Vertalingen in Dutch:

  • niet-negatief   

Andere betekenissen:

 
(mathematics) Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero.
 
(mathematics) Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D .

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (77)

Gram negativeGram-negatief
Language for non-Unicode programstaal voor niet-Unicode-programma's
negativeontkenning; ontkennend; verwerpen; negatieve; weigering; cliché; vetorecht; negatief; ontkennen
negative balancenegatief saldo
negative clauseontkennende zin
negative electrodekathode
negative feedbacktegenkoppeling
negative filmnegatief
negative goodwillnegatieve goodwill
negative indentnegatieve inspringing
negative inventorynegatieve voorraad
negative numbernegatief getal
negative platenegatief
negative signminteken
negativelyontkennend; negatief
nonniet
non composwaanzinnig
non governmental organisationNGO; niet-gouvernementele organisatie
non--loos
non-alcoholicalcoholvrij
non-alignedneutraal
non-attendanceafwezigheid; verzuim
non-authoritative recoveryniet-bindend terugzetten
non-believerongelovige
non-biodegradable pollutantniet biologisch afbreekbare verontreinigende stof
non-built-up areaonbebouwd gebied
non-cancerous tumouradenoom
non-comonderofficier
non-commissioned officeronderofficier
Non-commissioned officerOnderofficier
non-committalvrijblijvend
non-competition clauseconcurrentiebeding
non-compliancenalatigheid
non-compulsory expenditureniet-verplichte uitgave
non-conventional energyniet-conventionele energie
non-current assetvaste activa
non-deterministicniet-deterministisch
non-direct itemindirect artikel
non-durable goodsverbruiksgoederen; niet-duurzame goederen
non-enterprise projectniet-ondernemingsproject
non-Euclidean geometryniet-euclidische meetkunde
non-European languageniet-Europese taal
non-ferrous metalnon-ferrometaal; non-ferro metalen
non-ferrous orenon-ferro-erts
non-flat productniet-plat product
non-formal educationbuitenschools onderwijs
non-generalized imageniet-gegeneraliseerde afbeelding
non-government billwetsvoorstel
non-governmental organizationniet-gouvernementele organisatie
Non-governmental organizationNiet-gouvernementele organisatie
non-inversibleonomkeerbaar
non-ionising radiationniet-ioniserende straling
non-leadedloodvrij
non-marketing premiumpremie voor niet in de handel brengen
non-metallic mineralniet-metallisch mineraal
non-militaryburgerlijk; civiel
non-organicanorganisch
non-participating countryniet-deelnemend land
Non-Plug and Playniet-Plug en Play
non-polluting energy sourceniet-vervuilende energiebron
non-positiveniet-positief
non-professionalleek
non-profit organisationorganisatie zonder winstoogmerk
Non-profit organizationNon-profit
non-refundable aidniet-terugbetaalbare hulp
non-renewable energy resourceniet-hernieuwbare energiebronnen
non-renewable resourceniet-hernieuwbare hulpbronnen
non-residential buildingutiliteitsbouw
non-secular Stateconfessionele staat
non-skidanti-slip-
non-skid chainsneeuwketting
non-spacing characterniet-gespatieerd teken
non-standard employmentatypische arbeid
non-starch polysaccharidevezels
non-stoponafgelaten; continu; bestendig; voortdurend; blijvend; gedurig; doorlopend; aanhoudend; ononderbroken
Non-Uniform Memory AccessNUMA
Nuclear Non-Proliferation TreatyNon-proliferatieverdrag

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "non-negative", vertaalgeheugen

add example
An entity may apply the requirements of the IFRS to all non-current assets (or disposal groups) that meet the criteria to be classified as held for sale and operations that meet the criteria to be classified as discontinued after any date before the effective date of the IFRS, provided the valuations and other information needed to apply the IFRS were obtained at the time those criteria were originally metEen entiteit kan de vereisten van de IFRS toepassen op alle vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) die voldoen aan de criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en op bedrijfsactiviteiten die voldoen aan de criteria om te worden geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten, na elke datum vóór de ingangsdatum van de IFRS, op voorwaarde dat de waarderingen en andere informatie die nodig is om de IFRS toe te passen beschikbaar waren op het tijdstip waarop voor het eerst aan die criteria werd voldaan
Whereas such controls should comply with obligations incumbent upon the Community under GATT to conduct trade on a non-discriminatory basis and under the GATT Code on Technical Barriers to Trade, according to which standards should not be applied as a means of creating obstacles to international tradeOverwegende dat dergelijke controles in overeenstemming moeten zijn met de verplichtingen van de Gemeenschap in het kader van de GATT met betrekking tot de ontwikkeling van de handel op niet-discriminerende basis en in het kader van de Code betreffende technische handelsbelemmeringen van de GATT, volgens welke normen niet mogen worden gehanteerd als middel om de internationale handel te belemmeren
– Mr President, I wish to inform the House that a project has been approved and is being implemented in Thessaloniki, with European Union funding, for the construction and equipping of a sports and cultural centre with enhanced accessibility for disabled persons, by the non-trading, non-profit-making company Adapted Physical Activity Cultural Development Centre 2000, with the participation of the Hellenic Ministry of Culture and the municipality of Thermaiko.– Mijnheer de Voorzitter, ik wil hierbij bekend maken dat in Thessaloniki met steun van de Europese Unie een centrum voor cultuur en sportbeoefening wordt gebouwd en uitgerust, met speciale toegangsfaciliteiten voor mensen met een handicap. Het project is in handen van de stichting Cultureel Ontwikkelingscentrum voor Aangepaste Sport 2000.
Reserve assets must (i) be under the effective control of the relevant monetary authority of the Eurosystem or an NCB and (ii) be highly liquid, marketable and creditworthy claims held by the Eurosystem on non-euro-area residents denominated in currencies other than the euro, gold, reserve positions in the IMF or special drawing rights (SDRsReserves moeten i) onder effectief toezicht staan van de betrokken monetaire autoriteit van het Eurosysteem of van een NCB, en ii) zeer liquide, verhandelbare en kredietwaardige vorderingen zijn die het Eurosysteem aanhoudt ten opzichte van niet-ingezetenen van het eurogebied en die luiden in andere valuta dan de euro, goud, reserveposities in het IMF of speciale trekkingsrechten (SDR's
Where the results are negative for the pathogens in question but positive for another cause, the official service shall restore approvalAls voor de betrokken ziekteverwekkers negatieve resultaten worden gevonden, maar voor een andere aetiologie positieve resultaten worden verkregen, verleent de officiële dienst de erkenning opnieuw
And problem of non us againDat is niet langer ons probleem, maar van degene die stroomafwaarts leven
It will also apply, without prejudice to the jurisdiction of the flag state or coastal state concerned, in relation to IUU fishing activities carried out by non-Community vessels on the high seas or in the waters under the jurisdiction of a third country, as stipulated for the Community fleet under the Common Fisheries PolicyDe regeling geldt, onverminderd de jurisdictie van de betrokken vlaggen- of kuststaat, eveneens ten aanzien van IOO-visserijactiviteiten die door niet-communautaire vaartuigen op volle zee of in wateren onder de jurisdictie van een derde land worden verricht, en is dus vergelijkbaar met de verplichtingen die het gemeenschappelijk visserijbeleid de EU-vloot oplegt
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and amending Council Directive ‧/‧/EEC, and in particular Article ‧ thereofGezien Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ mei ‧ inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad, en met name artikel
The following spoke: Nikolaos Salavrakos, on behalf of the EFD Group, Hans-Peter Martin, Non-attached Member, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas and Danuta JazłowieckaHet woord wordt gevoerd door Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas en Danuta Jazłowiecka
Decision ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the measures necessary for the paying-up of the European Central Bank’s capital by the non-participating national central banks, determined the percentage of the subscription to the European Central Bank’s (ECB’s) capital which the national central banks (NCBs) of the Member States that would not have adopted the euro on ‧ January ‧ should pay up on ‧ January ‧ as a contribution to the ECB’s operational costsBesluit ECB/‧/‧ van ‧ december ‧ betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten bepaalde het percentage van de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de nationale centrale banken van de lidstaten die niet voornemens waren op ‧ januari ‧ de euro aan te nemen, dienden te storten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB
Parliament’s reports, along with those of various human rights non-governmental organisations, have, year after year, highlighted grave concern over human rights violations in China and Tibet.Uit de verslagen van het Europees Parlement evenals de rapporten van verschillende NGO’s voor de rechten van de mens spreekt elk jaar weer grote bezorgdheid over de ernstige schending van de mensenrechten in China en in Tibet.
The emergence of such weapons, the purpose of which would appear to be to allow attacks on heavily defended and fortified locations, could result in their use in countries that are not signatories to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.De opkomst van dergelijke wapens, waarvan het doel lijkt te zijn aanvallen op zwaarbewaakte en beveiligde locaties mogelijk te maken, kan ertoe leiden dat dergelijke bommen worden gebruikt in landen die geen partij zijn bij het Non-proliferatieverdrag inzake atoomwapens.
The next item is the debate on the report (A4-0241/97) by Mr Virgin, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection, on the proposal for a Council Regulation establishing common rules and procedures to apply to shipments to certain non-OECD countries of certain types of waste (COM(94)0678 - C4-0048/97-95/0029(SYN)).Aan de orde is het verslag (A4-0241/97) van de heer Virgin, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming, over het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(94)0678 - C4-0048/97-95/0029(SYN)) tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de overbrenging van bepaalde soorten afvalstoffen naar een aantal niet-OESO-landen.
And it is also clear that we must take account of the need and the determination of the international community so that, in the event of non-compliance with these United Nations resolutions, the international community and the United Nations itself can respond appropriately to verify and demand compliance with those resolutions.Uiteraard moet ook voorzien worden in de noodzaak en de behoefte van een kordaat optreden van de internationale gemeenschap in geval van niet-naleving van de voornoemde VN-resoluties. De internationale gemeenschap moet samen met de Verenigde Naties het nodige toezicht uitoefenen en de naleving van deze resoluties afdwingen.
The non-governmental organisation which made the request for internal review pursuant to Article ‧ may institute proceedings before the Court of Justice in accordance with the relevant provisions of the TreatyEen niet-gouvernementele organisatie die in overeenstemming met artikel ‧ een verzoek tot interne herziening heeft ingediend, kan overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Verdrag een procedure voor het Hof van Justitie beginnen
Common Customs Tariff duties on products listed in Annex ‧ as non-sensitive products shall be suspended entirely, except for agricultural componentsDe rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de producten die in bijlage ‧ als niet-gevoelig zijn aangemerkt, worden volledig geschorst, met uitzondering van agrarische elementen
Included also are the stocks of raw and ancillary materials, intermediary products, components, energy, non-capitalised small tools and services which belong to the unitVoorts zijn inbegrepen voorraden grondstoffen en hulpstoffen, halffabricaten, componenten, energie, niet tot de vaste activa behorende kleine gereedschappen en diensten die aan de eenheid behoren
In the case where negative results are recorded during one of these inspections, the competent authority shall ensure that all necessary steps are taken to re-establish the conformity of production as rapidly as possibleIngeval een van deze inspecties negatief uitvalt, moet de bevoegde instantie ervoor zorgen dat alle nodige maatregelen worden getroffen om de overeenstemming van de produktie zo snel mogelijk te herstellen
This requires that existing obstacles which hinder the access of non-resident shareholders to the information relevant to the general meeting and the exercise of voting rights without physically attending the general meeting be removedDaartoe is het noodzakelijk dat wordt overgegaan tot de opheffing van de huidige belemmeringen voor de toegang van niet-ingezeten aandeelhouders tot de voor de algemene vergadering relevante informatie en voor de uitoefening van stemrechten zonder de algemene vergadering fysiek bij te wonen
The production of cork and non-wood based products such as berries, mushrooms, and environmental services should be given careful consideration in the analysis of future changesKurk en andere door bossen geleverde niet-houtproducten, zoals bessen en paddestoelen, alsmede milieudiensten, mogen beslist niet worden vergeten bij het inschatten van de op handen zijnde veranderingen
The basic Regulation therefore provides that the contents of its Annexes ‧ (provisions of conventions which remain in force), X (special non-contributory cash benefits) and ‧ (special provisions for the application of the legislation of the Member States), which were left empty, should be determined before the date of application of the RegulationDe basisverordening bepaalt daarom dat de inhoud van de bijlagen ‧ (bepalingen van verdragen die van toepassing blijven), X (bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties) en ‧ (bijzondere bepalingen betreffende de toepassing van de wetgeving van de lidstaten), die opengelaten waren, vóór de datum van toepassing van de verordening dient te worden vastgesteld
Under the outward-processing procedure, equivalent goods shall consist in non-Community goods which are processed instead of Community goods placed under the outward-processing procedureBij de regeling passieve veredeling zijn equivalente goederen niet-communautaire goederen die worden verwerkt in plaats van onder de regeling passieve veredeling geplaatste communautaire goederen
The mounted crane shall be placed on a flat reflecting surface of concrete or non-porous asphaltDe gemonteerde kraan wordt geplaatst op een plat reflecterend oppervlak van beton of niet-poreus asfalt
Stresses that the promotion of crops for non-food purposes must be financed adequately, to include the rational use of funds, without thereby jeopardising the other objectives for the use of the European Agricultural Fund for Rural Development laid down in Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ Septemberbeklemtoont dat de bevordering van gewassen voor niet-voedingsdoeleinden op gepaste wijze moet worden gefinancierd, zonder daarbij de overige in Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ september ‧ vastgestelde doelstellingen voor het gebruik van het Europees landbouwfonds voor de ontwikkeling van het platteland in gevaar te brengen
At the same time, a structural rural development policy has been progressively devised to support the process of modernising European agriculture, to pay for farmers' non-commercial- environmental- activities and to support the income of farms located in areas with a natural handicapParallel aan deze ontwikkeling is ook geleidelijk een structureel plattelandsontwikkelingsbeleid tot stand gebracht, dat tot doel heeft de modernisering van de Europese landbouw te steunen, niet-commerciële activiteiten van landbouwers, zoals milieubescherming, te belonen, en inkomenssteun te bieden aan bedrijven in gebieden met natuurlijke handicaps
Pagina 1. Gevonden 67379 zinnen matching zin non-negative.Gevonden in 15,025 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.