uitspraak: IPA: /ˈrætʃɪt/ ˈrætʃɪt  

Vertalingen in Dutch:

  • ratel   
    [gereedschap, muziekinstrument]
  • pal   

Andere betekenissen:

 
A ratchet wrench.
 
ratchet wrench
 
(transitive) To cause to become incremented or decremented.
 
(intransitive) To increment or decrement.
 
A mechanism composed of a ratchet wheel, or ratch and pawl.
 
pawl, click or detent for a ratchet wheel
 
mechanism composed of a ratchet wheel and pawl
 
A pawl, click, or detent for holding or propelling a ratchet wheel, or ratch, etc.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "ratchet", vertaalgeheugen

add example
EMU represents a serious ratcheting up of European powers in all areas.De EMU komt neer op een aanzienlijke versterking van de Europese bevoegdheden op alle terreinen.
So how about the ratchet?Krijg ik dat gereedschap?
Come on, gang.Let' s give that Ratchet an old- school fix- it!We gaan Ratchet eens goed aanpakken
It' s up to us.If we don' t do something about Ratchet, no one willAls wij niks aan Ratchet doen dan doet niemand het
Examples , other than main-springs and hairsprings , are : 1. friction springs ; 2. controlling springs ; 3. ratchet springs , balance springs , tension springs and cross springs .De meest bekende daarvan zijn : de zogenaamde crêpe de Chine , crêpe marocain , crêpe georgette , crêpe satin , crêpe charmeuse en crêpe chiffon .
The result has been a ' ratcheting-up ' of unemployment level s , the peak rate in 1994 being higher than in 1985 , the low point in 1991 being higher than in 1980 ( atthe end of the upturn in the late 1970s ) .Het gevolg is een voortdurend hoger werkloosheidsniveau , de piek van 1994 hoger dan die van 1985 , het laagtepunt van 1991 hoger dan dat van 1980 ( het einde van de hoogconjunctuur in de late jaren zeventig ) .
Can the Council and Commission look at the step-by-step ratcheting-up of pressure that can be built into a new, revised human rights clause?Kunnen de Raad en de Commissie kijken naar de geleidelijke opvoering van de druk die zou kunnen worden ingebouwd in een nieuwe, herziene mensenrechtenclausule ?
transmission and control (sketch) (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylindersoverbrenging en bediening (met schema) (bouwwijze, afstelling, overbrengingsverhoudingen van hevels en hefbomen, bereikbaarheid en plaats bedieningssysteem, blokkeermechanisme in geval van mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste overbrengingsonderdelen, bedieningscilinders en-zuigers, wielremcilinders
We want in a word to reverse the ratchet of constantly increasing agricultural expenditure , and we believe that this reversal will now at last be possible . It will be possible because it is now perceived by everyone in Europe to be necessary .Voor de zoveelste maal benadrukt onze commissie in duidelijke bewoordingen dat de middelen die wíj voor energie , verkeer , technologie , industriële ontw ikkeling , landbouwstructurele maatregelen en regionale investe-
Ratchet City!Rodship- stad
We therefore support the intentions to ratchet up the speed and develop more activities in this area, and we are prepared to hold an open discussion about the financial implications.We steunen dan ook de voornemens om op een hoger tempo over te gaan en op dat punt meer activiteiten te ontwikkelen en we zijn bereid tot een open discussie over de financiële consequenties.
I better just buy that ratchet set. "Laat ik die doppenset maar kopen
- point ( c ) : by equipping machinery with a load blocking system : this may be a very simple system on hand-controlled lifting gear ( ratchet ) or more sophisticated on machinery whose power source is other than manual effort ( automatic brake , hydraulic check valve , etc . ) ;-punt c : uitrusting van de machines met een systeem voor het blokkeren van de last . Dit kan zeer eenvoudig zijn bij hef / hijswerktuigen met arm ( pal ) , en meer verfijnd bij machines die door een andere krachtbron dan handkracht worden aangedreven ( automatische rem , terugslagklep bij hydraulische systemen ) ; - punt e : uitrusting van de machines met of het in de handel brengen van de zogeheten „ veiligheids " hijs- of hefhelpstukken : haak met pal- of vergrendelingsmechanisme , zelfblokkerende klemmen enzovoort .
Moreover, Lisbon itself would of course ratchet up expenditure through pursuit of new competences and new ventures, such as lavish waste on the space policies which would come within its ambit and further policies linked to climate change.Bovendien zou Lissabon zelf de uitgaven natuurlijk opdrijven door nieuwe bevoegdheden en nieuwe risico's na te jagen, bijvoorbeeld de buitensporige verspilling van middelen voor het ruimtevaartbeleid, dat dan tot zijn toepassingsgebied zou behoren, en voor overige beleidsmaatregelen in verband met de klimaatverandering.
Operating diagram, description and/or drawing of the following braking systems (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with, for example, transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systemsRemschema, beschrijving en/of tekening van de volgende remsystemen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
Ratchet will use your head for a hood ornamentRatchet gaat je hoofd als jachttrofee gebruiken
That is where leaders need to give ministers a big kick but instead all they will really do is ratchet up the rhetoric of repression and hostility of fortress Europe.De leiders zouden hun ministers daarin moeten stimuleren, maar alles wat ze daarentegen werkelijk doen is de verdere opvoering van de repressieve en vijandige retoriek van fort Europa.
Operating diagram, description and/or drawing of the following braking systems (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with, for example, transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systemsRemschema, beschrijving en/of tekening van de volgende remsystemen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
Virtually every paragraph of this report advocates ratcheting up military EU integration at the expense of NATO and the sovereign integrity of individual European countries.Vrijwel elke paragraaf van dit verslag spreekt zich uit voor het versterken van de militaire integratie in de EU ten koste van de NAVO en de soevereine integriteit van de afzonderlijke Europese landen.
Thus is state surveillance ratcheted upwards, while energy failure is to be a public order issue, giving the police powers of intervention.Zo wordt het staatstoezicht opgeschroefd, terwijl energiestoring een punt van openbare orde wordt, waarbij de politie bevoegdheden krijgt om in te grijpen.
Parking brake activator, lever control, parking brake ratchetParkeerrem, bedieningshendel, parkeerremvergrendeling
This message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.Om dat te bereiken, moet die boodschap vergezeld gaan van een reeks maatregelen die de druk op het regime steeds verder opvoeren.
Pagina 1. Gevonden 50 zinnen matching zin ratchet.Gevonden in 0,51 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.