Vertalingen in Dutch:

  • woestijnvorming   
     
    1) The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes. 2) The process of land damage which allows the soil to spread like a desert in arid and semi-arid regions. There is a loss of vegetative cover and the soil deteriorates in texture, nutrient content and fertility. Desertification affects the lives of three-quarters of the world's population, 70% of all drylands and one quarter of the total land area of the planet. There are many reasons for desertification, but the majority are caused by human activities, overgrazing, deforestation, poor land management and over-exploitation. Agenda 21 states that the priority in combating desertification should be establishing preventive measures for lands that are not yet, or are only slightly, degraded. (Source: LBC / WRIGHT)
     
    The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes.
  • verwoestijning   

Andere betekenissen:

 
process by which a region becomes a desert
 
Process by which a geographic region becomes a desert. The change may result from natural changes in climate or by human activity.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (1)

desertification controlbeheersing van de woestijnvorming

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "desertification", vertaalgeheugen

add example
The widespread practice of nomadic pastoralism, which is particularly common in the northern part of the country, leads to desertification and an escalation of the crisis over the years.Veel nomaden voorzien in hun bestaan door rond te trekken en hun schapen te hoeden, dit komt met name voor in het noordelijke gedeelte van het land. Deze praktijk heeft echter tot gevolg dat de woestijn aan ruimte wint en de crisis van de afgelopen jaren escaleert.
I believe it is necessary to have a European framework programme aimed at reducing the risk of desertification and water shortage.Ik ben van mening dat er een Europees kaderprogramma moet komen dat gericht is op de vermindering van het risico van verwoestijning en watergebrek.
We also think it is important, at regional and international level, to step up such cooperation as well as cooperation to combat desertification.We vinden het eveneens belangrijk op regionaal en internationaal niveau de samenwerking te vergroten, evenals de samenwerking bij de bestrijding van woestijnvorming.
Takes the view that EU support is needed for the sustainable land management and desertification programme through the thematic programme on the environment and sustainable management of natural resources, as well as for the ACP-EU Water Facility, in order to increase the environmental protection of water resourcesis van opvatting dat de EU via het thematische programma voor milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen steun dient te verstrekken voor het programma inzake duurzaam bodembeheer en woestijnvorming, alsook voor de ACS-EU-waterfaciliteit, teneinde de milieubescherming van watervoorraden te verhogen
It is hoped that the Conference of the Parties will take the appropriate decisions for combating drought and desertification and that the European Institutions will also make their contribution.De hoop is dat de Conferentie van partijen de juiste besluiten zal nemen voor de bestrijding van droogte en woestijnvorming en dat ook de Europese instellingen hun bijdragen zullen leveren.
Calls on the Lima summit to develop joint initiatives in areas such as climate change, desertification, energy (particularly renewables and agrofuels), water, biodiversity, forestry and the management of chemical products on the basis of the Roadmap adopted at the thirteenth UN Climate Change Conference in Bali on ‧ Decemberverzoekt de Top van Lima gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen op terreinen zoals klimaatverandering, woestijnvorming, energie (met name hernieuwbare energieën en agrobrandstoffen), water, biodiversiteit, bossen en het beheer van chemische producten op basis van het stappenplan dat werd vastgesteld op de dertiende VN-conferentie inzake klimaatsverandering van ‧ december ‧ in Bali
codes of good practice pursuant to Article ‧, including best practices for preventing and combating erosion, organic matter decline, compaction, salinisation, landslides, adverse effects from climate change, desertification, and biodiversity decline resulting from soil degradation processesde overeenkomstig artikel ‧, lid ‧ vast te stellen gedragscodes, met o.a. modelpraktijken voor de preventie en bestrijding van erosie, verlies aan organische stof, bodemverdichting, verzilting, aardverschuivingen, nadelige gevolgen van klimaatverandering, woestijnvorming en aantasting van de biodiversiteit als gevolg van een verslechtering van de bodem
Moreover, desertification results not only in agricultural losses, but also in loss of biodiversity, reduction in soil fertility and reduction in the capacity of soil to retain water, increased erosion and reduced carbon captureBovendien leidt verwoestijning niet alleen tot verliezen op landbouwgebied, maar ook tot verlies van biodiversiteit, vermindering van de bodemvruchtbaarheid en van het waterhoudend vermogen van de bodem, toenemende erosie en vermindering van de CO‧-afvang
Only afforestation, which concerns reverting arable land to forest or rough pasture, might possibly fall within the European Union's sphere of activity, as might activity that sets out to prevent erosion or desertification.Alleen de bebossing van landbouwgrond zou misschien kunnen horen tot het werkterrein van de Europese Unie, evenals maatregelen bedoeld om erosie en verwoestijning tegen te gaan.
The common agricultural policy (CAP) itself has led to the disappearance of thousands of farms and farmers in recent years, especially in my country, and has thus contributed to the complete unravelling of the traditional reciprocal relationship between woodland and agricultural areas in regions where small-scale farming predominates, accelerating the process of desertification in the rural world.Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft, met name in mijn land, de afgelopen jaren tot het verdwijnen van duizenden bedrijven geleid. Dientengevolge is in de gebieden met kleinschalige landbouw de traditionele complementaire relatie tussen bos en landbouwactiviteiten volledig ontwricht geraakt.
Calls on the Council to adopt its common position taking into account Parliament's position of ‧ November ‧ on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the protection of soil and amending Directive ‧/‧/EC (the Framework Directive on soil protection) in order to introduce a genuine Community instrument to combat the effects of deforestation, erosion and desertificationverzoekt de Raad om zijn gemeenschappelijk standpunt vast te stellen rekening houdend met het standpunt van het Parlement van ‧ november ‧ over het voorstel van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem en tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EG (Kaderrichtlijn bodembescherming) en zodoende een volwaardig communautair instrument in het leven te roepen om de gevolgen van ontbossing, erosie en woestijnvorming te bestrijden
Mrs Grossetête spoke about desertification, as did Mr Vallvé, Mr Fiori, Mr Maat and Mr Figueiredo.Mevrouw Grossetête had het over woestijnvorming, evenals de heren Vallvé, Fiori, Maat en Figueiredo.
It is for these reasons that we shall be voting against the report, because we believe that the specific measures proposed, operating within the more general framework of Agenda 2000 and the so-called competitiveness argument will not only reverse, they will speed up the economic stagnation and desertification of mountain regions, with huge economic, social and environmental consequences.Wij zijn namelijk van mening dat met de voorgestelde concrete maatregelen in het kader van Agenda 2000 en met de toepassing van de logica van het zogenaamde mededingingsvermogen de berggebieden niet zullen ontkomen aan economisch verval en woestijnvorming. Deze zullen integendeel alleen maar worden versneld, met alle gevolgen van dien voor de economie, de samenleving en het milieu.
However, it also includes some significant reflections on the importance of drought and desertification in the spread of the fires, and the resulting disappearance of hundreds of thousands of hectares per year.Zij bevat echter ook een aantal significante overwegingen betreffende het belang van de droogte en de verwoestijning bij de verspreiding van de branden, evenals de daaruit voortvloeiende verdwijning van honderdduizenden hectaren land per jaar.
The directive under discussion today is aimed at protecting European soil from phenomena such as desertification, erosion and salinisation, increasingly linked with climate change and specific soil pollution.De richtlijn die vandaag aan de orde is, is gericht op het beschermen van de Europese bodem tegen fenomenen als woestijnvorming, erosie en verzilting, die steeds vaker het gevolg zijn van klimaatverandering en specifieke bodemverontreiniging.
risk prevention and climate change, including the promotion of maritime security and protection against flooding, drought, marine and inland water pollution, protection against erosion, not least of the coastline, hydrologic accidents, earthquakes, volcanic eruptions, avalanches, typhoons, forest fires and desertification, as well as biodiversity, environmental management and sustainable energy productionrisicopreventie en klimaatverandering, en met name verbetering van de maritieme veiligheid en bescherming tegen overstromingen, droogte, verontreiniging van de zee en van de binnenwateren, bescherming tegen erosie, zeker ook van de kustlijn, hydrogeologische rampen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, lawines, tropische wervelstormen, bosbranden en woestijnvorming alsmede biodiversiteit, milieubeheer en duurzame energieproductie
There are a myriad of contributory factors - fewer smallholdings, deforestation, desertification, lack of access to water and climate change.Een hele wirwar van factoren heeft tot deze situatie geleid - het verdwijnen van kleine bedrijven, ontbossing, woestijnvorming, onvoldoende toegang tot water en klimaatverandering.
At the very least for this reason, given that the European Union must bear in mind that it borders areas undergoing a desertification process, the next EU-Africa summit must tackle this issue conscientiously and consistently.Alleen al om deze reden, gezien het feit dat de Europese Unie grenst aan gebieden die een proces van woestijnvorming ondergaan, moet dit probleem tijdens de volgende EU-Afrika-Top op een consciëntieuze en consistente wijze worden aan de orde worden gesteld.
This expansion should make the platform a virtual forum for sharing know-how, by bringing in the national anti-desertification committees in addition to the usersZij willen het platform tot een echt kenniscentrum maken door er ook de Nationale Comités ter bestrijding van woestijnvorming bij te betrekken
Planting trees helps to combat desertification.Wie bomen plant, gaat verwoestijning tegen.
My colleague Péter Olajos has mentioned that ground level has shrunk back by four metres in Homokhátság, between the Danube and the Tisza, in the last four decades. Desertification has now reached Hungary and Central Europe.Mijn collega Péter Olajos vertelde dat in het gebied tussen de Donau en de Tisza, in Homokhátság, de bodem de afgelopen veertig jaar met vier meter is gedaald en dat woestijnvorming inmiddels ook in Midden-Europa en in Hongarije haar intrede heeft gedaan.
One most graphic example is Darfur, where desertification has driven a complex conflict between pastoralists and farmers, as the farmers have been driven eastwards onto the land of the latter with the generation of hundreds of thousands of refugees, rapes, mayhem and murder.Een heel treffend voorbeeld is Darfur, waar de verwoestijning tot een ingewikkeld conflict heeft geleid tussen nomadische stammen en landbouwers, waarbij de nomadische stammen steeds verder naar het oosten werden gedreven en op het land van de landbouwers terechtkwamen, met honderdduizenden vluchtelingen, verkrachtingen, verminkingen en moord als gevolg.
President-in-Office of the Council. - (PT) Mr President, ladies and gentlemen, Mr Ouzký, first I should like to thank you for referring to the Portuguese Presidency's programme on the environment, specifically on issues relating to drought and desertification.Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijnheer Ouzký, ik wil eerst bedanken voor uw verwijzing naar het programma van het Portugese voorzitterschap over het milieu, in het bijzonder over vraagstukken die verband houden met droogte en woestijnvorming.
Points out, in this connection, that ‧ Member States are affected by desertification, and that the remaining ‧, even if they are not actually affected, are subject to regional or local environmental pressures such as erosion or salinisationwijst er in dit verband op dat er in ‧ lidstaten sprake is van verwoestijning en er in de overige ‧ lidstaten weliswaar geen feitelijke woestijnvorming optreedt, maar dat zich daar regionaal en lokaal wel ecologische verschijnselen als erosie en bodemverzilting voordoen
The fact is that we are slowly but surely turning our backs on the Gulf Stream, our natural source of heating, and, every day, as we do so, ocean currents altered by global warming are robbing us of some 86 million tonnes of arable soil, some 225 000 more human beings are being born, and desertification proceeds at a headlong and ever-faster rate.We zetten onze natuurlijke warmtebron, de Golfstroom, langzaam maar zeker uit. Omdat de waterkringloop door de opwarming van de aarde is veranderd, gaat er bovendien dagelijks zo’n 86 miljoen ton aan vruchtbare grond verloren, terwijl er tegelijkertijd dagelijks 225 000 mensen bij komen.
Pagina 1. Gevonden 584 zinnen matching zin desertification.Gevonden in 2,437 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.