Vertalingen in Dutch:

  • niet-negatief   

Andere betekenissen:

 
(mathematics) Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero.
 
(mathematics) Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D .

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (77)

Gram negativeGram-negatief
Language for non-Unicode programstaal voor niet-Unicode-programma's
negativeontkenning; ontkennend; verwerpen; negatieve; weigering; cliché; vetorecht; negatief; ontkennen
negative balancenegatief saldo
negative clauseontkennende zin
negative electrodekathode
negative feedbacktegenkoppeling
negative filmnegatief
negative goodwillnegatieve goodwill
negative indentnegatieve inspringing
negative inventorynegatieve voorraad
negative numbernegatief getal
negative platenegatief
negative signminteken
negativelyontkennend; negatief
nonniet
non composwaanzinnig
non governmental organisationNGO; niet-gouvernementele organisatie
non--loos
non-alcoholicalcoholvrij
non-alignedneutraal
non-attendanceafwezigheid; verzuim
non-authoritative recoveryniet-bindend terugzetten
non-believerongelovige
non-biodegradable pollutantniet biologisch afbreekbare verontreinigende stof
non-built-up areaonbebouwd gebied
non-cancerous tumouradenoom
non-comonderofficier
non-commissioned officeronderofficier
Non-commissioned officerOnderofficier
non-committalvrijblijvend
non-competition clauseconcurrentiebeding
non-compliancenalatigheid
non-compulsory expenditureniet-verplichte uitgave
non-conventional energyniet-conventionele energie
non-current assetvaste activa
non-deterministicniet-deterministisch
non-direct itemindirect artikel
non-durable goodsverbruiksgoederen; niet-duurzame goederen
non-enterprise projectniet-ondernemingsproject
non-Euclidean geometryniet-euclidische meetkunde
non-European languageniet-Europese taal
non-ferrous metalnon-ferrometaal; non-ferro metalen
non-ferrous orenon-ferro-erts
non-flat productniet-plat product
non-formal educationbuitenschools onderwijs
non-generalized imageniet-gegeneraliseerde afbeelding
non-government billwetsvoorstel
non-governmental organizationniet-gouvernementele organisatie
Non-governmental organizationNiet-gouvernementele organisatie
non-inversibleonomkeerbaar
non-ionising radiationniet-ioniserende straling
non-leadedloodvrij
non-marketing premiumpremie voor niet in de handel brengen
non-metallic mineralniet-metallisch mineraal
non-militaryburgerlijk; civiel
non-organicanorganisch
non-participating countryniet-deelnemend land
Non-Plug and Playniet-Plug en Play
non-polluting energy sourceniet-vervuilende energiebron
non-positiveniet-positief
non-professionalleek
non-profit organisationorganisatie zonder winstoogmerk
Non-profit organizationNon-profit
non-refundable aidniet-terugbetaalbare hulp
non-renewable energy resourceniet-hernieuwbare energiebronnen
non-renewable resourceniet-hernieuwbare hulpbronnen
non-residential buildingutiliteitsbouw
non-secular Stateconfessionele staat
non-skidanti-slip-
non-skid chainsneeuwketting
non-spacing characterniet-gespatieerd teken
non-standard employmentatypische arbeid
non-starch polysaccharidevezels
non-stoponafgelaten; continu; bestendig; voortdurend; blijvend; gedurig; doorlopend; aanhoudend; ononderbroken
Non-Uniform Memory AccessNUMA
Nuclear Non-Proliferation TreatyNon-proliferatieverdrag

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "non-negative", vertaalgeheugen

add example
Any clinical fracture Clinical vertebral fracture Non-vertebral fracture *p-value < ‧, **p-valueWelke klinische fractuur dan ook
Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of that Regulation, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/ECDaar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, onder meer door deze verordening aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel ‧ bis van Besluit ‧/‧/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing
The Commission shall monitor the application of the discriminatory or non-equivalent treatment of Community air carriers by system vendors in third countriesDe Commissie houdt toezicht op een eventuele discriminatoire of ongelijkwaardige behandeling van luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap door systeemverkopers in derde landen
By letter dated ‧ January ‧, Italy applied for approval of the programme to be applied in a farm to obtain the status of approved farm in a non-approved zone with regard to VHS and IHNBij brief van ‧ januari ‧ heeft Italië verzocht om goedkeuring van het in een bedrijf uit te voeren programma om de status van erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van VHS en IHN te verkrijgen
If all the results of the in vitro studies are negative further resting must be done with consideration of other relevant information available (including toxicokinetic, toxicodynamic and physico-chemical data and data on analogous substancesIndien alle uitkomsten van het in vitro onderzoek negatief zijn, dient bij verder onderzoek de beschikbare relevante informatie in overweging te worden genomen (inclusief toxicokinetische, toxicodynamische en fysisch-chemische gegevens en gegevens over analoge stoffen
non-nationals who hold a certificate issued by a Member Stateonderdaan zijn van een derde land en houder zijn van een door een lidstaat afgegeven bewijs van beroepsbekwaamheid
The specific aim of tax cooperation with developing countries is to prevent them becoming tax havens for the multinationals, thus determining a distortion of competition with a negative effect on the development of economic processes given the interrelated nature of the global economic system.Door samenwerking met ontwikkelingslanden op fiscaal gebied kan voorkomen worden dat deze landen belastingparadijzen voor multinationals worden en er een concurrentiedistorsie ontstaat die een negatieve invloed op de ontwikkeling van economische processen heeft gezien de wereldwijde onderlinge verbondenheid van het economisch systeem.
Unfortunately, there are also a number of negative points, especially in the policy area.Jammergenoeg zijn er ook een aantal negatieve punten en die liggen vooral op het gebied van het beleid.
The Commission is proposing that these projects should be under the joint management of the non nuclear energies and the agro industrial programmes , with the two committees working closely together .De Com missie stelt voor om deze projecten gezamenlijk onder het beheer van de programma ' s „ Niet-nucleaire energie " en „ Agro-industrie " te laten vallen , waarbij de beide comité ' s nauw met elkaar samenwerken .
RANDZIO-PLATH ( PSE ) , Chairman of the Monetary Affairs Sub-committee . - ( DE ) Mr President , let me thank the rapporteur for his analysis and the conclusions he reached . The challenges of international cooperation on monetary policy are not merely theoretical issues and an end in themselves but are intended to help prevent the negative effects of speculation on our democracies and market economies .De heer Elles ( PPE ) . - ( EN ) Mijnheer de Voorzitter , ik wil mijn commentaar beginnen , zoals onze rapporteur over de algemene begroting , de heer Wynn , zijn inleiding beëindigde , namelijk met te zeggen dat het mij spijt dat twee voortreffelijke collega ' s , de voorzitter van de Begrotingscommissie en de woordvoerder van de Fractie van de Europese Volkspartij , hier voor de laatste keer aan een begrotingsdebat deelnemen .
The y take account of six principles namely : secure supplies , environmental protection of small scale consumers , openness and non discrimination , recognition of dif ferences in existing national systems and transitional provisions .Daar bij is de Commissie uitgegaan van zes basisprincipes : veilige energievoorzie ning , milieubescherming van kleinschalige consumenten , openheid en niet dis criminatie , erkenning van verschillen in bestaande nationale systemen en overgangsbepalingen .
Annulment of the decision setting the proportion of partial permanent invalidity attributable to occupational disease at ‧ %, and alternatively an order that the defendant pay compensation for the non-material damage suffered by the applicantNietigverklaring van het besluit waarbij het deel van de gedeeltelijke volledige invaliditeit dat door de beroepsziekte is veroorzaakt op ‧ % is gesteld alsmede, subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade
The CARIFORUM Party reserves the right to set out in its Schedule, within two years of the date of entry into force of this Agreement, any non-conforming measures existing at the time of the signature of this Agreement not herein under listedHet Cariforum behoudt zich het recht voor om binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst in zijn lijst alle niet-conforme maatregelen op te nemen die bij de ondertekening van de overeenkomst bestonden en niet in onderstaande lijst voorkomen
The mies applicable to non-domestic satellite television services intended for British and international audiences are thus less bind ing than those applicable to domestic land-based and satellite services intended for purely national audiences .De regels die van toepassing zijn op andere dan binnenlandse satellietdiensten die zich richten op het Britse en het internationale kijkerspubliek ( „ Non domestic satellite service " ) zijn ook minder dwingend dan de regels die van toepassing zijn op de binnenlandse satellietdiensten ( „ Domestic satellite service " ) die uitsluitend op het nationale publiek gericht zijn .
I am stating this in such detail because the first proposal concerns non-nuclear and the second concerns nuclear research activities and we are therefore dealing with two treaty bases .Ik interpreteer dat antwoord zo , dat het Zweedse parlement geen nee kan zeggen tegen deelneming in de Economische en Monetaire Unie wanneer van Zweedse zijde aan de convergentiecriteria is voldaan .
NB : EUR 9 : Proportion of registered unemployed in the civilian working population Other countries : Calculation based on available non -homogeneous ddiiNB : EUR 9 : Andeel der geregistreerde werklozen aan de civiele beroepsbevolking . Overige Landen : Berekend aan de hand van beschikbare niet vergelijkbare gegevens .
The rule in Greece did not apply to LAG membersintheircapacityas representatives of public or non-profit organisations , although grants awardedin such cases werelimited to 25 % of the LAGs budget ’ .Deregelin Griekenlandhadgeenbetrekkingop leden van de LAGin hun hoedanigheid als vertegenwoordiger van publieke of non-profitorganisaties , hoewel detoegekendesubsi-diesin dergelijke gevallen beperkt bleven tot 25 3 % van het budget van de LAG ’ s .
The Commission shall publish the European PRTR, presenting the data in both aggregated and non-aggregated forms, so that releases and transfers can be searched for and identified byDe Commissie publiceert het Europees PRTR en presenteert daarbij de gegevens zowel in geaggregeerde als in niet-geaggregeerde vorm, zodat uitstoot en overbrengingen kunnen worden opgezocht en geïdentificeerd volgens
This year the Joint Research Centre ( JRC ) continued to implement two framework pro grammes which it is carrying out for the European Community in the non-nuclear fieldDankzij de in 1996 met Israël en Zuid-Afrika gesloten akkoorden konden de deelnemers uit deze landen op voet van gelijkheid met hun Europese partners aan deze programma ' s deelnemen .
Investment aid to Mannesman Präzisrohr GmbH ( non-ECSC steel )Investeringssteun voor MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH , niet-EGKS-staal
4 ) financial aspects of education , including the type of the finance ( public , or non public ) and by the type of expenditure ( current , or capital ) .4 ) financiële aspecten van het onderwijs , waarbij rekening wordt ge houden met de aard van de financiering ( overheidsgelden of niet ) en de uitgaven ( lopende uitgaven of kapitaaluitgaven ) .
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No ‧/‧ and repealing Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC precludes legislation of a Member State which requires a national of a non-member country who is the spouse of a Union citizen residing in that Member State but not possessing its nationality to have previously been lawfully resident in another Member State before arriving in the host Member State, in order to benefit from the provisions of that directiveRichtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. ‧/‧ en tot intrekking van richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG, staat in de weg aan de wettelijke regeling van een lidstaat die aan een persoon met de nationaliteit van een derde land die de echtgenoot is van een burger van de Unie die in die lidstaat verblijft maar niet de nationaliteit ervan bezit, de eis stelt dat hij vóór zijn komst naar de gastlidstaat legaal verblijf heeft gehouden in een andere lidstaat, om rechten te kunnen ontlenen aan de bepalingen van die richtlijn
Welcomes the fact that the IPA provides for support for actions promoting better-informed public debate about enlargement of the EU; invites the Turkish government as well as non-governmental actors in Turkey and the EU to make full use of these means in order to enhance support for the reform process and for further strengthening of EU-Turkey relationsjuicht het toe dat het IPA voorziet in steun voor maatregelen om te bevorderen dat het openbare debat over uitbreiding van de EU op basis van betere informatie wordt gevoerd; verzoekt de Turkse regering en niet-gouvernementele actoren in Turkije en de EU ten volle gebruik te maken van deze middelen om de steun voor het hervormingsproces en het verder aanhalen van de banden tussen de EU en Turkije te vergroten
We can add impunity to the absence of any action or reaction, the result of a non-existent justice system, as well as Congolese authorities who resign rather than face up to the essential duty of protecting their citizens.Aan de afwezigheid van enige actie of reactie kunnen we straffeloosheid toevoegen, het resultaat van een niet-bestaand rechtssysteem, alsmede van Congolese autoriteiten die liever berusten dan ernst te maken met hun essentiële taak om hun burgers te beschermen.
Pagina 1. Gevonden 102808 zinnen matching zin non-negative.Gevonden in 54,658 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.