Vertalingen in Dutch:

  • woestijnvorming   
     
    1) The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes. 2) The process of land damage which allows the soil to spread like a desert in arid and semi-arid regions. There is a loss of vegetative cover and the soil deteriorates in texture, nutrient content and fertility. Desertification affects the lives of three-quarters of the world's population, 70% of all drylands and one quarter of the total land area of the planet. There are many reasons for desertification, but the majority are caused by human activities, overgrazing, deforestation, poor land management and over-exploitation. Agenda 21 states that the priority in combating desertification should be establishing preventive measures for lands that are not yet, or are only slightly, degraded. (Source: LBC / WRIGHT)
     
    The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes.
  • verwoestijning   

Andere betekenissen:

 
process by which a region becomes a desert
 
Process by which a geographic region becomes a desert. The change may result from natural changes in climate or by human activity.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (1)

desertification controlbeheersing van de woestijnvorming

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "desertification", vertaalgeheugen

add example
In both Brittany and Galicia the shipyards have all but vanished, leading to industrial desertification of entire areas, and yet, the way things are, it does not seem as though these shipyards are going to benefit most from this Regulation.Zowel in Bretagne als in Galicië is vrijwel geen scheepswerf meer te bekennen, waardoor in hele streken de industrie tot stilstand is gekomen.
This continent, with its many fatal diseases, poorly-developed industry, desertification and battle for minerals, is selling its agricultural products and mining products to the rich world.Dit werelddeel met veel dodelijke ziektes, weinig industrie, woestijnvorming en strijd om delfstoffen verkoopt zijn landbouwproducten en mijnbouwproducten aan de rijke wereld.
I call on the European Commission to deal with this issue with the utmost responsibility as part of the CAP reform and to provide Member States with an effective set of financial instruments which support the fight against desertification in order to ensure sustainable agriculture and food security for Europe's citizens.Ik roep de Europese Commissie op deze kwestie met de grootste verantwoordelijkheid aan te pakken als onderdeel van de hervorming van het GLB en lidstaten een reeks effectieve financiële instrumenten te bieden voor de bestrijding van woestijnvorming. Zo worden duurzame landbouw en voedselzekerheid voor de Europese burgers gewaarborgd.
The destruction of coral reefs in the tropics, the growing desertification in Africa and deforestation threaten biodiversity and are having negative impacts on many sectors of the economy, such as food production, tourism, the pharmaceutical industry and energy production.De vernietiging van de koraalriffen in tropische gebieden, de toenemende woestijnvorming in Afrika en de ontbossing vormen een bedreiging voor de biodiversiteit, en ze hebben grote gevolgen voor veel economische sectoren, zoals voedselproductie, toerisme, de farmaceutische industrie en de energieproductie.
This is why the absolutely essential reform of the CAP (common agricultural policy) must take account of the need to combat desertification, with a policy aimed at settling people in rural regions also being essential.Daarom moet in de absoluut essentiële hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid rekening worden gehouden met de noodzaak om woestijnvorming te bestrijden, waarbij een beleid dat gericht is op vestiging van mensen in rurale gebieden ook van cruciaal belang is.
On the other hand, we must reinforce the trend which is already making itself felt to make clear changes to aids given to agriculture in less favoured areas, which have a structure which is very much based on very small farms and/or characterised by rapid processes of desertification.Daarnaast dient de al geuite tendens om duidelijke wijzigingen aan te brengen in de steun aan de landbouw in de meest achtergestelde gebieden te worden uitgediept en in de praktijk gebracht, aangezien deze worden gekenmerkt door een landstructuur met erg kleine lappen grond en/of door versnelde ontvolkingsprocessen.
They require special attention in the agricultural sector (aid for the countryside and for young farmers) and within the framework of sustainable tourism development, as well as requiring specific support for SMEs (to avoid desertification and protect employment) and support for maintaining services.Deze gebieden beschikken over vele rijkdommen en vragen om speciale aandacht op landbouwgebied (begrazing en steun aan jonge landbouwers). Daarnaast is specifieke steun voor het MKB nodig (voorkomen van verwoestijning en behoud van werkgelegenheid) om duurzaam toerisme te ontwikkelen en diensten te behouden.
As the Chairman of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, I would like to commend the Portuguese Presidency for having set as one of the main goals of its programme the issue of desertification and water shortage.Als voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid wil ik graag het Portugese voorzitterschap prijzen voor het feit dat het de kwestie van woestijnvorming en watertekort tot een van de hoofddoelen van haar programma heeft gemaakt.
Only afforestation, which concerns reverting arable land to forest or rough pasture, might possibly fall within the European Union's sphere of activity, as might activity that sets out to prevent erosion or desertification.Alleen de bebossing van landbouwgrond zou misschien kunnen horen tot het werkterrein van de Europese Unie, evenals maatregelen bedoeld om erosie en verwoestijning tegen te gaan.
The effects of climate change are already having an impact on the development of these states: drought, flooding, natural disasters, desertification, with all the economic and social repercussions they entail.De effecten van klimaatverandering hebben nu al hun uitwerking op de ontwikkelingen van deze staten: droogte, overstromingen, natuurrampen, woestijnvorming - met alle economische en sociale gevolgen van dien.
Firstly, it is not possible to set up a project without highlighting the great weaknesses of those countries such as, for example, water and desertification.Op de eerste plaats kan er geen project opgezet worden zonder een prominente plaats in te ruimen voor de enorme problemen waar die landen mee te kampen hebben, zoals het watertekort en de woestijnvorming.
These are practical measures likely to bring about a permanent relationship with women's movements in local and national situations, with the networks of women from different countries set up to campaign against desertification, for urgent conflict resolution, and for the right to health, housing and water.Dankzij deze praktische maatregelen zullen er zeer waarschijnlijk duurzame betrekkingen ontstaan met plaatselijke en landelijke vrouwenbewegingen en met vrouwennetwerken in verschillende landen, die zijn opgericht om campagne te voeren tegen verwoestijning, vóór het spoedig oplossen van conflicten en vóór het recht op gezondheid, huisvesting en water.
Geographers understand this very well. The most southerly part of Mediterranean Europe is threatened by a process of physical desertification, in the literal sense of the word.Wie op dit gebied onderlegd is weet het maar al te goed: het meest zuidelijke deel van mediterraan Europa wordt bedreigd door woestijnvorming, in de meest letterlijke zin.
the oral question to the Commission on the Objectives for the Conference of the Parties to the Convention to Combat Desertification to be held in Madrid, from 3 to 14 September 2007, by Miroslav Ouzký, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety - B6-0312/2007).de mondelinge vraag aan de Commissie over de doelstellingen voor de Conferentie van partijen bij het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming te houden van 3 tot en met 14 september 2007 in Madrid door Miroslav Ouzký namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - B6-0312/2007).
We are facing floods, desertification, water shortages, forest fires, glacial meltdown, and changes in the flora.We worden geconfronteerd met overstromingen, woestijnvorming, watertekorten, bosbranden, smelten van het ijs en veranderingen in de flora.
having regard to the UN Convention to Combat Desertification Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, adopted in ‧, and the UN Convention on Biological Diversity, adopted ingezien de verdragen van de Verenigde Naties over de bestrijding van woestijnvorming in de landen die zwaar getroffen zijn door de droogte en/of woestijnvorming, met name in Afrika, van ‧, over biologische diversiteit van
One most graphic example is Darfur, where desertification has driven a complex conflict between pastoralists and farmers, as the farmers have been driven eastwards onto the land of the latter with the generation of hundreds of thousands of refugees, rapes, mayhem and murder.Een heel treffend voorbeeld is Darfur, waar de verwoestijning tot een ingewikkeld conflict heeft geleid tussen nomadische stammen en landbouwers, waarbij de nomadische stammen steeds verder naar het oosten werden gedreven en op het land van de landbouwers terechtkwamen, met honderdduizenden vluchtelingen, verkrachtingen, verminkingen en moord als gevolg.
Underlines that, quite apart from its severe environmental and economic repercussions, the current frequency of fires in southern Europe – almost ‧ % of the total area burnt in the EU is located in the Mediterranean region – is said to be directly linked to the worsening impact of climate change in those areas (erosion and soil loss, desertification and increase in greenhouse gas emissions, including COonderstreept dat nog afgezien van de ernstige gevolgen voor het milieu en de economie, de huidige frequentie van bosbranden in Zuid-Europa- bijna ‧ % van het totale verbrande areaal in de EU bevindt zich in het Middellandse-Zeegebied- rechtstreeks verband zou houden met de groeiende impact van de klimaatverandering in deze gebieden (erosie en bodemverlies, woestijnvorming, toename van broeikasgassen m.i.v. CO
whereas the United Nations Environment Programme (UNEP) estimates that desertification currently affects approximately twenty-five to thirty percent of the world's land surface area, and whereas between ‧,‧ and ‧ billion people in at least ‧ states are at risk; whereas economic losses due to lost productivity have been estimated at USD ‧ billion in ‧ (USD ‧ billion in ‧ prices); whereas the global rate of desertification is increasing, leading to poverty, forced migration and conflictoverwegende dat volgens ramingen van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) woestijnvorming thans bijna ‧ tot ‧ % van de landoppervlakte in de wereld treft en dat tussen de ‧,‧ en ‧ miljard mensen in ten minste ‧ landen gevaar lopen; overwegende dat de economische verliezen ten gevolge van productiviteitsverlies zijn geraamd op ‧ miljard USD in ‧ (‧ miljard USD tegen prijzen uit ‧) en dat de mate van woestijnvorming wereldwijd toeneemt hetgeen tot armoede, gedwongen migratie en conflicten leidt
Subject: Climate change and desertificationBetreft: Klimaatverandering- verwoestijning
I think that everything is known about desertification, but very little action is being taken.Ik ben van mening dat alles over woestijnvorming bekend is, maar dat er zeer weinig maatregelen worden getroffen.
This is the case with desertification: the history books are full of lessons which we must learn in time.Ook voor woestijnvorming geldt: de geschiedenisboeken staan vol met lessen die we op tijd moeten leren.
the contribution of renewable energy to environmental preservation, through limiting pressure on natural resources and reducing deforestation, particularly tropical deforestation, desertification and biodiversity loss; to climate protection; to economic growth and social cohesion including poverty alleviation and sustainable development; to access to and security of energy supply; to regional development and to inter-generational responsibilityde bijdrage die hernieuwbare energie levert aan milieubehoud, door vermindering van de druk op natuurlijke hulpbronnen en het terugdringen van ontbossing, met name de ontbossing in de tropen, woestijnvorming en het verlies van biodiversiteit, aan klimaatbescherming, aan economische groei en sociale cohesie met inbegrip van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, aan toegang tot en zekerheid van energievoorziening, aan regionale ontwikkeling en aan de verantwoordelijkheid die de generaties jegens elkaar hebben
Measures to combat desertification in the EUMaatregelen ter bestrijding van woestijnvorming in de Europese Unie
recognise the vulnerability of ACP States and in particular of small islands and low-lying ACP States to climate-related phenomena such as coastal erosion, cyclones, flooding and environmentally induced displacements, and in particular of least developed and landlocked ACP States to increasing floods, drought, deforestation and desertificationte erkennen dat de ACS-staten, en met name kleine eilanden en laaggelegen ACS-staten, kwetsbaar zijn voor klimaatgerelateerde verschijnselen zoals kusterosie, cyclonen, overstromingen en door milieuomstandigheden veroorzaakte bevolkingsverplaatsingen, en dat in het bijzonder de minst ontwikkelde en niet aan zee grenzende ACS-staten kwetsbaar zijn voor toenemende overstromingen, droogte, ontbossing en woestijnvorming
Pagina 1. Gevonden 584 zinnen matching zin desertification.Gevonden in 1,309 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.