Vertalingen in Dutch:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
There is a wide range of services available to help organize any holiday trip by car including : car insurance compan ies , online route planners , GPS ( Global Positioning System ) route finders and automobile clubs .Allerlei diensten zijn beschikbaar om tie automobilist te helpen : diensten van autoverzekeringsmaatschappijen en automobilislcnverenigingcn , online routeplanners . ( il ' S ( Global Positioning System ) .
However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the InternetIn fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
It should be emphasized that restoration and preservation work and related activities are some of the most labour-intensive ; the present persistent unemployment makes this particularly important . Restoration and adaptation for tourist purposes require the skills of a team of architects , town planners and tourist promotion specialists .Bedacht moet worden dat werkloze jongeren uit de bouwsector en aanverwante terreinen een boeiende bezigheid zouden kunnen vinden in de restauratie van Europese monumenten , steden en dorpen en daarmee een nuttige ervaring kunnen opdoen en werkgelegenheid kunnen scheppen in de sector van het toerisme door nieuw leven te blazen in gerestaureerde culturele gebouwen .
Urges the Sudanese authorities to end impunity and to bring to justice immediately the planners and perpetrators of crimes against humanity, war crimes and human rights violations, which can be construed as tantamount to genocide; considers that, should the Sudan fail to exercise its sovereign jurisdiction, the international community will have to find a way of ensuring they are brought to justice, including those responsible in the present Sudanese regime; calls on the Council and the Member States to request the United Nations Security Council to exercise its referral powers pursuant to Article ‧(b) of the Rome Statute of the International Criminal Courtdringt er bij de Soedanese autoriteiten op aan om een einde te maken aan de straffeloosheid en om de beramers en daders van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten die met genocide kunnen worden gelijkgesteld onmiddellijk voor het gerecht te brengen; meent dat de internationale gemeenschap, mocht Soedan zijn soevereine jurisdictie niet uitoefenen, een manier moet vinden om te zorgen dat deze personen, inclusief de verantwoordelijken van het huidige Soedanese regime, terechtstaan, en verzoekt de Raad en de lidstaten om de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te vragen gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot verwijzing, overeenkomstig artikel ‧, sub b van het Statuut van Rome betreffende het Internationale Strafhof
For the modern city and city-region state-of-the-art Baukultur is decisive, i.e. the overall architectural concept that is based on a holistic approach in which architects, planners, designers, the construction industry, developers and end users work together to create and maintain a quality built environment to provide solutions for sustainable citiesVan cruciaal belang voor hedendaagse steden en stadsregio's is geavanceerde Baukultur, d.w.z. het architectuurconcept dat is gebaseerd op een totaalaanpak waarin architecten, planologen, ontwerpers, de bouwnijverheid, projectontwikkelaars en eindgebruikers samenwerken om een kwalitatief hoogstaande gebouwde omgeving te creëren en in stand te houden waarmee steden duurzamer worden gemaakt
I' m just gettin ' my day plannerIk pak even m' n schema voor vandaag
This is why human resource planners, in cooperation with the socio-economic stakeholders, have to analyse the job supply and labour market, make medium and long-term forecasts, and anticipate the major problems and challenges ahead for adapting vocational training to employmentDerhalve moeten personeelsplanners- samen met de sociaaleconomische actoren- de behoefte aan werk en de arbeidsmarkt analyseren, prognoses voor de middellange en lange termijn opstellen, en anticiperen op de voornaamste problemen en uitdagingen die de onderlinge afstemming van scholing en arbeid met zich meebrengt
Are there committees / groups in which regional planners and organisations responsible for tourism cooperate and develop joint strategies ?Zijn er commissies werkgroepen waarin regionale samenwerken en gezamenlijke strategieën ontwikkelen '
They stressed that , as car ownership increases , the possibility of planners being able to manipulate modal choices through land use measures will progressively diminish and car restraint policies will become more relevant .Zij benadrukten , dat de mogelijkheid dat planners de keuze van het vervoermiddel door middel va n maatregelen m.b.t. landgebruik kunnen manipuleren steeds verder zal afnemen
As planner of the event, aren' t the details kind of your department?Zijn details, als evenementenplanner, niet jouw afdeling?
There too we have much to offer China and China is interested in taking what we have to offer in terms of environmental programmes, training key environmental planners, supporting pilot projects involving technology transfer and assisting environmental planning and management in China.Ook op dat gebied hebben wij China veel te bieden en China is erin geïnteresseerd om datgene over te nemen wat wij hebben op het stuk van milieuprogramma's, de opleiding van belangrijke milieuplanologen, het ondersteunen van proefprojecten waarbij overdracht van technologie plaatsvindt en assistentie bij milieuplanning en milieubeheer in China.
By the 1960s , the makings of an educational reform consensus had already become evi den t ( among educational and economic planners , policy makers , development ex perts , even among ideologically disparate political groups ) , which had all the trap pings of the well known Western function alist principles and assumptions of ' moder nization ' , ' human capital theory ' , ' develop ment education ' , and , what in the inter national literature is often referred to as ' liberal educational reform ' . The function alist modernization framework , which is congruent with the Western model of social and economic development , furnished also the rationale for government policies and reforms in the 1970s and , to an extent , in the 1980s .Met name worden het dubbele onderwijsnetwerk ( algemeen en technisch-beroepsge-richt ) en de volgende sociale hypotheses onderzocht : ( a ) dat het TBO het meest efficiënte middel is om vaardigheden bij te brengen die de economische ontwikkeling stimuleren , ( b ) dat een adequaat TBO-systeem een belangrijke rol kan spelen bij de bestrijding van de werk loosheid , en ( c ) dat hervormingen van het onderwijs de maatschappelijke men taliteit ten opzichte van werk en opleiding wezenlijk zullen veranderen en bovendien zullen bijdragen tot democratisering van de menselijke mogelijkhe
The Council wants training courses for architects , travel man agers and planners to cover disability awareness .De Raad wenst dat in de opleiding van architecten , reisorganisatoren en planologen aandacht wordt besteed aan bewust making van de behoeften van gehandicapten .
♦ education planners .♦ beleidsmakers op onderwijsgebied .
It' s my wedding plannerM' n ceremoniemanager weer
From that time onwards Italian planners were faced with a schizophrenic tendency in their efforts to elicit approval of proposals .Sedertdien heeft de Italia anse politiek strijd moeten leveren tegen een tendens tot „ schizofrenie " .
10 ) , Turin ( 13 ) arxl the ltcrd / Pas de Calais Region in France ( 6 ) discussattenrpts by transSnrt planners to i mprove honreto lvork accessibility acrossregionsviainvesürentinrail ( 5 ) , bus ( 10,13 ) ' metro ( 13 ) ornevrroad building ( 9 ) .In vier verdere gevallen in Dublin ( c > , 10 ) , Turijn ( 13 ) en het Noord / Nauw van Calais-gebi ed in Frankrijk ( 6 ) worden pogingen van transportplanmakers besproken om de woning / werkbereikbaarheid naar regio ' s via investeringen in spoorlijnen ( 6 ) , bussen ( 10 , 13 ) , metro ( 13 ) of nieuwe wegenbouw ( 9 ) te ver beteren .
Georgia King is the wedding planner?Georgia King is de bruiloft planner?
Cesare Armellini (The National Association Fee Only Planners) (Novan Cesare Armellini (The National Association Fee Only Planners) (nr
Secondly , and more importantly , even if reliable estimates of the change in the volume cf output produced did exist , these would be impossible to interpret meaningfully because of the fundamental change in the nature of production , from a system where this was determined by central planners to one where it is determined largely by con sumer demand .In de tweede plaats en be langrijker : zelfs al zouden betrouwbare cijfers be staan over veranderingen in het productievolume , dan zouden die onmogelijk op een zinvolle wijze kunnen worden geïnterpreteerd door de grondige verandering in de aard van de productie , namelijk van een systeem van centrale plannen naar een systeem waarin de consumptieve vraag grotendeels bepalend is .
The last stage involved the planners drawing up detailed technical plans , including the costs and the required materials , in order to have everything ready for the work of refur-bishment.By autumn 2005 , with the support of the landscape designers , architects , the respective municipality and local companies , Eferding s youth ’ had managed to turn their models into reality .In het eindtraject stelden de planners gedetailleerde technische plannen op , met een overzicht van de kosten en benodigde materialen , om alles gereed te maken voor de uiteindelijke inrichting.In augustus 2005 hadden de jongeren van Eferding met steun van de landschaps- en bouwarchitecten , de verschillende gemeenten en lokale bedrijven hun ideeën waargemaakt .
I should like to emphasize that I include here regional and local level quite specifically , because we are not dealing simply with national level , where planners have to take into account the impact of their decisions not only on their neighbouring regions but also in a wider European context .De heer Raffin ( V ) , rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer , volksgezondheid en consumentenbescherming . — ( FR ) Mijnheer de Voorzitter , waarde collega ' s , een van de sleutelelementen uit het zeer belangrijke verslag van mevrouw Maibaum is ongetwijfeld paragraaf 4 van de ontwerpresolutie .
Pagina 1. Gevonden 13002 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 7,87 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.