Vertalingen in Dutch:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
The Princess AnastasiaPrinses Anastasia
It' s the Princess Anastasia who will help us flyHet is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
By its decision in the case of Anastasia Peskeoglou v. the West German authorities for thei r refusal to grant her a work permit , the European Court of Justice ruled that the fact of Greece ' s accession to the Community does not permit a Member State to implement less favourable measures after 1 January 1981 than had applied previous thereto for granting a work permit to a Greek citizen .In zijn uitspraak naar aanleiding van de klacht van de Griekse Anastasia Peskeoglou tegen de Duitse Bondsrepubliek wegens weigering van een arbeidsvergunning verklaarde ' het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat de toetreding van Griekenland tot de EEG niet toelaat dat een Lid Staat na 1 januari 1981 een ongunstiger regeling toepast bij de verstrekking van een arbeidsvergunning aan een Grieks onderdaan dan dié welke voor die datum van kr acht was .
One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVAEen zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
Ever heard of anastasia ramanov?Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
Ministry of Health Pangrati Anastasia .Ministerie van Volksgezondheid Pangrati Anastasia
" Once upon a time, in the town of Selene...... lived a beautiful princess named Cleo' ln het dorp Selene was er eens... een mooie prinses die Cleo heette
Madam President, I rise on a point of order that I referred to this House back in September of last year following the tragic death of Diana, Princess of Wales.Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag het woord voeren over een punt waarover ik in deze Vergadering vorig jaar september naar aanleiding van de tragische dood van Diana, Prinses van Wales, al heb gesproken.
Among the highly influential scientists and renowned artists were : HRH Princess Laurentien of the Netherlands , Chair of the European Cultural Foundation , Prof. Jean-Pascal van Ypersele , Vice-Chair of the IPCC , Prof. John Schellnhuber , former advisor to German Chancellor Angela Merkel , David Černý , controvers ial Czech artist , Nic Balthazar , director and winner of the Grand Prix award at the Montreal World Film Festival and the British actress Susannah York .Onder de zeer invloedrijke wetenschappers en bekende artiesten bevonden zich onder meer : HKH Prinses Laurentien uit Nederland , voorzitter van de Europese Culturele Stichting , Jean-Pascal Van Ypersele , vicevoorzitter van het IPCC , John Schellnhuber , voormalig adviseur van de Duitse kanselier Angela Merkel , David Černý , de controversiële Tsjechische artiest , Nic Balthazar , regisseur en winnaar van de Grand Prix op het Montreal World Film Festival en de Britse actrice Susannah York .
Applications may be submitted for ‧ weeks after publication of this notice in the Official Journal of the European Union and should be sent to the Minister of Economic Affairs, for the attention of the Director of Energy Production, specifying personal, Princess Beatrixlaan ‧-‧, The HagueAanvragen kunnen worden ingediend gedurende ‧ weken na de publicatie van deze uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en dienen gericht te zijn aan de minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie, onder vermelding van persoonlijk in handen, Prinses Beatrixlaan ‧-‧, te Den Haag
And I shall impersonate the princess ' beloved aunt, the Dowager Duchess of ThryceIk zal me voordoen als de lievelings tante van de Prinses, de weduwe van de Hertog van Thryce
Can the Commission confirm reports published in The Times that the British Crown is receiving EAGGF set-aside aid in respect of land owned by Princess Anne ?Kan de Commissie het bericht in de TIM ES bevesti gen dat het Britse koningshuis EOGFL-subsidie krijgt voor de braaklegging van landerijen die toebehoren aan prinses Anne ?
KRISTOFFERSEN ( ED ) . — ( DA ) Mr President , honourable fellow-Europeans , if I may use that mode of address , here at the close of the Greek Presidency I have a mind to recall a lady who came from precisely that corner of our globe , Princess Europa , who gave her name to our continent .Wij zouden ook kunnen praten over de oprichting van een Europese Politiebond of over de wetgeving inzake internationale misdaad , indien nodig .
th anniversary of the death of Princess Gracee sterfdag van Prinses Grace
I could do much to advance the cause of your princess over that of her rivalIk zou veel kunnen doen in het voordeel van uw prinses ten opzichte van uw rivale
It is, of course, the king' s hand and half the princess' s kingdomHet is natuurlijk, de Koning de hand en de helft van de prinses koninkrijk
Green or blue , the fact is that the Saracen king lost his heart for them to such an extent that , knowing the princess to be homesick for the snows of the north , he ordered the Algarve to be planted with almond trees which , un til today , more than a thousand years later , call to mind white fields of snow when they flower in spring-time .Anders kan de vrije tijd een tijd van verveling worden , en juist het ontbreken van een vrijetijdsbeleid voor jongeren draagt ertoe bij dat de „ zaterdagavonddrug " die momenteel een van de meest voorkomende is , zich steeds meer verbreidt .
Ask yourself exactly why Diana, Princess of Wales, was pursued everywhere she went: to make money for others.Ga maar eens bij uzelf te rade waarom Diana, prinses van Wales, achtervolgd werd in haar hele doen en laten: om geld te verdienen voor anderen.
Founding President of the International Polar Foundation ( IPF ) and the author and initiator of the Princess Elisabeth Station project in AntarcticaStichtend voorzitter van de International Polar Foundation ( IPF ) en bedenker en grondlegger van de Prinses Elisabethbasis op Antarctica alternatieve initiatieven aan door subsidies vrij te maken voor gericht onderzoek en voordelen voor huiseigenaars .
Many of you will remember King Rupert' s and my granddaughter, Princess MiaDe meeste van jullie kennen de kleindochter van Prins Rupert en mij, Prinses Mia
Pagina 1. Gevonden 5079079 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 822,536 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.