Vertalingen in Dutch:

  • woestijnvorming   
     
    1) The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes. 2) The process of land damage which allows the soil to spread like a desert in arid and semi-arid regions. There is a loss of vegetative cover and the soil deteriorates in texture, nutrient content and fertility. Desertification affects the lives of three-quarters of the world's population, 70% of all drylands and one quarter of the total land area of the planet. There are many reasons for desertification, but the majority are caused by human activities, overgrazing, deforestation, poor land management and over-exploitation. Agenda 21 states that the priority in combating desertification should be establishing preventive measures for lands that are not yet, or are only slightly, degraded. (Source: LBC / WRIGHT)
     
    The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes.
  • verwoestijning   

Andere betekenissen:

 
process by which a region becomes a desert
 
Process by which a geographic region becomes a desert. The change may result from natural changes in climate or by human activity.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (1)

desertification controlbeheersing van de woestijnvorming

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "desertification", vertaalgeheugen

add example
What do we do to stop desertification, which is driving hundreds of African to flee into squalid shanty towns or to set out, even at the risk of their lives, for an imagined European El Dorado?Wat doen wij om de verwoestijning te stuiten, waardoor honderdduizenden Afrikanen zich genoodzaakt zien hun toevlucht te zoeken in smerige sloppenwijken of om, zelfs op gevaar van eigen leven, te proberen een hypothetisch Europees eldorado te bereiken?
So how could we refuse this source of all riches to our neighbours, and particularly Spain where the hills of Murcia and now even Catalonia once more bear the marks of increasing desertification?Hoe zouden wij dan ook deze bron van alle rijkdom aan onze buren kunnen weigeren en in het bijzonder aan Spanje, waar in de heuvels van Murcia en zelfs al in Catalonië de tekenen van de oprukkende woestijnvorming zichtbaar zijn?
I would remind you in this context that, at its annual meeting held on 25 May this year, the ACP-EC Council of Ministers adopted a joint statement on combating drought and desertification.Ik herinner u in dit verband eraan dat de ACS-EG-Raad van Ministers op zijn jaarlijkse bijeenkomst, die dit jaar werd gehouden op 25 mei, een gezamenlijke verklaring over de bestrijding van droogte en woestijnvorming heeft aangenomen.
I am, however, quite sceptical about the subject of desertification.Ik ben echter heel sceptisch over het onderwerp woestijnvorming.
Council Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the United Nations Convention to combat desertification in countries seriously affected by drought and/or desertification, particularly in Africa (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pBesluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ maart ‧ met betrekking tot de sluiting, namens de Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming in de landen die te kampen hebben met ernstige droogte en/of woestijnvorming, in het bijzonder in Afrika (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
in writing. - Desertification is a serious problem affecting many parts of the world and it is important that the problem is addressed globally.schriftelijk. - (EN) Verwoestijning is een ernstig probleem in grote delen van de wereld en het is belangrijk dat er op mondiaal niveau een oplossing wordt gezocht voor dit probleem.
Underlines that, quite apart from its severe environmental and economic repercussions, the current frequency of fires in southern Europe – almost ‧ % of the total area burnt in the EU is located in the Mediterranean region – is said to be directly linked to the worsening impact of climate change in those areas (erosion and soil loss, desertification and increase in greenhouse gas emissions, including COonderstreept dat nog afgezien van de ernstige gevolgen voor het milieu en de economie, de huidige frequentie van bosbranden in Zuid-Europa- bijna ‧ % van het totale verbrande areaal in de EU bevindt zich in het Middellandse-Zeegebied- rechtstreeks verband zou houden met de groeiende impact van de klimaatverandering in deze gebieden (erosie en bodemverlies, woestijnvorming, toename van broeikasgassen m.i.v. CO
whereas drought and persistent fires are speeding up the process of desertification of large areas of southern Europe, with over ‧ hectares per year of European forest disappearing over the last decade, seriously damaging the quality of life of the populations involved, and affecting agriculture, stockbreeding and the forest heritageoverwegende dat droogte en aanhoudende branden het proces van woestijnvorming in veel gebieden in Zuid-Europa versnellen, waarbij het afgelopen decennium meer dan ‧ hectare Europees bos per jaar is verdwenen, wat de levenskwaliteit van de betrokken bevolking ernstig heeft geschaad en van invloed is op de landbouw, de veehouderij en de bossen
It is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.Het is belangrijk te benadrukken dat de aanwezigheid van een nabijgelegen woestijn geen verband houdt met woestijnvorming.
It was mentioned in this House, and I also said it myself in my first speech, that it is very important for civil society to feel more involved in implementing the measures needed to combat desertification.Het werd genoemd in dit Huis, en ik heb het ook in mijn eerste toespraak gezegd, dat het zeer belangrijk is voor maatschappelijke organisaties om zich meer betrokken te voelen bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van woestijnvorming.
This is the financial instrument by means of which the Union can fulfil the obligations arising from the Agreement on biodiversity, the Framework Agreement on climate change and the Agreement on the fight against desertification.Dit is het financiële instrument waarmee de Unie kan voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag inzake biologische diversiteit, de kaderovereenkomst inzake klimaatverandering en de internationale overeenkomst ter bestrijding van woestijnvorming.
Asks the ACP and the EU governments and parliaments to ensure that the exploitation of natural resources does not cause major ecological imbalances; in this connection, notes with concern that excessive tree-felling can lead to desertification and other climatic changes, against which action should be taken through responsible forestry and appropriate reafforestation practices, and calls on companies exploiting natural resources to comply with environmental standardsverzoekt de regeringen en parlementen van de ACS-landen ervoor te zorgen dat de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen niet tot grotere verstoringen van het ecologisch evenwicht leiden; is in dit verband bang dat het buitensporig kappen van bomen kan leiden tot woestijnvorming en andere klimaatveranderingen, die tegengegaan moeten worden door middel van verantwoorde bosbouw en geschikte herbebossingspraktijken en verzoekt de ondernemingen die de natuurlijke rijkdommen exploiteren, zich te houden aan de milieunormen
whereas deforestation results in environmental damage which is hard to reverse, such as long-term disruption of water conditions, steppe-formation and desertification, and biodiversity loss, the overall economic costs of which far exceed expenditure on protection and improvement measuresoverwegende dat ontbossing moeilijk omkeerbare milieuschade met zich meebrengt- zoals een langdurige verstoring van de waterhuishouding, steppe- en woestijnvorming en aantasting van de biodiversiteit- waarvan de totale economische kosten veel hoger liggen dan uitgaven voor preventie of herstel
Environmental governance, sector specific issues (climate change, air quality, water resources and water quality, waste management, nature protection, desertification, coastal and marine pollution, industrial pollution, etc.) environmental integration, as well as international and regional environment cooperationmilieubeheer, sectorspecifieke aangelegenheden (klimaatverandering, luchtkwaliteit, watervoorraden en waterkwaliteit, afvalbeheer, natuurbescherming, verwoestijning, verontreiniging van kust- en zeewater, industriële verontreiniging enz.), integratie van milieuoverwegingen, internationale en regionale milieusamenwerking
In the Communication Biodiversity Action Plan for the Conservation of Natural Resources, the Commission indicates that action needs to be taken to promote better coordination between different initiatives in the international forums in the field of climate change, ozone layer depletion and desertification to avoid duplication of efforts, in particular with respect to reporting procedures and to identify interactions between the CBD and activities under other existing international agreements in order to optimise the opportunities for synergyIn de mededeling Behoud van de biologische diversiteit, actieplannen op het terrein van het behoud van natuurlijke hulpbronnen, wijst de Commissie erop dat maatregelen genomen moeten worden om een betere coördinatie van de verschillende initiatieven in de internationale fora op het gebied van klimaatverandering, afbraak van de ozonlaag en woestijnvorming te stimuleren, om dubbel werk te voorkomen, met name ten aanzien van de procedures voor rapportage en om interacties tussen de overeenkomsten inzake de biologische diversiteit en activiteiten in het kader van andere bestaande internationale overeenkomsten vast te stellen om de synergiemogelijkheden zoveel mogelijk uit te buiten
They also propose that a European monitoring centre for drought and desertification, a European Fire or Forest Fund and a disaster fund be established within the framework of the common agricultural policy and that intensive information campaigns on the sustainable use of water be conducted.Onder andere wordt de oprichting voorgesteld van een Europees Observatorium voor droogte en verwoestijning, een Europees fonds tegen bosbranden en een rampenfonds in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, plus intensieve voorlichtingscampagnes over duurzaam gebruik van water.
Urges the Commission to submit a communication on desertification and steppe formation, firstly in the EU and then worldwide, containing a precise description of the regions affected or likely to be affected by the desertification process and steppe formation, together with a detailed analysis of the causes and socio-economic effects on the regions, and identifying appropriate Community actions to help limit the negative effects of these processesspoort de Commissie ertoe aan om een mededeling in te dienen over woestijn- en steppevorming, om te beginnen in de EU en daarnaast wereldwijd, die een nauwgezette beschrijving bevat van de gebieden die getroffen zijn of waarschijnlijk getroffen zullen worden door het verwoestijnings- en steppevormingsproces, samen met een gedetailleerde analyse van de oorzaken en de sociaaleconomische gevolgen voor deze gebieden en gepaste EU-maatregelen om de nadelige gevolgen van deze processen te beperken
I would like to ask two questions: firstly, at a time when we are experiencing desertification in southern Europe, which is seriously impacted by climate change, and given that land use is the most important thing, why is money being paid to pull up olive trees and vines?Ik wil graag twee vragen stellen: ten eerste hebben we in het zuiden van Europa te maken met woestijnvorming die behoorlijk wordt versterkt door de klimaatverandering. Aangezien landgebruik het belangrijkste is, vraag ik me af waarom er dan betaald wordt om (olijf)bomen en wijnranken te verwijderen?
Even so, the hundred-kilometre-wide area lying between these two abundant rivers has begun to suffer from desertification and this process is happening and being made to happen ever faster.Desondanks is in het gebied tussen deze twee waterrijke rivieren, dat zich uitstrekt over een breedte van honderd kilometer, een proces van woestijnvorming begonnen dat zich in een steeds hoger tempo voltrekt.
Climate change is accelerating the processes of soil deterioration and desertification, especially in the Member States in south-east Europe, including Romania.schriftelijk. - (RO) Door klimaatverandering worden de processen van bodemverslechtering en woestijnvorming versneld, met name in de lidstaten in Zuidoost-Europa, waaronder Roemenië.
I believe it is necessary to have a European framework programme aimed at reducing the risk of desertification and water shortage.Ik ben van mening dat er een Europees kaderprogramma moet komen dat gericht is op de vermindering van het risico van verwoestijning en watergebrek.
I would like to close by saying that combating this problem is a major challenge, not only from the environmental viewpoint but also from the viewpoint of people and human rights: many people are fleeing their lands because of hunger and poverty, largely caused by desertification.Ik wil graag afronden met te zeggen dat het bestrijden van dit probleem een belangrijke uitdaging is, niet alleen uit het oogpunt van het milieu, maar ook vanuit het oogpunt van de mensen en mensenrechten: veel mensen ontvluchten hun land vanwege honger en armoede, die grotendeels worden veroorzaakt door woestijnvorming.
I therefore hope that in Madrid, after more than 13 years since the UN Convention to Combat Desertification came into being, the international community will debate a reform of the Convention itself, in order to include measures that make the fight against this phenomenon more effective, especially the draft ten-year strategic plan that is being debated.Ik hoop daarom dat in Madrid, meer dan dertien jaar nadat het VN-Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming in werking trad, de internationale gemeenschap over de hervorming van het Verdrag zelf zal debatteren teneinde maatregelen te treffen voor een effectievere strijd tegen dit fenomeen, zoals het concept strategisch tienjarenplan waarover wordt gesproken.
However, we are in Europe experiencing droughts and desertification in certain regions and also floods, which the directive underlines.Toch komen er droogtes voor in Europa. In sommige gebieden is de woestijn in opmars, op andere plaatsen zijn er overstromingen, en in de richtlijn wordt voldoende aandacht aan deze aspecten geschonken.
Calls on the Lima summit to develop joint initiatives in areas such as climate change, desertification, energy (particularly renewables and agrofuels), water, biodiversity, forestry and the management of chemical products on the basis of the Roadmap adopted at the thirteenth UN Climate Change Conference in Bali on ‧ Decemberverzoekt de Top van Lima gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen op terreinen zoals klimaatverandering, woestijnvorming, energie (met name hernieuwbare energieën en agrobrandstoffen), water, biodiversiteit, bossen en het beheer van chemische producten op basis van het stappenplan dat werd vastgesteld op de dertiende VN-conferentie inzake klimaatsverandering van ‧ december ‧ in Bali
Pagina 1. Gevonden 584 zinnen matching zin desertification.Gevonden in 1,679 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.