Vertalingen in Dutch:

  • Pasjtoe   

Voorbeeld zinnen met "Pashto language", vertaalgeheugen

add example
Firstly, it is important to foster inter-ethnic dialogue, for the Loya Jirga has opened up wounds among the Pashto community, not least as a result of the ineptitude of some American representatives.Ten eerste: bevordering van de inter-etnische dialoog, want de Loya Jirga heeft bij de Pathanen de nodige wonden achtergelaten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door onhandig optreden van Amerikaanse afgezanten.
Booth is fluent in PashtoBooth spreekt vloeiend Pashto
How' s your Pashto, Sam?Hoe is je Pashto, Sam?
Pashto (AfghanistanAfghanistan
Language in which the application was lodged: SpanishTaal van het verzoekschrift: Spaans
also calls upon the institutions to consider the possibility of providing some assistance in translating the principal elements of an initiative that has been declared admissible into all the official languages of the European Union, so that all the citizens of the Union can be made aware of itVoorts moeten de instellingen nagaan in hoeverre het mogelijk is om bijstand te verlenen bij de vertaling in alle officiële EU-talen van de hoofdpunten van een initiatief dat als ontvankelijk wordt beschouwd, zodat alle burgers van de Unie daarvan kennis kunnen nemen
Mr President, this is one of the few occasions on which I agree with the rapporteur, Mr Katiforis, not because we talk the same language or are from the same country, but because we agree on what is called common sense.Mijnheer de Voorzitter, voor een keer ben ik het eens met de heer Katiforis, de rapporteur, niet omdat wij dezelfde taal spreken of dezelfde nationaliteit hebben, maar omdat hetgeen hij zegt gewoon een kwestie van gezond verstand is.
The second supplementary question will be put by Mr Ford, and I must remind you that he is the author of the next question, Question No 10, which is not going to be answered as Question No 10, since it is one of the six questions that did not reach the Council in all languages.10. Deze zal niet als zodanig worden beantwoord omdat het een van de zes vragen is die niet in alle talen aan de Raad zijn doorgezonden.
Language of the case: ItalianProcestaal: Italiaans
Urges the Member States to promote multilingualism, by enhancing policies seeking to widen the present range of languages taught, giving priority to the common objectives established under the Lisbon Strategydringt er bij de lidstaten op aan meertaligheid te bevorderen door een beter beleid te voeren dat gericht is op het uitbreiden van het huidige aantal talen in het lespakket, waarbij de gemeenschappelijke doelstellingen van de strategie van Lissabon voorrang moeten krijgen
Concerning awareness-raising or coordination actions taking place within the EU only, which are aimed at European citizens only, we will assess the applications submitted in the language(s) of the respective Member State(s).Met betrekking tot bewustmakings- of coördinatiecampagnes die alleen op Europese burgers gericht zijn, worden de aanvragen in de taal/talen van de betreffende lidstaat/lidstaten beoordeeld.
I think that the launch of this three-year Community programme is the right time to hold a major international conference on the future of language sin Europe so that we can decide clearly which direction to take when the programme comes to an end in 1998.Tot besluit zeg ik dat de oprichting van dit communautair programma voor drie jaar het moment bij uitstek is om een grote internationale conferentie te beleggen over de toekomst van de talen in Europa, zodat wij duidelijkheid krijgen over de te volgen koers wanneer dit programma in 1998 afloopt.
They told me that the best you can do is to speak Greek, they will listen to you, but the debate will take place in Russian and English, which means that I would not understand anything because I am not as fortunate as you in knowing all these languages.Ze zeiden mij namelijk dat ik in het beste geval Grieks zou kunnen praten, dat ze naar me zouden luisteren, maar dat de besprekingen in het Russisch en het Engels zouden plaatsvinden, zodat ik er dus geen jota van zou snappen, want ik ben niet zo knap als u; u kent al deze talen immers wel.
At present only some of the languages are available.Welnu, het verslag is nu slechts in enkele talen beschikbaar.
As regards the question of language, we should not be having a great debate about it right now, but should proceed as follows.Wat de taalkundige kwestie betreft, moeten we nu geen lange discussies gaan voeren, maar gewoon de volgende procedure hanteren.
Part ‧: Grants under this part of the programme may be awarded to the European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) and the Mercator network centresDeel ‧: De subsidies uit hoofde van dit deel van het programma kunnen worden verleend aan het Europees Bureau voor minderheidstalen en de centra van het Mercator-netwerk
The declaration must be written in the same language as the technical documentation and must contain the followingDeze verklaring moet in dezelfde taal als die van het technische dossier worden opgesteld en moet de volgende gegevens bevatten
National agencies operate in Member States in concrete national languages.De nationale agentschappen werken in de lidstaten in concrete nationale talen.
I understand the Spanish language very well, and I see this approach as a kind of parliamentary nit-picking, designed to all but bring the debate to a halt.Ik beheers het Spaans uitstekend en dit lijkt mij een parlementaire spitsvondigheid om het debat te vertragen.
Certificates of authenticity shall be made out in one original and two copies, to be printed and completed in one of the official languages of the Community, in accordance with the relevant model in Annexes ‧ to ‧ for the exporting countries and the customs territory concernedHet echtheidscertificaat wordt, overeenkomstig het model voor het betrokken land of douanegebied van uitvoer in de bijlagen ‧ tot en met VI, opgesteld in de vorm van een origineel met twee afschriften, die worden gedrukt en ingevuld in één van de officiële talen van de Europese Gemeenschap
In brief, it is important that the EU supports efforts to tone down the aggressive language, and financial assistance has to come with conditions.Kortom, het is belangrijk dat de EU inspanningen ondersteunt om de agressieve taal te temperen, en aan financiële bijstand dienen voorwaarden te worden verbonden.
Furthermore, access to clear and reliable information will be strengthened, by making it available in all the languages of the European Union on approved websites and in official brochures.Bovendien zal de toegang tot duidelijke en betrouwbare informatie worden verbeterd, door deze via erkende websites en in officiële brochures beschikbaar te stellen in alle talen van de Europese Unie.
The texts of Decisions ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authenticDe in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikkingen ‧/‧/EG, ‧/‧/EG, ‧/‧/EG, ‧/‧/EG, ‧/‧/EG en ‧/‧/EG zijn authentiek
I should also like to emphasize my particular satisfaction at the adoption of Amendment No 7 to Article 1(2)(a), which recognizes the variety of professional titles in accordance with the different official languages of the Member States of the Union, which in the case of Spain are Castilian, Catalan, Basque and Galician. This is a good indication of the European Union's recognition of the linguistic diversity which enriches it.Verder ben ik bijzonder verheugd dat amendement 7 op artikel 1, paragraaf 2, sub a) is aangenomen, waarin wordt erkend dat er een verscheidenheid aan titels bestaat, geheel en al in overeenstemming met de diverse officiële talen die in verschillende lid-staten gesproken worden, zoals in het geval van Spanje waarin de titels in het Castiliaans, Catalaans, Baskisch en Gallego zijn opgenomen; dit is een duidelijk teken van het feit dat de Unie de taalkundige verscheidenheid die haar siert, ook erkend.
without prejudice to the language of instruction, provide for the use of the languages spoken in the countries where the higher education institutions involved in the Erasmus Mundus partnerships are situated and, as appropriate, for preparatory language training and assistance for beneficiaries of scholarships, in particular by means of courses organised by the institutions in questionzonder dat de onderwijstaal daardoor in het gedrang komt, de talen worden gebruikt die worden gesproken in de landen waar de instellingen voor hoger onderwijs die lid zijn van het Erasmus Munduspartnerschap gevestigd zijn, en in voorkomend geval moeten er voorbereidende taalcursussen en begeleiding worden georganiseerd voor de personen die een beurs hebben gekregen, met name in de vorm van cursussen die door de deelnemende instellingen voor hoger onderwijs worden georganiseerd
Pagina 1. Gevonden 21541 zinnen matching zin Pashto language.Gevonden in 4,294 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.