uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Dutch:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • voorkomen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • het uiterlijk hebben van   
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • dunken   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • ogen   
   
  de aanblik hebben van
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • overkomen   
 • tevoorschijn   
 • uitkomen     
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(to) appear
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
appear (in print)
 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To come before the public.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (9)

Appear AwayAls Afwezig weergeven
Appear offlineOffline weergeven
Appear OfflineOffline weergeven
appear to bevoorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearancevoorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; aanblik; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; verschijning
appearedopgedoemd
Keeping Up AppearancesSchone Schijn
non-appearanceafwezigheid
to appearblijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
Only for the territory appearing with the entry ‘V’ in column ‧ of Part ‧ of Annex I to Decision ‧/‧/EEC as last amendedAlleen voor een gebied waarvoor de vermelding „V” is opgenomen in bijlage I, deel ‧, kolom ‧, bij Beschikking ‧/‧/EEG (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), als laatstelijk gewijzigd
As I explained a moment ago, we have delivered price stability in line with our definition, which was in the continuity of the best definition in the world, and let me say that our definition of price stability now appears to be the global benchmark.Zoals ik zojuist heb uitgelegd, hebben we gezorgd voor prijsstabiliteit conform onze definitie, die aansluit bij de beste definities in de wereld, en ik wil zeggen dat onze definitie van prijsstabiliteit nu de mondiale benchmark lijkt te zijn.
In particular, as noted above, the macroeconomic scenario appears to be based on favourable GDP growth assumptions for the outer yearsZo lijkt het macro-economische scenario, zoals hierboven al opgemerkt, op optimistische hypothesen voor de bbp-groei te berusten, met name voor de laatste programmajaren
A toolview where the output (as in HTML) of the debugger is shown. Appears in the bottom dock by defaultEen hulpmiddelenweergave waarin de uitvoer (HTML) van de debugger wordt getoond. Verschijnt normaliter in het paneel onderin
They naturally have different information needs and requirements to accommodate but they are essentially working towards the same goal and this appears to have been lost in the rush for self-justification or ego managementNatuurlijk hebben zij ieder hun eigen behoeften op het gebied van informatie en andere vereisten, maar uiteindelijk werken zij allemaal aan hetzelfde doel, wat in de strijd om zelfbevestiging of ego-management nogal eens uit het oog wordt verloren
The name of the substance must appear on the label in the form of one of the designations given in Annex I to Directive ‧/‧/EEC (see Article ‧(a) of that DirectiveDe naam van de stof moet op het etiket worden vermeld in de vorm van een van de benamingen die in bijlage I bij Richtlijn ‧/‧/EEG voorkomen (zie artikel ‧, lid ‧, onder a
The main symptoms are fever, rash, cough, running nose and eye infection, appearing after an incubation period of 10 to 12 days.De voornaamste verschijnselen zijn koorts, huiduitslag, hoesten , loopneus en ooginfectie, die optreden na een incubatietijd van 10 tot 12 dagen.
the health situation in the area surrounding the place of embryo collection, with particular reference to the diseases appearing on list A of the International Office of Epizootic Diseasesde gezondheidssituatie in het gebied rond de plaats waar de embryo
This verse that I just quoted to you is the first time the word 'Aish' appears in the Bible. Listen again.In dit vers, dat ik zojuist citeerde, komt voor het eerst het woord 'Aish' voor in de Bijbel.
Now that all the states previously within the Soviet sphere of influence have joined, the European Union appears to be suffering from enlargement fatigue.Nu alle staten binnen zijn die vroeger tot de invloedsfeer van de Sovjetunie behoorden, lijkt de Europese Unie uitbreidingsmoe.
Explanations of vote submitted in writing under Rule ‧ appear in the Verbatim Report of Proceedings for the sittingDe schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering
Just the appearance in publicAlleen maar de schijn in het openbaar
The indicator for measuring the energy efficiency of buildings must be included in advertisements for sale or rental that appear in the media.De energieprestatie-indicator van gebouwen moet wordt vermeld in advertenties voor verkoop of verhuur.
Her report appears on the agenda, so it should not come as a surprise and we would be able to vote on Tuesday.Haar verslag staat op de agenda, dus dat is geen verrassing en wij zouden er dus dinsdag over kunnen stemmen.
For reasons of legal certainty, good administration and legitimate confidence, it appears appropriate to guarantee that the countries not included on the list can continue temporarily to enjoy the advantages they had been receiving, until the end of the present year.Daarom lijkt het wenselijk om overeenkomstig de beginselen van rechtszekerheid, goed bestuur en legitiem vertrouwen te waarborgen dat de landen die niet in de lijst zijn opgenomen tijdelijk, namelijk tot het einde van het jaar, kunnen blijven profiteren van de voordelen die zij thans genieten.
I should like, in particular, to point out three crucial points that appear in the report.Ik wil met name drie cruciale punten uit het verslag onderstrepen.
That is what we are prepared to do, and I would urge you to do likewise with all parties, not only with Mr Schulz and his team – which is not as homogeneous as it always likes to appear in this House – but with all the groups in this House and in particular with those who really have taken over the leadership of Europe.En ik roep u met klem op met iedereen samen te werken, niet alleen met de heer Schulz en zijn equipe – die toch niet zo homogeen is als ze hier altijd beweert – maar met alle fracties in dit Huis en in het bijzonder met degenen die werkelijk de leiding in Europa op zich hebben genomen.
Some Members appear to be more susceptible to the language of force and the fait accompli of this war than to international law and public opinion as expressed in street demonstrations.Sommige afgevaardigden lijken gevoeliger te zijn voor de taal van het geweld, en voor het voldongen feit dat deze oorlog nu eenmaal begonnen is, dan voor het internationaal recht en voor de mening van de burgers die de straat op gaan.
The good news is that it doesn' t appear to be due to a contagionGelukkig is het niet iets besmettelijks
At the same time, however, there is something in what the Council says, because if you read the Court of Auditors' report carefully, it does indeed appear that the Commission is seriously failing in its duties as the guardian of the Treaties.Maar toch zit er wel wat in die opmerking van de Raad, want als je het verslag van de Rekenkamer goed leest, blijkt toch dat de Commissie ernstig tekort schiet als hoedster van de Verdragen.
However, for the next treaty after the Treaty of Lisbon, I would also like to see common military expenditure appearing in the budget.Voor het eerstvolgende verdrag na dat van Lissabon zou ik dan ook willen dat de gemeenschappelijke defensie-uitgaven in deze begroting opgenomen worden.
Reference for a preliminary ruling- Oberster Gerichtshof- Interpretation of Article ‧ of the First Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Reservation of a sign similar or identical to a trade mark with an internet search engine operator in order that, once that sign has been entered as a search term, advertising for products or services identical or similar to those for which the trade mark in question was registered appears automatically on the screen (keyword advertising)- Classification of that utilisation of the trade mark as a use which its proprietor is entitled to preventVerzoek om een prejudiciële beslissing- Oberster Gerichtshof- Uitlegging van artikel ‧, lid ‧, van de Eerste richtlijn (‧/‧/EEG) van de Raad van ‧ december ‧ betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB ‧ L ‧, blz. ‧)- Registratie van een teken dat gelijk is aan of overeenkomt met een merk (keyword), bij een dienstverlener die een zoekmachine voor internet beheert, teneinde te bewerkstelligen dat wanneer dat teken als zoekwoord wordt ingegeven, op het scherm automatisch reclame verschijnt voor waren of diensten die gelijk of soortelijk zijn aan die waarvoor het betrokken merk is ingeschreven (keyword advertising)- Kwalificatie van dit gebruik van het merk als gebruik dat door de houder ervan mag worden verboden
But it appears to be focused on the war bird’ s EngineeringHij staat gericht op de machinekamer van de warbird
It appears that the accident was not as severe as we first thought.Het ongeval blijkt nu minder ernstig te zijn geweest dan we aanvankelijk dachten.
Where this information appears in an official language using non-Latin characters, it should be transliterated in Latin charactersWanneer deze informatie in een officiële taal wordt gegeven waarvan het schrift niet-Latijns is, dient voor een transliteratie in Latijns schrift te worden gezorgd
Pagina 1. Gevonden 20109 zinnen matching zin appear.Gevonden in 2,936 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.