Vertalingen in Dutch:

  • longziekte   
     
    Iedere ziekte met betrekking tot de longen.
     
    Any disease pertaining to the lungs.

Voorbeeld zinnen met "pulmonary disease", vertaalgeheugen

add example
It may cause stroke, asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults and worsen pre-existing conditions such as asthma and COPDVoorts kan omgevingstabaksrook bij volwassenen beroerten, astma en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) veroorzaken, en bestaande aandoeningen zoals astma en COPD verergeren
Quota of controlled substances of Group I that may be used in the production of metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases (COPDs) are allocated toQuota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI’s) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan
Airline passengers suffering from chronic pulmonary disease sometimes require supplementary oxygen equipment in flight .Vliegtuigpas sagiers met chronische longaandoeningen vragen soms om extra zuurstofvoorziening tijdens de vlucht .
A history of infantile asthma resolving in teenage is not a contraindication , Acute / chronic infectious pulmonary disease is not acceptable until the disease is arrested and eradicated and certified so by the attending physician , Respiratory function tests to specify that the Forced Vital Capacity should be greater than 70 % of the predic ted value and the Forced Expired Volume in one second should be greater than 65 % of the predicted value .Longfunctieproeven om na te gaan of de geforceerde vitale capaciteit groter is dan 70 % van de voorspelde waarde en het geforceerd expiratoor secondevolume groter is dan 65 % van de voorspelde waarde .
These duties include providing underground coal miners with the opportunity to receive periodic chest X ray examinations , paying for autopsies of deceased underground miners and former miners , conducting extensive research in pulmonary diseases , testing and certifying monitoring and safety equipment used in mines , and advising in the setting of occupational health standards in the coal mining industry .Deze taken zijn : de ondergrondse mijnwerkers de mogelijkheid bieden om zich periodiek aan een röntgenologisch borstonderzoek te onderwerpen , de autopsie betalen van overleden mijnwerkers of ex-mijnwerkers , uitgebreid onderzoek uit voeren op het gebied van longziekten , de in de mijnen gebruikte meetapparatuur en veiligheidsuitrusting keuren en certificeren , en advies verlenen inzake de vaststelling van arbeidshygië nische normen voor de steenkoolindustrie .
¿ percentage takes account of the fact that certain subjects , as experience proves , are specially inclined to contract a pulmonary disease of some kind .Bij het vaststellen van dit percentage dient men rekening te houden met het feit dat sommige mijnwerkers zoals de ervaring heeft geleerd bijzonder gemakkelijk een of andere longziekte oplope n .
patients (‧ %) included were diagnosed with primary pulmonary hypertension, ‧ (‧ %) were diagnosed with ‧ PAH associated with connective tissue disease (CTD) and ‧ (‧ %) of the patients were diagnosed with PAH following surgical repair of congenital heart lesionsvan de geïncludeerde patiënten (‧%) werden gediagnosticeerd met primaire pulmonale hypertensie, ‧ (‧%) werden gediagnosticeerd met PAH geassocieerd met bindweefselziekte en ‧ (‧%) van de patiënten werden gediagnosticeerd met PAH na chirurgische correctie van aangeboren hartafwijkingen
Subject: Indicators on asthma and chronic obstructive pulmonary diseaseBetreft: Indicatoren voor astma en chronische obstructieve longaandoeningen
Airline passengers suffering from chronic pulmonary diseases may carry their own oxygen equipment on flights , provided that the equipment complies with the relevant rules applicable in the Member States which are in most cases based on JAR-OPS rules ( in this case JAR-OPS 1.11.60 ) .Vliegtuigpassagiers met chronische longaandoeningen mogen hun eigen zuurstofapparaat in het vliegtuig meenemen , op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de desbetreffende regels van de lidstaten , die meestal steunen op de JAR-OPS-bepalingen ( in dit geval JAR-OPS 1.11.60 ) .
exacerbations of chronic obstructive pulmonary diseaseexacerbaties van chronisch obstructief longlijden
The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in September ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VIIDe partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in september ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale productie- en verbruiksniveaus worden vastgesteld die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen in ‧ van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
On the other hand numerous pulmonary diseases which can be caused by mineral of vegetable dust are subject to compensation in only a few countries .Verder wil ik hier nog op mer ken dat sedert vele jaren ook derde landen waarnemers hebben gedelegeerd om aan onze werkzaamheden deel te nemen .
Be cause unless provision is made before the onset of winter for housing , food and medical supplies , many children and above all old people will die of disease pulmonary infections — and such like .Daarmee worden acties van de bevolking ernstig bedreigd , bij voorbeeld van Meenaksi Raman , een advocaat van de consumentengroepen die zich verzetten tegen het dumpen van radioactief afval , en van de heer Harrison Ngau , die zich al die tijd heeft inge zet voor de strijd van de bevolking tegen het snel vernietigen van de regenwouden in Sarawak , ook een deel van Maleisië , een zaak die hier al eerder aan de orde is geweest .
Pulmonary arterial hypertension is a disease where the patient has an abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs; class ‧ moderate reflects the seriousness of the diseasePulmonale arteriële hypertensie is een ziekte waarbij de patiënt een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaders van de longen heeft; de indeling in klasse ‧ (matig) geeft de ernst van de ziekte aan
It was with this in mind that we successfully managed on both sides to come to some agreement on the issue of labelling hazardous substances, so that the report was in line with REACH but also helps those who work with products which, in the past, have led to chronic conditions and death - conditions such as asbestos-related mesotheliomia and, to an extent, chronic obstructive pulmonary disease caused by working conditions and by inhaling dust.Met dit in gedachte zijn we er aan beide zijden met succes in geslaagd om tot enige overeenstemming te komen over de kwestie van de etikettering van gevaarlijke stoffen, zodat het verslag in overeenstemming is met REACH, maar ook degenen helpt die met producten werken die in het verleden tot chronische aandoeningen en de dood hebben geleid; aandoeningen zoals asbestgerelateerde mesotheliomen en, tot op zeker hoogte, chronische obstructieve longziekten die worden veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden en door het inademen van stof.
Efficacy has been shown in: Primary (idiopathic and familial) PAH PAH secondary to scleroderma without significant interstitial pulmonary disease PAH associated with congenital systemic-to-pulmonary shunts and Eisenmenger s physiologyWerkzaamheid is aangetoond in: Primaire (idiopathische en familiaire) PAH PAH secundair aan scleroderma zonder significante interstitiële longziekte PAH geassocieerd met aangeboren systemische-naar-pulmonale shunts en Eisenmenger-fysiologie
Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary diseaseCatherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle en Gérard Onesta over de strijd tegen chronische obstructieve longziekte (COPD
For this reason, on 14 November 2007, I am launching a written declaration in the European Parliament calling for more research and resources for chronic obstructive pulmonary disease (COPD).Daarom dien ik op 14 november 2007 een schriftelijke verklaring bij het Europees Parlement in met een oproep tot meer research en middelen voor COPD (chronic obstructive pulmonary disease).
The effects related to long-term exposure include: increases in lower respiratory symptoms and chronic obstructive pulmonary disease, reductions in lung function in children and adults, and reduction in life expectancy, due mainly to cardiopulmonary mortality and probably to lung cancerEffecten van de blootstelling van lange duur zijn onder meer: een vergrote kans op ademhalingsproblemen en chronisch obstructieve longziekten, verminderde longfunctie bij kinderen en volwassenen en vervroegde sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten en waarschijnlijk longkanker
It should also not be used in patients with interstitial pneumonitis or pulmonary fibrosis (lung diseasesevenmin worden gebruikt bij patiënten met interstitiële pneumopathie of longfibrose (longziekten
The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in November ‧ authorising the maximum levels of production of CFCs for essential uses in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VIIDe partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in november ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale niveaus worden vastgesteld voor de productie van CFK's voor essentiële toepassingen in ‧ voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD, zoals gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen in punt ‧ van Besluit VII/‧ zijn vastgelegd
of the patients included were diagnosed with primary pulmonary hypertension, ‧ were diagnosed with secondary pulmonary hypertension of which ‧ were associated with chronic thromboembolic disease, ‧ with connective tissue disease (including CREST and scleroderma) and ‧ were considered appetite suppressant drug relatedBij ‧ van de ingesloten patiënten werd primaire pulmonaire hypertensie vastgesteld, bij ‧ werd secundaire pulmonaire hypertensie vastgesteld waarvan ‧ in verband werden gebracht met chronische trombo-embolische aandoeningen, ‧ met bindweefselaandoeningen (inclusief CRST-syndroom en sclerodermie) en ‧ werden in verband gebracht met eetlustremmende middelen
The indication sought is Symptomatic treatment of bronchoconstriction due to bronchial asthma, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and emphysemaDe aangevraagde indicatie is " Symptomatische behandeling van bronchoconstrictie als gevolg van astma bronchiale, chronische bronchitis, chronische obstructieve longziekte (COPD) en emfyseem
The response rates among patients with pulmonary disease and extrapulmonary disease were ‧ % and ‧ %, respectivelyHet respons percentage bij patiënten met een pulmonaire of extrapulmonaire aandoening was ‧ % respectievelijk ‧ %
Pagina 1. Gevonden 26575 zinnen matching zin pulmonary disease.Gevonden in 8,017 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.