uitspraak: IPA: /ˈrætʃɪt/ ˈrætʃɪt  

Vertalingen in Dutch:

  • ratel   
    [gereedschap, muziekinstrument]
  • pal   

Andere betekenissen:

 
A ratchet wrench.
 
ratchet wrench
 
(transitive) To cause to become incremented or decremented.
 
(intransitive) To increment or decrement.
 
A mechanism composed of a ratchet wheel, or ratch and pawl.
 
pawl, click or detent for a ratchet wheel
 
mechanism composed of a ratchet wheel and pawl
 
A pawl, click, or detent for holding or propelling a ratchet wheel, or ratch, etc.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "ratchet", vertaalgeheugen

add example
Most importantly, there is a need for sustainable economic recovery in Europe to be built on job creation rather than on rigging the rate of exchange to ratchet up export-driven growth.Het belangrijkste is wel dat we in Europa een duurzaam economisch herstel nodig hebben dat gebaseerd is op het scheppen van werkgelegenheid, in plaats van op het manipuleren van de wisselkoers om een door de export aangedreven groei te stimuleren.
Nor should we forget the continuous ratcheting up of the tax load on diesel and, recently, the biofuels adventure.Laten we ook niet de voortdurende verhoging van de dieselaccijnzen vergeten, en recentelijk nog het avontuur met biobrandstof.
Plugs, bearings, sockets, ratchets hereStekkers, lagers, stopcontacten en dopsleutels hier
Stop standing up for him.Somebody must have moved it while I was workin ' the ratchetDoor jou had je broer bijna een gat in zijn hoofd
There is considerable concern on the Scottish islands at the moment that the EU's competition policy, which requires putting these services out to competitive tender, will undermine these lifeline services even at their present level and add a further upward ratchet to the cost of living and of doing business.Volgens het mededingingsbeleid van de Europese Unie moeten deze veerdiensten het voorwerp worden van openbare aanbestedingen. Op de Schotse eilanden maakt men zich grote zorgen dat de veerdiensten daardoor nog verder zullen worden ondermijnd en dat de kosten van het levensonderhoud en het zakendoen er nog verder door omhoog gaan.
Parking brake activator, lever control, parking brake ratchetParkeerrem, bedieningshendel, parkeerremvergrendeling
It is not democratically appropriate that this House should set aside the verdict of Ireland or that this House should be used to ratchet up pressure on Ireland in the coming months to adopt a treaty that is clearly not in our interests or in the interests of the European people.Het is democratisch niet gepast dat dit Parlement het oordeel van Ierland naast zich neerlegt of dat het Parlement wordt gebruikt om de druk op Ierland op te voeren om in de komende maanden een verdrag aan te nemen dat duidelijk niet in ons belang, of in het belang van de Europese bevolking is.
Mr. Phineas T. RatchetRatchet.- Dank u
I better just buy that ratchet set. "Laat ik die doppenset maar kopen
Ratchet City!Rodship- stad
transmission and control (sketch) (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylindersoverbrenging en bediening (met schema) (bouwwijze, afstelling, overbrengingsverhoudingen van hevels en hefbomen, bereikbaarheid en plaats bedieningssysteem, blokkeermechanisme in geval van mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste overbrengingsonderdelen, bedieningscilinders en-zuigers, wielremcilinders
Come on, gang.Let' s give that Ratchet an old- school fix- it!We gaan Ratchet eens goed aanpakken
Recently, horrible deeds have ratcheted up the emotions of public opinion, and the uncertainties caused by the economic crisis are further aggravating the situation.In de afgelopen tijd hebben enkele gruwelijke daden de emoties van de publieke opinie hoog doen oplopen, en de onzekerheden die de economische crisis met zich meebrengt verergeren de situatie alleen nog maar.
I think we should be fair in this, that we need to let the facts speak for themselves, that we need to ratchet up the pressure now and that Romania and Bulgaria should now pull out all the stops in order to make actual progress in the area of corruption.Ik vind dat we daarin fair moeten zijn, dat we de feiten moeten laten spreken, dat we nu de druk moeten opvoeren en dat Roemenië en Bulgarije alsnog alles op alles moeten zetten om ook in de praktijk echte resultaten op het gebied van corruptie te boeken.
So how about the ratchet?Krijg ik dat gereedschap?
With Ratchet, it was making money that came firstMet Ratchet kwam geld op de eerste plaats.Ik werd ouderwets
EMU represents a serious ratcheting up of European powers in all areas.De EMU komt neer op een aanzienlijke versterking van de Europese bevoegdheden op alle terreinen.
It' s up to us.If we don' t do something about Ratchet, no one willAls wij niks aan Ratchet doen dan doet niemand het
This message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.Om dat te bereiken, moet die boodschap vergezeld gaan van een reeks maatregelen die de druk op het regime steeds verder opvoeren.
Standards in the compromise version have been ratcheted up, and a high level set for our region.De normen in de compromisversie zijn opgevoerd en er is een hoog niveau vastgesteld voor onze regio.
Operating diagram, description and/or drawing of the following braking systems (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with, for example, transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systemsRemschema, beschrijving en/of tekening van de volgende remsystemen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
Can the Council and Commission look at the step-by-step ratcheting-up of pressure that can be built into a new, revised human rights clause?Kunnen de Raad en de Commissie kijken naar de geleidelijke opvoering van de druk die zou kunnen worden ingebouwd in een nieuwe, herziene mensenrechtenclausule ?
Don' t you love ads where you see the woman in the bikini...... next to the ‧- piece ratchet set, you know, and she' s...?Denk aan het meisje in bikini naast de ‧- delige doppenset
TRANSMISSION AND CONTROL (ATTACH DIAGRAM) (CONSTRUCTION, ADJUSTMENT, LEVER RATIOS, ACCESSIBILITY OF CONTROL AND ITS POSITION, RATCHET CONTROLS IN THE CASE OF MECHANICAL TRANSMISSION, CHARACTERISTICS OF THE MAIN PARTS OF THE TRANSMISSION, CONTROL CYLINDERS AND PISTONS, BRAKE CYLINDERSoverbrenging en bediening (schema bijvoegen) (bouwwijze, afstelling, overbrengingsverhoudingen van de hefbomen, bereikbaarheid en plaats bedieningssysteem, blokkeermechanisme in geval van mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste overbrengingsonderdelen, bedieningscilinders en-zuigers, wielremcilinders
Pagina 1. Gevonden 38 zinnen matching zin ratchet.Gevonden in 0,589 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.