uitspraak: IPA: biːtruːt

Vertalingen in Dutch:

 • kroot   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • beetwortel   
 • biet     
 • mangelwortel   
 • rode biet   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • suikerbiet     

Andere betekenissen:

 
A normally deep red coloured cultivar of the beet. A root vegetable usually cooked or pickled before eating.
 
a normally deep red coloured cultivar of the beet

Picture dictionary

kroot, rode biet
kroot, rode biet

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "beetroot", vertaalgeheugen

add example
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- BeetrootBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
B. Cabbages , cauliflowers and Brussels sprouts : I. Cauliflowers G. Carrots , turnips , salad beetroot , salsify , celeriac , radishes and similar edible roots : ex II .G. Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolsclderij , radijs en andere dergelijke eetbare wortelen en knollen : ex II .
Single payment entitlements contribute to the serious difficulties in sectors such as wine, milk, meat, beetroot, fruit and vegetables.Eenmalige areaalbetalingen dragen bij tot de ernstige problemen in sectoren als wijn, melk, vlees, bieten, fruit en groenten.
It is proposed that no systematic checks should be made on people carrying a beetroot-coloured passport and it is proposed that special channels should be provided for Community citizens in ports and airports so that Scandinavians , Pakistanis and their ilk can be direct ed elsewhere and duly checked .Er wordt voorgesteld de bezitters van het bordeauxkleurige paspoort niet meer systematisch te controleren en in havens en luchthavens speciale doorgangen voor EG-burgers in te richten . Skandinaviers , Paki stanen en dergelijke kunnen dan door andere ingangen worden binnengeloodst en behoorlijk worden gecontroleerd .
G. Carrots , turnips , salad beetroot , salsify , celeriac , radishes and similar edible roots : exG. Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolselderij , radijs en andere dergelijke eetbare wortelen en knollen : ex
G. Carrots , turnips ; salad beetroot , salsify , cclcriac , radishes and similar edible roots : ex II .G. Wonden , rapen , kroten , schorseneren , knolsdderij , radij s en andere dergelijke eetbare wortelen en knollen : ex II .
389 L 0014 : Commission Directive 89 / 14 / EEC of 15 December 1988 determining the groups of varieties of spinach beet and beetroot referred to crop isolation conditions of Annex I to Council Directive 70 / 458 / EEC on the marketing of vegetable seed ( OJ No L 8 , 11.1.1989 , p . 9 ) .389 L 0014 : Richtlijn 89 / 14 / EEG van de Commissie van 15 december 1988 tot vaststelling van de rassengroepen voor snijbiet en kroten , bedoeld in de voorwaarden inzake scheiding van gewassen als aangegeven in bijlage I bij Richtlijn 70 / 458 / EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad ( PB nr . L8 van 11.1.1989 , blz . 9 ) .
Council Regulation ( EEC ) No 3392 / 85 of 18 November 198 5 opening , allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for salad beetroots falling within subheading ex 07.01 G IV of the Common Customs Tariff and originating in Cyprus ( 1986 )Verordening ( EEG ) nr. 3392/85 van de Raad van 18 november 1985 betreffende de opening , de verdeling en de wijze van beheer van een com munautair tarief contingent voor kroten van post ex 07.01 G IV van het gemeenschappelijk douanetarief , van oorsprong uit Cyprus ( 1986 ) '
G. Carrots , turnips , salad beetroot , salsify , celeriacDE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , ex II . Bonen van de „ Phaseolus " -soor ten :
G. Carrots , turnips , salad beetroot , salsify , celenac , radishes and similar edible roots : ex II .G. Wortelen , rapen , kroien , schorseneren , knolselderij , radijs en andere dergelijke eetbare wortelen en knollen : ex II .
G. Carrots , turnips , salad beetroot , radishes and similar edible roots : ex II .G. Wortelen , rapen , kro ten , schorseneren , knolseldcnj , radijs en andere dergelijke eetbare wortelen en knol len : ex II .
Council Regulation ( EEC ) No 4121 / 86 of 22 December 1986 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for salad beetroots falling within subheading ex 07.01 G IV of the Common Customs Tariff and originating in Cyprus ( 1987 )Verordening ( EEG ) nr. 4121/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tarief contingent voor kroten van post ex 07.01 G IV van het gemeenschappelijk douanetarief , van oorsprong uit Cyprus ( 1987 )
All the more so since the Commission ' s proposals are accompanied by a number of harsh measures and res trictions quotas — , thresholds , coresponsibility levy — affecting our major agricultural products such as cotton , beetroot , gra pes , tomatoes for processing , etc . , even though there is a deficit of such products in the Community .Het is ook in het belang van de toekomst van de Gemeenschap dat wij de Verenigde Staten zeggen dat wij bereid zijn een groter gedeelte van de veiligheidsuitgaven voor de Noordatlantische Ver dragsorganisatie te dragen in ruil voor een akkoord met betrekking tot de potentiële markten van de ontwikke lingslanden .
COUNCIL REGULATION ( EEC ) No 3211 / 84 of 6 November 1984 opening , allocating and providing for the administration of a Community tariff quot a for salad beetroots falling within subheading ex 07.01 G IV of the Common Customs Tariff and originating in Cyprus ( 1985 )VERORDENING ( EEG ) Nr. 3211 / 84 VAN DE RAAD van 6 november 1984 betreffende de opening , de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor kroten van post ex 07.01 G IV van het gemeenschappelijk douane tarief , van oorsprong uit Cyprus ( 1985 )
The product contains about 30 % sucrose , 55 % glucose and 15 % strawberries ( dried and powdered ) with red beetroot powder added ( to heighten the colour ) .Dit produkt bevat ongeveer 30 % saccharose , 55 % glucose en 15 % aardbeien ( gedroo gd en opgemaakt ) met toevoeging van poeder van rode bieten ( ter verbetering van de kleur ) .
Beta vulgaris L.- Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
dehydrated lucerne, dehydrated beetroot pulp, whey, molasses, protein seeds and oil seedsgedroogde luzerne, droge bietenpulp, wei, melasse, eiwithoudende en oliehoudende zaden
G. Carrots , turnips , salad beetroot , salsify , celeriac , radishes and similar edible roots :G. Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolselderij , radijs en andere dergelijke eetbare wortelen en knollen :
Customs union sweet peppers , falling within CCT subhead ing 07.01 S , originating in Cyprus ( 1984 ) ; 2 yarn , entirely of silk , not put up for retail sale , falling within CCT heading No ex 50.04 ( 1984 ) ; 1 salad beetroots , falling within CCT sub heading ex 07.01 G IV , originating in Cy prus ( 1984 ) ; 2 yarn , spun entirely from waste silk other than noil , not put up for retail sale , falling within CCT subheading 50.05 A ( 1984 ) ; 1 wines of fresh grapes , falling within CCT subheading ex 22.05 C , originating in Cy prus ( 1984 ) ; 2 apricot pulp , falling within CCT subhead ing ex 20.06 II c Β ) 1 aa ) , originating in Israel ( 1984 ) ; 2 liqueur wines , falling within CCT subhead ing ex 22.05 C , originating in Cyprus ( 1984 ) .2 certain handwoven fabrics , pile and chen ille , falling within CCT heading No ex 50.09 , ex 55.07 , ex 55.09 or ex 58.04 ( 1984 ) ; 3• ruwe zijde ( haspelzijde of grège ) , niet gemoulineerd , van post 50.02 van het gemeenschappelijk douanetarief ( 1984 ) ( 6 ) de artikelen 2 en 14 van de verordening van de Raad van 2 juli 1979 betreffende terugbetaling of kwijtschelding van in- of uitvoerrechten ( ' ) . Deze verordening heeft ten doel een eind te ma ken aan de uiteenlopende toepassingen van de communautaire bepalingen die tot gevolg had den dat verschillen in behandeling tussen econo mische subjecten ontstonden .
Salad beetroot : progressive abolition of the customs duty Ín the framework of a reference quantity of 100 tonnes ex 0707 00 11 and ex 0707 00 19Kroten : geleidelijke afschaffing van de douanerechten in het kader van een referentiehoeveelheid van 100 ton .
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriacWortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij
Carrots , turnips , salad beetroot , salsify , celer iac , radishes and similar edible roots. fresh or chilled :( Stempel en handtekening van de reder )
Beetroot red, betaninBietenrood, betanine
Pagina 1. Gevonden 100 zinnen matching zin beetroot.Gevonden in 0,43 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.