Vertalingen in Dutch:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
The Princess AnastasiaPrinses Anastasia
It' s the Princess Anastasia who will help us flyHet is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
By its decision in the case of Anastasia Peskeoglou v. the West German authorities for thei r refusal to grant her a work permit , the European Court of Justice ruled that the fact of Greece ' s accession to the Community does not permit a Member State to implement less favourable measures after 1 January 1981 than had applied previous thereto for granting a work permit to a Greek citizen .In zijn uitspraak naar aanleiding van de klacht van de Griekse Anastasia Peskeoglou tegen de Duitse Bondsrepubliek wegens weigering van een arbeidsvergunning verklaarde ' het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat de toetreding van Griekenland tot de EEG niet toelaat dat een Lid Staat na 1 januari 1981 een ongunstiger regeling toepast bij de verstrekking van een arbeidsvergunning aan een Grieks onderdaan dan dié welke voor die datum van kr acht was .
Ever heard of anastasia ramanov?Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVAEen zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
Ministry of Health Pangrati Anastasia .Ministerie van Volksgezondheid Pangrati Anastasia
Among the highly influential scientists and renowned artists were : HRH Princess Laurentien of the Netherlands , Chair of the European Cultural Foundation , Prof. Jean-Pascal van Ypersele , Vice-Chair of the IPCC , Prof. John Schellnhuber , former advisor to German Chancellor Angela Merkel , David Černý , controvers ial Czech artist , Nic Balthazar , director and winner of the Grand Prix award at the Montreal World Film Festival and the British actress Susannah York .Onder de zeer invloedrijke wetenschappers en bekende artiesten bevonden zich onder meer : HKH Prinses Laurentien uit Nederland , voorzitter van de Europese Culturele Stichting , Jean-Pascal Van Ypersele , vicevoorzitter van het IPCC , John Schellnhuber , voormalig adviseur van de Duitse kanselier Angela Merkel , David Černý , de controversiële Tsjechische artiest , Nic Balthazar , regisseur en winnaar van de Grand Prix op het Montreal World Film Festival en de Britse actrice Susannah York .
Can the Commission confirm reports published in The Times that the British Crown is receiving EAGGF set-aside aid in respect of land owned by Princess Anne ?Kan de Commissie het bericht in de TIM ES bevesti gen dat het Britse koningshuis EOGFL-subsidie krijgt voor de braaklegging van landerijen die toebehoren aan prinses Anne ?
KRISTOFFERSEN ( ED ) . — ( DA ) Mr President , honourable fellow-Europeans , if I may use that mode of address , here at the close of the Greek Presidency I have a mind to recall a lady who came from precisely that corner of our globe , Princess Europa , who gave her name to our continent .Wij zouden ook kunnen praten over de oprichting van een Europese Politiebond of over de wetgeving inzake internationale misdaad , indien nodig .
I could do much to advance the cause of your princess over that of her rivalIk zou veel kunnen doen in het voordeel van uw prinses ten opzichte van uw rivale
An analysis of the plans provided by Princess Leia... has demonstrated a weakness in the battle stationDe plannen van prinses Leia...... geven een zwakke plek aan
Perhaps he might be able to confirm to the House that he would be delighted to speak with his colleagues, including Her Royal Highness Princess Anne, to suggest that we take the resolution of this House seriously and that we press for what we are calling for, which is 16 days of peace.Misschien kan hij tegenover dit Huis bevestigen dat hij graag bereid is met zijn collega's te spreken, met inbegrip van prinses Anne, om aan te voeren dat we de resolutie van dit Huis serieus nemen, en dat we aandringen op datgene waar we om vragen, namelijk zestien dagen vrede.
Green or blue , the fact is that the Saracen king lost his heart for them to such an extent that , knowing the princess to be homesick for the snows of the north , he ordered the Algarve to be planted with almond trees which , un til today , more than a thousand years later , call to mind white fields of snow when they flower in spring-time .Anders kan de vrije tijd een tijd van verveling worden , en juist het ontbreken van een vrijetijdsbeleid voor jongeren draagt ertoe bij dat de „ zaterdagavonddrug " die momenteel een van de meest voorkomende is , zich steeds meer verbreidt .
Death of Princess DianaDe dood van Prinses Diana
Founding President of the International Polar Foundation ( IPF ) and the author and initiator of the Princess Elisabeth Station project in AntarcticaStichtend voorzitter van de International Polar Foundation ( IPF ) en bedenker en grondlegger van de Prinses Elisabethbasis op Antarctica alternatieve initiatieven aan door subsidies vrij te maken voor gericht onderzoek en voordelen voor huiseigenaars .
The Government of the Principality of Liechtenstein announced that it was opening a mission to the European Communities from 14 October and designated Her Mo st Serene Highness Princess Maria- Pia of Liechtenstein as Chargé d ' affaires .De regering van het Vorstendom Liech tenstein heeft kennis gegeven van de opening , met ingang van 14 oktober 1993 , van een ver tegenwoordiging bij de Europese Gemeenschap pen ( EEG , EGKS , EGA ) , waarvan Hare Hoog heid Prinses Maria Pia van Liechtenstein , mi nister , als zaakgelastigde ad interim optreedt .
Unhand him, by order of the princessLaat hem los!
According to a report in The Times , the estate of Princess Anne at Gatcombe Park in the West of England derives 90 % of its revenue from European Union subsidies for set-aside .Volgens de Times bestaan de inkomsten van het domein van prin ses Anne in Gatcombe Park in het westen van Engeland voor 90 % uit subsidies van de Europese Unie voor het braakleggen van gronden .
The President sent a message of sympathy to the Queen expressing his condolences in which he wrote : " The tragic loss of Diana , Princess of Wales , has come as an immense shock to those she knew and to all those who were touched by her generosity of spirit .Een belangrijke reden , zo betoogde Palacio , is dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn als iedereen ongehinderd de Europese grenzen over kan steken . Maar een gezamenlijke
It is, of course, the king' s hand and half the princess' s kingdomHet is natuurlijk, de Koning de hand en de helft van de prinses koninkrijk
Pagina 1. Gevonden 5079079 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 647,132 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.