Vertalingen in Dutch:

  • woestijnvorming   
     
    1) The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes. 2) The process of land damage which allows the soil to spread like a desert in arid and semi-arid regions. There is a loss of vegetative cover and the soil deteriorates in texture, nutrient content and fertility. Desertification affects the lives of three-quarters of the world's population, 70% of all drylands and one quarter of the total land area of the planet. There are many reasons for desertification, but the majority are caused by human activities, overgrazing, deforestation, poor land management and over-exploitation. Agenda 21 states that the priority in combating desertification should be establishing preventive measures for lands that are not yet, or are only slightly, degraded. (Source: LBC / WRIGHT)
     
    The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes.
  • verwoestijning   

Andere betekenissen:

 
process by which a region becomes a desert
 
Process by which a geographic region becomes a desert. The change may result from natural changes in climate or by human activity.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (1)

desertification controlbeheersing van de woestijnvorming

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "desertification", vertaalgeheugen

add example
Measures financed are likely to include schemes to combat air pollution , to conserve the countryside , to promote clean technologies , and to combat soil erosion and desertification ( the phenomenon , often caused by pollution , of cultivated land returning to its original state ) .De maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor financiële steun omvatten plannen voor bestrijding van de luchtvervuiling , behoud van het landschap , bevordering , van „ schone "
The widespread practice of nomadic pastoralism, which is particularly common in the northern part of the country, leads to desertification and an escalation of the crisis over the years.Veel nomaden voorzien in hun bestaan door rond te trekken en hun schapen te hoeden, dit komt met name voor in het noordelijke gedeelte van het land. Deze praktijk heeft echter tot gevolg dat de woestijn aan ruimte wint en de crisis van de afgelopen jaren escaleert.
I would also point out that projects concerned with protection against ero sion or desertification are taken into account in the regulation on measures concerning the environment , while the research and development budget contains provision for funding research and studies aimed at preventing hydrogeological disasters .Daarom willen we de Commissie wijzen op de dringende noodzaak om adequate maatregelen te nemen ten einde het leed van deze Portugese regio en van de respectieve getrokken bev.olkingsgroepen te verminderen .
I believe it is necessary to have a European framework programme aimed at reducing the risk of desertification and water shortage.Ik ben van mening dat er een Europees kaderprogramma moet komen dat gericht is op de vermindering van het risico van verwoestijning en watergebrek.
The 1992 CAP therefore led to the desertification of the countryside , due to the fall in the number of farmers and to an increase in intensive production systems .Het GLB uit 1992 heeft dan ook tot de verwoestijning van het platteland geleid , aangezien het aantal landbouwers gedaald is en de intensieve productiemethodes toegenomen zijn .
We also think it is important, at regional and international level, to step up such cooperation as well as cooperation to combat desertification.We vinden het eveneens belangrijk op regionaal en internationaal niveau de samenwerking te vergroten, evenals de samenwerking bij de bestrijding van woestijnvorming.
Takes the view that EU support is needed for the sustainable land management and desertification programme through the thematic programme on the environment and sustainable management of natural resources, as well as for the ACP-EU Water Facility, in order to increase the environmental protection of water resourcesis van opvatting dat de EU via het thematische programma voor milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen steun dient te verstrekken voor het programma inzake duurzaam bodembeheer en woestijnvorming, alsook voor de ACS-EU-waterfaciliteit, teneinde de milieubescherming van watervoorraden te verhogen
The most important of these refer to the role of forests in ecosystems , the role of Mediterranean forests in halting desertification and the consequences of forest damage .Bovendien moeten wel voldoende vluchthavens aangewezen worden .
It is hoped that the Conference of the Parties will take the appropriate decisions for combating drought and desertification and that the European Institutions will also make their contribution.De hoop is dat de Conferentie van partijen de juiste besluiten zal nemen voor de bestrijding van droogte en woestijnvorming en dat ook de Europese instellingen hun bijdragen zullen leveren.
This is why it is so important to have this project for free zones in the island region , where 80 % of the population is aged less than 40 years , over one-third less than 25 years and where 10,000 jobs must be created in the very short term , if we want to stop a mass exodus and desertification of these areas .Vandaar het belang van het project van de vrije zones voor een geïsoleerde regio , waarin meer dan 80 % van de bevolking jonger dan 40 jaar is , meer dan 1 / 3 jonger dan 25 jaar is en waar het bijgevolg noodzakelijk is op heel korte termijn 10.000 arbeidsplaatsen te creëren , indien wij willen voorkomen dat deze gebieden ontvolkt en in verval geraken .
Calls on the Lima summit to develop joint initiatives in areas such as climate change, desertification, energy (particularly renewables and agrofuels), water, biodiversity, forestry and the management of chemical products on the basis of the Roadmap adopted at the thirteenth UN Climate Change Conference in Bali on ‧ Decemberverzoekt de Top van Lima gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen op terreinen zoals klimaatverandering, woestijnvorming, energie (met name hernieuwbare energieën en agrobrandstoffen), water, biodiversiteit, bossen en het beheer van chemische producten op basis van het stappenplan dat werd vastgesteld op de dertiende VN-conferentie inzake klimaatsverandering van ‧ december ‧ in Bali
codes of good practice pursuant to Article ‧, including best practices for preventing and combating erosion, organic matter decline, compaction, salinisation, landslides, adverse effects from climate change, desertification, and biodiversity decline resulting from soil degradation processesde overeenkomstig artikel ‧, lid ‧ vast te stellen gedragscodes, met o.a. modelpraktijken voor de preventie en bestrijding van erosie, verlies aan organische stof, bodemverdichting, verzilting, aardverschuivingen, nadelige gevolgen van klimaatverandering, woestijnvorming en aantasting van de biodiversiteit als gevolg van een verslechtering van de bodem
Moreover, desertification results not only in agricultural losses, but also in loss of biodiversity, reduction in soil fertility and reduction in the capacity of soil to retain water, increased erosion and reduced carbon captureBovendien leidt verwoestijning niet alleen tot verliezen op landbouwgebied, maar ook tot verlies van biodiversiteit, vermindering van de bodemvruchtbaarheid en van het waterhoudend vermogen van de bodem, toenemende erosie en vermindering van de CO‧-afvang
Protection _ of _ natural resources § [ } d _ fight _ against desertificationBescherming van de natuurlijke_riJkdommen_en_bestrijding_van_de woes t i JOY2ΓTMiDE
We have already started on the planning for the new Lomé Convention , and we will be giving very careful consideration to any proposal to finance infrastructure measures , or the improvement of access routes , just as we will to any programme concerned with reforestation or combating desertification .De in de nieuwe Overeenkomst van Lomé geplande werken zijn ook reeds van start gegaan en ik wil erop wijzen dat elk voorstel voor de financiering van infrastructuurprojecten , zoals de uitbreiding van toe gangswegen , door ons serieus in overweging zal worden genomen , net zoals wij aandacht zullen besteden aan de programma ' s voor herbebossing en bestrijding van de woestijnvorming .
Rio H Civil agenda — to combat poverty and desertification , environmental protectionRio H — Burgeragenda , tegen armoede en woestijnvorming . Milieubescherming
It also expressed its appreciation of the Commission communication on the conser vation of natural resources and measures to counter desertification in Africa , 5approv ing its analysis and general approach .Tevens sprak de Raad zijn waardering uit over de mededeling van de Commissie betreffende „ de bescherming van de natuurlijke hulpbron nen — strijd tegen de woestijnvorming in Afri ka " ( 5 ) , waarvan hij de manier van analyseren en de algemene aanpak juist achtte .
Thus , while we agree to the principle of organized retirement arrangements for farmers , we do not agree to this being made the pretext for accelerating the desertification of our land , which , as everyone knows , would have disastrous consequences .Maar als men het doel van een betere inrichting van het plattelandsmilieu wil eerbiedigen , zal men moeten vermijden dat een vermindering van de produktie in bepaalde regio ' s van de weeromstuit ten goede komt aan de grootste bedrijven die het dichtst bij de verbruiksce ntra liggen , die de meeste geïmport eerde ingrediënten gebruiken en die een funeste uitwerking hebben op het milieu en de kwaliteit van de produkten .
Only afforestation, which concerns reverting arable land to forest or rough pasture, might possibly fall within the European Union's sphere of activity, as might activity that sets out to prevent erosion or desertification.Alleen de bebossing van landbouwgrond zou misschien kunnen horen tot het werkterrein van de Europese Unie, evenals maatregelen bedoeld om erosie en verwoestijning tegen te gaan.
D. whereas , more generally , the ' greenhouse effen ' msy have extremely serious consequences in all the ACP States — fat the Caribbean for the reasons already mentioned and in Africa because of increasing desertification ,D. overwegende dat het „ broeikaseffect " meer in het algemeen in alle ACS landen in het Caraibisch gebied om de reeds vermelde redenen en in Afrika door toenemende woestijnvorming , bijzonder ernstige gevolgen kan hebben ,
The common agricultural policy (CAP) itself has led to the disappearance of thousands of farms and farmers in recent years, especially in my country, and has thus contributed to the complete unravelling of the traditional reciprocal relationship between woodland and agricultural areas in regions where small-scale farming predominates, accelerating the process of desertification in the rural world.Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft, met name in mijn land, de afgelopen jaren tot het verdwijnen van duizenden bedrijven geleid. Dientengevolge is in de gebieden met kleinschalige landbouw de traditionele complementaire relatie tussen bos en landbouwactiviteiten volledig ontwricht geraakt.
Calls on the Council to adopt its common position taking into account Parliament's position of ‧ November ‧ on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the protection of soil and amending Directive ‧/‧/EC (the Framework Directive on soil protection) in order to introduce a genuine Community instrument to combat the effects of deforestation, erosion and desertificationverzoekt de Raad om zijn gemeenschappelijk standpunt vast te stellen rekening houdend met het standpunt van het Parlement van ‧ november ‧ over het voorstel van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem en tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EG (Kaderrichtlijn bodembescherming) en zodoende een volwaardig communautair instrument in het leven te roepen om de gevolgen van ontbossing, erosie en woestijnvorming te bestrijden
The scourges of nature flood — , drought , desertification , earthquakes and hurri canes or man — ' s self-inflicted scourges civil or tribal war — — merely mean that some millions leave this wretched existence sooner than they might have done .Deze coherentie kan alleen worden bereikt via de Commissie als collectief onder haar voorzitter en de Europese Raad van de regeringsleiders zelf .
Mrs Grossetête spoke about desertification, as did Mr Vallvé, Mr Fiori, Mr Maat and Mr Figueiredo.Mevrouw Grossetête had het over woestijnvorming, evenals de heren Vallvé, Fiori, Maat en Figueiredo.
Mr President , 3.6 trillion hectares , in other words onefourth of the earth ' s surface area , are already affected by this process . More than 10 % of Community territory is threatened with desertification .Tot besluit wil ik erop wijzen dat de Commissie van mening is dat dit voorstel alleen bedoeld is om een leemte te vullen en slechts een zeer beperkte reikwijdte heeft .
Pagina 1. Gevonden 1056 zinnen matching zin desertification.Gevonden in 1,742 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.