Vertalingen in Dutch:

  • niet-negatief   

Andere betekenissen:

 
(mathematics) Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero.
 
(mathematics) Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D .

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (77)

Gram negativeGram-negatief
Language for non-Unicode programstaal voor niet-Unicode-programma's
negativeontkenning; ontkennend; verwerpen; negatieve; weigering; cliché; vetorecht; negatief; ontkennen
negative balancenegatief saldo
negative clauseontkennende zin
negative electrodekathode
negative feedbacktegenkoppeling
negative filmnegatief
negative goodwillnegatieve goodwill
negative indentnegatieve inspringing
negative inventorynegatieve voorraad
negative numbernegatief getal
negative platenegatief
negative signminteken
negativelyontkennend; negatief
nonniet
non composwaanzinnig
non governmental organisationNGO; niet-gouvernementele organisatie
non--loos
non-alcoholicalcoholvrij
non-alignedneutraal
non-attendanceafwezigheid; verzuim
non-authoritative recoveryniet-bindend terugzetten
non-believerongelovige
non-biodegradable pollutantniet biologisch afbreekbare verontreinigende stof
non-built-up areaonbebouwd gebied
non-cancerous tumouradenoom
non-comonderofficier
non-commissioned officeronderofficier
Non-commissioned officerOnderofficier
non-committalvrijblijvend
non-competition clauseconcurrentiebeding
non-compliancenalatigheid
non-compulsory expenditureniet-verplichte uitgave
non-conventional energyniet-conventionele energie
non-current assetvaste activa
non-deterministicniet-deterministisch
non-direct itemindirect artikel
non-durable goodsverbruiksgoederen; niet-duurzame goederen
non-enterprise projectniet-ondernemingsproject
non-Euclidean geometryniet-euclidische meetkunde
non-European languageniet-Europese taal
non-ferrous metalnon-ferrometaal; non-ferro metalen
non-ferrous orenon-ferro-erts
non-flat productniet-plat product
non-formal educationbuitenschools onderwijs
non-generalized imageniet-gegeneraliseerde afbeelding
non-government billwetsvoorstel
non-governmental organizationniet-gouvernementele organisatie
Non-governmental organizationNiet-gouvernementele organisatie
non-inversibleonomkeerbaar
non-ionising radiationniet-ioniserende straling
non-leadedloodvrij
non-marketing premiumpremie voor niet in de handel brengen
non-metallic mineralniet-metallisch mineraal
non-militaryburgerlijk; civiel
non-organicanorganisch
non-participating countryniet-deelnemend land
Non-Plug and Playniet-Plug en Play
non-polluting energy sourceniet-vervuilende energiebron
non-positiveniet-positief
non-professionalleek
non-profit organisationorganisatie zonder winstoogmerk
Non-profit organizationNon-profit
non-refundable aidniet-terugbetaalbare hulp
non-renewable energy resourceniet-hernieuwbare energiebronnen
non-renewable resourceniet-hernieuwbare hulpbronnen
non-residential buildingutiliteitsbouw
non-secular Stateconfessionele staat
non-skidanti-slip-
non-skid chainsneeuwketting
non-spacing characterniet-gespatieerd teken
non-standard employmentatypische arbeid
non-starch polysaccharidevezels
non-stoponafgelaten; continu; bestendig; voortdurend; blijvend; gedurig; doorlopend; aanhoudend; ononderbroken
Non-Uniform Memory AccessNUMA
Nuclear Non-Proliferation TreatyNon-proliferatieverdrag

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "non-negative", vertaalgeheugen

add example
Any clinical fracture Clinical vertebral fracture Non-vertebral fracture *p-value < ‧, **p-valueWelke klinische fractuur dan ook
Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of that Regulation, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/ECDaar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, onder meer door deze verordening aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel ‧ bis van Besluit ‧/‧/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing
The Commission shall monitor the application of the discriminatory or non-equivalent treatment of Community air carriers by system vendors in third countriesDe Commissie houdt toezicht op een eventuele discriminatoire of ongelijkwaardige behandeling van luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap door systeemverkopers in derde landen
By letter dated ‧ January ‧, Italy applied for approval of the programme to be applied in a farm to obtain the status of approved farm in a non-approved zone with regard to VHS and IHNBij brief van ‧ januari ‧ heeft Italië verzocht om goedkeuring van het in een bedrijf uit te voeren programma om de status van erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van VHS en IHN te verkrijgen
If all the results of the in vitro studies are negative further resting must be done with consideration of other relevant information available (including toxicokinetic, toxicodynamic and physico-chemical data and data on analogous substancesIndien alle uitkomsten van het in vitro onderzoek negatief zijn, dient bij verder onderzoek de beschikbare relevante informatie in overweging te worden genomen (inclusief toxicokinetische, toxicodynamische en fysisch-chemische gegevens en gegevens over analoge stoffen
non-nationals who hold a certificate issued by a Member Stateonderdaan zijn van een derde land en houder zijn van een door een lidstaat afgegeven bewijs van beroepsbekwaamheid
The specific aim of tax cooperation with developing countries is to prevent them becoming tax havens for the multinationals, thus determining a distortion of competition with a negative effect on the development of economic processes given the interrelated nature of the global economic system.Door samenwerking met ontwikkelingslanden op fiscaal gebied kan voorkomen worden dat deze landen belastingparadijzen voor multinationals worden en er een concurrentiedistorsie ontstaat die een negatieve invloed op de ontwikkeling van economische processen heeft gezien de wereldwijde onderlinge verbondenheid van het economisch systeem.
Unfortunately, there are also a number of negative points, especially in the policy area.Jammergenoeg zijn er ook een aantal negatieve punten en die liggen vooral op het gebied van het beleid.
Annulment of the decision setting the proportion of partial permanent invalidity attributable to occupational disease at ‧ %, and alternatively an order that the defendant pay compensation for the non-material damage suffered by the applicantNietigverklaring van het besluit waarbij het deel van de gedeeltelijke volledige invaliditeit dat door de beroepsziekte is veroorzaakt op ‧ % is gesteld alsmede, subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade
The CARIFORUM Party reserves the right to set out in its Schedule, within two years of the date of entry into force of this Agreement, any non-conforming measures existing at the time of the signature of this Agreement not herein under listedHet Cariforum behoudt zich het recht voor om binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst in zijn lijst alle niet-conforme maatregelen op te nemen die bij de ondertekening van de overeenkomst bestonden en niet in onderstaande lijst voorkomen
The Commission shall publish the European PRTR, presenting the data in both aggregated and non-aggregated forms, so that releases and transfers can be searched for and identified byDe Commissie publiceert het Europees PRTR en presenteert daarbij de gegevens zowel in geaggregeerde als in niet-geaggregeerde vorm, zodat uitstoot en overbrengingen kunnen worden opgezocht en geïdentificeerd volgens
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No ‧/‧ and repealing Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC precludes legislation of a Member State which requires a national of a non-member country who is the spouse of a Union citizen residing in that Member State but not possessing its nationality to have previously been lawfully resident in another Member State before arriving in the host Member State, in order to benefit from the provisions of that directiveRichtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. ‧/‧ en tot intrekking van richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG, staat in de weg aan de wettelijke regeling van een lidstaat die aan een persoon met de nationaliteit van een derde land die de echtgenoot is van een burger van de Unie die in die lidstaat verblijft maar niet de nationaliteit ervan bezit, de eis stelt dat hij vóór zijn komst naar de gastlidstaat legaal verblijf heeft gehouden in een andere lidstaat, om rechten te kunnen ontlenen aan de bepalingen van die richtlijn
Welcomes the fact that the IPA provides for support for actions promoting better-informed public debate about enlargement of the EU; invites the Turkish government as well as non-governmental actors in Turkey and the EU to make full use of these means in order to enhance support for the reform process and for further strengthening of EU-Turkey relationsjuicht het toe dat het IPA voorziet in steun voor maatregelen om te bevorderen dat het openbare debat over uitbreiding van de EU op basis van betere informatie wordt gevoerd; verzoekt de Turkse regering en niet-gouvernementele actoren in Turkije en de EU ten volle gebruik te maken van deze middelen om de steun voor het hervormingsproces en het verder aanhalen van de banden tussen de EU en Turkije te vergroten
We can add impunity to the absence of any action or reaction, the result of a non-existent justice system, as well as Congolese authorities who resign rather than face up to the essential duty of protecting their citizens.Aan de afwezigheid van enige actie of reactie kunnen we straffeloosheid toevoegen, het resultaat van een niet-bestaand rechtssysteem, alsmede van Congolese autoriteiten die liever berusten dan ernst te maken met hun essentiële taak om hun burgers te beschermen.
are attributable to an isolated event that is beyond the entity's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the entitydie kunnen worden toegewezen aan een op zichzelf staande gebeurtenis waarop de entiteit geen invloed heeft en die eenmalig is en redelijkerwijs niet kon zijn voorzien
non-differentiated appropriations (NDA) make it possible to ensure the commitment and payment of expenditure relating to annual activities during each financial yearniet-gesplitste kredieten (NGK), waarmee verplichtingen kunnen worden aangegaan en betalingen verricht voor uitgaven betreffende jaarlijkse activiteiten tijdens elk begrotingsjaar
Examination of Question ‧ in Case C-‧/‧ has not revealed any factor capable of affecting the validity of Article ‧(b) and ‧ of Directive ‧/‧ in the light of the principle of equal treatment and non-discriminationBij onderzoek van de vierde vraag in zaak C-‧/‧ is niet gebleken van feiten of omstandigheden die, gelet op het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie, de geldigheid kunnen aantasten van artikel ‧, punt ‧, sub b, en punt ‧, van richtlijn
The following spoke: Edit Bauer (rapporteur for the opinion of the EMPL Committee), Esther De Lange (rapporteur for the opinion of the FEMM Committee), Simon Busuttil, on behalf of the PPE-DE Group, Stavros Lambrinidis, on behalf of the PSE Group, Jeanine Hennis-Plasschaert, on behalf of the ALDE Group, Zdzisław Zbigniew Podkański, on behalf of the UEN Group, Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group, Giusto Catania, on behalf of the GUE/NGL Group, Nigel Farage, on behalf of the IND/DEM Group, Andreas Mölzer, Non-attached Member, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström and Ignasi Guardans CambóHet woord wordt gevoerd door Edit Bauer (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Esther De Lange (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie, Stavros Lambrinidis, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström en Ignasi Guardans Cambó
vehicles lacking appropriate orange panels or with non-regulation orange panelsde passende oranje borden ontbreken of zijn niet-reglementair
Sales [‧A.‧] is equal to market output (P.‧), plus output for own final use (P.‧), plus payments for other non-market output (P.‧) recorded among resources of SDe categorie verkopen [‧A.‧] is gelijk aan marktoutput (P.‧), plus output voor eigen finaal gebruik (P.‧), plus betalingen voor overige niet-marktoutput (P.‧) geregistreerd onder middelen van S
It is difficult to accept that in providing a full and factual answer on the whole procedure of state aids, the Commission should be accused of providing non-answers.Het valt wat zwaar om te accepteren dat de Commissie beschuldigd wordt van het geven van nietantwoorden als zij volledig en feitelijk antwoord geeft over de procedures in verband met overheidssteun.
The partial solubilisation makes phosphate and magnesium rapidly available to crops for a short period, whereas the non-solubilised constituents provide a slower but more sustained supply of phosphate and magnesiumDe gedeeltelijke ontsluiting maakt fosfaat en magnesium snel en voor een korte periode beschikbaar voor de gewassen, terwijl de niet-ontsloten bestanddelen langzamer maar langer fosfaat en magnesium vrijgeven
CPCs means Contracting Parties to the International Convention for the Conservation of the Atlantic Tuna and cooperating non-contracting parties, entities or fishing entitiesCPC's: verdragsluitende partijen bij het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en samenwerkende niet-verdragsluitende partijen, organisaties of visserijorganisaties
The Commission and Member States discussed the responsibilities of the Member States to take into consideration the recommendation given in Directive ‧/‧/EC, recital ‧, for non-commercial trialDe Commissie en de lidstaten hebben de verantwoordelijkheid van de lidstaten besproken om de in Richtlijn ‧/‧/EG, overweging ‧, voor niet-commerciële proeven gedane aanbeveling in acht te nemen
Pagina 1. Gevonden 67379 zinnen matching zin non-negative.Gevonden in 21,157 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.