uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Dutch:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • voorkomen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • het uiterlijk hebben van   
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • dunken   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • ogen   
   
  de aanblik hebben van
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • overkomen   
 • tevoorschijn   
 • uitkomen     
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(to) appear
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
appear (in print)
 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To come before the public.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (9)

Appear AwayAls Afwezig weergeven
Appear offlineOffline weergeven
Appear OfflineOffline weergeven
appear to bevoorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearancevoorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; aanblik; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; verschijning
appearedopgedoemd
Keeping Up AppearancesSchone Schijn
non-appearanceafwezigheid
to appearblijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
Above the effigies appears, in semi-circular form, the legend GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURGBoven de beeltenissen staat in een halve cirkel de legende GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG
The competent authority may grant conditional approval if it appears from the on-site visit that the establishment meets all the infrastructure and equipment requirementsDe bevoegde autoriteit kan een voorlopige erkenning geven wanneer bij het bezoek ter plaatse blijkt dat de inrichting voldoet aan alle eisen inzake infrastructuur en uitrusting
Explanations of vote submitted in writing under Rule ‧ appear in the Verbatim Report of Proceedings for the sittingDe schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel ‧, lid ‧ van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering
inhibitors appear to have no clinically relevant effect on zonisamide pharmacokinetic exposure parametersCYP‧A‧-remmers geen klinisch relevante invloed te hebben op farmacokinetische blootstellingsparameters van zonisamide
In comparison, the Commission's proposal appears as a step in the right direction.Het Commissievoorstel lijkt daarentegen een stap in de goede richting.
Why do you appear to me?Waarom verschijn je voor mij?
Do not make any changes to this occurrence. Ask again if this word appears further down in the documentVerandert niets aan het gevonden woord. Als het woord vaker in het document voorkomt, zal elke keer opnieuw gevraagd worden of het moet worden vervangen
The interest rate charged by KPS therefore does not appear to correctly reflect the risk incurredDerhalve kan er niet van uit worden gegaan dat het rentetarief dat KPS in rekening heeft gebracht, het risico voor KPS volledig dekte
transhipped or participated in joint fishing operations with, supported or re-supplied vessels appearing on the CCAMLR IUU vessel listvangsten heeft overgeladen op, heeft deelgenomen aan gezamenlijke visserijactiviteiten met dan wel heeft gezorgd voor steun aan of bevoorrading van vaartuigen die op de IUU-vaartuigenlijst van de CCAMLR voorkomen
In this regard, I would like you to tell me what precautions the Commission can take and what more it can do, since it appears that you have not been fully informed about what Greece is doing to protect the quality of the drinking water it provides for consumers, which is provided for in Directive 80/778/ EEC.Ik zou u willen vragen wat de Commissie hieraan denkt te doen. Naar het schijnt hebt u geen volledige inlichtingen over de wijze waarop in Griekenland de kwaliteit van het drinkwater wordt gecontroleerd, alhoewel wij daar richtlijn 80/778/EEG voor hebben.
I' d like you to appear on television and make a public address to the worldIk wil dat u op tv de wereld toespreekt
It appears your mission was an even greater success than we hopedUw missie was een nog groter succes dan we gehoopt hadden
Among the new countries, matters appear lopsided.In sommige nieuwe landen ligt de verhouding scheef.
A great deal of information is appearing over the course of this Intergovernmental Conference.Maar over het verloop van deze regeringsconferentie verschijnt heel wat informatie.
It now appears that on a number of counts the elderly, the handicapped, sexual orientation, the presidency is backing off.Nu blijkt dat op een aantal punten, wat ouderen betreft, wat gehandicapten betreft, wat sexuele geaardheid betreft, het voorzitterschap het af laat weten.
It appears that the United Nations would be the most suitable forum for this.Het lijkt dat de Verenigde Naties daarvoor toch het meest aangewezen forum zouden zijn.
The History plugin, when activated, records conversations using any & im; system and allows you to view old conversations later. A History item appears in each Metacontact 's context menu so you can view the message history for that metacontactDe plugin Geschiedenis, indien geactiveerd, registreert alle conversaties van elk & im;-systeem, waardoor u op een later tijdstip oude conversaties kunt teruglezen. Als de plugin actief is verschijnt de optie Geschiedenis in het contextmenu van de metacontacten. Klik erop om de geschiedenis van die metacontact te bekijken
It appears to me that for practical considerations, it has been decided to spend these monies mainly via the existing, traditional channels in a bid to make the greatest possible impact.Uit praktische overwegingen is, lijkt mij, gekozen om deze gelden vooral via de bestaande traditionele structuren te besteden, en op die manier een zo groot mogelijk effect te sorteren.
The authorities of the United Kingdom, Austria, Italy and Hungary have indicated to the Commission that, on preliminary examination, the dossiers for the active substances concerned appear to satisfy the data and information requirements set out in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EECDe autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Italië en Hongarije hebben de Commissie meegedeeld dat de dossiers betreffende deze werkzame stoffen op grond van een eerste onderzoek blijken te voldoen aan de in bijlage ‧ bij Richtlijn ‧/‧/EEG vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie
He also appears in the federal database for... get this, aggressive militia groupsHij staat ook in de landelijke database wegens contacten met agressieve milities
to the language or languages in which it appear(s) in Appendix ‧ and not in translation; andde taal of talen zoals vermeld in aanhangsel ‧, en niet voor vertalingen, en
You know how concerned people are about appearancesDe mensen maken zich zo druk om het uiterlijk
Officially, according to MARPOL and other conventions, waste is required to be handed over. In practice, however, it appears that this does not happen.Officieel zal volgens Marpol-conventies en andere conventies afval afgegeven moeten worden, in de praktijk blijkt dat niet te gebeuren.
Marks of blue penicillium in particular may appear during the ripening processTijdens de rijping kunnen blauwe vlekken, hoofdzakelijk van penseelschimmel, zichtbaar worden
This could be seen as indicating that the downward revision of growth expectations was concentrated at shorter horizons, while market participants » long-term growth expectations appeared to change littleIn de laatste twee maanden van ‧ vertoonde de korte rente echter een daling en was de verdere afvlakking van de rendementscurve dan ook toe te schrijven aan grotere dalingen van de rendementen van langlopende obligaties. Voorts is de rendementscurve tegen het einde van ‧ licht gedaald voor looptijden tot twee jaar, terwijl ze bleef oplopen voor langere looptijden
Pagina 1. Gevonden 20109 zinnen matching zin appear.Gevonden in 8,958 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.