uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Dutch:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • voorkomen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • het uiterlijk hebben van   
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • dunken   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • ogen   
   
  de aanblik hebben van
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • overkomen   
 • tevoorschijn   
 • uitkomen     
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(to) appear
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
appear (in print)
 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To come before the public.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (9)

Appear AwayAls Afwezig weergeven
Appear offlineOffline weergeven
Appear OfflineOffline weergeven
appear to bevoorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearancevoorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; aanblik; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; verschijning
appearedopgedoemd
Keeping Up AppearancesSchone Schijn
non-appearanceafwezigheid
to appearblijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
When cut, the meat is rosy to dark red and has an oily, glossy, irregular and marbled appearance, with streaks of intramuscular fatDoorgesneden ziet het vlees er rozig tot donkerrood, olieachtig, glanzend, onregelmatig en gemarmerd uit, met stukjes intramusculair vet
For biological agents appearing on this listDe vermelding
The original texts of these interventions appear in the edition published in the language spoken .325 — Onderbreking van de zitting , blz . 328 .
This proposal has not been resubmitted and no longer appears in any official CISL document .rendement voor het kapitaal te boven gaan , zou tussen de twee produktiefa ctoren moeten worden verdeeld .
Without prejudice to the conditions of use described in Part A of Annex XIV, the sugar content may not differ by more than ‧ grams per litre from what appears on the product labelOnverminderd de in deel A van bijlage ‧ zijn omschreven gebruiksvoorwaarden, mag het suikergehalte niet met meer dan ‧ gram per liter afwijken van wat op het etiket van het product is vermeld
To this end , the Commission has put forward a list of 100 exposure limit values chosen because they already appear on the lists established in several Member States and relate to frequently encountered agents .Met het oog hierop heeft de Commissie in haar voorstel een eerste lijst van 100 grenswaarden voorgesteld , die werden gekozen omdat zij op de lijsten van divers e Lid-Staten zijn opgenomen en veel voorkomende agentia betreffen .
‘ ( 5 ) It has appeared from the various examinations made that plant protection products containing ethofumesate may be expected to satisfy , in general , the requirements laid down in Article 5 ( 1 ) ( a ) and ( b ) of Directive 91 / 414 / EEC , in particular with regard to the uses which were examined and detailed in the Commission review report .„ ( 5 ) Uit de verschillende analyses is gebleken dat mag worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die ethofumesaat bevatten , in het algemeen zullen voldoen aan de in artikel 5 , lid 1 , sub a en b , van richtlijn 91 / 414 / EEG gestelde eisen , inzonderheid voor de toepassingen waarvoor zij zijn onderzocht en die zijn opgenomen in het evaluatieverslag van de Commissie .
If all goes well, the tape drive icon will change to indicate that the tape has been mounted, and a message will appear in the status bar. The contents of the tape can be explored under the tape drive tree nodealles naar wens gaat, zal het tapepictogram veranderen om aan te geven dat de tape is aangekoppeld. Er verschijnt tevens een bericht op de statusbalk. De inhoud van de tape kan worden verkend door op het knooppunt voor het tapepictogram te klikken
The emergence of such weapons, the purpose of which would appear to be to allow attacks on heavily defended and fortified locations, could result in their use in countries that are not signatories to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.De opkomst van dergelijke wapens, waarvan het doel lijkt te zijn aanvallen op zwaarbewaakte en beveiligde locaties mogelijk te maken, kan ertoe leiden dat dergelijke bommen worden gebruikt in landen die geen partij zijn bij het Non-proliferatieverdrag inzake atoomwapens.
Can you give us a report therefore on the legal advice that was made available to the Bureau and can you ask for the decision of the President to sign this contract to be referred to the Committee on the Rules of Procedure , the Verification of Credentials and Immunities , because it appears that the President has committed an illegal act by signing a contract without having a positive visa from the Financial Controller ?Kunt u ons derhalve rapporteren welk juridisch advies aan het Bureau is gegeven en erop aandringen dat het besluit van de Voorzitter om dit contract te ondertekenen wordt verwezen naar de Commissie Reglement , onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten ? Het lijkt er namelijk op dat de Voorzitter onwettig heeft gehandeld door een contract te ondertekenen zon der de goedkeuring van de Financieel Controleur .
An issuing authority can appear on the list only if :Een certificaat is slechts geldig indien het behoorlijk geviseerd is door een instelling belast met de afgifte die op de in artikel 6 , lid 2 , bedoelde lijst voorkomt .
As soon as one principle is discovered , its relative inconsistency appears a moment later ; it conceals another more basic one .In plaats van deze zwakte aan het systeemontwerp te wijten , en het daarbij te laten , zal de bedieningsm an de invloed ervan beperken door handig te werken of de zwakke plek zelfs geheel opvangen als dat mogelijk is .
In Regulation ( EEC ) No 904 / 90 the word ' levy ' is replaced by the wor ds ' customs duty ' each time that it appears .In verordening ( EEG ) nr. 904 / 90 wordt het woord „ he fing " overal vervangen door „ do uanerecht " .
Whether prompted by a patient' s appearance or lab results, facial expressions of surprise, concern, disgust, etcetera can be counterproductive. "Of het nu wordt veroorzaakt door het uiterlijk van een patiënt of labuitslagen, gezichtsuitdrukking als verrassing, bezorgdheid, afschuw etcetera kunnen tegendraads werken
In this respect, you are certainly right, the ministers in the Transport Council need to look closely at any measure that does not appear to be essential and makes life very difficult for European passengers.U hebt zonder meer gelijk; het zou zo moeten zijn dat de ministers in de Raad Vervoer bepalingen die niet echt noodzakelijk lijken en voor de Europese vliegtuigpassagiers veel ongemak met zich meebrengen, nog eens kritisch tegen het licht houden.
No, because this gang will appear againDat van die gangster wel
Graphical design development- includes designing the appearance of web pagesontwikkeling grafisch ontwerp- dit omvat het ontwerp van de webpagina’s
The general reasoning of the Court of First Instance is essentially that it would be impossible for officials in the Commission to communicate freely if information not appearing in the final decision were to become publicDe algemene redenering van het Gerecht van eerste aanleg is in wezen dat de ambtenaren van de Commissie niet meer vrij zouden kunnen spreken indien niet in de eindbeschikking opgenomen informatie openbaar zou worden gemaakt
It is therefore important to point out in this context that it appears from a background note from the Danish Tax Ministry to the European Committee of the Folketing on the proposal for a Council directive amending the Sixth VAT Directive that a change in the rules on allowances and the establishment of a system of rebates , with reimbursement of VAT on purchases made in other Member States , ' would involve a loss of yield to the Treasury of between DKR 1 and 2 b illion ' ( Tax Ministry ref . 5.98-221-29 ) .In dit verband is het belangrijk te vermelden dat het Deense Ministerie van Financiën in een nota aan de Commissie voor Europese zaken in het Deense parlement be treffende de wijziging van de zesde BTW-richtlijn schrijft dat een wijziging van de regels voor aftrek met de invoering van een terugbetalingssysteem van BTW voor goederen die in een andere lidstaat zijn aangekocht , „ voor de overheidskas een inkomensverlies van 1 à 2 miljard kronen zou betekenen " ( Ministerie van Financiën J.nr. 5.98-221-29 ) .
Nor , lastly , do price controls appear capable of explaining theprice differences noted : the application of price controls in Belgium in particular does not prevent importers from raising their prices when the market seemsto permit this .Tenslotte lijkt de invoering van een prijzencontrole evenmin een rechi vaardiging voor de geconstateerde prijsverschillen te kunnen opleveren : de toepassing ervan in België met name verhindert de importeurs niet , hun prijs te verhog en wanneer de markt dit lijkt te rechtvaardigen .
The index refers the reader to the page in the body of the Directory on which the document number appears .De chronologische index verwijst naar de bladzijde van de analytische index in deel I , waar het documentnummer kan worden aangetroffen .
The only terms that appear are 'drifts, abuses, in nationalist, racist or xenophobic terms' .Er wordt alleen gesproken over "misstanden en misbruik in nationalistische, racistische of xenofobe zin".
But new elements keep appearing, and it is always helpful to explore them.Maar er duiken steeds weer nieuwe gezichtspunten op en we kunnen het steeds weer opnieuw belichten.
Because the police he/she appeared at the rooms where he/she hid her family and they were all deportedsOmdat de politie binnenviel in de twee kamers waar ze zich verstopten en ze deporteerden
the equities shall not be those of issuers which have issued traded debt instruments that currently attract an ‧ % requirement in Table ‧ appearing in paragraphde aandelen mogen niet afkomstig zijn van emittenten die verhandelbare schuldinstrumenten hebben uitgegeven waarvoor momenteel in tabel ‧ van punt ‧ een vereiste van ‧ % geldt
Pagina 1. Gevonden 37111 zinnen matching zin appear.Gevonden in 12,079 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.