uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Dutch:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • voorkomen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • het uiterlijk hebben van   
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • dunken   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • ogen   
   
  de aanblik hebben van
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • overkomen   
 • tevoorschijn   
 • uitkomen     
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(to) appear
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
appear (in print)
 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To come before the public.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (9)

Appear AwayAls Afwezig weergeven
Appear offlineOffline weergeven
Appear OfflineOffline weergeven
appear to bevoorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearancevoorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; aanblik; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; verschijning
appearedopgedoemd
Keeping Up AppearancesSchone Schijn
non-appearanceafwezigheid
to appearblijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
When cut, the meat is rosy to dark red and has an oily, glossy, irregular and marbled appearance, with streaks of intramuscular fatDoorgesneden ziet het vlees er rozig tot donkerrood, olieachtig, glanzend, onregelmatig en gemarmerd uit, met stukjes intramusculair vet
For biological agents appearing on this listDe vermelding
Without prejudice to the conditions of use described in Part A of Annex XIV, the sugar content may not differ by more than ‧ grams per litre from what appears on the product labelOnverminderd de in deel A van bijlage ‧ zijn omschreven gebruiksvoorwaarden, mag het suikergehalte niet met meer dan ‧ gram per liter afwijken van wat op het etiket van het product is vermeld
If all goes well, the tape drive icon will change to indicate that the tape has been mounted, and a message will appear in the status bar. The contents of the tape can be explored under the tape drive tree nodealles naar wens gaat, zal het tapepictogram veranderen om aan te geven dat de tape is aangekoppeld. Er verschijnt tevens een bericht op de statusbalk. De inhoud van de tape kan worden verkend door op het knooppunt voor het tapepictogram te klikken
The emergence of such weapons, the purpose of which would appear to be to allow attacks on heavily defended and fortified locations, could result in their use in countries that are not signatories to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.De opkomst van dergelijke wapens, waarvan het doel lijkt te zijn aanvallen op zwaarbewaakte en beveiligde locaties mogelijk te maken, kan ertoe leiden dat dergelijke bommen worden gebruikt in landen die geen partij zijn bij het Non-proliferatieverdrag inzake atoomwapens.
Whether prompted by a patient' s appearance or lab results, facial expressions of surprise, concern, disgust, etcetera can be counterproductive. "Of het nu wordt veroorzaakt door het uiterlijk van een patiënt of labuitslagen, gezichtsuitdrukking als verrassing, bezorgdheid, afschuw etcetera kunnen tegendraads werken
In this respect, you are certainly right, the ministers in the Transport Council need to look closely at any measure that does not appear to be essential and makes life very difficult for European passengers.U hebt zonder meer gelijk; het zou zo moeten zijn dat de ministers in de Raad Vervoer bepalingen die niet echt noodzakelijk lijken en voor de Europese vliegtuigpassagiers veel ongemak met zich meebrengen, nog eens kritisch tegen het licht houden.
No, because this gang will appear againDat van die gangster wel
Graphical design development- includes designing the appearance of web pagesontwikkeling grafisch ontwerp- dit omvat het ontwerp van de webpagina’s
The general reasoning of the Court of First Instance is essentially that it would be impossible for officials in the Commission to communicate freely if information not appearing in the final decision were to become publicDe algemene redenering van het Gerecht van eerste aanleg is in wezen dat de ambtenaren van de Commissie niet meer vrij zouden kunnen spreken indien niet in de eindbeschikking opgenomen informatie openbaar zou worden gemaakt
The only terms that appear are 'drifts, abuses, in nationalist, racist or xenophobic terms' .Er wordt alleen gesproken over "misstanden en misbruik in nationalistische, racistische of xenofobe zin".
But new elements keep appearing, and it is always helpful to explore them.Maar er duiken steeds weer nieuwe gezichtspunten op en we kunnen het steeds weer opnieuw belichten.
Because the police he/she appeared at the rooms where he/she hid her family and they were all deportedsOmdat de politie binnenviel in de twee kamers waar ze zich verstopten en ze deporteerden
the equities shall not be those of issuers which have issued traded debt instruments that currently attract an ‧ % requirement in Table ‧ appearing in paragraphde aandelen mogen niet afkomstig zijn van emittenten die verhandelbare schuldinstrumenten hebben uitgegeven waarvoor momenteel in tabel ‧ van punt ‧ een vereiste van ‧ % geldt
Madam President, Secretary of the Council and High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Commissioner, firstly I would like to welcome the appearance of Mr Solana, in his three-fold capacity as Secretary-General of the Council, High Representative for the Common Foreign and Security Policy and Secretary-General of the WEU, currently in pectore.Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de secretaris-generaal van de Raad en hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, mijnheer de commissaris, waarde collega's, in de eerste plaats wil ik de heer Solana verwelkomen in zijn driedubbele functie als secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en - voor het moment in pectore - secretaris-generaal van de WEU.
Mr President, I was also present yesterday but my name does not appear on the attendance register.Mijnheer de Voorzitter, ik was hier gisteren aanwezig, maar mijn naam staat niet op de presentielijst.
Appearances are deceiving.Beoordeel iemand niet op zijn uiterlijk.
When I consider that 30% of the traffic going through the Brenner Pass alone is traffic diverted from Switzerland, then surely we really must use the quotas here to ensure that the shortest route once again appears an advantage instead of placing an excessive burden on the surrounding countries, a burden which is far greater than any statistics show.Dat is noch in het belang van degenen die goederen vervoeren in of door Zwitserland, noch in het belang van de buurlanden. Als ik bedenk dat van al het verkeer over de Brenner alleen al 30% de Brenner neemt om Zwitserland te vermijden, lijkt het mij noodzakelijk de contingenten te baat te nemen om weer de kortste weg mogelijk te maken, in plaats van perifere landen buitensporig te belasten, meer dan volgens de statistieken mogelijk is.
Member States shall only authorise imports of embryos dispatched from an embryo collection or production team situated in one of the third countries appearing on the list referred to in Article ‧ and for which the competent authority of the third country concerned is able to give the guarantees that the following conditions are metDe lidstaten staan de invoer van embryo's alleen toe als deze worden verzonden vanuit een embryoteam of embryoproductieteam dat is gevestigd in een van de derde landen die zijn opgenomen in de in artikel ‧ bedoelde lijst en waarvoor de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land kan waarborgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan
Explanations of vote submitted in writing under Rule ‧ appear in the Verbatim Report of Proceedings for the sittingDe schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel ‧, lid ‧ van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering
Certain other obligations, such as stocking requirements, which appear to fall short of requiring exclusive purchasing, may in practice lead to the same effectBepaalde andere verplichtingen, zoals eisen inzake opslag, waarmee net niet exclusieve afname lijkt te worden geëist, kunnen in de praktijk tot hetzelfde effect leiden
The co- pilot appears to have committed suicideHet lijkt erop dat de copiloot zelfmoord heeft gepleegd
In order to avoid further difficulties it therefore appears necessary to clarify the duties of the Member States, especially the duty to verify that the holder of an authorisation demonstrates access to a dossier satisfying the requirements of Annex ‧ to that DirectiveOm verdere problemen te voorkomen, moeten de verplichtingen van de lidstaten daarom worden verduidelijkt, en met name de plicht om te verifiëren of de houder van een toelating toegang tot een dossier verschaft dat aan de vereisten van bijlage ‧ bij die richtlijn voldoet
In ‧ hours we' re making a recorded appearance in front of a TV audience of millions and you think Thomas Elliot' s middle name was Stewart!Over ‧ uur hebben we een optreden dat wordt opgenomen voor... een miljoenen publiek en jij denkt dat Thomas Elliot' s middelste naam Stewart was
In essence, the efficiency gains that might be expected to stem from the operation of a selected network of authorised repairers do not appear to offset the significant negative effects on competition resulting from the currently inadequate access to brand-specific technical repair information given to independent operators and the ensuing protection of Opel/Vauxhall authorised networks from competitive pressure exercised by the independent repair sectorIn feite lijken de efficiëntievoordelen die mogen worden verwacht als gevolg van het bestaan van een select netwerk van erkende reparateurs, niet op te wegen tegen de aanzienlijke negatieve effecten voor de concurrentie die resulteren uit de op dit moment ontoereikende toegang tot merkspecifieke technische informatie voor onafhankelijke reparateurs en de daaruit voortvloeiende bescherming van de erkende Opel/Vauxhall-netwerken tegen de concurrentiedruk die wordt uitgeoefend door de onafhankelijke reparatiesector
Pagina 1. Gevonden 20109 zinnen matching zin appear.Gevonden in 3,171 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.