Vertalingen in Dutch:

  • longziekte   
     
    Iedere ziekte met betrekking tot de longen.
     
    Any disease pertaining to the lungs.

Voorbeeld zinnen met "pulmonary disease", vertaalgeheugen

add example
Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary diseaseCatherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle en Gérard Onesta over de strijd tegen chronische obstructieve longziekte (COPD
Airline passengers suffering from chronic pulmonary disease sometimes require supplementary oxygen equipment in flight .Vliegtuigpas sagiers met chronische longaandoeningen vragen soms om extra zuurstofvoorziening tijdens de vlucht .
A history of infantile asthma resolving in teenage is not a contraindication , Acute / chronic infectious pulmonary disease is not acceptable until the disease is arrested and eradicated and certified so by the attending physician , Respiratory function tests to specify that the Forced Vital Capacity should be greater than 70 % of the predic ted value and the Forced Expired Volume in one second should be greater than 65 % of the predicted value .Longfunctieproeven om na te gaan of de geforceerde vitale capaciteit groter is dan 70 % van de voorspelde waarde en het geforceerd expiratoor secondevolume groter is dan 65 % van de voorspelde waarde .
Okay, Sally Lee died of pulmonary disease December last yearSally stierf december vorig jaar aan een longkwaal
In the European Union, 41 300 lost work days per one thousand of the population are due to chronic obstructive pulmonary disease alone.In de Europese Unie zijn 41300 verloren werkdagen op duizend werknemers uitsluitend toe te schrijven aan chronische aspecifieke respiratorische aandoeningen.
These duties include providing underground coal miners with the opportunity to receive periodic chest X ray examinations , paying for autopsies of deceased underground miners and former miners , conducting extensive research in pulmonary diseases , testing and certifying monitoring and safety equipment used in mines , and advising in the setting of occupational health standards in the coal mining industry .Deze taken zijn : de ondergrondse mijnwerkers de mogelijkheid bieden om zich periodiek aan een röntgenologisch borstonderzoek te onderwerpen , de autopsie betalen van overleden mijnwerkers of ex-mijnwerkers , uitgebreid onderzoek uit voeren op het gebied van longziekten , de in de mijnen gebruikte meetapparatuur en veiligheidsuitrusting keuren en certificeren , en advies verlenen inzake de vaststelling van arbeidshygië nische normen voor de steenkoolindustrie .
The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in November ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its decision VIIDe partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in november ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale productie- en verbruiksniveaus worden vastgesteld die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen in ‧ van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in November ‧ authorising the maximum levels of production of CFCs for essential uses in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VIIDe partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in november ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale niveaus worden vastgesteld voor de productie van CFK's voor essentiële toepassingen in ‧ voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD, zoals gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen in punt ‧ van Besluit VII/‧ zijn vastgelegd
Quota of controlled substances of Group I that may be used in the production of metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases (COPDs) are allocated toQuota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI’s) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan
It was with this in mind that we successfully managed on both sides to come to some agreement on the issue of labelling hazardous substances, so that the report was in line with REACH but also helps those who work with products which, in the past, have led to chronic conditions and death - conditions such as asbestos-related mesotheliomia and, to an extent, chronic obstructive pulmonary disease caused by working conditions and by inhaling dust.Met dit in gedachte zijn we er aan beide zijden met succes in geslaagd om tot enige overeenstemming te komen over de kwestie van de etikettering van gevaarlijke stoffen, zodat het verslag in overeenstemming is met REACH, maar ook degenen helpt die met producten werken die in het verleden tot chronische aandoeningen en de dood hebben geleid; aandoeningen zoals asbestgerelateerde mesotheliomen en, tot op zeker hoogte, chronische obstructieve longziekten die worden veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden en door het inademen van stof.
¿ percentage takes account of the fact that certain subjects , as experience proves , are specially inclined to contract a pulmonary disease of some kind .Bij het vaststellen van dit percentage dient men rekening te houden met het feit dat sommige mijnwerkers zoals de ervaring heeft geleerd bijzonder gemakkelijk een of andere longziekte oplope n .
Pulmonary arterial hypertension is a disease where the patient has an abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs; class ‧ moderate reflects the seriousness of the diseasePulmonale arteriële hypertensie is een ziekte waarbij de patiënt een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaders van de longen heeft; de indeling in klasse ‧ (matig) geeft de ernst van de ziekte aan
Air quality is essential to public health: 7 to 10 % of cases of respiratory disease in children and 19 % of cases of pulmonary illnesses are but a few figures that may be attributed to air pollution.De kwaliteit van de lucht is voor de gezondheid van het allerhoogste belang: 7 à 10 % van de aandoeningen van de luchtwegen bij kinderen, en 19 % van alle longproblemen zijn - en dit zijn maar een paar cijfers - te wijten aan de vervuiling van de atmosfeer.
Airline passengers suffering from chronic pulmonary diseases may carry their own oxygen equipment on flights , provided that the equipment complies with the relevant rules applicable in the Member States which are in most cases based on JAR-OPS rules ( in this case JAR-OPS 1.11.60 ) .Vliegtuigpassagiers met chronische longaandoeningen mogen hun eigen zuurstofapparaat in het vliegtuig meenemen , op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de desbetreffende regels van de lidstaten , die meestal steunen op de JAR-OPS-bepalingen ( in dit geval JAR-OPS 1.11.60 ) .
of the patients included were diagnosed with primary pulmonary hypertension, ‧ were diagnosed with secondary pulmonary hypertension of which ‧ were associated with chronic thromboembolic disease, ‧ with connective tissue disease (including CREST and scleroderma) and ‧ were considered appetite suppressant drug relatedBij ‧ van de ingesloten patiënten werd primaire pulmonaire hypertensie vastgesteld, bij ‧ werd secundaire pulmonaire hypertensie vastgesteld waarvan ‧ in verband werden gebracht met chronische trombo-embolische aandoeningen, ‧ met bindweefselaandoeningen (inclusief CRST-syndroom en sclerodermie) en ‧ werden in verband gebracht met eetlustremmende middelen
The indication sought is Symptomatic treatment of bronchoconstriction due to bronchial asthma, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and emphysemaDe aangevraagde indicatie is " Symptomatische behandeling van bronchoconstrictie als gevolg van astma bronchiale, chronische bronchitis, chronische obstructieve longziekte (COPD) en emfyseem
SonoVue should also not be used in the following patients: patients with recent acute coronary syndrome (symptoms involving the heart) or unstable ischaemic cardiac disease (reduced blood supply to the heart), patients known to have right-to-left shunts (abnormal movement of blood within the heart), severe pulmonary hypertension (high blood pressure in the pulmonary artery, the blood vessel that leads from the heart to the lungs), uncontrolled hypertension (high blood pressure) or adult respiratory distress syndrome (severe fluid build-up in both lungs), pregnant or breast-feeding womenook niet worden gebruikt bij de volgende patiënten: patiënten met een recent acuut coronair syndroom (verschijnselen waarbij het hart betrokken is) of instabiele ischemische hartziekte (verminderde bloedtoevoer naar het hart); patiënten met bekende rechts-links-shunt (abnormale stroming van het bloed binnen het hart), ernstige pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longslagader, het bloedvat dat van het hart naar de longen loopt), ongecontroleerde hypertensie (hoge bloeddruk) of het ' adult respiratory distress syndrome ' (ernstige vochtophoping in beide longen); zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
Catherine Stihler, on combating chronic obstructive pulmonary disease (COPDCatherine Stihler, over de bestrijding van chronische obstructieve longziekte (COPD
On the other hand numerous pulmonary diseases which can be caused by mineral of vegetable dust are subject to compensation in only a few countries .Verder wil ik hier nog op mer ken dat sedert vele jaren ook derde landen waarnemers hebben gedelegeerd om aan onze werkzaamheden deel te nemen .
exacerbations of chronic obstructive pulmonary diseaseexacerbaties van chronisch obstructief longlijden
It may cause stroke, asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults and worsen pre-existing conditions such as asthma and COPDVoorts kan omgevingstabaksrook bij volwassenen beroerten, astma en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) veroorzaken, en bestaande aandoeningen zoals astma en COPD verergeren
Be cause unless provision is made before the onset of winter for housing , food and medical supplies , many children and above all old people will die of disease pulmonary infections — and such like .Daarmee worden acties van de bevolking ernstig bedreigd , bij voorbeeld van Meenaksi Raman , een advocaat van de consumentengroepen die zich verzetten tegen het dumpen van radioactief afval , en van de heer Harrison Ngau , die zich al die tijd heeft inge zet voor de strijd van de bevolking tegen het snel vernietigen van de regenwouden in Sarawak , ook een deel van Maleisië , een zaak die hier al eerder aan de orde is geweest .
Viraferon must be used cautiously in patients with debilitating medical conditions, such as those with a history of pulmonary disease (e. g., chronic obstructive pulmonary disease) or diabetes mellitus prone to ketoacidosisViraferon moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met een verzwakte medische conditie, zoals bij een voorgeschiedenis van longaandoening (bijv. chronische obstructieve longaandoening) of diabetes mellitus, neigend naar ketoacidose
The response rates among patients with pulmonary disease and extrapulmonary disease were ‧ % and ‧ %, respectivelyHet respons percentage bij patiënten met een pulmonaire of extrapulmonaire aandoening was ‧ % respectievelijk ‧ %
Pagina 1. Gevonden 26575 zinnen matching zin pulmonary disease.Gevonden in 8,275 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.