Vertalingen in Dutch:

  • niet-negatief   

Andere betekenissen:

 
(mathematics) Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero.
 
(mathematics) Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D .

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (77)

Gram negativeGram-negatief
Language for non-Unicode programstaal voor niet-Unicode-programma's
negativeontkenning; ontkennend; verwerpen; negatieve; weigering; cliché; vetorecht; negatief; ontkennen
negative balancenegatief saldo
negative clauseontkennende zin
negative electrodekathode
negative feedbacktegenkoppeling
negative filmnegatief
negative goodwillnegatieve goodwill
negative indentnegatieve inspringing
negative inventorynegatieve voorraad
negative numbernegatief getal
negative platenegatief
negative signminteken
negativelyontkennend; negatief
nonniet
non composwaanzinnig
non governmental organisationNGO; niet-gouvernementele organisatie
non--loos
non-alcoholicalcoholvrij
non-alignedneutraal
non-attendanceafwezigheid; verzuim
non-authoritative recoveryniet-bindend terugzetten
non-believerongelovige
non-biodegradable pollutantniet biologisch afbreekbare verontreinigende stof
non-built-up areaonbebouwd gebied
non-cancerous tumouradenoom
non-comonderofficier
non-commissioned officeronderofficier
Non-commissioned officerOnderofficier
non-committalvrijblijvend
non-competition clauseconcurrentiebeding
non-compliancenalatigheid
non-compulsory expenditureniet-verplichte uitgave
non-conventional energyniet-conventionele energie
non-current assetvaste activa
non-deterministicniet-deterministisch
non-direct itemindirect artikel
non-durable goodsverbruiksgoederen; niet-duurzame goederen
non-enterprise projectniet-ondernemingsproject
non-Euclidean geometryniet-euclidische meetkunde
non-European languageniet-Europese taal
non-ferrous metalnon-ferrometaal; non-ferro metalen
non-ferrous orenon-ferro-erts
non-flat productniet-plat product
non-formal educationbuitenschools onderwijs
non-generalized imageniet-gegeneraliseerde afbeelding
non-government billwetsvoorstel
non-governmental organizationniet-gouvernementele organisatie
Non-governmental organizationNiet-gouvernementele organisatie
non-inversibleonomkeerbaar
non-ionising radiationniet-ioniserende straling
non-leadedloodvrij
non-marketing premiumpremie voor niet in de handel brengen
non-metallic mineralniet-metallisch mineraal
non-militaryburgerlijk; civiel
non-organicanorganisch
non-participating countryniet-deelnemend land
Non-Plug and Playniet-Plug en Play
non-polluting energy sourceniet-vervuilende energiebron
non-positiveniet-positief
non-professionalleek
non-profit organisationorganisatie zonder winstoogmerk
Non-profit organizationNon-profit
non-refundable aidniet-terugbetaalbare hulp
non-renewable energy resourceniet-hernieuwbare energiebronnen
non-renewable resourceniet-hernieuwbare hulpbronnen
non-residential buildingutiliteitsbouw
non-secular Stateconfessionele staat
non-skidanti-slip-
non-skid chainsneeuwketting
non-spacing characterniet-gespatieerd teken
non-standard employmentatypische arbeid
non-starch polysaccharidevezels
non-stoponafgelaten; continu; bestendig; voortdurend; blijvend; gedurig; doorlopend; aanhoudend; ononderbroken
Non-Uniform Memory AccessNUMA
Nuclear Non-Proliferation TreatyNon-proliferatieverdrag

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "non-negative", vertaalgeheugen

add example
If, in addition to receiving an equity interest in the JCE, a venturer receives monetary or non-monetary assets, an appropriate portion of gain or loss on the transaction shall be recognised by the venturer in profit or lossAls een deelnemer in een joint venture niet alleen een aandelenbelang in de JCE ontvangt maar ook monetaire of niet-monetaire activa, moet hij een geëigend deel van de winst of het verlies op de transactie opnemen in de winst-en-verliesrekening
Nevertheless, a great deal of work has yet to be done to build up a genuine energy partnership based on the principles enshrined in the Energy Charter Treaty, namely transparency, reciprocity and non-discrimination.Er moet echter nog veel worden gedaan voor de totstandkoming van een daadwerkelijk energiepartnerschap dat is gebaseerd op de beginselen van het Verdrag inzake het Energiehandvest, met name transparantie, reciprociteit en non-discriminatie.
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- L Capital ‧/CalligarisBesluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.‧- L Capital ‧/Calligaris
Save as otherwise provided, the provisions of this Treaty shall apply to the European territories of the Member States and to the non-European territories under their jurisdictionTenzij anders bepaald zijn de bepalingen van dit verdrag van toepassing op het Europese grondgebied van de lidstaten en op de onder hun rechtsbevoegdheid vallende niet-Europese gebieden
Non-proliferation and nuclear disarmamentNon-proliferatie en nucleaire ontwapening
It lays down a specific procedure to ensure that economic operators remedy a situation of non-compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rulesDe verordening bevat een specifieke procedure om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemer in geval van niet-naleving van de wetgeving inzake levensmiddelen en diervoeders, en diergezondheid en dierenwelzijn, de situatie rechtzet
In connection with the proposal currently under discussion, I would like to draw attention to the objectives of reducing methane gas emissions, prohibiting the combined disposal of dangerous and non-dangerous waste and the pre-treatment obligation which I consider to be very positive aspects which deserve to be highlighted.Met betrekking tot het voorstel dat we nu bespreken zou ik de aandacht willen vestigen op de volgende doelstellingen: het terugbrengen van de methaanemissies, het verbod op het storten van gevaarlijk en ongevaarlijk afval op dezelfde plaats en de verplichting afvalstoffen vooraf te behandelen. Dat zijn positieve zaken.
In Case T-‧/‧, Giorgio Lebedef, official of the Commission of the European Communities, residing in Senningerberg (Luxembourg), represented by G. Bouneou and F. Frabetti, lawyers, with an address for service in Luxembourg, v Commission of the European Communities (Agents: J. Currall and C. Berardis-Kayser, with an address for service in Luxembourg)- action for damages by way of compensation for the non-pecuniary damage suffered due to the delay in drawing up the staff report for the ‧/‧ period,- the Court of First Instance, composed of V. Tiili, Judge, Registrar: I. Natsinas, Administrator, has given a judgment on ‧ June ‧, in which itIn zaak T-‧/‧, Giorgio Lebedef, ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, wonende te Senningerberg (Luxemburg), vertegenwoordigd door G. Bounéou en F. Frabetti, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: J. Currall en C. Berardis-Kayser, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg), betreffende een vordering tot vergoeding van de immateriële schade veroorzaakt door de vertraging bij de opstelling van het beoordelingsrapport over de periode ‧/‧, heeft het Gerecht (V. Tiili, alleensprekend rechter), griffier: I. Natsinas, administrateur, op ‧ juni ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt
Furthermore, a special provision in the German Banking Law (Section ‧), not based on Community legislation but found in other Member States, limits the total amount of long-term investments, including holdings in non-financial enterprises, to the total amount of the bank's own fundsVolgens een bijzondere bepaling van de wet op het kredietwezen (artikel ‧), die niet op communautair recht berust, maar ook in andere lidstaten voorkomt, is het totale bedrag van de langetermijninvesteringen- waaronder ook participaties in ondernemingen die buiten de financiële sector vallen- beperkt tot het totale bedrag van het eigen vermogen van de bank
The Commission findings for non-cooperating Union producers are based on the facts available and the result may be less favourable to that party than if it had cooperatedDe bevindingen van de Commissie voor niet-medewerkende producenten in de Unie worden gebaseerd op de beschikbare gegevens en het resultaat kan voor de desbetreffende producent minder gunstig zijn dan wanneer die had meegewerkt
It is also appropriate to highlight the work that is being carried out in this regard by a large number of non-governmental organisations, frequently with the assistance and cooperation of the European Union.Ook de bijdrage van talloze niet-gouvernementele organisaties, die in vele gevallen op de steun en samenwerking van de Europese Unie kunnen rekenen, verdient een speciale vermelding.
Inflation differentials between the non-participating EU countries and the euro area HICP inflation differentials between the four non-euro area EU Member States and the euro area average ranged from ‧ to ‧ percentage points inInflatieverschillen tussen de niet-deelnemende EU-landen en het eurogebied De verschillen tussen de HICP-inflatie van de vier niet aan het eurogebied deelnemende EU-lidstaten en het gemiddelde van het eurogebied varieerden in ‧ van ‧ tot ‧ procentpunt
taxes and levies identified in the invoices provided to industrial end-users and considered as non-recoverablebelastingen en heffingen die zijn geïdentificeerd op de facturen die aan industriële eindverbruikers worden verstrekt en die als niet-terugvorderbaar worden beschouwd
Sustainable biological, physical and other non-chemical methods must be preferred to chemical methods if they provide satisfactory pest controlDuurzame biologische, fysische, en andere niet-chemische methoden verdienen de voorkeur boven chemische methoden indien hiermee de schadelijke organismen op bevredigende wijze worden bestreden
In such cases, Community assistance shall primarily be used to support non-state actors for measures aimed at promoting human rights and fundamental freedoms and supporting the democratisation process in partner countriesIn dergelijke gevallen zal communautaire bijstand in de eerste plaats worden besteed aan steun voor particuliere actoren, voor maatregelen ter bevordering van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en ter ondersteuning van het democratiseringsproces in partnerlanden
Mechanical engineering is not a homogeneous but a very diversified industry which covers a wide range of sub-sectors, including: lifting and handling equipment; machine tools; woodworking machinery; non-domestic cooling and ventilation equipment; pumps and compressors; machinery for mining, quarrying and construction; bearings, gears, gearing and driving elements; taps and valves, engines and turbines; agricultural and forestry machinery; machinery for textile, apparel and leather production; machinery for food, beverage and tobacco processing; agricultural equipment; machinery for paper and paperboard production; industrial furnaces and furnace burners; machinery for metallurgy, etcMachinebouw is geen homogene, maar een zeer gedifferentieerde industrie die zeer uiteenlopende subsectoren bestrijkt, inclusief: hijs- en verplaatsingsapparaten; machinewerktuigen; machines voor houtbewerking; niet-huishoudelijke koel- en ventilatie-apparaten; pompen en compressoren; machines voor mijnbouw, groeves en bouwwerken; lagers, aandrijvingen, koppelings- en transmissie-onderdelen; kranen en kleppen, motoren en turbines; machines voor land- en bosbouw; machines voor de textiel-, kleding- en leerindustrie; machines voor voedingsmiddelen, dranken en tabaksverwerking; landbouwapparatuur; machines voor papier- en kartonproductie; industriële hoogovens en branders; machines voor metaalbewerking, enz
So I do not have very much sympathy for the oft-repeated call for governments or the Commission to assure the financing of non-governmental organisations in full.Ik heb dus relatief weinig begrip voor de vaak herhaalde oproep dat NGO's op volledige financiering van regeringen en de Commissie moeten kunnen rekenen.
As regards the new procedures which take the place of the committee's procedure, the Commission should be empowered under this regulation to adopt delegated acts under Article 290 of the treaty, through which the European Parliament and the Council delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts which have general application in order to add to or amend non-essential elements.Wat betreft de nieuwe procedures die de procedure van de commissie vervangen, zou de Commissie onder deze verordening bevoegd moeten zijn om gedelegeerde handelingen aan te nemen onder artikel 290 van het Verdrag, waardoor het Europees Parlement en de Raad de macht aan de Commissie overdragen om niet-wetgevingshandelingen aan te nemen die algemeen toepasbaar zijn om zo niet-essentiële elementen toe te voegen of te wijzigen.
Where a preparation does not meet the criteria for classification as dangerous in accordance with Articles ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC, but contains in an individual concentration of ≥ ‧% by weight for non-gaseous preparations and ≥ ‧,‧% by volume for gaseous preparations at least one substance posing health or environmental hazards, or one substance for which there are Community workplace exposure limits, the person who is responsible for placing that preparation on the market, whether the manufacturer, importer, downstream user or distributor, shall supply the downstream user free of charge with a safety data sheet compiled in accordance with Annex IaWanneer een preparaat overeenkomstig de artikelen ‧, ‧ en ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG niet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk voldoet, maar in een afzonderlijke concentratie van ≥ ‧ gewichtspercent voor niet-gasvormige preparaten en ≥ ‧,‧ volumepercent voor gasvormige preparaten ten minste één stof met gevaarlijke effecten voor de gezondheid of het milieu dan wel één stof waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld, bevat, verstrekt de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van dat preparaat, dat wil zeggen de fabrikant, importeur, downstreamgebruiker of distributeur, de downstreamgebruiker gratis een veiligheidsinformatieblad overeenkomstig bijlage I bis
However, due to the non-cooperation, export prices would have to be based on Eurostat data instead of actual and verified figuresDoor het gebrek aan medewerking zouden deze exportprijzen evenwel gebaseerd moeten worden op de Eurostat-gegevens in plaats van op werkelijke en geverifieerde prijzen
We cannot carry on like that, because it is very negative and causes us a lot of difficulties.Zo kunnen we niet verder, want het is heel negatief en het zorgt voor talloze problemen.
There may well be shortcomings in the non-proliferation regime but they are certainly not terminal and they can, in our judgment, be addressed.Het non-proliferatiebestel kent zeker tekortkomingen, maar deze zijn allerminst fataal en kunnen in onze optiek worden aangepakt.
These minimum freedoms of movement and communication are still non-existent.Deze minimale vrijheden van verkeer en communicatie bestaan nog niet eens.
The following are to be incorporated into cream, to the exclusion of any other product, including fats of non-milk originDe volgende stoffen, met uitzondering van elk ander product, melkvreemde vetten daaronder begrepen, worden bijgemengd in de room
Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on hazardous waste established Community rules on the management of hazardous waste obliging Member States to take the necessary measures to require that establishments and undertakings which dispose of, recover, collect or transport hazardous waste do not mix different categories of hazardous waste or mix hazardous waste with non-hazardous wasteIn richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ december ‧ betreffende gevaarlijk afval zijn communautaire voorschriften voor het beheer van gevaarlijk afval vastgelegd die de lidstaten ertoe verplichten de nodige maatregelen te nemen om te eisen dat bedrijven en ondernemingen die gevaarlijke afvalstoffen verwijderen, nuttig toepassen, inzamelen of vervoeren, de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen van elkaar gescheiden houden en gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van niet-gevaarlijke afvalstoffen
Pagina 1. Gevonden 67379 zinnen matching zin non-negative.Gevonden in 11,576 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.