Vertalingen in Dutch:

  • Pasjtoe   

Voorbeeld zinnen met "Pashto language", vertaalgeheugen

add example
Pashto (AfghanistanAfghanistan
How' s your Pashto, Sam?Hoe is je Pashto, Sam?
Firstly, it is important to foster inter-ethnic dialogue, for the Loya Jirga has opened up wounds among the Pashto community, not least as a result of the ineptitude of some American representatives.Ten eerste: bevordering van de inter-etnische dialoog, want de Loya Jirga heeft bij de Pathanen de nodige wonden achtergelaten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door onhandig optreden van Amerikaanse afgezanten.
Booth is fluent in PashtoBooth spreekt vloeiend Pashto
Language of the case: FrenchProcestaal: Frans
Forms shall be drawn up in one of the official languages of the Contracting Parties which is acceptable to the competent authorities of the country of departureHet formulier moet in een van de officiële talen van de overeenkomstsluitende partijen worden ingevuld die door de bevoegde autoriteiten van het land van vertrek wordt aanvaard
The applicant submits that the various language versions of the provisions of Regulation (EC) No ‧/‧ are to that extent perfectly in line with one another and unambiguousVerzoekster wijst erop dat de verschillende taalversies van verordening nr. ‧/‧ in zoverre overeenstemmend en duidelijk zijn
This appropriation is intended to cover further professional training and retraining courses, including language courses run on an inter-institutional basis as well as within the institutionDit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten van voortgezette beroepsopleiding en bijscholingscursussen, alsmede van taalcursussen, op interinstitutionele basis en binnen de instelling zelf
Mr President, honourable Members, the general objective of the European Union's policy on multilingualism is to highlight the importance of all the languages spoken in the European Union.Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, de algemene doelstelling van het meertaligheidsbeleid van de Europese Unie is het belang belichten van alle talen die in de Unie worden gesproken.
I would therefore like to ask you to clarify again for all Members that we will vote on the report, as Mrs Theato said in relation to the corrected versions for various languages.Daarom verzoek ik u alle afgevaardigden nogmaals duidelijk te maken dat wij over de verslagteksten stemmen zoals mevrouw Theato zojuist in verband met de gecorrigeerde versies in een aantal talen aangaf.
Title in original languageBenaming in de originele taal
Language of the case: FinnishProcestaal: Fins
We believe that any of the languages commonly used in the European Union should be admitted, provided they are accompanied by the official translation.Wij vinden dat alle in de Europese Unie ingeburgerde talen moeten worden toegestaan, mits er een officiële vertaling wordt overgelegd.
Strongly recommends to include representatives of minorities in the Albanian parliament and ensure that teaching of minority languages is extended to include all members of ethnic minorities throughout the countryHet wordt ten zeerste aanbevolen om vertegenwoordigers van minderheden in het Albanese parlement op te nemen en om ervoor te zorgen dat het onderwijs in minderheidstalen wordt uitgebreid tot alle etnische minderheden in geheel Albanië
The citizen in the European Union: in the context of the future development of the enlarged EU, addressing the issues of achieving a sense of democratic ownership and active participation by the peoples of Europe; effective and democratic governance at all levels including economic and legal governance and the role of civil society as well as innovative governance processes intended to enhance citizen's participation and the cooperation between public and private actors; research for building a shared understanding and respect for Europe's diversities and commonalities in terms of culture, religions, cultural heritage, institutions and legal systems, history, languages and values as building elements of our European multi-cultural identity and heritageDe burger in de Europese Unie: de bestudering, in de context van de toekomstige ontwikkeling van de uitgebreide EU, van de aspecten van het verkrijgen van een gevoel van democratisch eigendom en actieve participatie door de volkeren van Europa; effectief en democratisch bestuur op alle niveaus met inbegrip van economisch en juridisch bestuur en de rol van de civiele samenleving, alsmede innovatieve bestuurlijke processen die meer participatie van de burgers en de verbetering van de publiek-private samenwerking beogen; onderzoek ten behoeve van het creëren van een gezamenlijk inzicht in en respect voor de overeenkomsten en verschillen binnen Europa qua cultuur, religie, cultureel erfgoed, instellingen en rechtsstelsels, geschiedenis, talen en waarden als bouwstenen van onze Europese multiculturele identiteit en ons Europees multicultureel erfgoed
How many languages are there in Europe?Hoeveel talen zijn er in Europa?
Language(s) which the person understands (if knownTaal of talen die de persoon begrijpt (indien bekend
Strength is the only language that communists understand, and in this case, we have no strength.De enige taal die de communisten verstaan, is de taal van de kracht, het soort kracht dat niets goeds vermag.
European diversities and commonalities, including their historical origins and evolution; differences in institutions (including norms, practices, laws); cultural heritage; various visions and perspectives for European integration and enlargement including the views of the populations; identities including European identity; approaches to multiple coexisting cultures; the role of language, the arts and religions; attitudes and valuesovereenkomsten en verschillen in Europa, met inbegrip van hun historische achtergrond en evolutie; verschillen in instellingen (inclusief normen, praktijken, wetten); cultureel erfgoed; uiteenlopende visies en perspectieven op Europese integratie en de uitbreiding, inclusief de standpunten van de bevolkingsgroepen; identiteiten, waaronder de Europese identiteit; benaderingen voor uiteenlopende samenlevende culturen; de rol van taal, kunst en religies; houdingen en waarden
Commissioner, first of all I should like to thank you for your answer and very briefly request that, since the Commission is the Guardian of the Treaties and the Treaties state that the Community must contribute to the enhancement of the cultures of the Member States and to respect for regional diversity, it should ensure that those Member States within which several languages that also have official status coexist can take part in organising the events planned for the European Year of Languages.Mevrouw de commissaris, in de eerste plaats wil ik u bedanken voor uw antwoord. Aangezien de Commissie de Verdragen waarborgt en de Verdragen bepalen dat de Gemeenschap dient bij te dragen tot versterking van de culturen van de lidstaten en tot eerbiediging van de verscheidenheid der regio' s, zou ik u willen vragen erop toe te zien dat de lidstaten waarin verschillende talen naast elkaar bestaan die eveneens het karakter van een officiële taal hebben, kunnen deelnemen aan de organisatie van de evenementen die zijn voorzien in het kader van het Europees Jaar van de Talen.
Amendments ‧ to ‧ and ‧ to ‧ did not concern all language versions and were therefore not put to the vote (Rule ‧(dDe amendementen ‧ t/m ‧ en ‧ t/m ‧ betreffen niet alle taalversies en zijn bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Reglement
Language of the case: EnglishProcestaal: Engels
The text of Regulation (EC) No ‧/‧ in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authenticDe in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. ‧/‧ zijn authentiek
Language of the case: GermanProcestaal: Duits
to the language or languages in which it appear(s) in Appendix ‧ and not in translation; andde taal of talen zoals vermeld in aanhangsel ‧, en niet voor vertalingen, en
Pagina 1. Gevonden 21541 zinnen matching zin Pashto language.Gevonden in 11,813 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.