Vertalingen in Dutch:

  • longslagader   
     
    The large artery originating from the superior surface of right ventricle and carrying deoxygenated blood from heart to lung. (source UMLS)

Andere betekenissen:

 
(anatomy) The artery that connects the right ventricle of the heart to the lungs.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "pulmonary artery", vertaalgeheugen

add example
They' re in the pulmonary arteryZe zitten in de longslagader
Pulmonary arterial hypertension is a disease where the patient has an abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs; class ‧ moderate reflects the seriousness of the diseasePulmonale arteriële hypertensie is een ziekte waarbij de patiënt een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaders van de longen heeft; de indeling in klasse ‧ (matig) geeft de ernst van de ziekte aan
Thelin is used for the treatment of adult patients with class ‧ pulmonary arterial hypertension, to improve exercise capacityter behandeling van volwassen patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (klasse III) om de inspanningscapaciteit te verbeteren
A reduction in symptoms of pulmonary arterial hypertension was observed with Thelin treatmentEen afname van de symptomen van pulmonale arteriële hypertensie-werd gezien bij de behandeling met THELIN
SonoVue should also not be used in the following patients: patients with recent acute coronary syndrome (symptoms involving the heart) or unstable ischaemic cardiac disease (reduced blood supply to the heart), patients known to have right-to-left shunts (abnormal movement of blood within the heart), severe pulmonary hypertension (high blood pressure in the pulmonary artery, the blood vessel that leads from the heart to the lungs), uncontrolled hypertension (high blood pressure) or adult respiratory distress syndrome (severe fluid build-up in both lungs), pregnant or breast-feeding womenook niet worden gebruikt bij de volgende patiënten: patiënten met een recent acuut coronair syndroom (verschijnselen waarbij het hart betrokken is) of instabiele ischemische hartziekte (verminderde bloedtoevoer naar het hart); patiënten met bekende rechts-links-shunt (abnormale stroming van het bloed binnen het hart), ernstige pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longslagader, het bloedvat dat van het hart naar de longen loopt), ongecontroleerde hypertensie (hoge bloeddruk) of het ' adult respiratory distress syndrome ' (ernstige vochtophoping in beide longen); zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
Gastrointestinal perforations (see section ‧). Haemorrhage, including pulmonary haemorrhage/haemoptysis, which is more common in non-small cell lung cancer patients (see section ‧). Arterial thromboembolism (see sectionMaag-darm perforaties (zie rubriek ‧). Bloedingen, waaronder pulmonaire bloedingen/hemoptyse, dat vaker voorkomt bij patiënten met niet-kleincellig longkanker (zie rubriek ‧). Arteriële trombo-embolie (zie rubriek
In the pivotal placebo-controlled study of Revatio in pulmonary arterial hypertension, a total of ‧ patients were treated with Revatio at daily doses ranging from ‧ mg to ‧ mg three times a day and ‧ patients were treated with placeboIn het belangrijkste placebogecontroleerde onderzoek naar Revatio bij pulmonale arteriële hypertensie, werden in totaal ‧ patiënten behandeld met Revatio in dagelijkse doses die varieerden van ‧ mg tot ‧ mg driemaal daags en werden ‧ patiënten behandeld met placebo
Treatment should only be initiated and monitored by a physician experienced in the treatment of pulmonary arterial hypertensionDe behandeling dient alleen geïnitieerd en gecontroleerd te worden door een arts die ervaring heeft met de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie
Pulmonary arterial hypertension is a debilitating disease where there is severe constriction (narrowing) of the blood vessels of the lungs causing very high blood pressure in the vessels taking blood from the right side of the heart to the lungsPulmonale arteriële hypertensie is een slopende ziekte waarbij de bloedvaten van de longen sterk vernauwd zijn, wat leidt tot een zeer hoge bloeddruk in de vaten die bloed van de rechterkant van het hart naar de longen voeren
Adverse reactions which occurred in > ‧ % of Revatio-treated patients and were more frequent (> ‧ % difference) on Revatio in the pivotal study or in the Revatio combined data set of both the placebo-controlled studies in pulmonary arterial hypertension, at doses of ‧, ‧ or ‧ mg three times a day are listed in the table below by class and frequency grouping (very common, common (‧, < ‧), uncommon (‧, < ‧) and not known (cannot be estimated from the available dataIn de onderstaande tabel worden bijwerkingen weergegeven die voorkwamen bij > ‧% van de patiënten die met Revatio behandeld werden en die vaker (> ‧% verschil) voorkwamen bij Revatio in de belangrijkste studie of in de Revatio gecombineerde gegevensverzameling van beide placebogecontroleerde studies van pulmonale arteriële hypertensie bij doses van ‧, ‧ of ‧ mg driemaal daags
And, of course, smoking was not thought to be hazardous to anybody until a few years ago and now, of course, we know that it causes lung cancer, pulmonary disease and coronary artery stenosis.En natuurlijk dachten we tot enkele jaren geleden dat roken onschadelijk was en nu weten we uiteraard dat het lonkanker, longziekte en kransslagadervernauwing veroorzaakt.
whereas tobacco smoke damages the airways, resulting in irritations of the mucous membrane, coughing, hoarseness, shortness of breath, impaired lung function, the development and aggravation of asthma and of pneumonia, bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease, and damage to the arteries is so severe as to cause heart attacks and strokes, and more than doubles the risk of blindness through age-related macular degeneration (AMDoverwegende dat tabaksrook onder meer de ademwegen beschadigt, hetgeen leidt tot irritatie van de slijmhuid, hoesten, schorheid, kortademigheid, verlaagde longfunctiewaarden, het ontstaan en verergeren van astma en van longontstekingen, bronchitis en chronisch-obstructieve longaandoeningen, dat de schade aan de bloedvaten zo aanzienlijk is dat dit kan leiden tot een hartinfarct en een beroerte, en dat de kans op blindheid als gevolg van AMD (leeftijdsgebonden maculaire degeneratie) meer dan verdubbelt
The largest particles , which are normally arrested in the upper respiratory tracts , are de posited in che cyclone , the fine ones w hich are normally deposited in the pulmonary alveoli are retained on the polyurethane foam filter while the finest , which are normally expelled on exhaling , escape .184 worden vastgehouden , worden in de cycloon afgescheiden , terwijl de fijne deeltjes , die zich normaal afzetten in de longblaasjes , worden opgevangen op het polyurethaanfilter terwijl de allerfijnste deeltjes , die normaal worden uitgeademd , ontwijken .
A second pulmonary study was performed by the notifier, as requested by the Scientific CommitteeDe kennisgever heeft een tweede longstudie verricht, waarom het Wetenschappelijk Comité had verzocht
There was no significant relation between pulmonary function and exposure to sulphur dioxide or dust , or between pulmonary function or respiratory symptoms and years of work in the smelter .Er werd geen significante relatie vastgesteld tussen de longfunctie en de blootstelling aan zwaveldioxyde of stof , en evenmin tussen de longfunctie en respiratoire symptomen ener zijds en het aantal jaren dat de betrokkene in de smelterij werkt , anderzijds .
Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary diseaseCatherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle en Gérard Onesta over de strijd tegen chronische obstructieve longziekte (COPD
Pulmonary infiltrates, pneumonitis, and pneumonia, occasionally resulting in fatality, have been observed rarely in interferon alpha treated patients, including those treated with IntronALonginfiltraten, pneumonitis en pneumonie, soms met fatale afloop, werd zelden waargenomen bij patiënten behandeld met interferon-alfa, ook bij behandeling met IntronA
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedemaAdemhalingsstelsel-, borstkas-en mediastinumaandoeningen: respiratoire problemen (waaronder pneumonie en pulmonaal oedeem
Madam President, passive smoking is a source of broncho-pulmonary cancers and yet three eminent chest specialists, after having studied a number of epidemiological studies said they were unable, given the available statistics, to make a formal statement on the issue.Mevrouw de Voorzitter, passief roken veroorzaakt longkanker. Desalniettemin schrijven drie vooraanstaande longspecialisten na een aantal epidemiologische studies: " Wij zijn, uitgaande van de beschikbare gegevens, niet in staat een formeel antwoord te geven op de gestelde vraag" .
I' m gonna need some propofol to prove that it' s pulmonary scleroderma, and we all get to go homelk wil propofol, om aan te tonen dat het sclerodermie is
Leaves liver failure and now pulmonary edemaDan hebben we leverfalen en longoedeem
Gonococcal endocarditis would explain the pulmonary edema, the deliriumGonorroe kan alle symptomen veroorzaken
iii) pulmonary adenomatosis, within the last three years, andiii) longadenomatose, in de laatste drie jaar
Pagina 1. Gevonden 635 zinnen matching zin pulmonary artery.Gevonden in 1,824 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.