Vertalingen in Dutch:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
The Princess AnastasiaPrinses Anastasia
It' s the Princess Anastasia who will help us flyHet is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
With regard to international maritime transport, including inter-modal operations involving a sea leg, Community nationals or nationals of Montenegro established outside the Community and Montenegro, and shipping companies established outside the Community or Montenegro and controlled by Community nationals or nationals of Montenegro, shall also be beneficiaries of the provisions of this Chapter and Chapter III, if their vessels are registered in that Member State or in Montenegro, in accordance with their respective legislationWat het internationale vervoer over zee betreft, met inbegrip van het intermodale vervoer dat ten dele over zee plaatsvindt, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk en van hoofdstuk ‧ van deze titel eveneens van toepassing op buiten de Gemeenschap of Montenegro gevestigde onderdanen van de Gemeenschap respectievelijk Montenegro, en op buiten de Gemeenschap of Montenegro gevestigde scheepvaartondernemingen die worden bestuurd door onderdanen van de Gemeenschap respectievelijk Montenegro, indien hun vaartuigen in die lidstaat respectievelijk in Montenegro in overeenstemming met de respectieve wetgevingen zijn ingeschreven
Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the policies for agriculture and fisheries in Montenegro of the role of agriculture and fisheries in the economy of Montenegro, of the consequences of the multilateral trade negotiations in the framework of the WTO as well as of the eventual accession of Montenegro to the WTO, the Community and Montenegro shall examine in the Stabilisation and Association Council, no later than three years after the entry into force of this Agreement, product by product and on an orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for granting each other further concessions with a view to implementing greater liberalisation of the trade in agricultural and fishery productsRekening houdend met de omvang van het handelsverkeer in landbouw- en visserijproducten tussen de partijen, de bijzondere gevoeligheden van die producten, de regels van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid van de Gemeenschap en het landbouw- en visserijbeleid van Montenegro, de rol van landbouw en visserij in de Montenegrijnse economie en de gevolgen van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de WTO, alsmede de eventuele toetreding van Montenegro tot de WTO, onderzoeken de Gemeenschap en Montenegro binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Stabilisatie- en associatieraad per product, systematisch en op basis van passende wederkerigheid, de mogelijkheden om elkaar verdere concessies te verlenen teneinde de handel in landbouw- en visserijproducten verder te liberaliseren
Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the policies for agriculture and fisheries in Montenegro of the role of agriculture and fisheries in the economy of Montenegro, of the consequences of the multilateral trade negotiations in the framework of the WTO as well as of the eventual accession of Montenegro to the WTO, the Community and Montenegro shall examine in the Interim Committee, no later than ‧ years after the entry into force of this Agreement, product by product and on an orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for granting each other further concessions with a view to implementing greater liberalisation of the trade in agricultural and fishery productsRekening houdend met de omvang van het handelsverkeer in landbouw- en visserijproducten tussen de partijen, de bijzondere gevoeligheden van die producten, de regels van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid van de Gemeenschap en het landbouw- en visserijbeleid van Montenegro, de rol van landbouw en visserij in de Montenegrijnse economie en de gevolgen van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de WTO, alsmede de eventuele toetreding van Montenegro tot de WTO, onderzoeken de Gemeenschap en Montenegro binnen zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in het Interimcomité per product, systematisch en op basis van passende wederkerigheid, de mogelijkheden om elkaar verdere concessies te verlenen teneinde de handel in landbouw- en visserijproducten verder te liberaliseren
Without prejudice to the provisions of Article ‧ and of this Article, where, in exceptional circumstances, movements of capital between the Community and Montenegro cause, or threaten to cause, serious difficulties for the operation of exchange rate policy or monetary policy in the Community or Montenegro, the Community and Montenegro, respectively, may take safeguard measures with regard to movements of capital between the Community and Montenegro for a period not exceeding six months if such measures are strictly necessaryOnverminderd het bepaalde in artikel ‧ en in dit artikel mogen de Gemeenschap en Montenegro in uitzonderlijke gevallen, wanneer het kapitaalverkeer tussen de Gemeenschap en Montenegro ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de werking van het wisselkoersbeleid of het monetaire beleid in de Gemeenschap of Montenegro, vrijwaringsmaatregelen nemen ten aanzien van het kapitaalverkeer tussen de Gemeenschap en Montenegro voor een periode van ten hoogste zes maanden, indien dergelijke maatregelen absoluut noodzakelijk zijn
Since the referendum in Montenegro and the Republic of Montenegro's declaration of independence, the European Union and its Member States have agreed to develop relations with Montenegro as a sovereign, independent country and have urged both Serbia and Montenegro to continue with their frank and constructive dialogue on future relations.Na het referendum in Montenegro en de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek Montenegro hebben de Europese Unie en haar lidstaten afgesproken betrekkingen te zullen ontwikkelen met Montenegro als een soeverein en onafhankelijk land. Zij hebben riepen zowel Servië als Montenegro opgeroepen door te gaan met hun directe en constructieve dialoog over de toekomstige betrekkingen.
One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVAEen zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
And, that night, no star burned brighter than that of our sweet Anastasia, my youngest granddaughterEn die nacht was geen Ster helderder dan onze Anastasia,..... mijn jongste kleindochter
Ever heard of anastasia ramanov?Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
Until the establishment of the Diplomatic Consular Representations of the Republic of Montenegro on the territory of the EU Member States, travel documents from the Article ‧ will be issued by the Diplomatic Mission or Consular Office of the Republic of Serbia, in accordance with the Article ‧ of the Memorandum of Understanding between the Republic of Montenegro and the Republic of Serbia, or Diplomatic Missions or Consular Offices of other States representing MontenegroTot de vestiging van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Republiek Montenegro op het grondgebied van de EU-lidstaten, worden de in artikel ‧, lid ‧, bedoelde reisdocumenten afgegeven door de diplomatieke of consulaire posten van de Republiek Servië ingevolge artikel ‧ van het memorandum van overeenstemming tussen de Republiek Montenegro en de Republiek Servië dan wel door de diplomatieke of consulaire posten van andere staten die Montenegro vertegenwoordigen
The Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Community and the Republic of Montenegro, which provides for the provisional application of Protocol ‧ to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, on the general principles for the participation of Montenegro in Community programmes, is hereby approved on behalf of the CommunityDe overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro waarbij wordt voorzien in de voorlopige toepassing van protocol ‧, inzake de algemene beginselen voor de deelname van Montenegro aan communautaire programma’s, bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd
Citizens of the European Union and of the Republic of Montenegro who have lost their identity documents, or from whom these documents have been stolen while staying in the territory of the Republic of Montenegro or the Member States, may leave that territory on the basis of valid identity documents entitling them to cross the border issued by diplomatic missions or consular posts of the Member States or of the Republic of Montenegro without any visa or other authorisationBurgers van de Europese Unie en van de Republiek Montenegro die hun identiteitsbewijs hebben verloren of van wie het identiteitsbewijs is gestolen tijdens hun verblijf op het grondgebied van de Republiek Montenegro of de lidstaten, kunnen dat grondgebied zonder visum of een andere machtiging verlaten met een geldig identiteitsbewijs dat als grensoverschrijdingsdocument dient en dat is afgegeven door een diplomatieke of consulaire beroepspost van de lidstaten of van de Republiek Montenegro
However, should the company, set up in accordance with the laws of a Member State or of Montenegro, have only its registered office in the territory of the Community or of Montenegro respectively, the company shall be considered a Community or a Montenegrin company if its operations possess a real and continuous link with the economy of one of the Member States or of MontenegroIndien een volgens het recht van de Gemeenschap respectievelijk Montenegro opgerichte vennootschap uitsluitend haar statutaire zetel op het grondgebied van de Gemeenschap respectievelijk Montenegro heeft, wordt deze vennootschap als vennootschap uit de Gemeenschap respectievelijk Montenegrijnse vennootschap beschouwd, indien uit haar transacties een werkelijke en permanente band met de economie van een van de lidstaten respectievelijk van Montenegro blijkt
Cooperation shall aim at ensuring the development of an efficient and accountable public administration in Montenegro, notably to support rule of law implementation, the proper functioning of the state institutions for the benefit of the entire population of Montenegro as a whole and the smooth development of the relations between the EU and MontenegroDe samenwerking is erop gericht dat de ontwikkeling van efficiënt en verantwoordelijk openbaar bestuur in Montenegro wordt gegarandeerd, zodat met name ondersteuning wordt verleend aan de invoering van de rechtsstaat, het juist functioneren van de staatsinstellingen ten behoeve van de Montenegrijnse bevolking in het algemeen en de vlotte ontwikkeling van de verhoudingen tussen de EU en Montenegro
On ‧ June ‧, based on Article ‧ of the Constitutional Charter of the State Union of Serbia and Montenegro and following the Montenegrin referendum of ‧ May ‧, the Parliament of Montenegro passed a declaration on the independence of the country, which stated that Montenegro is an independent state with full legal personality under international lawNa het Montenegrijnse referendum van ‧ mei ‧ heeft het parlement van Montenegro op basis van artikel ‧ van het constitutioneel handvest van de Statenunie van Servië en Montenegro op ‧ juni ‧ een verklaring aangenomen waarbij Montenegro wordt uitgeroepen tot een onafhankelijke staat met volledige rechtspersoonlijkheid volgens het internationaal recht
separate the air traffic service provider and the regulatory body for the Republic of Montenegro, establish a supervisory body for the Republic of Montenegro for air traffic services, start the reorganisation of the airspace of the Republic of Montenegro into a functional block or blocks, and apply flexible use of airspacede verlener van luchtverkeersdiensten scheiden van de regelgevende instantie van de Republiek Montenegro, een nationale controle-instantie voor de Republiek Montenegro voor luchtverkeersdiensten instellen, een begin maken met de herindeling van het luchtruim van de Republiek Montenegro in een of meer functionele blokken, en een flexibel luchtruimgebruik toepassen
If Serbia and Montenegro applies for Community external assistance on the basis of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia or pursuant to any similar Regulation providing for Community external assistance to Serbia and Montenegro that may be adopted in future, the conditions governing the use by Serbia and Montenegro of the Community assistance shall be determined in a financing agreementIndien Servië en Montenegro verzoekt om externe bijstand van de Gemeenschap uit hoofde van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧, of uit hoofde van een eventuele toekomstige soortgelijke verordening waarin in externe bijstand van de Gemeenschap voor Servië en Montenegro wordt voorzien, worden de voorwaarden voor het gebruik door Servië en Montenegro van de bijstand van de Gemeenschap vastgesteld in een financieringsovereenkomst
A Community company established in the territory of Montenegro or a Montenegrin company established in the Community shall be entitled to employ, or have employed by one of its subsidiaries or branches, in accordance with the legislation in force in the host territory of establishment, in the territory of the Republic of Montenegro and the Community respectively, employees who are nationals of the Member States or nationals from Montenegro respectively, provided that such employees are key personnel as defined in paragraph ‧ and that they are employed exclusively by companies, subsidiaries or branchesEen op het grondgebied van Montenegro respectievelijk de Gemeenschap gevestigde vennootschap uit de Gemeenschap respectievelijk Montenegrijnse vennootschap heeft het recht, met inachtneming van de wetgeving van het gastland van vestiging, op het grondgebied van Montenegro respectievelijk de Gemeenschap werknemers die onderdaan zijn van een lidstaat van de Gemeenschap respectievelijk van Montenegro in dienst te nemen of deze door een van haar dochterondernemingen of filialen in dienst te laten nemen, indien dergelijke werknemers een sleutelpositie in de zin van lid ‧ van dit artikel bekleden en zij uitsluitend een dienstverband hebben met vennootschappen, dochterondernemingen of filialen
The development of a multimodal regional transport network on the territory of Montenegro which serves the needs of Montenegro and the South-Eastern European region covering the main road and rail routes, inland waterways, inland ports, ports, airports and other relevant modes of the network is of particular interest to the Community and MontenegroDe ontwikkeling van een multimodaal regionaal vervoersnetwerk op het grondgebied van Montenegro dat aan de behoeften van Montenegro en van Zuidoost-Europa voldoet en de belangrijkste weg- en spoorwegverbindingen, binnenwateren, binnenhavens, havens, luchthavens en andere relevante knooppunten van het netwerk omvat, is voor de Gemeenschap en voor Montenegro van bijzonder belang
In addition, the list set out in Annex I to Decision ‧/‧/EC should take account of the separation of the customs territories of Montenegro and Serbia and those two third countries should be listed separately, thus allowing the importation of live equidae, their semen, ova and embryos from both Montenegro and Serbia under the same additional conditions as specified at present for Serbia and Montenegro in that AnnexVoorts moet in de lijst in bijlage I bij Beschikking ‧/‧/EG de scheiding van de douanegebieden van Montenegro en Servië in aanmerking worden genomen; deze beide derde landen moeten afzonderlijk worden vermeld in de lijst, zodat de invoer van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's daarvan uit zowel Montenegro als Servië mogelijk is onder dezelfde aanvullende voorwaarden die momenteel voor Servië en Montenegro zijn vastgesteld in die bijlage
The conditions for a proper functioning of the preferential arrangements having thus been restored in the case of Montenegro, the notice to importers concerning imports into the Community of products from Montenegro will be withdrawn for imports into the Community of all products from MontenegroDaar, in het geval van Montenegro, aan de voorwaarden voor een goed functioneren van de preferentiële regelingen is voldaan, wordt de mededeling aan importeurs betreffende de invoer uit Montenegro voor alle goederen uit Montenegro ingetrokken
Acknowledges the progress made by Montenegro since the last progress report; notes that the country has applied for membership of the Union and that the Council has taken the decision to invite the Commission to prepare its opinion on Montenegro's application; commends Montenegro on its achievement, especially on the smooth conduct of the recent elections and its solid economic performance in spite of the global economic crisis, and encourages the country to continue its efforts on the path of reformerkent dat Montenegro sinds het laatste voortgangsverslag vorderingen heeft gemaakt; merkt op dat het land een aanvraag heeft ingediend om lid te worden van de Unie en dat de Raad heeft besloten de Commissie te verzoeken haar advies over de kandidatuur van Montenegro voor te bereiden; feliciteert Montenegro met wat het land heeft verwezenlijkt, in het bijzonder met het ordelijke verloop van de recente verkiezingen en de goede economische prestaties, de mondiale economische crisis ten spijt, en moedigt het land aan zich te blijven inspannen om hervormingen door te voeren
If Montenegro applies for Community external assistance on the basis of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) or pursuant to any similar Regulation providing for Community external assistance to Montenegro that may be adopted in future, the conditions governing the use by Montenegro of the Community assistance shall be determined in a financing agreementIndien Montenegro verzoekt om externe bijstand van de Gemeenschap overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juli ‧ tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA), dan wel overeenkomstig een eventuele toekomstige soortgelijke verordening waarin in externe communautaire bijstand voor Montenegro mocht worden voorzien, worden de voorwaarden voor het gebruik door Montenegro van de bijstand van de Gemeenschap vastgesteld in een financieringsmemorandum
Pagina 1. Gevonden 2948682 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 881,185 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.