Vertalingen in Dutch:

  • Pasjtoe   

Voorbeeld zinnen met "Pashto language", vertaalgeheugen

add example
How' s your Pashto, Sam?Hoe is je Pashto, Sam?
Pashto (AfghanistanAfghanistan
Booth is fluent in PashtoBooth spreekt vloeiend Pashto
Firstly, it is important to foster inter-ethnic dialogue, for the Loya Jirga has opened up wounds among the Pashto community, not least as a result of the ineptitude of some American representatives.Ten eerste: bevordering van de inter-etnische dialoog, want de Loya Jirga heeft bij de Pathanen de nodige wonden achtergelaten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door onhandig optreden van Amerikaanse afgezanten.
It is as a Luxembourg woman that I am speaking to you, and it was this Luxembourg woman who developed, with you, the European Year of Languages, of all languages without exception, whether recognised languages, non-recognised languages, majority languages or minority languages, because I have always maintained that there are no great languages and minor languages: there are only maternal languages and they are all, by definition, great.Als Luxemburgse richt ik het woord tot u en het is deze Luxemburgse die samen met u het Europese Jaar van de Talen heeft ontwikkeld, van alle talen zonder uitzondering: erkende talen, niet-erkende talen, meerderheidstalen en minderheidstalen. Ik heb namelijk altijd gezegd dat er geen grote of kleine talen zijn.
Mr President, as regards the issue of language learning beyond the official languages, that is to say, the regional languages, minority languages and also the issue of migration languages which has just been raised, I believe that these areas should indeed be kept separate, with the official languages, regional and minority languages on the one side, and the migration languages on the other.Mijnheer de Voorzitter, wanneer we het hebben over het taalonderwijs in andere talen dan de officiële talen van de Gemeenschap, dus in de regionale talen, in de talen van minderheidsgroepen en ook in de talen van immigranten zoals daarnet ter sprake kwam, dan denk ik dat we twee dingen goed uit elkaar moeten houden. Aan de ene kant hebben we de officiële talen van de Gemeenschap, de regionale talen en de minderheidstalen, aan de andere kant hebben we de talen van immigranten.
The Member State in which the purchaser is resident may, however, require that the contract be drawn up in all cases in at least its language or languages which must be an official language or official languages of the Community, and-the vendor provides the purchaser with a certified translation of the contract in the language or one of the languages of the Member State in which the immovable property is situated which shall be an official language or official languages of the CommunityDe Lid-Staat waar de verkrijger woont, kan echter bepalen dat de overeenkomst in elk geval ten minste moet worden gesteld in de taal (talen) van dat land welke officiële taal (talen) van de Gemeenschap is (zijn), en-dat de verkoper ervoor moet zorgen dat de verkrijger een eensluidende vertaling van de overeenkomst ontvangt in een van de officiële talen van de Gemeenschap, die de taal of een van de talen is van de Lid-Staat waar het onroerend goed gelegen is
The information referred to in Articles ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, in addition to the half-yearly report referred to in Article ‧, must be drawn up in the official language or languages or in one of the official languages or in another language, provided that, in the Member State concerned, such official language or languages or such other language are customary in the sphere of finance and are accepted by the competent authoritiesDe in de artikelen ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧ bedoelde informatie, alsmede het in artikel ‧ bedoelde halfjaarlijkse verslag, moeten worden gesteld in de officiële taal of talen of in één van de officiële talen dan wel in een andere taal, mits in de betrokken lidstaat de officiële taal of talen dan wel die andere taal in financiële zaken pleegt of plegen te worden gebruikt en door de bevoegde autoriteiten wordt of worden aanvaard
If your & kde; language is among the supported languages then this will be the default language the first time you run & klettres;. For other languages, English is the default. & klettres; comes with English, French and your default language if among those listed above and you can get additional languages via File Get Alphabet in New Language... provided you have an Internet connectionAls u KDE hebt ingesteld op Tsjechisch, Deens, Nederlands Frans, Italiaans, Engels of Slowaaks, dan zal uw taal als standaardtaal worden gebruikt in het programma. Anders is Frans de standaardtaal. KLettres wordt geleverd met Frans en uw eigen taal als die hierboven is vermeld. U kunt de beschikbare aanvullende talen downloaden via menuoptie Bestand Nieuwe taal ophalen
If the language chosen, in accordance with paragraph ‧, for the notice of opposition or the application for revocation or invalidity is neither the language of the application for a trade mark nor the second language indicated when the application was filed, the opposing party or the party seeking revocation or invalidity shall be required to produce, at his own expense, a translation of his application either into the language of the application for a trade mark, provided that it is a language of the Office, or into the second language indicated when the application was filedIndien de overeenkomstig lid ‧ voor het bezwaarschrift of de vordering tot vervallen-of nietigverklaring gekozen taal noch de taal van de aanvrage om een Gemeenschapsmerk, noch de bij de indiening van deze aanvrage opgegeven tweede taal is, dient de opposant of de eiser in de procedure tot vervallen-of nietigverklaring op zijn kosten een vertaling ervan, op voorwaarde dat het een taal van het Bureau is, hetzij in de taal van de aanvrage om het Gemeenschapsmerk, hetzij in de bij de indiening van de aanvrage opgegeven tweede taal in
whereas the customary definition of regional or minority languages in the European Charter for Regional or Minority Languages covers languages traditionally used by sections of the population of the state in question, but does not include dialects of the official language(s) of the state, the languages of immigrants or recently invented languagesoverwegende dat volgens de gebruikelijke definitie van het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen onder regionale of minderheidstalen wordt verstaan, talen die traditioneel door delen van de bevolking van het land worden gesproken, maar niet dialecten van de officiële taal of talen, talen van immigranten of kunsttalen
If the language chosen, in accordance with paragraph ‧, for the notice of opposition or the application for revocation or invalidity is neither the language of the application for a trade mark nor the second language indicated when the application was filed, the opposing party or the party seeking revocation or invalidity shall be required to produce, at his own expense, a translation of his application either into the language of the application for a trade mark, provided that it is a language of the Office, or into the second language indicated when the application was filedIndien de overeenkomstig lid ‧ voor het bezwaarschrift of de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring gekozen taal noch de taal van de aanvrage om een Gemeenschapsmerk, noch de bij de indiening van deze aanvrage opgegeven tweede taal is, dient de opposant of de eiser in de procedure tot vervallenverklaring of nietigverklaring op zijn kosten een vertaling ervan, op voorwaarde dat het een taal van het Bureau is, hetzij in de taal van de aanvrage om het Gemeenschapsmerk, hetzij in de bij de indiening van de aanvrage opgegeven tweede taal in
the contract and the document referred to in Article ‧ are drawn up in the language or one of the languages of Member State in which the purchaser is resident or in the language or one of the languages of the Member State of which he is national which shall be an official language or official languages of the Community, at the purchaserdat de overeenkomst en het in artikel ‧, lid ‧, bedoelde document moeten worden gesteld in een van de officiële talen van de Gemeenschap, die, ter keuze van de verkrijger, de taal of een van de talen is van de Lid-Staat waar hij woont, of de taal of een van de talen van de Lid-Staat waarvan hij onderdaan is
Considers that there is a lack of detailed and reliable data and appropriate indicators related to the current situation of foreign language competence in the Member States and therefore welcomes the proposal for a European Indicator of Language Competence; that indicator should include all official EU languages and could, if feasible from a procedural point of view, be extended beyond the five widely-spoken languages to include the other EU languages, in order to gain a true picture of language competenceis van mening dat er een gebrek is aan gedetailleerde en betrouwbare cijfers en adequate indicatoren met betrekking tot de huidige vaardigheden in vreemde talen in de lidstaten en is dan ook verheugd over het voorstel voor een nieuwe Europese indicator van het taalvermogen, die alle officiële EU-talen moet bestrijken en, als dit procedureel gezien mogelijk is, naast de vijf meest gesproken talen ook andere EU-talen kan omvatten om een waarheidsgetrouw beeld van het taalvermogen te krijgen
Invites the Commission and the Member States to promote measures facilitating language learning by people in disadvantaged situations, persons belonging to national minorities and migrants, in order to enable these persons to learn the language(s) of the host country and/or region in order to achieve social integration and combat social exclusion; stresses that it is necessary for migrants to be able to use their main language in developing their language skills; urges the Member States, accordingly, to encourage the use of a person’s main language as well as the learning of the national language(sverzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen om het voor mensen in achterstandsituaties, mensen die tot een minderheid behoren en migranten gemakkelijker te maken om talen te leren, om ze zodoende in staat te stellen de taal/talen van het gastland en/of de gastregio te leren, en aldus sociale integratie te bewerkstelligen en sociale uitsluiting te bestrijden; benadrukt dat het voor migranten noodzakelijk is dat ze hun hoofdtaal kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun taalvaardigheid; verzoekt de lidstaten daarom niet alleen het aanleren van de landstaal/talen te stimuleren, maar tevens het gebruik van de hoofdtaal
If the language chosen, in accordance with paragraph ‧, for the notice of opposition or the application for revocation or invalidity is the language of the application for a trade mark or the second language indicated when the application was filed, that language shall be the language of the proceedingsWanneer het bezwaarschrift of de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring overeenkomstig lid ‧ gesteld is in dezelfde taal als de aanvrage om het Gemeenschapsmerk of in de bij de indiening van de aanvrage opgegeven tweede taal, wordt de procedure in die taal gevoerd
But our main concern is - of course - to safeguard the lesser-used languages which are official languages but, more to the point, to safeguard the languages which are the subject of today's debate, namely the lesser-used languages which are not official languages of the EU, but which need our massive support.Afgezien daarvan is het natuurlijk zaak ook de kleine talen die officiële voertaal zijn te koesteren, maar in nog sterkere mate de talen waar het debat van vandaag over gaat, namelijk de minderheidstalen die niet tot de officiële talen in de EU behoren, maar toch onze krachtdadige ondersteuning behoeven.
where necessary, a translation of the European order for payment into the official language of the Member State of enforcement or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of court proceedings of the place where enforcement is sought, in conformity with the law of that Member State, or into another language that the Member State of enforcement has indicated it can acceptindien nodig, een vertaling van het Europees betalingsbevel in de officiële taal van de lidstaat van tenuitvoerlegging of, in het geval dat er in die lidstaat verscheidene officiële talen bestaan, in de officiële taal of een van de officiële rechtstalen van de plaats van tenuitvoerlegging, overeenkomstig het recht van die lidstaat, of in een andere taal die de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft verklaard te aanvaarden
When you start & kturtle; you will see something like this: Here is a screenshot of & kturtle; when you start it for the first time kturtle; Main window In this Getting Started guide we assume that the language of the & turtlelang; commands is English. You can change this language with Settings Script Language. Be aware that the language you set here for & kturtle; is the one you use to type the & turtlelang; commands, not the language used by & kde; on your computer and used to display the & kturtle; interface and menusAls je & kturtle; start, dan krijgt je ongeveer dit te zien: dit is een schermafdruk van & kturtle; als je het programma voor het eerst start Hoofdvenster van & kturtle; In deze startersgids gaan we er vanuit dat Nederlands de taal is van de & turtlelang;-commando's. Je kunt de taal wijzigen in menuoptie Instellingen kturtle; instellen..., sectie Taal. Houd er rekening mee dat de taal die je hier instelt voor & kturtle; alleen van toepassing is op de te gebruiken & turtlelang;-commando's, en niet de taal is van & kde; op je computer, die gebruikt wordt voor het tonen van de interface van & kturtle; en de menu's
For the purposes of these Rules of Procedure, authentic language or languages means the official languages of the European Union, without prejudice to the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧, in the case of instruments of general application, and the language or languages of those to whom they are addressed, in other casesIn de zin van dit reglement van orde wordt, onverminderd de toepassing van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad, onder talen die authentiek zijn verstaan alle officiële talen van de Europese Unie wanneer het gaat om besluiten met een algemene strekking en de taal of de talen van de adressaten wanneer het andere besluiten betreft
Where the application for revocation or for a declaration of invalidity is not filed in the language of the application for the registration of the Community trade mark, if that language is one of the languages of the Office, or in the second language indicated when the application was filed, the applicant for revocation or for a declaration of invalidity shall file a translation of his application in one of those two languages within a period of one month from the filing of his applicationIndien de vordering tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring niet wordt ingediend in de taal van de aanvrage tot inschrijving van het Gemeenschapsmerk, voor zover die taal een van de talen van het Bureau is, of in de bij de indiening van de aanvrage opgegeven tweede taal, dient de indiener van de vordering tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring binnen een maand na de indiening van zijn verzoek een vertaling van zijn verzoek in een van die twee talen in
Where necessary, the party invoking the recognised decision shall provide a transliteration or a translation of the content of the form referred to in paragraph ‧ into the official language of the Member State concerned or, where there are several official languages in that Member State, into the official language or one of the official languages of court proceedings of the place where the recognised decision is invoked, in accordance with the law of that Member State, or into another language that the Member State concerned has indicated it can acceptIn voorkomend geval verstrekt de partij die de erkende beslissing inroept, een transliteratie of een vertaling van de inhoud van het in lid ‧ bedoelde formulier in de officiële taal van de betrokken lidstaat, of indien er in die lidstaat verscheidene officiële talen bestaan, in een officiële rechtstaal van de plaats waar de erkende beslissing wordt ingeroepen, zulks overeenkomstig het recht van die lidstaat, of in een andere taal die de betrokken lidstaat heeft aangegeven te aanvaarden
Content: Taking into account the results of the feasibility study to be made by the European Commission on a European Agency for Linguistic Diversity and Language Learning, implementation of the measures proposed in the Commission's action plan; promotion of a multilingual Europe and a climate of acceptance of multilingualism; development of a network to promote linguistic diversity, with the inclusion of European regional and minority languages; collection and collation of data, without undermining data protection, on the situation of the minority languages in an enlarged EU, fully respecting Member State provision for educational instruction in the official language or languagesInhoud: uitvoering van de in het actieplan van de Commissie voorgestelde maatregelen, met inachtneming van de resultaten van het door de Europese Commissie te entameren haalbaarheidsonderzoek naar een Europees Agentschap voor taaldiversiteit en het leren van talen; bevordering van een Europa van de talen en een taalvriendelijk klimaat; het opzetten van een netwerk ter bevordering van de taaldiversiteit- waaronder Europese regionale en minderheidstalen; verzameling en vergelijking van gegevens, met inachtneming van de gegevensbescherming, over de situatie van minderheidstalen in een uitgebreide EU met volledige eerbiediging van nationale bepalingen inzake onderwijs in de officiële taal of talen
Where the notice of opposition is not filed in the language of the application for registration of the Community trade mark, if that language is one of the languages of the Office, or in the second language indicated when the application was filed, the opposing party shall file a translation of the notice of opposition in one of those languages within a period of one month from the expiry of the opposition periodWanneer het oppositiebezwaarschrift niet wordt ingediend in de taal van de aanvrage om het Gemeenschapsmerk, indien die taal een van de talen van het Bureau is, noch in de tweede taal die werd opgegeven toen de aanvrage werd ingediend, dient de opposant binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn in een van deze talen een vertaling van zijn oppositiebezwaarschrift in
Pagina 1. Gevonden 21541 zinnen matching zin Pashto language.Gevonden in 9,904 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.