Vertalingen in Dutch:

  • Pasjtoe   

Voorbeeld zinnen met "Pashto language", vertaalgeheugen

add example
Firstly, it is important to foster inter-ethnic dialogue, for the Loya Jirga has opened up wounds among the Pashto community, not least as a result of the ineptitude of some American representatives.Ten eerste: bevordering van de inter-etnische dialoog, want de Loya Jirga heeft bij de Pathanen de nodige wonden achtergelaten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door onhandig optreden van Amerikaanse afgezanten.
Booth is fluent in PashtoBooth spreekt vloeiend Pashto
How' s your Pashto, Sam?Hoe is je Pashto, Sam?
Pashto (AfghanistanAfghanistan
Language in which the application was lodged: SpanishTaal van het verzoekschrift: Spaans
As far as we know , the work of this Com mittee on Education is nowhere near finished so that the Commission has not been able to come up with the new proposals either so that this evening ' s questions anticipate the Commission proposals , although we are afraid that whatever the Commission proposes as regards language teaching , its proposals will not stand much chance with the Council .De Welsh Language Act in Wales heeft geen enkel effect en ik hoop da t de Commissie haar best zal doen om de weerbarstige Britse Regering er toe te bewegen de mazen in de Welsh Language Act aan te halen zodat het Wels e cht dezelfde status als het Engels krijgt .
The original texts of these interventions appear in the edition published in the language spoken .325 — Onderbreking van de zitting , blz . 328 .
Languages : DA , DE , EN , ES , FR , GR , IT , NL , PT Cat . No : HX 59 90 087 EN C Price : ECU 7Taal : EN Cat . Nr . : HX 83 94 911 EN C Prijs : ECU 8
also calls upon the institutions to consider the possibility of providing some assistance in translating the principal elements of an initiative that has been declared admissible into all the official languages of the European Union, so that all the citizens of the Union can be made aware of itVoorts moeten de instellingen nagaan in hoeverre het mogelijk is om bijstand te verlenen bij de vertaling in alle officiële EU-talen van de hoofdpunten van een initiatief dat als ontvankelijk wordt beschouwd, zodat alle burgers van de Unie daarvan kennis kunnen nemen
Mr President, this is one of the few occasions on which I agree with the rapporteur, Mr Katiforis, not because we talk the same language or are from the same country, but because we agree on what is called common sense.Mijnheer de Voorzitter, voor een keer ben ik het eens met de heer Katiforis, de rapporteur, niet omdat wij dezelfde taal spreken of dezelfde nationaliteit hebben, maar omdat hetgeen hij zegt gewoon een kwestie van gezond verstand is.
The second supplementary question will be put by Mr Ford, and I must remind you that he is the author of the next question, Question No 10, which is not going to be answered as Question No 10, since it is one of the six questions that did not reach the Council in all languages.10. Deze zal niet als zodanig worden beantwoord omdat het een van de zes vragen is die niet in alle talen aan de Raad zijn doorgezonden.
Language of the case: ItalianProcestaal: Italiaans
Urges the Member States to promote multilingualism, by enhancing policies seeking to widen the present range of languages taught, giving priority to the common objectives established under the Lisbon Strategydringt er bij de lidstaten op aan meertaligheid te bevorderen door een beter beleid te voeren dat gericht is op het uitbreiden van het huidige aantal talen in het lespakket, waarbij de gemeenschappelijke doelstellingen van de strategie van Lissabon voorrang moeten krijgen
Concerning awareness-raising or coordination actions taking place within the EU only, which are aimed at European citizens only, we will assess the applications submitted in the language(s) of the respective Member State(s).Met betrekking tot bewustmakings- of coördinatiecampagnes die alleen op Europese burgers gericht zijn, worden de aanvragen in de taal/talen van de betreffende lidstaat/lidstaten beoordeeld.
I think that the launch of this three-year Community programme is the right time to hold a major international conference on the future of language sin Europe so that we can decide clearly which direction to take when the programme comes to an end in 1998.Tot besluit zeg ik dat de oprichting van dit communautair programma voor drie jaar het moment bij uitstek is om een grote internationale conferentie te beleggen over de toekomst van de talen in Europa, zodat wij duidelijkheid krijgen over de te volgen koers wanneer dit programma in 1998 afloopt.
Despite the need for the European in stitutions to work in all the official languages , administrative expenditure accounts for only 4.8 % of the budget .Ondanks de vele talen diede Europese instellingen gebruiken , bedraagt het aandeel van de administratie ve uitgaven slechts 4,8 % .
They told me that the best you can do is to speak Greek, they will listen to you, but the debate will take place in Russian and English, which means that I would not understand anything because I am not as fortunate as you in knowing all these languages.Ze zeiden mij namelijk dat ik in het beste geval Grieks zou kunnen praten, dat ze naar me zouden luisteren, maar dat de besprekingen in het Russisch en het Engels zouden plaatsvinden, zodat ik er dus geen jota van zou snappen, want ik ben niet zo knap als u; u kent al deze talen immers wel.
At present only some of the languages are available.Welnu, het verslag is nu slechts in enkele talen beschikbaar.
As regards the question of language, we should not be having a great debate about it right now, but should proceed as follows.Wat de taalkundige kwestie betreft, moeten we nu geen lange discussies gaan voeren, maar gewoon de volgende procedure hanteren.
Part ‧: Grants under this part of the programme may be awarded to the European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) and the Mercator network centresDeel ‧: De subsidies uit hoofde van dit deel van het programma kunnen worden verleend aan het Europees Bureau voor minderheidstalen en de centra van het Mercator-netwerk
The declaration must be written in the same language as the technical documentation and must contain the followingDeze verklaring moet in dezelfde taal als die van het technische dossier worden opgesteld en moet de volgende gegevens bevatten
National agencies operate in Member States in concrete national languages.De nationale agentschappen werken in de lidstaten in concrete nationale talen.
2.3 Social exclusion remain s a predominant concern of the EU and is particularly acute amongst the long term unemployed , individuals from minority ethnic communities , and migrants , who face exclusion from the labour and housing markets in addition to language barrier s .2.3 Sociale uitsluiting blijft een groot probleem in de Unie en treft met name langdurig werklozen , etnische minderheden en migranten , die moeilijk aan werk en aan huisvesting komen en bovendien op een taalbarrière stuiten .
This publication is also obtainable in the following languages :Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven :
I understand the Spanish language very well, and I see this approach as a kind of parliamentary nit-picking, designed to all but bring the debate to a halt.Ik beheers het Spaans uitstekend en dit lijkt mij een parlementaire spitsvondigheid om het debat te vertragen.
Pagina 1. Gevonden 40735 zinnen matching zin Pashto language.Gevonden in 18,872 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.