for ‧ years and to offer the right to operate the routes concerned from ‧.‧.‧ by public tenderVoor zover op ‧.‧.‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij de Burgerluchtvaartautoriteit heeft gemeld dat zij voornemens is met ingang van ‧.‧.‧ geregelde luchtdiensten te exploiteren op een of meer van bovengenoemde routes, met inachtneming van de verplichtingen tot openbare dienstverlening voor de desbetreffende route(s) en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Griekenland besloten om overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, punt d), van bovengenoemde verordening de procedure te starten om de toegang tot een of meer van bovengenoemde routes (als aangegeven in het hierna komende punt) voor een periode van ‧ jaar tot ‧ enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van ‧.‧.‧ te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden
The en route charge for a specific flight in a specific en route charging zone shall be equal to the product of the unit rate established for this en route charging zone and the en route service units for this flightDe en route-heffing voor een bepaalde vlucht in een bepaalde en route-heffingszone is gelijk aan het product van het voor deze en route-heffingszone vastgestelde eenheidstarief en de en route-diensteenheden voor deze vlucht
Lastly, I will say to Mr Bouwman that, in this new proposal, we incorporate not only the North-south routes, which are the ones that have essentially been included in the other trans-European networks, because they were the most necessary, but also the East-west routes, above all the basic Paris-Stuttgart-Vienna route, which will eventually provide a link with Budapest; we also incorporate the Danube and its best communication with the Rhine, creating a south-east-northeast route which crosses the whole of the Union.Hierin verschilt het van de overige trans-Europese netwerken, die zich vooral op deze infrastructuren toespitsten omdat daaraan toentertijd de grootste behoefte bestond. Ditmaal komen ook de oost-west-verbindingen uitgebreid aan bod, met name de verbinding Parijs-Stuttgart-Wenen, die mettertijd tot Boedapest zal worden uitgebreid.
Air routes, ferry routes, train routes, bus routes, within and to these remoter areas are put out to tender.Luchtvaartverbindingen, veerlijnen, treinverbindingen en buslijnen binnen en naar dit soort afgelegen gebieden worden openbaar aanbesteed.
The route known as the 'French Route' is the only pilgrim route to Santiago to have been declared a World Heritage Site by UNESCO and Europe's First Cultural Route by the Council of Europe in this very House, back in 1986.De zogenaamde "Franse route" is de enige pelgrimsroute naar Santiago die door de UNESCO tot mondiaal erfgoed is uitgeroepen en tot belangrijkste Europese culturele route door de Raad van Europa - en wel hier, op deze plek, in deze zaal, in het jaar 1986 -.
If no air carrier has informed the Ministry of Communications in Iceland that it has commenced, or is about to commence, scheduled air services ‧ weeks before the intended entry of force of the contract on the said route, effective as of ‧ November ‧, in conformity with the public service obligation imposed on the route mentioned above, without requesting financial compensation or market protection, Iceland has decided, under the procedure provided for by Article ‧ (d) of the same Regulation, to limit access to only one air carrier on the route and following an invitation to tender, to grant the right to operate the route for ‧ years and ‧ months with effect from ‧ NovemberIndien vier weken voor de geplande inwerkingtreding van de overeenkomst voor de betrokken route op ‧.‧.‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij het IJslandse ministerie van Verkeer heeft laten weten dat zij een aanvang heeft gemaakt of op het punt staat een aanvang te maken met het onderhouden van geregelde luchtdiensten op deze route in overeenstemming met de openbaredienstverplichtingen die voor die route zijn opgelegd, zonder financiële compensatie of bescherming van de markt te verlangen, zal IJsland overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder d), van de hierboven vermelde verordening, de toegang tot deze route beperken tot slechts één luchtvaartmaatschappij en op basis van een aanbesteding de exploitatievergunning voor deze route voor een periode van ‧ jaar en ‧ maanden toekennen met ingang van
If, after a period of one year has passed since permission to operate certain routes was granted, it emerges that an air carrier has operated less than ‧ % of the number of flights permitted during that year, the Minister may withdrawn permission in respect of the route in question by means of removing said route from the list of routes to be operated in practiceWanneer er na een jaar nadat toestemming verleend is om op bepaalde routes te opereren blijkt dat een luchtvaartmaatschappij op de betreffende route minder dan ‧ % van de toegestane frequenties over dat jaar heeft uitgevoerd kan de Minister de toestemming voor de betrokken route intrekken door deze van de lijst van daadwerkelijk te bedienen routes te verwijderen
They have complained, for example, that access to the network or to a favourable route cannot be granted because this route has already been allocated to the rail undertaking belonging to the dominant group, that their wishes cannot be met since points have previously been extended or passing loops dismantled by the State undertaking, that low-speed stretches of route (speed limits) have been ordered - for no good reason - in order to frustrate the wishes of the new rail freight operators, that route prices have been drastically increased when State railway undertakings have been sold to another undertaking, that cross-subsidisation is not being prevented, and that non-State undertakings often pay higher energy prices than group subsidiaries.Ze hebben bijvoorbeeld klachten ingediend over het feit dat er geen toegang tot het spoorwegnet of een gunstig traject werd verkregen, aangezien een van beide reeds was toegewezen aan de bedrijfseigen vervoersdienst; dat niet tegemoetgekomen kon worden aan hun wensen aangezien wissels waren verwijderd en/of inhaalsporen waren gedemonteerd; dat zonder enige reden snelheidsbeperkingen werden ingesteld om de nieuwe goederenvervoersondernemingen tegen te werken; dat de tarieven op trajecten drastisch werden verhoogd nadat een voormalige staatsspoorwegonderneming aan een andere onderneming was verkocht; dat kruissubsidiëring tussen ondernemingen van een holding niet wordt tegengegaan; dat particuliere spoorwegondernemingen vaak hogere energieprijzen moeten betalen dan bedrijfseigen dochters.
If no air carrier has informed the Ministry of Communications in Iceland that it has commenced, or is about to commence, scheduled air services ‧ weeks before the intended coming into force of the contract on the said routes, effective as of ‧ January ‧, in conformity with the public service obligation imposed on the routes mentioned above, without requesting financial compensation or market protection, Iceland has decided, under the procedure provided for by Article ‧(d) of the same Regulation, to limit access to only one air carrier on each route and following an invitation to tender, to grant the right to operate the routes for ‧ years with effect from ‧ JanuaryIndien vier weken voor de geplande inwerkingtreding van de overeenkomst voor de betrokken route op ‧ januari ‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij het IJslandse ministerie van Verkeer heeft laten weten dat zij een aanvang heeft gemaakt of op het punt staat een aanvang te maken met het onderhouden van geregelde luchtdiensten op deze routes in overeenstemming met de openbaredienstverplichtingen die voor die routes zijn opgelegd, zonder financiële compensatie of bescherming van de markt te verlangen, zal IJsland overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder d) van de hierboven bedoelde verordening, de toegang tot deze routes beperken tot slechts één luchtvaartmaatschappij en op basis van een aanbesteding de exploitatievergunning voor deze routes voor een periode van drie jaar toekennen met ingang van ‧ januari
If no air carrier has informed the Ministry of Communications in Iceland that it has commenced, or is about to commence, scheduled air services ‧ weeks before the intended coming into force of the contract on the said routes, effective as of ‧.‧.‧, in conformity with the public service obligation imposed on the routes mentioned above, without requesting financial compensation or market protection, Iceland has decided, under the procedure provided for by Article ‧(d) of the same Regulation, to limit access to only ‧ air carrier on each route and following an invitation to tender, to grant the right to operate the routes for ‧ years with effect fromIndien vier weken voor de geplande inwerkingtreding van de overeenkomst voor de betrokken route op ‧.‧.‧ geen enkele luchtvaartmaatschappij het IJslandse ministerie van Verkeer heeft laten weten dat zij een aanvang heeft gemaakt of op het punt staat een aanvang te maken met het onderhouden van geregelde luchtdiensten op deze routes in overeenstemming met de openbaredienstverplichtingen die voor die routes zijn opgelegd, zonder financiële compensatie of bescherming van de markt te verlangen, zal IJsland overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder d) van de hierboven bedoelde verordening, de toegang tot deze routes beperken tot slechts één luchtvaartmaatschappij en op basis van een aanbesteding de exploitatievergunning voor deze routes voor een periode van drie jaar toekennen met ingang van
Type of route eligible: routes to an airport serving a peripheral or development region in the territory of the Member State concerned or on a thin route to any regional airport in that territoryde in aanmerking komende verbindingen: het betreft luchtdiensten naar een luchthaven die de luchtverbindingen voor een perifeer of ontwikkelingsgebied op zijn grondgebied verzorgt of die dat doet op een weinig geëxploiteerde route naar een regionale luchthaven op zijn grondgebied
More precisely, the rules governing PSOs provide that these may be imposed by a Member State in respect of scheduled air services to an airport serving a peripheral or development region in its territory or on a thin route to any regional airport, any such route being considered vital for the economic development of the region in which the airport is located, to the extent necessary to ensure on that route the adequate provision of scheduled air services satisfying fixed standards of continuity, regularity, capacity and pricing, which standards air carriers would not assume if they were solely considering their commercial interestMeer bepaald mogen, overeenkomstig de juridische regeling voor ODV, dergelijke verplichtingen worden opgelegd voor geregelde luchtdiensten naar een luchthaven die de luchtverbindingen voor een perifeer of ontwikkelingsgebied op zijn grondgebied verzorgt of op een weinig geëxploiteerde route naar een regionale luchthaven op zijn grondgebied, wanneer een dergelijke route van vitaal belang wordt geacht voor de economische ontwikkeling van de regio waarin de luchthaven is gelegen en voor zover zulks noodzakelijk is om op die route een toereikend aanbod te waarborgen van luchtdiensten die voldoen aan vastgestelde normen inzake continuïteit, regelmaat, capaciteit en prijzen, aan welke normen luchtvaartmaatschappijen niet zouden voldoen indien zij alleen op hun eigen commerciële belangen zouden letten
If more than one route of exposure is likely to occur, then a DNEL shall be established for each route of exposure and for the exposure from all routes combinedAls er waarschijnlijk sprake is van meer dan een blootstellingsroute, moet voor elke blootstellingsroute en voor de gecombineerde blootstelling via alle routen een DNEL worden bepaald
If more than one route of exposure is likely to occur, then a Dnel shall be estgablished for each route of exposure and for the exposure from all routes combinedAls er waarschijnlijk sprake is van meer dan een blootstellingsroute, moet voor elke blootstellingsroute en voor de gecombineerde blootstelling via alle routes een Dnel worden bepaald
Pagina 1. Gevonden 9292 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 3,153 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.