Vertalingen in Dutch:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the InternetIn fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
Planner SummaryPlanneroverzicht
I' il pencil it in.In my plannerDat zet ik in mijn planning
Oh, we met at a wedding.- Lauren' s a wedding plannerLauren is bruiloftsplanner
Georgia King is the wedding planner?Georgia King is de bruiloft planner?
whereas many thousands of European citizens have, in different circumstances, bought property in Spain in good faith acting with local lawyers, town planners and architects, only to find later that they have become victims of urbanisation abuse by unscrupulous local authorities and that, as a result, their property faces demolition because their homes have been found to be illegally built and therefore worthless and unsaleableoverwegende dat vele duizenden EU-burgers onder uiteenlopende omstandigheden te goeder trouw onroerend goed in Spanje hebben gekocht, gesteund door lokale advocaten, planologen en architecten, om vervolgens te moeten vaststellen dat zij het slachtoffer zijn geworden van onwettige ruimtelijke projecten van gewetenloze lokale autoriteiten en dat hun eigendom als gevolg daarvan dreigt te worden afgebroken, omdat de bouw van hun huizen illegaal is verklaard en deze daarom waardeloos en onverkoopbaar zijn geworden
Judge schuller is the plannerRechter Judge Schuller is de planner
I looked at his file, he' s a father of two, certified financial planner, youth soccer coachIn zijn dossier staat dat hij vader van twee is, gecertificeerd financieel adviseur, jeugdtrainer voetbal
When putting in place housing infrastructure planners need to consider environmentally sustainable options from the beginningBij het plannen van wooninfrastructuur dient van meet af aan rekening te worden gehouden met duurzame oplossingen voor het milieu
Town and traffic plannersStedenbouwkundigen en verkeersplanologen
Import Tasks From & PlannerTaken van & planner importeren
Another report says we are only half self-sufficient so it a pity that students or even planners looking at documents like this see such contradictions within a few pages. That of course is not the fault of the rapporteur.Het is jammer dat studenten of zelfs planologen die dergelijke documenten bekijken binnen het bestek van enkele bladzijden op zulke tegenstrijdigheden stuiten, maar dat is natuurlijk niet de fout van de rapporteur.
No, my planner did Cerone' s weddingLk heb een goede ceremoniemeester
Stresses the need to provide the critical mass of data and information in the following five basic areas as a minimum for effective ITS deployment: real-time traffic and travel information; road network data; public data for digital maps; data for minimum universal traffic information services and multimodal door-to-door journey plannersbenadrukt de behoefte om de kritische massa gegevens en informatie op de volgende vijf basisgebieden te verschaffen als een minimum voor een doeltreffende ITS-opstelling: verkeers- en reisinformatiesystemen in real-time; gegevens over het wegennet; openbare gegevens voor digitale kaarten; gegevens voor minimale universele verkeersinformatiediensten en multimodale deur-tot-deur-reisplanners
Almost 60 per cent of the total cost of the expanded AU mission is financed by a contribution of some EUR 80 million from the peace facility, and several Member States are providing additional financial and logistical support for the mission as well as planners and military observers.Bijna zestig procent van de totale kosten van de uitgebreide missie van de Afrikaanse Unie wordt gefinancierd met een bijdrage van ongeveer tachtig miljoen euro uit de Peace Facility en diverse lidstaten bieden aanvullende financiële en logistieke steun voor de missie, alsook planners en militaire waarnemers.
Such is the panic caused by climate change that politicians and planners are in danger of creating a bigger global problem than they set out to resolve.De paniek rond de klimaatverandering is zo groot dat politici en beleidsmakers het risico lopen een groter mondiaal probleem te creëren dan ze wilden oplossen.
There is now every possibility that Parliament will be supporting a similar request very soon, this time concerning the 'planner in chief' of the ethnic cleansing policy and the tragedies I have just mentioned who, as we all know, lives in Belgrade.In feite zal onze Vergadering weldra een gelijkaardig verzoek kunnen steunen, ditmaal met betrekking tot het "brein" achter dit etnisch zuiveringsbeleid en de tragedies waarover ik zojuist sprak, en iedereen weet dat het brein zich in Belgrado bevindt.
Its information assists mariners, aircraft and emergency planners from a range of real-time sources around the world, but we need more than these sorts of facilities.De informatie van dit centrum helpt zeevaarders, piloten en planners voor rampenbestrijding vanuit een scala aan realtime bronnen over de hele wereld, maar we hebben meer dan dit soort faciliteiten nodig.
Firstly, before the next General Affairs Council which will take place this month, we shall be able to define precisely the detailed and specific meaning of the Headline Goal, bearing in mind the views that the military planners may consider appropriate.Ten eerste: voor de volgende bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken in maart moeten we een precieze definitie geven - die door de militaire planners kan worden begrepen - van wat we precies met de Headline Goal willen bereiken.
I get perfectly rendered skyscrapers.He wants to be an urban plannerHij wil stedenbouwkundige worden
Pagina 1. Gevonden 9292 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 2,667 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.